MAO:503/18

Jyväskylän kaupunki - varhaiskasvatuspalvelujen toiminnanohjausjärjestelmät

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2018/33
Antopäivä: 9.10.2018

ASIAN TAUSTA

Jyväskylän kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 27.4.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta varhaiskasvatuspalvelujen toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta.

Jyväskylän kaupungin sivistyksen toimialan varhaiskasvatuspalvelujen palvelujohtaja on 17.1.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut FastROI Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Tieto Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 480.000 euroa.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoin pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

FastROI Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön 500.000 euron sakon uhalla korjaamaan virheellisen menettelynsä määräämällä hankintayksikön käsittelemään tarjoukset uudelleen, vertailemaan ne hankintalain mukaisesti ja tekemään hankintapäätöksen vertailun mukaisesti. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 244 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on sulkenut FastROI Oy:n tarjouksen tarjousvertailusta, kun se on virheellisesti tulkinnut, että FastROI Oy:n tarjoama Hilkka Varhaiskasvatus -järjestelmä nojautuu optiona tarjottuun työvuorosuunnitteluohjelmistoon, jolle ei ole annettu hintaa.

FastROI Oy:n tarjoama Hilkka Varhaiskasvatus -järjestelmä täyttää kaikki hankintayksikön asettamat pakolliset vaatimukset ilman lisämaksullista tuotekuvauksen kohdassa 4.3 kuvattua työvuorojen suunnitteluominaisuutta. Tämä on kerrottu paitsi tarjouksessa myös muun ohella neuvottelutapaamisissa. FastROI Oy:n tarjouksessa on selkeästi eritelty erillismaksulliset lisäominaisuudet eli FastROI Oy:n tuotekuvauksen kohdat 4.3 ja 4.4, jotka eivät ole kuuluneet tarjottuun hintaan eivätkä hankintayksikön asettamien vaatimusten piiriin. Se, että FastROI Oy on avoimesti kertonut Hilkka Varhaiskasvatus -järjestelmän työaikojen kirjaamistoiminnallisuuden perustuvan yhtiön kehittämään työvuorosuunnitteluratkaisuun, ei voi olla peruste tarjouksen sulkemiselle tarjousvertailusta. Hankintayksikkö olisi myös voinut helposti tarkistaa FastROI Oy:ltä, sisältääkö tarjous hinnoittelemattomia optioita, joita tarvittaisiin vaadittujen toiminnallisuuksien toteuttamiseen.

Hankintayksikkö ei olisi saanut sulkea FastROI Oy:n tarjousta tarjousvertailusta myöskään sillä perusteella, että yhtiö on tarjonnut käyttöönottoprojektin nollahintaisena. Hankintayksikön perustelu, että toimituksen viivästymistä ei voida sanktioida ilman käyttöönottoprojektimaksua, ei ole oikeuttanut hankintayksikköä sulkemaan FastROI Oy:n tarjousta tarjousvertailusta.

Hankintayksikkö on hankimassa järjestelmää niin sanottuna SaaS-mallina eli pilvipalveluna. Tällaisille on tyypillistä, että itse tuotteella ei ole käyttöönottoprojektikustannuksia. FastROI Oy:n tarjous on kokonaisuutena tarkasteltuna sisältänyt myös kertaluonteisia projektikustannuksia. FastROI Oy:n tarjouksen sulkemispäätöksen perusteluissa ei ole huomioitu tätä.

Vastine

Vaatimukset

Jyväskylän kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa FastROI Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.250 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan FastROI Oy:n tarjouksen tarjousvertailusta.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä määritellyt hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksiksi kaikki ne tekniset ominaisuudet, joita se on pitänyt välttämättöminä varhaiskasvatuksen tarpeiden täyttämiseksi ja tavoitteiden toteutumiseksi. Tarjouksilta on edellytetty sellaista tarjottavan toiminnanohjausjärjestelmän sisällönkuvausta, että sen vaatimustenmukaisuus voidaan tarkistaa.

