MAO:467/18

Turun kaupunki - soittimet ja musiikkivälineet

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tutkimatta jättäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/725
Antopäivä: 21.9.2018

ASIAN TAUSTA

Turun kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 19.7.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta soittimien ja musiikkivälineiden hankinnasta ajalle 1.9.2017–31.7.2019 ja mahdolliselle optiokaudelle 1.8.2019–31.7.2021.

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen hankinta- ja logistiikkajohtaja on 7.9.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 54 muun ohella valinnut F-Musiikki Oy:n toimittajaksi ja Soitin-Laine Oy:n varatoimittajaksi osa-alueen 1 "Akustiset soittimet" osalta ja osa-alueen 2 "Bändi-/sähkösoittimet" osalta.

Turun kaupungin kaupunginhallitus on 6.11.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 495 muun ohella poistanut 7.9.2017 tehdyn hankintapäätöksen toimittajan ja varatoimittajan valinnasta osa-alueen 1 "Akustiset soittimet" osalta sekä varatoimittajan valinnasta osa-alueen 2 "Bändi-/sähkösoittimet" osalta, sulkenut F-Musiikki Oy:n, Soitin-Laine Oy:n ja Musamaailma Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta osa-alueen 1 osalta ja Soitin-Laine Oy:n tarjouksen osa-alueen 2 osalta sekä valinnut Musamaailma Oy:n varatoimittajaksi osa-alueen 2 osalta. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että osa-alueen 1 osalta siirrytään neuvottelumenettelyyn.

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen hankinta- ja logistiikkajohtaja on 14.12.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 82 sulkenut F-Musiikki Oy:n ja Musamaailma Oy:n neuvottelumenettelyssä antamat tarjoukset tarjouskilpailusta ja valinnut Soitin-Laine Oy:n tarjouksen osa-alueen 1 osalta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 240.000 euroa.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankintapäätöstä ei ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Musamaailma Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen 6.11.2017 osa-alueen 1 osalta siltä osin kuin yhtiön tarjous on suljettu tarjouskilpailusta ja hankintamenettelyssä on siirrytty neuvottelumenettelyyn sekä osa-alueen 2 osalta siltä osin kuin F-Musiikki Oy on valittu toimittajaksi. Musamaailma Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa hankintapäätöksen 14.12.2017 ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Musamaailma Oy on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 13.501 eurolla.

Perusteet

Valittaja on tehnyt hankintayksikölle hankintaoikaisuvaatimuksen, minkä jälkeen myös kaksi muuta tarjoajaa ovat toimittaneet omat hankintaoikaisuvaatimuksensa hankintayksikölle. Viimeksi mainitut kaksi muuta tarjoajaa ovat kuitenkin toimittaneet hankintaoikaisuvaatimuksensa myöhässä. Hankintayksikkö on kuitenkin sanotusta huolimatta ottanut kyseiset muiden tarjoajien hankintaoikaisuvaatimukset tutkittaviksi.

Akustisia soittimia koskevan osa-alueen 1 osalta hankintayksikkö on virheellisesti sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sen johdosta, että valittajan tarjouksessa tarjotut Conga-rummut olisivat olleet väärän kokoiset. Tarjouspyynnössä on vaadittu Conga- ja Quinto-rumpujen tarjoamista. Tarjouspyynnössä ei kuitenkaan ole asetettu rumpujen koolle vaatimuksia. Kyseisten rumpujen koot vaihtelevat valmistajasta riippuen, eikä niille ole täsmällisiä standardikokoja. Valittajan tarjous on siten ollut mainitulta osin tarjouspyynnön mukainen. Valittajalle ei ole myöskään annettu mahdollisuutta kommentoida tarjouksensa sulkemista tarjouskilpailusta.

Bändi- ja sähkösoittimia koskevan osa-alueen 2 osalta hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksessään virheellisesti katsonut, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi ollut tarjouspyynnön mukainen.

Hankintasäännösten edellyttämä tasapuolisuus ei ole toteutunut, kun osa-alueen 2 osalta voittaneen tarjoajan tarjous on hyväksytty siitä huolimatta, että sen tarjous on ollut usean kohdan osalta tarjouspyynnön vastainen. Virheettömässä menettelyssä valittaja olisi tullut valituksi päätoimittajaksi sekä osa-alueen 1 että osa-alueen 2 osalta.

