MAO:466/18

Lappeenrannan kaupunki - liikunta- ja urheiluvälineet

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2017/569
Antopäivä: 21.9.2018

ASIAN TAUSTA

Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 25.6.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta liikunta- ja urheiluvälineiden hankinnasta ajalle 1.10.2015–30.9.2017 sekä kahdelle vuoden pituiselle optiokaudelle. Lappeenrannan kaupunki on 15.9.2015 tehnyt hankintapäätöksen, jolla se on valinnut eri tuoteryhmien sopimustoimittajat.

Lappeenrannan kaupunki on lähettänyt telinevoimistelun joustopermantoa koskevan tarjouspyynnön 28.4.2017 sekä korjatun tarjouspyynnön 22.5.2017 Gymnastica Oy:lle, Kerko Sport Oy:lle ja eräälle kolmannelle yhtiölle.

Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimenjohtaja on 7.6.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 3 valinnut Gymnastica Oy:n tarjouksen.

Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimenjohtaja on 15.6.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 4 tosiasiassa poistanut 7.6.2017 tekemänsä hankintapäätöksen § 3 ja päättänyt järjestää tarjouskilpailun niiden tarjoajien kesken, jotka on 15.9.2015 tehdyllä hankintapäätöksellä valittu tuolloin voimassa olevaan liikunta- ja urheiluvälineitä koskevaan puitejärjestelyyn puitesopimustoimittajiksi.

Lappeenrannan kaupungin liikuntatoimenjohtaja on 22.6.2017 valinnut Kerko Sport Oy:n tarjouksen.

Lappeenrannan kaupungin kulttuuri- ja liikuntalautakunta on 16.8.2017 tekemällään päätöksellä § 24 hylännyt Gymnastica Oy:n hankintaoikaisu- ja oikaisuvaatimukset.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on voittaneen tarjouksen perusteella ollut noin 35.000 euroa.

Hankintapäätös on pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Gymnastica Oy:n muutoksenhakemus

Vaatimukset

Gymnastica Oy (jäljempänä myös valittaja) on pyytänyt, että markkinaoikeus myöntää käsittelyluvan, sekä vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa hankintayksikön 15.6.2017 tekemän hankintaoikaisupäätöksen § 4, 22.6.2017 tekemän hankintapäätöksen ja 16.8.2017 tekemän päätöksen § 24 sekä velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 3.455 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.879 eurolla viivästyskorkoineen. Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön suorittamaan asiassa oikeudenkäyntimaksun.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti poistaessaan 7.6.2017 tekemänsä hankintapäätöksen ja katsoessaan, että hankinta kuuluisi hankintayksikön tekemän puitejärjestelyn piiriin. Valittaja ei ole ollut mukana puitejärjestelyssä, mikä ei kuitenkaan ole rajoittanut valittajan oikeutta osallistua tarjouskilpailuun.

Se, että hankintayksiköllä on ollut voimassa oleva puitejärjestely, ei tarkoita, ettei hankintoja olisi voitu kilpailuttaa sen ulkopuolella. Kyseisen puitejärjestelyn ei ole ollut tarkoitus kattaa esimerkiksi joustopermantoja, vaan ne on tarkoitettu erikseen hankittaviksi. Valittajan tosiasiallinen sulkeminen tarjouskilpailusta on rajoittanut kilpailua. Asiassa ei ole ollut perusteita poistaa 7.6.2017 tehtyä hankintapäätöstä.

Kerko Sport Oy on osallistunut sekä alkuperäiseen että hankintayksikön itseoikaisun jälkeen järjestämään tarjouskilpailuun. Yhtiö on ollut tietoinen aiemman tarjouskilpailun tarjoushinnoista, minkä vuoksi se on myöhemmässä tarjouskilpailussa laskenut tarjoushintaansa ja voittanut tarjouskilpailun. Kerko Sport Oy:n tietoisuus aiemman tarjouskilpailun hinnoista on vääristänyt kilpailua.