Tuotekuvauksessa on edellytetty kuvattavan tarjottua toiminnanohjausjärjestelmää tarjouspyynnön liitteen "Toiminnalliset vaatimukset" rakenteita noudattaen. Rakenteiden mukaan etenevästä tuotekuvauksesta hankintayksikön on täytynyt voida todentaa tarjouspyynnön mukaisesti, täyttääkö tarjottu toiminnanohjausjärjestelmä hankinnan vähimmäisvaatimukset, ja pisteyttää vähimmäisvaatimuksen ylittävän laadun tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla.

FastROI Oy:n tarjouksesta ei ole tuotekuvauksen perusteella voitu todentaa, että sen tarjoama järjestelmä täyttäisi vaatimukset ilman FastROI Oy:n omaa työvuorosuunnitteluohjelmistoa. Hankintayksikölle ei ole myöskään neuvotteluvaiheen perusteella muodostunut käsitystä, että FastROI Oy:n tarjoama Hilkka Varhaiskasvatus -järjestelmä täyttäisi hankinnan kohteena olevalta järjestelmältä edellytetyt ehdottomat vaatimukset ilman optiona tarjottua FastROI Oy:n työvuorosuunnitteluohjelmistoa. Hankintayksikkö ei ole pyytänyt FastROI Oy:ltä lisäselvitystä asiassa, koska se on katsonut tarjouksen olleen tarjouspyynnön vastainen.

FastROI Oy:n tarjous on tullut sulkea tarjousvertailun ulkopuolelle myös, koska yhtiö on tarjonnut käyttöönottoprojektin nollahintaisena.

Tarjoajan on tullut syöttää tarjouksen hintalomakkeelle käyttöönottoprojektin kokonaiskustannukset. Käyttöönottoprojektin kokonaiskustannukseen on sidottu toimittajalle maksettavasta korvauksesta vähennettävä sopimussakko, jos toimittaja ei pysy sitoutumassaan aikataulussa.

Vaikka hankinnan kohteena oleva toiminnanohjausjärjestelmä perustuu toimittajan valmiiseen pilvipalveluun, se ei sovellu tilaajan käyttöön sellaisenaan vaan sisältää räätälöintiä tilaajan tarpeisiin. Tällöin tilaajan täytyy pystyä varmistumaan, että räätälöitävä järjestelmä on vaatimusmäärittelyn mukainen. Järjestelmän käyttöönotto siten sisältää järjestelmätoimitukselle luonteenomaiset käyttöönottoprojektin vaiheet ja hyväksymismenettelyt ennen järjestelmän tuotantokäyttöä.

Hankintayksiköllä tulee olla mahdollisuus valvoa ja puuttua asiaan, jos toimittaja on saanut kilpailuetua lupauksista, joita se ei pysty noudattamaan. Täten toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton valvonta ja sanktiointimahdollisuus ovat olleet olennaisia toimituksen osalta. Nollahintaisena käyttöönottoprojektin etenemisen valvonta ja sanktiointi ja sitä kautta tilaajan sopimusoikeudellisen aseman turvaaminen eivät toteudu.

FastROI Oy:n tarjouksesta ei ilmene kertaluonteisia projektikustannuksia vaan käyttöönottoprojekti on tarjottu nollahintaisena. Muita kuin tarjouksessa ilmoitettuja käyttöönottoprojektin kustannuksia ei tarjouspyynnössä ole hyväksytty ja ne ovat tarjouspyynnön vastaisia.

Kuultavan lausunto

Tieto Finland Oy ei ole sille varatusta tilausuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

FastROI Oy ei ole sille varatusta tilausuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Hankintayksikkö on hankintapäätöksessään katsonut FastROI Oy:n tarjouksen olleen tarjouspyynnön vastainen ja sulkenut sen tarjouskilpailusta.

Hankintapäätöksen perusteluista ilmenee muun ohella, että FastROI Oy on tarjouspyynnön vaatimusten täyttymistä kuvatessaan nojautunut optiona tarjotun FastROI Oy:n kehittämän integroidun työvuorosuunnittelun käyttöönottoon, joka ei ole sisältynyt perushinnoitteluun ja jolle ei ole annettu hintaa. Lisäksi hankintapäätöksen perusteluissa on todettu, että FastROI Oy on tarjonnut käyttöönottoprojektin kokonaan nollahintaisena, jolloin tilaajan oikeusturva ei toteudu käyttöönottoprojektiin sovittavien tarkastuspisteiden aikataulun valvonnan kannalta. Tältä osin perusteluissa on viitattu siihen, että käyttöönottoprojektin maksueriin on sidottu sopimussakko.