Vastine

Vaatimukset

Turun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin valituksessa on vaadittu hankintaoikaisupäätöksen 6.11.2017 kumoamista osa-alueen 2 osalta ja hylkää valituksen muilta osin. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.950 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Bändi- ja sähkösoittimia koskevan osa-alueen 2 osalta voittanut tarjoaja ei ole valituksenalaisella hankintaoikaisupäätöksellä 6.11.2017 muuttunut. Valittaja ei ole valittanut 7.9.2017 tehdystä hankintapäätöksestä osa-alueen 2 voittaneen tarjoajan valinnan osalta ennen muutoksenhakuajan umpeutumista. Näin ollen valitus tulee jättää tutkimatta osa-alueen 2 osalta.

Tarjouspyynnössä on osa-aluetta 1 koskien edellytetty tuotteen Congarummut 2 osalta puisten Conga- ja Quinto-rumpujen tarjoamista.

Valittajan mainitulta osin tarjoamat Stagg CWM-A-D rummut ovat tarjousasiakirjojen mukaan olleet 10- ja 11-tuumaiset ja materiaaliltaan puuta.

Koska tarjoajat ovat olleet alansa ammattilaisia ei hankintayksiköltä ole voitu edellyttää poikkeuksellisen tarkkojen määritelmien esittämistä kunkin yksittäisen tuotteen tavanomaisten ominaisuuksien osalta.

Keskeistä rumpuparien arvioinnissa on ollut soittimien oikeat tyypit ja niissä käytettävät materiaalit. Hankintayksikön asiantuntijoiden ja asianosaisilta pyydettyjen lausuntojen perusteella Quinto- ja Conga-rummuiksi nimitettyjä rumpuja on markkinoilla tarjolla vaihtelevasti, mutta niiden yleisesti tunnetut mitat Conga-rumpujen kalvon halkaisijan osalta ovat 11,5–12 tuumaa ja Quinto-rumpujen halkaisijan osalta noin 11–11,5 tuumaa. Valmistajat voivat sinänsä kutsua edellä mainituista mitoista poikkeavia rumpuja erilaisilla nimityksillä, mutta hankintayksikkö ei ole voinut hyväksyä ominaisuuksiltaan tarjouspyynnön vastaisia tuotteita yksittäisen valmistajan antaman nimityksen perusteella.

Koska valittajan tarjouksessaan ilmoittamat rumputyypit ja niiden halkaisijat ovat olleet ominaisuuksiltaan ristiriitaisia, valittaja ei ole tarjouksessaan osoittanut tarjoamiensa tuotteiden olevan tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukaisia. Valittajan tarjouksessa ilmenneen epäselvyyden johdosta ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi hankintayksikön on tullut hylätä valittajan tarjous tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Kuultavan lausunto

Soitin-Laine Oy on esittänyt, että alalla yleisesti tunnettujen standardien mukaan Conga-rumpuja on kolme pääkokoa. Pienin on nimeltään Quinto ja sen kalvon halkaisija on 11 tuumaa. Conga on keskikokoinen ja sen kalvon halkaisija on 11,75 tuumaa. Suurin Conga-rummuista on nimeltään Tumba ja sen kalvon halkaisija on 12,5 tuumaa. Saatavilla on myös muita kokoja, jotka eivät ole yhtä yleisiä.

Valittajan tarjoamien Conga-rumpujen koot eivät ole vastanneet tarjouspyynnössä edellytettyä, minkä johdosta valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Jos yksi valmistaja virheellisesti käyttää Conga-rummuista eri nimikkeitä kuin mitä alan standardit ovat, tätä ei tule ottaa huomioon.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintapäätöksestä 7.9.2017 tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta hankintayksikkö on 6.11.2017 tehnyt hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on sulkenut Soitin-Laine Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta osa-alueen 2 osalta ja valinnut valittajan varatoimittajaksi. Vaikka hankintayksikkö onkin hyväksynyt voittaneen tarjoajan tarjouksen, alkuperäinen hankintapäätös 7.9.2017 on muuttunut niin merkittäviltä osin, ettei se tosiasiassa ole jäänyt voimaan. Näin ollen valittajan valitus on tutkittava myös osa-alueen 2 osalta.

