MAO:506/18

Kokkolan kaupunki - näytteenotto- ja laboratoriopalvelut

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/17
Antopäivä: 10.10.2018

ASIAN TAUSTA

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto on ilmoittanut 10.10.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta näytteenotto- ja laboratoriopalvelujen hankinnasta koskien talousveden valvonnan, käyttötarkkailun ja uimaveden näytteiden ottamista ja analysoimista ajalle 1.1.2018–31.12.2019 ja mahdolliselle optiovuodelle 2020.

Kokkolan kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) ympäristöterveyslautakunta on 20.12.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 41 valinnut BotniaLab Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 250.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

SeiLab Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 25.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on jättänyt varmistamatta, että voittaneen tarjoajan tarjouksessaan esittämät tiedot ovat kaikilta osin paikkansa pitäviä.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että näytteiden otto on salainen tieto. Pitkistä näytteiden ottoa koskevista etäisyyksistä johtuen kuljetusmatkat kestävät yli neljä tuntia, ja sen vuoksi näytteiden haku täytyy tehdä kylmäkuljetusajoneuvolla.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessaan antamista tiedoista ei käy ilmi, onko sillä käytössään toimiva Eviran hyväksymä järjestelmä tulosten siirtämiseksi Kuti/Yhti -järjestelmään ja suoraan Eviran analyysipalveluun. Tarjouspyynnössä on selvästi mainittu, miten tulokset on kuulunut antaa, joten riittävää ei ole ollut tulosten antaminen keskitettyyn valvontajärjestelmään.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessaan antamista tiedoista ei myöskään käy ilmi, onko sillä selkeä toimintamalli poikkeustilanteiden osalta tai millaisia kustannuksia poikkeustilanteista aiheutuu.

Lisäksi hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti arvioidessaan voittaneen tarjoajan hinnoittelua analyysien osalta. Voittaneen tarjoajan tarjous on tältä osin selvää alihinnoittelua. Esimerkiksi raudan analysoinnin hinta on ilmoitettu sellaiseksi, että pelkästään analyysin kustannukset ylittävät tuon hinnan. Tarjouskilpailussa on annettu kolme tarjousta, joista voittaneen tarjoajan tarjous on ollut selvästi muita alhaisempi. Voittanut tarjoaja käyttää tarjouksensa mukaan palvelutuotannossa alihankkijanaan Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys r.y:tä (KVVY). Yhteistoiminnalla rekisteröidyn yhdistyksen kanssa saattaa olla vaikutusta siihen, että analyysihinnat ovat alhaisia.

Hankintayksikkö on vielä menetellyt virheellisesti valittajan soveltuvuuden osalta todetessaan, että eräiltä osin tieto valittajan menetelmien akkreditoinnista on puuttunut. Valittaja on kuitenkin nämä tiedot antanut.

Vastine

Vaatimukset

Kokkolan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti. Näytteiden kuljetusta kylmäkuljetusajoneuvolla ei ole vaadittu tarjouspyynnössä eikä siihen ole myöskään ollut lakiin perustuvaa velvoitetta. Kylmäketjun katkeamattomuus on tullut varmistaa riittävillä omavalvontatoimenpiteillä, ja voittaneen tarjoajan esittämä kuljetussuunnitelma on arvoitu riittäväksi ehdon täyttämiseksi.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut viedä tiedot viikon kuluessa tutkimustuloksen valmistumisesta keskitettyyn valvontajärjestelmään (Kuti/Yhti/Vati). Voittaneen tarjoajan tarjouksen mukaan sillä on valmiudet toimittaa analyysitulokset järjestelmään tarjouspyynnön mukaisesti.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajalla on tullut olla valmiudet toimia erityistilanteessa ja normaalityöajan ulkopuolella. Hankintayksikölle on riittänyt tieto varallaolosta. Tarjouspyynnössä ei ole asetettu edellytystä, jonka mukaan tieto toiminnasta ja kustannuksista erityistilanteissa olisi tullut antaa eikä poikkeustilanteiden toimintamallia ja niihin liittyviä kustannuksia ollut missään tarjouksessa myöskään ilmoitettu.