Asiassa on FastROI Oy:n valituksen myötä arvioitava, onko hankintayksikkö menetellyt virheellisesti sulkiessaan FastROI Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 35 §:n 5 momentista ilmenee, että neuvottelumenettelyssä hankintayksikön on lähetettävä tarjoajille lopullinen tarjouspyyntö ja asetettava lopullisten tarjousten jättämiselle määräaika. Hankintayksikön on tarkistettava, että lopulliset tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia ja valittava tarjous hankintalain 93 §:n mukaisesti. Lopullisista tarjouksista ei saa neuvotella.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöissä (HE 108/2016 vp s. 173–174) on todettu muun ohella, että tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Hankintayksikön ei tule kuitenkaan sallia osallistumishakemusten taikka tarjousten olennaista muuttamista. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa vaihtamaan tarjotun tarjouspyynnön vastaisen tuotteen taikka toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon. Esitöiden mukaan hankintamenettelyn asiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä tulee noudattaa ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta¸ jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville ehdokkaille tai tarjoajille. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä, pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia.

Tarjouspyyntö

Hankinnan kohteena on ollut Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä muun muassa varhaiskasvatuksen lasten hoitoajan ja henkilökunnan työajan kirjauksiin sekä varhaiskasvatuksen ja kodin väliseen viestintään.

Neuvottelumenettelyssä laaditun lopullisen tarjouspyynnön kohdassa 2 "Hankinnan kohde" on todettu muun ohella, että järjestelmän toiminnalliset vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä yksi. Tarjouspyynnön kohdan 6 "Tekniset kriteerit" mukaan tarjoajan on tullut ladata tarjouksen liitteeksi tuotekuvaus. Mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi tarjoajan laatima tuotekuvaus-liite, jossa kuvataan tilaajalle tarjotut ohjelmistotuotteet ja niiden toiminnallisuudet. Kuvauksista tulee olla selkeästi luettavissa, vastaako tarjottava toiminnanohjausjärjestelmä hankittavan toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteita ja täyttääkö se tilaajan asettamat toiminnalliset vaatimukset. Tuotekuvauksen tulee sisältää osio, joka etenee liitteen 1 toiminnalliset vaatimukset -rakenteiden mukaisesti ja jossa kerrotaan tarjotun toiminnanohjausjärjestelmän ominaisuudet verrattuna liitteessä tavoiteltuun tai edellytettyyn. Tuotekuvauksessa tulee myös esittää, mihin mennessä tarjotut toiminnallisuudet ja ominaisuudet on saatavissa tilaajan käyttöönotettavaksi, ja mitä toivottuja toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia toiminnanohjausjärjestelmään ei ole suunniteltu kehitettävän."

Tarjouspyynnön liitteen 1 kohdan 1 "Avaintoiminnot" alakohdassa 1.3 "Hoitoaikavarauksiin liittyvät toiminnot" on todettu seuraavaa:

"Huoltaja laatii järjestelmän avulla lapselleen hoitoaikavaraukset tai ilmoittaa etukäteen jo tiedossa olevat lapsen suunnitellut poissaolot. Hoitoaikavaraukset laaditaan riittävällä (esim. 15min) tarkkuudella, että se tukee mm. työvuorosuunnittelua. Hoitoaikavarausten ja poissaolojen ilmoittamiset sekä jo aiemmin tehtyjen varausten ja ilmoitusten muokkaamiset tapahtuvat ennalta määrätyn lukitusajan puitteissa. Sekä huoltaja että varhaiskasvatuksen työntekijä voi seurata ja muokata hoitoaikavarauksia. Hoitoaikavarausten perusteella voidaan arvioida tiettynä kellonaikana paikalla olevien lasten ikä ja lukumäärä ja siten henkilökunnan resurssitarvetta.

Huoltajan tekemä poissaolomerkintä (esim. sairauspoissaolo) on välttämätön, pelkkä tyhjä merkitä ei riitä. Tämä vaikuttaa päivähoitomaksuihin (ks. Liite 1.1 Asiakasmaksutiedote) ja erityisesti myös lomapäivystysajan resurssisuunnitteluun. Lisäksi poissaolomerkintä liittyy hyvityspäivien merkitsemiseen ja siten se vaikuttaa suoraan laskutukseen. Tässä vaiheessa on hyvä huomioida, että Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksessa on käytössä tuntiperusteinen laskutus.