Osa-alueen 1 osalta tulee ottaa huomioon, ettei Quinto- ja Conga-rummuilla ole yleistä tarkkaa kokostandardia. Ala tuntee useita erikokoisia Quinto- ja Conga-rumpuja. Quinto-rumpujen halkaisijan koot vaihtelevat 10 ja 11 tuuman välillä ja Conga-rumpujen halkaisijan koot 11 ja 12 tuuman välillä. Markkinoilla on useita merkittäviä rumpuvalmistajia ja liikkeitä, jotka markkinoivat 10- ja 11-tuumaisia Quinto- ja Conga-rumpuja. Jo tämä osoittaa, ettei kyseisille rummuille ole tarkkaa yleisesti tunnettua kokostandardia.

Mikäli tarjouspyynnöllä olisi tarkoitettu hankkia juuri tietynkokoisia Quinto- ja Conga-rumpuja, olisi kokovaatimus pitänyt mainita tarjouspyynnössä.

Lisävastine

Hankintayksikön mukaan hankinnan kohde on tarjouspyynnössä kuvattu tavalla, joka ei ole mahdollistanut muiden kuin tyypillisten soittimien tarjoamista. Alalla ammattimaisesti toimivan elinkeinoharjoittajan on tullut ymmärtää arvioidessaan tarjouspyyntöä kokonaisuudessaan, että tarkoituksena on ollut tarjota tavallisia soittimia opetuskäyttöön.

Hankintayksikkö ei myöskään ole määrittänyt esimerkiksi kosketinsoittimien koskettimien leveyksiä, koska toimittajat ovat voineet selkeästi ymmärtää, ettei poikkeavia soittimia ole voitu tarjota. Hankintayksikkö ei olisi myöskään voinut hyväksyä poikkeuksellisia kosketinleveyksiä, kuten ei poikkeuksellisia Quinto- ja Conga-rumpujen halkaisijoitakaan.

Vaikka markkinoilta voi löytyä tavallisesta poikkeavia Quinto- ja Conga-rumpujen yhdistelmiä, tämä ei tarkoita, että tarjoaja voisi olla kiinnittämättä huomiota hankinnan kohteeseen kokonaisuudessaan ja tarjota mitä tahansa tuotetta, jota markkinoidaan samalla nimellä kuin tarjouspyynnössä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valittajan valituksen tutkimatta osa-alueen 2 osalta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa mainitussa laissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei mainitussa laissa toisin säädetä.

Hankintalain 134 §:n 1 momentin mukaan hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on mainitun lain nojalla oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Edellä mainittua pykälää koskevien esitöiden (HE 108/2016 vp s. 225) mukaan se vastaa pääosin aikaisemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, vanha hankintalaki) 80 §:ssä säädettyä. Vanhan hankintalain 82 §:n 1 momenttia koskevien esitöiden (HE 190/2009 vp s. 56) mukaan määräajat muutoksenhaulle markkinaoikeuteen ja hankintaoikaisun tekemiseksi hankintayksikölle ovat erillisiä. Näin ollen siinä tilanteessa, että oikaisuvaatimus hylätään, ehdokkaalla tai tarjoajalla ei ole uuteen hankintapäätökseen perustuvaa määräaikaa valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen, jos valitusta ei ole tehty ensi vaiheen hankintapäätöksestä. Jos päätös hankintaoikaisun seurauksena muuttuu, uuteen päätökseen liittyy mahdollisuus saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi tuossa vaiheessa. Valittajakohtaisesti tarkasteltuna ratkaiseva määräaika muutoksenhaun käytölle alkaa siitä ensimmäisestä päätöksestä, jolla on valittajan oikeusasemaan mainitussa laissa tarkoitettu vaikutus. Hankintaoikaisun tekemisellä tuota määräaikaa ei voida pidentää.