Voittaneen tarjoajan tarjous oli analyysipalveluiden osalta halvin eli noin 10.000 euroa halvempi kuin kolmannella tarjoajalla. Näytteenottopalveluista valittajan tarjous oli halvin. Kustannusvertailujen perusteella voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole voitu pitää poikkeuksellisen alhaisena.

Valittaja on tarjouksen jättämisen jälkeen esittänyt lisätietoa akkreditointia koskevasta tilanteestaan. Hankintayksikkö on tämän selvityksen tosiasiallisesti huomioinut, mutta ei ole muokannut valittajan tarjousta eikä sen perusteella laadittua kelpoisuusvertailuasiakirjaa. Tarjouskilpailu on ratkennut hintavertailun perusteella, joten vaikka kelpoisuusvertailuasiakirjaa olisi muokattu, hankintapäätöksen lopputulos olisi ollut sama.

Kuultavan lausunto

KVVY Tutkimus Oy (kuultava) on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Kuultava on vastannut liiketoimintakaupasta johtuen 12.1.2018 lukien BotniaLab Oy:n liiketoiminnoista. Kuultava on 1.1.2018 lukien vastannut Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys r.y.:n palveluliiketoiminnasta.

Kuultava on esittänyt, että se suorittaa näytteiden kuljetuksen tarjouspyynnössä esitettyjen laatu- ja kuljetusvaatimusten mukaisesti. Tarjouspyynnössä ei ollut edellytetty näytteiden hakua kylmäkuljetusajoneuvolla. Tietojen siirto toteutetaan tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti. Poikkeustilanteita varten tarjouksen antaneella BotniaLab Oy:llä on ollut selkeä toimintamalli.

Tarjouksessa esitettyjen analyysien hinnoittelu on tehty kohtuulliseen tuottoon ja omakustannushintoihin perustuen. Kuultavan omakustannushinnat ovat kuultavan kehittyneiden toimintatapojen ansiosta huomattavasti valittajan esittämää pienemmät. BotniaLab Oy:n tarjous ei ole ollut alihintainen. Tarjous on tehty BotniaLab Oy:n ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys r.y.:n yhteistarjouksena toiminnoissa, joista 12.1.2018 lukien siis vastaa KVVY Tutkimus Oy. Se on yksi Suomen suurimmista ympäristö- ja elintarvikenäytteitä käsittelevistä laboratorioista, ja se pystyy tuottamaan palveluja kustannustehokkaasti.

Vastaselitys

Valittaja on muun ohella esittänyt, että BotniaLab Oy:llä ei ole ollut tarjouksen antamishetkellä valmista tiedonsiirtoyhteyttä Eviran Kuti/Yhti -järjestelmään. KVVY Tutkimus Oy ei ole ollut tuolloin virallisesti toiminnassa mukana.

Lisäksi hankintayksikön olisi tullut kiinnittää huomiota poikkeustilanteiden aiheuttamiin kustannuksiin tilanteessa, jossa BotniaLab Oy:n tarjouksessa kustannuksia ei ollut mitenkään määritelty mutta jossa valittaja on jo ennakolta lähettänyt tarkan toiminnan kuvauksen ja poikkeustilanteiden kustannukset. Kun tarjouksen tekijä on ollut BotniaLab Oy, KVVY Tutkimus Oy:n hinnoittelulla ei ole asiassa merkitystä.

Edelleen, ottaen huomioon myös kolmannen tarjoajan tekemä hankintaoikaisua koskeva vaatimus alihintaisuuden perusteella, on selvää, että BotniaLab Oy:n tarjous on ollut alihintainen. Myös valittajan analyysimäärät ovat suuria ja myös valittaja käyttää vastaavanlaista automatiikkaa kuin KVVY Tutkimus Oy. KVVY Tutkimus Oy:tä ei ole mainittu BotniaLab Oy:n tarjouksessa, vaan alihankkijana on ilmoitettu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys r.y. Voittoa tavoittelemattomana yhdistyksenä sillä on ollut mahdollisuus pitää hintansa alemmalla, kilpailua vääristävällä tasolla.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen hinnan poikkeuksellinen alhaisuus

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja on syyllistynyt tarjouksessaan analyysien osalta hinnoitteluun, jolla ei ole selkeää liiketaloudellista kustannusvastaavuutta.

