MAO:476/18

Tuomi Logistiikka Oy - steriloinnin tarvikkeet

julkinen hankinta - tarjousten vertailu

Diaarinumero: 2018/132
Antopäivä: 28.9.2018

ASIAN TAUSTA

Tuomi Logistiikka Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 7.10.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta steriloinnin tarvikkeiden hankinnasta 48 kuukauden ajalle ja kahden vuoden optiokaudelle.

Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja on 9.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut kohderyhmän 8 osalta Mediq Suomi Oy:n tarjouksen.

Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtaja on 13.4.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä täsmentänyt 9.3.2018 tekemänsä hankintapäätöksen perusteluja, mutta ei ole muuttanut hankintapäätöksen lopputulosta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1.200.000 euroa, josta kohderyhmän 8 arvo on saatujen tarjousten perusteella ollut noin 180.000–300.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Vingmed Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen kohderyhmän 8 osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valituksen kohteena olevan kohderyhmän osalta tarjouspyynnössä yhtenä laatuvertailuun vaikuttavana kriteerinä on ollut puolueettoman kolmannen osapuolen raportti tarjottavaan tuotteeseen pakattujen instrumenttien säilyvyydestä steriileinä standardeissa varasto-olosuhteissa vähintään kuuden kuukauden ajan.

Valittaja ei ole saanut edellä mainitun laadullisen vertailuperusteen osalta pisteitä, ja perusteluksi tälle on hankintapäätöksen liitteenä olleessa vertailutaulukossa ilmoitettu ainoastaan, että "Raportti ei kerro tuotteen laadusta". Tällainen perustelu on ollut niin suppea, että sen perusteella ei ole pystynyt arvioimaan sitä, onko päätös ollut oikea. Perustelun on kuitenkin täytynyt tarkoittaa joko sitä, että hankintayksikön mielestä valittajan toimittamat asiakirjat eivät olisi olleet puolueettoman tahon laatimia tai että ne eivät olisi kertoneet instrumenttien säilymisestä vaaditun ajan.

Valittajan tarjouksen liitteenä toimittamista kolmesta asiakirjasta kaksi on ollut puolueettoman kolmannen tahon laatimia. Asiakirjoissa on vahvistettu se, että tarjottavaan tuotteeseen pakattavat instrumentit säilyvät steriileinä standardeissa varasto-olosuhteissa vähintään tarjouspyynnössä vaaditun kuuden kuukauden ajan.

Koska hankintayksikkö ei ole todennut kysymyksessä olevia asiakirjoja hyväksyttäviksi kolmannen osapuolen raporteiksi, valittajalta on jäänyt virheellisin perustein saamatta kymmenen laatuvertailupistettä. Jos pisteet olisi annettu oikein, valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun.

Vastine

Vaatimukset

Tuomi Logistiikka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.098 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on 13.4.2018 tehnyt hankintaoikaisupäätöksen, jolla on täsmennetty 9.3.2018 tehdyn hankintapäätöksen pisteytyksen perusteluja. Täsmennys ei ole muuttanut tarjousten pisteytyksiä, eikä hankintapäätöksen lopputulosta. Hankintaoikaisupäätöksestä ei ole valitettu.

Hankintapäätöksessä pisteytyksen perusteluissa käytetty ilmaisu "Raportti ei kerro tuotteen laadusta" on ollut epätäsmällinen. Tällä perustelulla on tarkoitettu sitä, että tarjouksiin liitettyjä raportteja ei ollut tehty tarjotuista tuotteista. Samaa perustetta on käytetty myös joidenkin muiden tarjoajien kohdalla ja kaikkien osalta perusteluja on täsmennetty hankintaoikaisupäätöksellä.

Valittaja on tarjonnut Quick-Check H300 ja H200 -tuotteita ja liittänyt tarjoukseensa kolme raporttia. Tarjoukseen liitetyissä kolmannen osapuolen raporteissa ei ole mainittu tarjottuja tuotteita. Hankintayksikkö ei ole voinut tarjoukseen liitettyjen asiakirjojen perusteella ymmärtää niiden koskeneen tarjottuja tuotteita, koska tarjottuja tuotteita ei ollut asiakirjoissa mainittu.