Lukitusaikana hoitoaikavarauksia ei voi enää muokata. Jos lukitusajalla tehdään poissaoloilmoitus (esim. sairastumisen johdosta) lapsen alkuperäinen hoitovaraus jää voimaan vaikka läsnäolokirjaukseksi tulee poissaolo. Lukitusajalla tehty poissaoloilmoitus ei siis vähennä hoitovarauksilla varattuja hoitoaikatuntien määrää. Kaikki hoitoaikoihin ja poissaoloihin liittyvät läsnä- ja poissaolokoodit noudattavat Effican läsnä- ja poissaolokoodistoa.

Työntekijä voi muokata, ryhmitellä ja tulostaa hoitoaikavarauksista listauksia, jotka helpottavat mm. työvuorosuunnittelua."

Saman liitteen saman kohdan alakohdassa 1.5 "Työntekijöihin ja työaikojen kirjaamiseen liittyvät toiminnot" on todettu seuraavaa:

"Järjestelmä tuo varhaiskasvatuksen työntekijän työvuorolistat työaikasuunnittelujärjestelmästä automaattisesti erikseen sovittujen rajapintakuvausten mukaisesti. Työntekijä kirjaa joko manuaalisesti tai hänen käyttäjätunnukseen liitettyä NFC- tai vastaavaa tunnistetta hyödyntäen työvuoronsa alkaneeksi tai päättyneeksi sekä tarvittaessa muita poikkeavia työaikamerkintöjä. Poikkeavat työaikamerkinnät noudattavat yleisessä työehtosopimuksessa määriteltyjä työaikapoikkeamia. Työaikamerkintöjen koodit noudattavat työvuorosuunnittelujärjestelmään laadittuja työaikakoodeja.

Työntekijöiden työaikakirjauksiin poikkeuksen muodostavat perhepäivähoitajat, joiden työvuoro lasketaan alkavan kun ensimmäinen hoidettava lapsi kirjataan sisään ja päättyvän kun viimeinen hoidettava lapsi kirjataan ulos. Lisäksi perhepäivähoitajilla on erikseen kirjattuja poikkeavia työaikamerkintöjä.

Järjestelmään kirjataan työntekijästä käytön suhteen oleelliset työntekijätiedot. Työntekijällä on oikeus tarkastella omia työntekijä- ja työvuorotietojaan. Työvuorotiedot koostuvat järjestelmän avulla kirjatuista työaikakirjauksista. Myös työntekijän esimiehellä ja työvuorosuunnittelijalla on oikeus tarkastella ja tarvittaessa muokata em. tietoja.

Varhaiskasvatuksen työntekijät (käytännössä perhepäivähoitajat) kirjaavat kustannuskorvauksia, jotka sitten esimies tarkistaa, tarvittaessa muokkaa ja hyväksyy. Työntekijä voi tarkastella yhteenvetoa hyväksytyistä kustannuskorvauksista sekä toteutuneista työtunneistaan ennalta määritellyllä ajanjaksolla."

Liitteessä on lisäksi todettu muun ohella, että avaintoiminnot ovat toimintoja, joiden tulee olla toiminnassa jo heti, kun järjestelmä otetaan käyttöön.

Tarjouspyynnön kohdassa 4 "Hankintalaji ja -menettely" on todettu, ettei osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia hyväksytä.

Tarjouspyynnön kohdan 5 "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdan 1 "Käyttöönottoprojekti" mukaan tarjoajan on tullut tarjouksessaan ilmoittaa käyttöönottoprojektin kokonaiskustannukset toiminnoittain ynnä muutoin eritellyille yhteensä 13 eri kohdalle, joista viimeinen on ollut "Muut käyttöönoton kustannukset". Lisäksi samassa alakohdassa on ollut kohta "Ryhmän yleiset kriteerit", jossa on todettu seuraavaa:

"Lataa tarjoajan itse laatima hintaliite, jossa yksilöidään kaikki muut käyttöönoton kustannukset, kuten koulutus- ja projektinhallintakustannukset. Mitään muita kuin liitteellä yksilöitäviä muita kustannuksia ei hyväksytä, vaan kustannusten katsotaan jo sisältyvän tarjottuihin käyttöönoton hintoihin tai olevan veloituksettomia. Lisäksi liitteelle voi yksilöidä ja eritellä mistä tai miten käyttöönottoprojektin hinnoittelukohtien 1.1-3 kustannus muodostuu.