Hankintayksikön päätösten valitusosoitukset ovat olleet puutteelliset, koska ne eivät ole sisältäneet muutoksenhakuohjausta markkinaoikeuteen. Viimeinen muutoksenhaun kohteena oleva päätös on tehty 16.8.2017, joten valitus on joka tapauksessa tehty määräajassa.

Hankintayksikön lausuma

Vaatimukset

Lappeenrannan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintayksikön tekemä hankinta Kerko Sport Oy:ltä on perustunut puitejärjestelyyn.

Puitejärjestelyyn perustuvaa, 22.6.2017 tehtyä hankintapäätöstä ei voida kumota, koska se on pantu jo täytäntöön. Aiemmin solmittu puitesopimus on ollut hankintayksikköä sitova. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti ainoastaan, kun se ei ole ottanut huomioon puitesopimusta hankintapäätöstä 7.6.2017 tehdessään. Tämä virheellinen päätös on poistettu 15.6.2017 tehdyllä hankintaoikaisupäätöksellä.

Hankintayksikkö on toteuttaessaan hankinnan puitejärjestelyyn perustuvana pyrkinyt toimimaan mahdollisimman oikein kielteisten seurausten estämiseksi ja vähentämiseksi. Hyvitysmaksun määräämiselle ei ole perusteita.

Jos vastoin hankintayksikön käsitystä katsottaisiin, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, osapuolten tulisi vastata omista oikeudenkäyntikuluistaan, koska asia on ollut oikeudellisesti vähintään epäselvä.

Valittajan lausuma

Hankintayksikön 15.6., 22.6. ja 16.8.2017 tekemät päätökset ovat perustuneet puitejärjestelyyn. Ajallisesti ensimmäiseen päätökseen sisältynyt muutoksenhakuohjaus on ollut puutteellinen, koska se ei ole sisältänyt mainintaa käsittelyluvan pyytämisen mahdollisuudesta markkinaoikeudesta. Mainitussa päätöksessä ei ole siten annettu mahdollisuutta saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi sitä, kuuluuko joustopermannon hankinta tosiasiallisesti puitejärjestelyn alaan vai ei. Myös 22.6.2017 tehty päätös on sisältänyt virheellisen johtopäätöksen siitä, että hankinta kuuluu puitejärjestelyn alaan ja ettei siitä saa valittaa. Hankintayksikön 16.8.2017 tekemä päätös on ainoa puitejärjestelyyn perustuva päätös, joka on sisältänyt maininnan käsittelyluvan pyytämisen mahdollisuudesta markkinaoikeudesta. Käsittelylupahakemus ja valitus on siten tehty määräajassa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankintayksikön menettelystä ja päätöksistä

Lappeenrannan kaupunki on lähettänyt telinevoimistelun joustopermantoa koskevan tarjouspyynnön 28.4.2017 sekä korjatun tarjouspyynnön 22.5.2017 Gymnastica Oy:lle, Kerko Sport Oy:lle ja eräälle kolmannelle yhtiölle.

Hankintayksikkö on saanut kaksi tarjousta ja 7.6.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 3 valinnut Gymnastica Oy:n noin 35.000 euron hintaisen tarjouksen. Mainittuun päätökseen on liitetty "Lappeenrannan kaupungin ohje hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen tekemiseen ja oikaisuvaatimuksen tekemiseen (kansallisen kynnysarvon alittava hankinta)".