Hankintayksikön on tullut varmistua siitä, että raportti on koskenut tarjottavaa tuotetta, eikä jotain muuta tarjoajan valikoimissa olevaa tuotetta, jotta on varmistuttu tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Hankintayksiköllä ei ole ollut tuotteista tarjousten ulkopuolista tietämystä, eikä se ole voinut ryhtyä itse selvittämään tarjottujen tuotteiden alkuperää, nimenvaihdoksia, tuoteperheitä tai muita mahdollisia syitä sille, että toimitetut raportit eivät ole koskeneet tarjottuja tuotteita. Hankintayksikkö ei ole tässä hankintamenettelyssä pyytänyt tarjouksiin täsmennyksiä, eikä sillä ole ollut siihen velvollisuutta.

Valittajan tulee korvata hankintayksikön oikeudenkäyntikulut siltä osin, kuin valitus on koskenut valittajan tarjoukseen liitettyjen raporttien hyväksyttävyyttä.

Kuultavan lausunto

Mediq Suomi Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että hankintayksikön tekemä perustelujen täsmennys on osoittanut, että alkuperäiset perustelut eivät ole olleet hankintasäännösten mukaiset, eikä valittaja ole edes osannut valituksessaan ottaa kantaa siihen, että raportteja ei olisi tehty tarjotusta tuotteesta. Lisäksi valittajan tiedusteltua pisteytyksen perusteluita hankintayksikkö on 15.3.2018 lähettänyt valittajalle sähköpostin, jossa ei ole viitattu lainkaan siihen, että valittajan tarjouksen liitteenä toimittamat raportit olisivat koskeneet väärää tuotetta. Sähköpostikirjeenvaihdosta on sitä vastoin voinut päätellä, että hankintayksikön ja loppukäyttäjien tiedossa on ollut, että raportoidut testit koskevat juuri tarjottuja tuotteita. Myös nimenmuutokset ovat olleet hankintayksikön ja loppukäyttäjien tiedossa.

Muutoksenhaun kohteena olevien sterilointikääreiden loppukäyttäjät ovat olleet testaamassa hankintamenettelyssä tarjottuja tuotteita. Tuotteiden valmistaja on Halyard Health -niminen monikansallinen yritys, jonka aiempi nimi on ollut Kimberly-Clark Health Care. Kyseisten yritysten valmistamien sterilointikääreiden myynnistä aiemmin Suomessa vastannut yritys on toimittanut nyt kysymyksessä oleville loppukäyttäjille edellä mainittujen yritysten valmistamia sterilointikääreitä jo ennen nimenmuutosta. Valittaja on vastannut tuotteiden jakelusta ja myynnistä 1.2.2017 alkaen, jolloin voimassa olleet jakelusopimukset ovat siirtyneet sille muuttumattomina. Muutoksesta on tiedotettu asiakkaita, kuten hankintayksikköä.

Tuotteen valmistajan nimi ja tuotteen nimi ovat muuttuneet jo ennen kuin valittaja on toiminut tuotteen edustajana. Kuten Halyard Health -yrityksen esitteestä ilmenee, tavaramerkkien muutos on tapahtunut jo vuonna 2015. Tuote on kuitenkin pysynyt koko ajan samana, ja loppukäyttäjät ovat olleet tästä tietoisia.