Hintaliitteessä tulee avata jokaisen hinnoiteltavan kohdan muodostumisen perusteet, esimerkiksi á-hinta ja volyymi. Kustannusten muodostumisen tulee perustua tarjouspyynnön vaatimuksiin ja tietoihin. Käyttöönoton tulee onnistua liitteellä eriteltyjen tietojen ja hintojen perusteella. Liitteellä tulee ilmoittaa selkeästi kokonaiskustannus, johon kaikki liitteellä eritellyt muut kuin käyttöönottoprojektin hinnoittelukohtien 1.1-3 kustannukset lasketaan mukaan. Tämä summa syötetään Tarjouspalvelu.fi -portaaliin kohtaan "muut käyttöönoton kustannukset"."

Tarjouspyynnön liitteen 9 "Käyttöönottoprojektin kuvaus" kohdassa 7 "Käyttöönoton vaiheistus, aikataulutus ja tehtävänjako" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Käyttöönottoprojektista toimittajan laskuttamat sopimuksenmukaiset kustannukset voidaan suorittaa maksuerissä, jotka sidotaan sovittavien käyttöönoton tarkistuspisteiden hyväksyttyyn suorittamiseen. Tarkistuspisteen hyväksymisen viivästymisestä tilaajalla on oikeus periä toimittajalta sopimussakkoa. Jos toimitus viivästyy toimittajan vastuulla olevasta syystä, toimittaja maksaa tilaajalle sopimussakkoa jokaiselta alkavalta seitsemän (7) vuorokauden pituiselta ajanjaksolta, jolla toimittaja ylittää sopimuksessa toimitukselle tai sen osalle sovitun määräpäivän. Sakko kultakin edellä mainitulta ajanjaksolta on 0,5 prosenttia käyttöönoton kokonaiskustannuksesta. Sakon suuruuteen ei vaikuta viivästyksen aiheuttaman vahingon suuruus."

Tarjouspyynnön kohdan 5 "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohtien 2, 3, 4 ja 5 mukaan tarjoajan on tullut tarjouksessaan ilmoittaa muun ohella kertaluonteiset rajapintakustannukset kolmelle eri järjestelmälle, säännöllisten tuki- ja ylläpitopalveluiden kustannukset, kuukausittaiset palvelumaksut sekä lisätöiden päivähinta.

Asian arviointi

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran tai palvelun olevan tarjouspyynnössä ja hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Mikäli tarjoaja ei ole näin tehnyt, hankintayksikön on suljettava tarjous tarjouskilpailusta.

Hankintalain 74 §:n 2 momentissa tarkoitettu hankintayksikön mahdollisuus pyytää tarjoajaa toimittamaan muun ohella selvennyksiä ja täydennyksiä koskee lain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 173–174) todettu huomioon ottaen lähinnä tietoja, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta olennaisia. Lähtökohtana hankintamenettelyissä on tarjousten lopullisuus, eikä hankintayksiköllä ole velvollisuutta antaa tarjoajalle oikeutta täsmentää tai täydentää tarjoustaan.

Tässä tapauksessa hankintayksikkö on tarjouspyynnössä edellyttänyt, että tarjoajat oheistavat tarjouksiinsa tuotekuvauksen, josta on tullut olla selkeästi luettavissa, vastaako tarjottava toiminnanohjausjärjestelmä hankittavan toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteita ja täyttääkö se hankintayksikön asettamat toiminnalliset vaatimukset. Tuotekuvauksen on tullut edetä tarjouspyynnön liitteenä olleen toiminnallisia vaatimuksia kuvaavan asiakirjan rakenteen mukaisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön liitteenä olleen toiminnallisia vaatimuksia kuvaavan asiakirjan kohdan 1.3 mukaan hoitoaikavarauksiin liittyviltä toiminnoilta on edellytetty muun ohella sitä, että hoitoaikavarausten perusteella voidaan arvioida tiettynä kellonaikana paikalla olevien lasten ikä ja lukumäärä ja siten henkilökunnan resurssitarvetta.