Hankintalain 96 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyömisestä.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on rikkonut Suomen tai Euroopan unionin lainsäädännön, työehtosopimusten taikka liitteessä C lueteltujen kansainvälisten sopimusten ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita, ja hankintayksikkö voi näyttää rikkomuksen toteen.

Hankintalain 96 §:n 1 momenttia koskevien lain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 205) mukaan hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää selvitystä ja tarjoajalla velvollisuus antaa selvitys hankintayksikön pyynnöstä aina kun kysymyksessä on poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttava tarjous. Tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen on kuitenkin hankintayksiköiden harkintavallassa. Hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuutta arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota muun muassa hankinnan laatuun ja laajuuteen sekä toimitusaikaan, hankinnan oikeudellisiin, taloudellisiin sekä teknisiin tekijöihin, muiden tarjoajien antamiin hintoihin sekä toimialalla tyypilliseen hinnoittelurakenteeseen. Toisin kuin poissulkemisperusteissa ja soveltuvuusvaatimuksissa, joissa selvitykset vaaditaan vasta tarjouskilpailun voittajalta, hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisten tarjousten taustojen selvittäminen on tehtävä kaikilta tarjoajilta, joiden tarjoukset ovat hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia.

Hankintalain 96 §:n 1 momenttia koskevien lain esitöiden mukaan (HE 108/2016 vp s. 205) säännös vastaa pääosin julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 63 §:ssä säädettyä. Ehdotettu lainkohta poikkeaa aiemmin voimassa olleesta hankintalaista muun muassa siten, että se velvoittaa hankintayksiköitä pyytämään selvitystä poikkeuksellisen alhaisista tarjouksista. Toinen muutos liittyy pyydettäviin selvityksiin, jotka voivat ehdotuksen mukaan koskea myös ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön velvoitteiden noudattamista sekä velvoitteeseen sulkea tarjous tarjouskilpailusta, jos tarjouksen alhainen hinta johtuu mainittujen velvoitteiden laiminlyömisestä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 63 §:n esitöiden (HE 50/2006 vp s. 108) mukaan hankintayksikön tulee arvioida selvitysten perusteella hankinnan toteuttamismahdollisuudet sekä siihen liittyvät riskit. Syynä tarjouksen alhaiseen hintaan voi olla esimerkiksi virhe tarjoushinnan laskemisessa, jolloin hankintayksikön on arvioitava mahdollisuudet pyytää täsmennyksiä tarjoukseen. Tarjousten väliset hintaerot voivat johtua myös yritysten välisistä eroista teknisissä ratkaisuissa, tuotannon tehokkuudessa, tuotanto- ja toimituskapasiteetissa, tuotantokapasiteetin käyttöasteessa tai katevaatimuksissa. Kyseessä voi myös olla tarjoajan pyrkimys vallata uusia markkinoita. Tällaiset syyt eivät oikeuta tarjouksen hylkäämiseen alihintaisena, jos tarjoaja pystyy luotettavasti osoittamaan mahdollisuutensa hankinnan toteuttamiseen.

Hankintapäätöksen liitteenä olleesta vertailutaulukosta käy ilmi muun ohella, että valittajan tarjouksen kokonaishinta on ollut 99.376 euroa, BotniaLab Oy:n 76.118 euroa ja kolmannen tarjoajan tarjouksen kokonaishinta 109.923 euroa. Kokonaishinta on muodostunut analyysien hinnasta ja näytteenottopalvelun hinnasta. Analyysien hinnoittelun osalta valittajan tarjoushinta on ollut 89.049,88 euroa ja BotniaLab Oy:n tarjoushinta 62.067,40 euroa.