Hankintayksikön oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteeton. Hankintapäätöksen perustelut ovat olleet joka tapauksessa sillä tavoin puutteelliset, että valitus on ollut perusteltu lopputuloksesta riippumatta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt muun ohella, että valittajan tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen mukaan hankintapäätöstä ei ollut perusteltu riittävällä tavalla. Tältä osin hankintaoikaisuvaatimus on ollut aiheellinen ja hankintapäätös on ollut virheellinen. Hankintaoikaisupäätöksellä perusteltuja muutettiin. Valittajan olisi tullut valittaa hankintaoikaisupäätöksen perusteluista kyseisen päätöksen muutoksenhakuaikana. Koska valittaja ei ole valittanut hankintaoikaisupäätöksestä, on kyseistä päätöstä koskevat vaatimukset jätettävä tutkimatta.

Valittajan vastaselityksessä mainittua kirjettä ja esitettä nimenmuutoksesta ei ollut liitetty valittajan tarjoukseen, eikä tieto ole käynyt muutoinkaan ilmi valittajan tarjouksesta. Tarjouskilpailusta vastaavilla henkilöillä ei ole ollut mainittuja tietoja käytettävissään. Hankintayksikkö ei ole siten menetellyt virheellisesti todetessaan, että valittajan tarjouksen liitteenä olleet raportit eivät ole koskeneet tarjottuja tuotteita.

Valittajan oikeudenkäyntikulut kiistetään perusteeltaan ja määrältään 3.000 euroa ylittävältä osalta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian arvioinnin lähtökohdat

Valittaja on 27.3.2018 valittanut markkinaoikeuteen määräajassa hankintayksikön 9.3.2018 tekemästä hankintapäätöksestä. Valittaja on esittänyt, että hankintapäätöksessä ilmoitetut erään laadullisen vertailuperusteen pisteytyksen perustelut ovat olleet liian suppeat, eikä niiden perusteella ole voinut arvioida päätöksen oikeellisuutta. Lisäksi valittajan mukaan sen olisi tullut saada kyseisestä laadullisesta vertailuperusteesta kymmenen pistettä.

Valittajan hankintayksikölle tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintayksikkö on 13.4.2018 tehnyt hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on täsmentänyt kyseisen laadullisen vertailuperusteen pisteytyksen perusteluja. Muilta osin hankintayksikkö on hylännyt valittajan hankintaoikaisuvaatimuksen.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö ei ole hankintaoikaisupäätöksellään kumonnut 9.3.2018 tekemäänsä hankintapäätöstä, eikä hankintaoikaisupäätöksellä ole muutoinkaan muutettu hankintapäätöksessä tehtyä tarjousten pisteytystä tai päätöksen lopputulosta. Tässä tilanteessa hankintayksikön menettelyn oikeellisuuden arvioinnin saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi ei ole enää edellyttänyt valittamista erikseen hankintayksikön tekemästä hankintaoikaisupäätöksestä, vaan hankintayksikön hankintamenettelyn oikeellisuus on tutkittavissa jo hankintapäätöksestä 9.3.2018 tehdyn valituksen perusteella.

Valittaja ei ole esittänyt, että käsillä olevan laadullisen vertailuperusteen pisteytystä ei olisi hankintaoikaisupäätöksessä korjatulla tavalla perusteltu hankintasäännösten edellyttämällä tavalla. Myös hankintayksikön mukaan alkuperäiset perustelut ovat olleet virheelliset. Näin ollen asiassa ei ole enää aiheellista arvioida hankintapäätöksen perustelujen hankintasäännösten mukaisuutta. Asiassa tulee näin ollen valittajan esittämän perusteella arvioitavaksi se, onko hankintayksikkö toiminut hankintasäännösten vastaisesti, kun se on jättänyt antamatta valittajan tarjoukselle pisteitä kyseisestä laadullisesta vertailuperusteesta, joka on koskenut tarjottuun tuotteeseen pakattujen instrumenttien säilyvyydestä toimitettuja puolueettomien kolmansien osapuolten raportteja.

Asian arviointi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjoaja kantaa vastuun tarjouksensa sisällöstä.