Hankintayksikkö on hankintapäätöksellä 7.9.2017 valinnut F-Musiikki Oy:n toimittajaksi ja Soitin-Laine Oy:n varatoimittajaksi hankinnan osa-alueen 2 osalta. Hankintayksikkö on tämän jälkeen hankintaoikaisupäätöksellään 6.11.2017 sulkenut Soitin-Laine Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut valittajan varatoimittajaksi sanotun osa-alueen osalta kuitenkin hyläten muun ohella valittajan oikaisuvaatimuksen koskien F-Musiikki Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuutta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintaoikaisupäätöksellä 6.11.2017 varatoimittaja on sinänsä vaihtunut osa-alueen 2 osalta. Hankintaoikaisupäätöksellä 6.11.2017 ei kuitenkaan ole muutettu hankintapäätöstä 7.9.2017 siltä osin kuin toimittajaksi on valittu F-Musiikki Oy. Markkinaoikeudelle tekemässään valituksessa valittajan esittämät valitusperusteet ovat kohdistuneet jo hankintapäätöksellä 7.9.2017 toimittajaksi valitun F-Musiikki Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuuteen. Valittajan olisi siten tullut hakea muutosta osa-alueen 2 osalta valittamalla markkinaoikeuteen jo hankintapäätöksestä 7.9.2017. Hankintaoikaisupäätös 6.11.2017 ei valittajan esittämät valitusperusteet huomioon ottaen ole vaikuttanut valittajan oikeusasemaan siten, että sillä olisi ollut tältä osin hankintalain 146 §:n 1 momentissa tarkoitettu oikeus valittaa vasta mainitusta hankintaoikaisupäätöksestä.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella 7.9.2017 tehty hankintapäätös on annettu tiedoksi tarjoajille samana päivänä. Päätös on sisältänyt perustelut ja siihen on liitetty lainmukainen valitusosoitus. Valittajan valitusaika kyseisestä hankintapäätöksestä on päättynyt 21.9.2017. Valitus tulee siten jättää myöhässä saapuneena tutkimatta siltä osin kuin se on kohdistunut osa-alueeseen 2.

Pääasiaratkaisun perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Valittaja on esittänyt hankintayksikön menetelleen virheellisesti siltä osin kuin se on ottanut muiden tarjoajien vasta 14 päivää määräajan jälkeen tehdyt hankintaoikaisuvaatimukset tutkittaviksi. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on hankintalain 133 §:n 2 momentin mukaisesti voinut itse ottaa hankintapäätöksen korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös on tehty. Hankintayksikön menettelyn ei ole siten katsottava olleen tältä osin virheellistä.

Hankintayksikkö on valituksenalaisella hankintaoikaisupäätöksellä 6.11.2017 osa-alueen 1 "Akustiset soittimet" osalta sulkenut valittajan, F-Musiikki Oy:n ja Soitin-Laine Oy:n tarjoukset tarjouskilpailusta ja päättänyt siirtyä neuvottelumenettelyyn hankintalain 34 §:n 3 momentin tarkoittamalla tavalla. Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö on sittemmin tehnyt uuden hankintapäätöksen 14.12.2017.

Hankintalain 34 §:n 3 momentista käy ilmi, että hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä on saatu vain tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, tai jos tarjouksia ei voida hyväksyä.

Asiassa on valittajan valituksen johdosta ensi vaiheessa arvioitava, onko hankintayksikkö voinut hankintaoikaisupäätöksellään 6.11.2017 sulkea valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö on siirtynyt neuvottelumenettelyyn hankintalain 34 §:n 3 momentin mukaisesti suljettuaan kaikki tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. Näin ollen valituksen menestymisestä edellä mainituilta osin seuraa, ettei hankintayksikkö ole voinut siirtyä neuvottelumenettelyyn osa-alueen 1 osalta ja että myös neuvottelumenettelyssä 14.12.2017 tehty hankintapäätös on kumottava.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt hankinnassa virheellisesti, kun hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sen perusteella, että valittajan tuotteen "Congarummut 2" osalta tarjoama rumpupari ei olisi ollut vaadittua kokoa.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö on 17.7.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia soittimista ja musiikkivälineistä avoimella menettelyllä toteutettavassa tarjouskilpailussa ajalle 1.9.2017–31.7.2019. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on määritelty hankinnan kohteena olevat tuotteet. Tuotteen "Congarummut 2" kriteerit on määritelty tarjouspyynnössä seuraavasti:

"Hankittava määrä: 1 pari
Vaatimus: puu, Quinto + Conga

Tarjotun tuotteen esite ja/tai tekniset tiedot, joista käy ilmi vaatimusten täyttyminen: Ladattava"

Valittaja on tarjouksessaan tarjonnut tuotteen "Congarummut 2" osalta Stagg CWM-A-D -nimistä rumpuparia. Tarjoukseen liitetyssä esitteessä on ilmoitettu kyseisen rumpuparin käsittävän puusta valmistetut 10- ja 11-tuumaiset Quinto- ja Conga-rummut.