Hankintapäätöksen mukaan minkään tarjoajan osalta ei ole katsottu, ettei tarjoaja olisi täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja vaatimuksia. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan ennen hankintapäätöksen tekemistä on tarkistettu kaikki tarjoajien soveltuvuusvaatimuksiin kuuluneet työnantajavelvoitteet, mukaan lukien tilaajavastuulaista johtuvat selvittämisvelvollisuudet. Hankintayksikkö ei ole kuitenkaan ennen hankintapäätöksen tekemistä pyytänyt hinnaltaan edullisimman tarjouksen antaneelta BotniaLab Oy:ltä selvitystä tämän tarjouksen muita tarjouksia alhaisemmista hinnoista analyysien osalta.

Edellä todetuin tavoin tarjousten vertailuhintana on käytetty analyysien hinnoista ja näytteenottopalvelujen hinnoista koostuvaa kokonaishintaa. Voittaneen tarjoajan tarjousten kokonaishinta on ollut noin 77 prosenttia valittajan tarjouksen kokonaishinnasta ja analyysien osalta noin 70 prosenttia valittajan tarjouksessaan esittämästä hinnasta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen on hankintayksikön harkintavallassa. Suuretkaan hintaerot tarjousten välillä eivät välttämättä merkitse, että hankintamenettelyssä olisi hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia tai alhaiselta vaikuttavia tarjouksia. Unionin tuomioistuin on Euroopan komission hankintamenettelyjä koskevassa oikeuskäytännössään (tuomio 19.10.2017, Agriconsulting Europe v. komissio, C-198/16 P, EU:C:2017:784, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) katsonut, että tarjoushinnan poikkeuksellista alhaisuutta on arvioitava muun ohella kyseessä olevaan suoritukseen nähden.

Markkinaoikeus toteaa valittajan perustaneen voittaneen tarjoajan tarjouksen poikkeuksellista alhaisuutta koskevan väitteen siihen, että hankinnan kohteena olleita analyysejä ei ole ollut mahdollista suorittaa esitetyllä hinnalla. Markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että kun otetaan huomioon tarjousten kokonaishintojen keskinäiset erot, jotka eivät ole olleet erityisen merkittäviä, ja hinnoittelun eri osa-alueiden osalta annettujen hintojen vaihtelut sekä hankinnan kohteena olevien suoritusten hinnoitteluun vaikuttavat tekijät, hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa arvioida, ettei voittaneen tarjoajan tarjoushinta ole vaikuttanut poikkeuksellisen alhaiselta.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole pyytänyt voittaneelta tarjoajalta ennen hankintapäätöksen tekemistä selvitystä tarjouksen hinnasta analyysien osalta eikä ole hylännyt kyseistä tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta

Valittajan on katsottava esittäneen, että hankintayksikkö on menetellyt tarjouspyynnön mukaisuuden varmistamisen osalta virheellisesti. Valittajan väite on liittynyt ensinnäkin siihen, että voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan osoittanut näytteiden kuljetuksen tapahtuvan kylmäkuljetusajoneuvolla. Valittaja on lisäksi esittänyt hankintayksikön menetelleen virheellisesti koskien sitä, että voittaneen tarjoajan tarjouksesta ei ole ilmennyt, onko voittaneella tarjoajalla käytössään toimiva Eviran hyväksymä järjestelmä tulosten siirtämiseksi Kuti/Yhti

-järjestelmään ja suoraan Eviran analyysipalveluun. Vielä valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksesta ei ole ilmennyt, onko sillä selkeä toimintamalli poikkeustilanteen osalta tai millaisia kustannuksia poikkeustilanteista aiheutuu.

Tarjouspyynnön kohdassa 1. "Palvelun ehdot" on muun ohella todettu seuraavaa:

"B. Näytteet on näytteenotosta lähtien analyysin aloittamiseen asti säilytettävä lainsäädännön edellyttämässä lämpötilassa.