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia steriloinnin tarvikkeista. Muutoksenhaun kohteena olevan kohderyhmän 8 osalta tarjouspyynnössä on ilmoitettu kohderyhmän yhteishinnan maksimipisteiksi 50 pistettä ja myös laatuvertailun maksimipisteiksi 50 pistettä.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on kysymyksessä olevan kohderyhmän osalta ilmoitettu kohdan "Ryhmän yleiset kriteerit" alakohdassa "Ehdottomat vaatimukset" muun ohella seuraava vaatimus:

"Hyllyikä: Tarjoaja vakuuttaa, että tarjottavaan tuotteeseen pakattu instrumentti säilyy steriilinä määritellyissä varasto-olosuhteissa vähintään kuuden kuukauden ajan."

Tämän jälkeen on kohdan "Ryhmän yleiset kriteerit" alakohdassa "Laatuvertailu" ilmoitettu muun ohella seuraava tarjousten laadullinen vertailuperuste:

"Puolueettoman kolmannen osapuolen raportti tarjottavaan tuotteeseen pakattujen instrumenttien säilyvyydestä steriileinä standardeissa varasto-olosuhteissa vähintään vaaditun ajan."

Edellä mainitusta laadullisesta vertailuperusteesta on saanut kymmenen pistettä, jos tarjoaja on toimittanut vaaditun raportin.

Hankintayksikkö ei ole antanut valittajalle pisteitä kysymyksessä olevasta laadullisesta vertailuperusteesta. Lisäksi hankintayksikkö on 13.4.2018 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen liitteenä olleessa tarjousten vertailutaulukossa perustellut pisteittä jättämistä sillä, että valittajan toimittamia raportteja ei ollut tehty tarjotuista tuotteista.

Valittajan mukaan kaksi sen toimittamaa puolueettomien kolmansien osapuolten raporttia olisi tullut todeta hyväksyttäviksi raporteiksi tarjotuista tuotteista. Valittajan mukaan hankintayksikkö on aikaisemman tietonsa perusteella tiennyt, että raporteissa on ollut kysymys valittajan tarjoamista tuotteista.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjouksensa liitteenä toimittamissa puolueettomien kolmansien osapuolten raporteissa ei mainita valittajan tarjoamia tuotteita Quick-Check H300 ja Quick-Check H200. Ensimmäisessä raportissa on mainittu eräs tuotenimi ja sen kaksi tuotemallia, mutta niin tuotenimi kuin tuotemallitkaan eivät olleet edellä mainitut. Vaikka raportissa esiintyvä tuotenimi on valittajan markkinaoikeudessa esittämän mukaisesti ollut tarjottujen tuotteiden aikaisempi tuotenimi, markkinaoikeus toteaa, että tällaisesta tuotteiden nimenmuutoksesta ja tuotteiden vastaavuudesta ei ole ollut selvitystä tarjoajan tarjouksessa. Toisessa valittajan toimittamassa raportissa ei ole ollut lainkaan mainintaa tuotenimistä, joita raportti on koskenut. Tarjoaja ei asiassa esille tulleen perusteella ole voinut myöskään lähteä siitä, että hankintayksiköllä olisi ollut sellaiset aiemmat tiedot, joiden perusteella se olisi voinut katsoa raporttien yksiselitteisesti koskevan tarjottuja tuotteita. Hankintayksikkö on siten voinut todeta, että valittajan toimittamat raportit eivät ole koskeneet tarjottuja tuotteita.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti jättäessään antamatta valittajan tarjoukselle pisteitä kysymyksessä olleen laadullisen vertailuperusteen osalta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti siltä osin kuin asiaa on edellä arvioitu. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hankintalain 149 §:n 3 momentin mukaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankintayksikköön sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Ottaen huomioon, että hankintayksikön mukaan alkuperäisen hankintapäätöksen perustelut ovat olleet valittajan esittämin tavoin epätäsmälliset ja virheelliset ja että hankintayksikkö on täsmentänyt pisteytyksen perusteluja vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeuteen, olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Tuomi Logistiikka Oy:n korvaamaan Vingmed Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Tuomi Logistiikka Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 9.10.2018