Hankintaoikaisupäätöksen 6.11.2017 mukaan valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta, koska sen tuotteen "Congarummut 2" osalta tarjoama rumpupari on ollut kooltaan 10- ja 11-tuumaa, eli vaadittua kokoa pienempi, ja siten tarjouspyynnön vastainen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole mainittu kysymyksessä olevan tuotteen "Congarummut 2" osalta vaatimusta tietystä tuumakoosta. Tarjouspyynnössä tuumakokoa ei sinänsä ole edes edellytetty ilmoitettavaksi tarjouksissa, eikä valittajaa lukuun ottamatta muut tarjoajat ole myöskään tuumakokoa tarjouksissaan ilmoittaneet.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että alalla ammattimaisesti toimivien tarjoajien on tullut ymmärtää, että tarjouspyynnössä käytetyillä ilmaisuilla "Quinto" ja "Conga" on sinänsä tarkoitettu viitata hankittavien rumpujen kokoluokkaan. Asiassa esitetyn valossa alalla ei kuitenkaan voida katsoa olevan olemassa tiettyä yleisesti vakiintunutta standardituumakokoa yhtäältä Quinto- ja toisaalta Conga-rummuille.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyynnössä käytetty viittaus Quinto- ja Conga-rumpuihin, ilman minkäänlaista viittausta rumpujen halkaisijan mittaan, ole ollut niin yksiselitteinen ja tarkka, että hankintayksikkö olisi voinut sulkea valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sen perusteella, että valittaja on tuotteen "Congarummut 2" osalta tarjonnut 10- ja 11-tuumaisia rumpuja. Sulkemalla valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sanotun perusteella hankintayksikön on katsottava menetelleen hankinnassaan virheellisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sekä tämän jälkeen siirtyessään hankinnassaan neuvottelumenettelyyn. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintaoikaisupäätös 6.11.2017 voidaan hankinnan osa-alueen 1 "Akustiset soittimet" osalta hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää siltä osin kuin Musamaailma Oy:n tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja hankintamenettelyksi on valittu neuvottelumenettely.

Edellä esitetystä johtuu, että myös hankintayksikön neuvottelumenettelyssä hankinnan osa-alueen 1 osalta 14.12.2017 tekemä hankintapäätös § 82 on kumottava ja sen täytäntöönpano kiellettävä.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa mainitussa laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Mikäli Turun kaupunki aikoo edelleen toteuttaa akustisten soittimien hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely hankinnan osa-alueen 1 osalta huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan, vaikka valitus jää tutkimatta siltä osin kuin se on koskenut hankinnan osa-aluetta 2. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittaja on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta hankinnan osa-alueen 2 "Bändi-/sähkösoittimet" osalta.

Markkinaoikeus kumoaa Turun kaupungin kaupunginhallituksen 6.11.2017 tekemän hankintaoikaisupäätöksen § 495 siltä osin kuin hankinnan osa-alueen 1 "Akustiset soittimet" osalta Musamaailma Oy:n tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja hankintamenettelyksi on valittu neuvottelumenettely.

Markkinaoikeus kumoaa Turun kaupungin kaupunginhallituksen 14.12.2017 tekemän hankintapäätöksen § 82 hankinnan osa-alueen 1 "Akustiset soittimet" osalta.

Markkinaoikeus kieltää Turun kaupunkia edellä mainituilta osin tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 20.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Turun kaupungin korvaamaan Musamaailma Oy:n oikeudenkäyntikulut 6.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Turun kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Jussi Karttunen, Jaakko Ritvala ja Riikka Innanen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 26.9.2018