C. Vesinäytteiden mikrobiologiset analyysit ja osa kemiallisista analyyseistä, joiden standardeissa määritellään analyysiaika, tulee tutkia mahdollisimman nopeasti, mutta vähintään 24 h kuluessa näytteenotosta. Vesinäytteet on näytteenotosta lähtien analyysien aloittamiseen asti säilytettävä pimeässä ± 3 ºC:n lämpötilassa. Näytteiden analysointi on suoritettava akkreditoitujen menetelmien ohjeiden mukaisesti."

Voittanut tarjoaja on tältä osin tarjouksessaan esittänyt seuraavaa:

"B. ja C. Näytteet noudetaan ja käsitellään siten, että näytteiden edustavuus säilyy näytteenotosta analysointiin. Liitteessä 1 (salainen) on esitetty suunnitelma näytekuljetuksen lämpötilaseurannasta ja näytteiden toimituksesta laboratorioon. Näytteiden analysointi tapahtuu akkreditoitujen menetelmien ohjeiden mukaisesti."

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole asetettu vaatimusta siitä, että näytteiden kuljetuksen tulisi tapahtua kylmäkuljetusajoneuvolla. Tarjouspyynnössä on edellytetty vain sitä, että näytteet on näytteenotosta lähtien analyysin aloittamiseen asti säilytettävä lainsäädännön edellyttämässä lämpötilassa ja vesinäytteet on näytteenotosta lähtien analyysien aloittamiseen asti säilytettävä pimeässä ± 3 ºC:n lämpötilassa. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut kuljettavansa ja käsittelevänsä näytteet siten, että niiden edustavuus säilyy.

Tarjouspyynnön kohdan 1. "Palvelun ehdot" alakohdassa M on edellytetty, että tiedot on tullut viedä viikon sisällä tutkimustuloksen valmistumisesta keskitettyyn valvontajärjestelmään (Kuti/Yhti/Vati). Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että sillä on valmius toimittaa halutut analyysitulokset keskitettyyn valvontajärjestelmään tarjouspyynnön mukaisesti.

Tarjouspyynnön kohdan 1. "Palvelun ehdot" alakohdan J mukaan laboratoriolla on tullut olla valmiudet toimia erityistilanteissa ja normaalityöajan ulkopuolella. Voittanut tarjoaja on tältä osin esittänyt tarjouksessaan seuraavaa:

"Laboratoriollamme on valmiudet toimia erityistilanteissa ja tarvittaessa myös normaalin työajan ulkopuolella. Normaalin työajan ulkopuolella tehtävä työ korvataan työntekijälle voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti. Erityistilanteissa tehtävä työ ei sisälly tarjoukseen vaan se laskutetaan tilanteen mukaan erikseen."

Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouspyynnössä ole edellytetty tarjoajan antavan selvitystä erityistilanteiden toimintamallista tai näitä koskevasta hinnoittelusta. Tarjouspyynnössä tarjoajaa on vain pyydetty ilmoittamaan, onko sillä valmius toimia erityistilanteissa ja normaalityöajan ulkopuolella. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut, että sillä on mainitut valmiudet.

Edeltä ilmenevin tavoin voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että se täyttää tarjouspyynnössä asetetut palvelun ehdot näytteiden kuljetuksen, tietojen toimittamisen ja erityistilanteiden valmiuden osalta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjoajan ilmoitukseen. Lisäksi markkinaoikeus toteaa oikeuskäytännössä vakiintuneesti katsotun, ettei tarjoajalta voida edellyttää, että sillä jo tarjouksentekohetkellä olisi käytettävissään esimerkiksi toiminnan harjoittamista varten tarpeelliset luvat tai muut hankinnan toteuttamisessa tarpeelliset resurssit. Riittävää on, että tarjoaja on osoittanut hankintayksikölle luotettavalla todennäköisyydellä, että sillä on sopimuksen täyttämisen alkaessa siihen edellytykset.

Edellä lausutuilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti siinä, että se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta valittajan esittämillä perusteilla.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa SeiLab Oy:n korvaamaan Kokkolan kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla ja KVVY Tutkimus Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jaakko Ritvala.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 15.10.2018