FastROI Oy:n tarjouksessa hoitoaikavarauksiin liittyviä toiminnallisuuksia on tuotekuvauksen kohdassa 1.3 kuvattu viittaamalla FastROI Oy:n integroidun työvuorosuunnittelun ominaisuuksiin. Tältä osin tuotekuvauksessa on todettu, että järjestelmästä voidaan nähdä alle ja yli 3-vuotiainen lasten määrä ja siten mitoittaa henkilökuntaresurssit tarkasti oikein. Samassa kohdassa on todettu myös, miten hoitoaikavaraukset voidaan nähdä, mikäli työvuorosuunnittelu ei ole käytössä. Tätä tilannetta varten tuotekuvauksen mainitussa kohdassa ei ole mitään viitettä siihen, että järjestelmästä näkyisi lasten ikä.

FastROI Oy:n tarjoukseen liitetyssä tuotekuvauksessa on kohdassa 4.3 todettu, että integroitu työvuorosuunnittelu ei sisälly tuotteen perushinnoitteluun vaan se hinnoitellaan erikseen. FastROI Oy:n tarjouksessa ei ole ollut hintaa integroidulle työvuorosuunnittelulle.

Markkinaoikeus toteaa edellä esitetyn perusteella, ettei FastROI Oy:n tarjouksesta ole ollut todettavissa, että yhtiön tarjoama Hilkka Varhaiskasvatus -järjestelmä täyttäisi hoitoaikavarauksiin liittyviltä toiminnoilta edellytetyt vaatimukset ilman optiona tarjottua ja hinnoittelematta jätettyä työvuorosuunnitteluohjelmistoa.

FastROI Oy on tuotekuvauksensa kohdassa 1.5 niin ikään viitannut yhtiön työvuorosuunnitteluohjelmistoon ja todennut muun ohella, että sanottu ohjelmisto on täysin integroitavissa Hilkka Varhaiskasvatus järjestelmään.

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka tuotekuvauksen kohdassa 1.5 kuvatut toiminnallisuudet olisivatkin kuuluneet tarjotun Hilkka Varhaiskasvatus järjestelmän ominaisuuksiin ilman optiona tarjottua ja hinnoittelematta jätettyä työvuorosuunnitteluohjelmistoa, tämä ei ole ollut todettavissa FastROI Oy:n tuotekuvauksesta. Se, että FastROI Oy:n tarjoama Hilkka Varhaiskasvatus -järjestelmä olisi täyttänyt työntekijöiden ja työaikojen kirjaamiseen liittyville toiminnoille asetetut vaatimukset, on siten jäänyt yhtiön tarjouksen perusteella vähintäänkin epäselväksi.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei FastROI Oy ole tarjouksessaan osoittanut hankintalain 74 §:n 1 momentissa ja tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla tarjoamansa järjestelmän täyttävän hankintayksikön asettamat vaatimukset hoitoaikavarauksiin liittyville toiminnoille ja työntekijöiden ja työaikojen kirjaamiseen liittyville toiminnoille. Kun vielä otetaan huomioon, etteivät edellä mainitut puutteellisuudet ja epäselvyydet FastROI Oy:n tarjouksessa ole olleet pelkästään epäolennaisia eikä hankintayksiköllä lain mukaan ole velvollisuutta antaa tarjoajalle oikeutta täsmentää tai täydentää tarjoustaan, hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen virheellisesti, kun se on järjestelmän toiminnallisuuksiin liittyvillä perusteilla sulkenut FastROI Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta.

Koska hankintayksiköllä on ollut asianmukaiset perusteet sulkea FastROI Oy:n tarjous tarjouskilpailusta jo edellä mainituista syistä, asiassa ei ole tarpeen arvioida, onko hankintayksiköllä ollut myös käyttöönottoprojektin hinnoitteluun liittyvä peruste FastROI Oy:n tarjouksen sulkemiselle tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa FastROI Oy:n korvaamaan Jyväskylän kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.250 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola ja markkinaoikeustuomarit Pertti Lenkkeri ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 12.10.2018