Hankintayksikkö on 15.6.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 4 itseoikaisuna tosiasiallisesti poistanut 7.6.2017 tekemänsä hankintapäätöksen. Hankintaoikaisupäätöksen perustelujen mukaan hankintayksiköllä on ajalle 1.10.2015–30.9.2017 voimassa oleva puitesopimus, joka koskee erilaisia liikunta- ja urheiluvälineitä ja jossa ovat mukana sisäliikuntavälineiden osalta myös telinevoimistelun välineet ja varusteet. Edelleen hankintaoikaisupäätöksen perustelujen mukaan joustopermantoa koskeva tarjouskilpailu on ollut mahdollista järjestää vain niiden tarjoajien kesken, jotka ovat olleet mukana alkuperäisessä, syksyllä 2015 käydyssä puitejärjestelyä koskeneessa tarjouskilpailussa. Hankintayksikkö on siten päättänyt järjestää tarjouskilpailun alkuperäisessä tarjouskilpailussa mukana olleiden tarjoajien kesken. Mainittuun päätökseen on liitetty vastaava muutoksenhakuohje kuin 7.6.2017 tehtyyn hankintapäätökseen.

Asiassa esitetystä selvityksestä käy ilmi, että hankintayksikkö on vuonna 2015 toteuttanut kilpailutuksen, jolla on perustettu urheilu- ja liikuntavälineitä koskeva puitejärjestely ajalle 1.10.2015–30.9.2017. Tuoteryhmään 5 (sisäliikuntapaikkojen varusteet) on valittu kolme toimittajaa, mukaan lukien Kerko Sport Oy. Gymnastica Oy ei ole ollut valittujen toimittajien joukossa.

Asiassa esitetystä selvityksestä käy edelleen ilmi, että hankintayksikkö on 15.6.2017 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen jälkeen pyytänyt tuoteryhmään 5 valituilta toimittajilta tarjouksia telinevoimistelun joustopermannosta. Hankintayksikkö on 22.6.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Kerko Sport Oy:n tarjouksen. Päätöksen mukaan kysymys on ollut puitesopimukseen liittyvästä kevennetystä kilpailutuksesta, josta ei ole valitusoikeutta.

Valittaja on 29.6.2017 tehnyt hankintayksikölle sekä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (hankintalaki) tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta että kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen, jotka ovat kohdistuneet 15. ja 22.6.2017 tehtyihin päätöksiin.

Hankintayksikkö on 16.8.2017 tekemällään päätöksellä § 24 hylännyt valittajan hankintaoikaisu- ja oikaisuvaatimukset. Päätöksen perustelujen mukaan puitesopimukseen perustuvaan, 22.6.2017 tehtyyn päätökseen ei voi hankintalain nojalla hakea muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Koska kyse on kuitenkin ollut kansallisen kynnysarvon alittavasta hankinnasta, johon ei muutoin kuin hankintaoikaisua koskevien säännösten osalta noudateta hankintalakia, hankintayksikön esittämän mukaan asiaa ei voida saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Edelleen päätöksen perustelujen mukaan lopullinen vastaus lukuisiin oikeudellisesti avoimiin ja epäselviin kysymyksiin voisi tulla vain sellaisesta tuomioistuimen ratkaisusta, josta ei enää saa hakea muutosta. Hankintayksikkö on päättänyt hylätä sekä hankintalain että kuntalain mukaiset vaatimukset, liittää päätökseensä kuntalain mukaisen valitusosoituksen hallinto-oikeuteen sekä "ilmoittaa Gymnastica Oy:lle käsityksenään, että asiasta ei voi valittaa markkinaoikeuteen tai pyytää sieltä käsittelylupaa, koska kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta mutta koska asia sitovasti ratkaistaisiin vasta markkinaoikeudessa, liittää myös muutoksenhakuohjeen markkinaoikeuteen". Päätökseen on liitetty valitusosoitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Lisäksi päätökseen on liitetty "Muutoksenhakukielto ja muutoksenhakuohje, Hankintaoikaisuvaatimus" -niminen lomake. Lomakkeessa on rastitettu "Muutoksenhakukielto"-kohta, jonka mukaan hankintaoikaisuvaatimuksen hylkäävästä päätöksestä ei saa hakea muutosta. Lomake on sisältänyt myös muutoksenhakuohjeen ja valitusosoituksen markkinaoikeuteen. "Muutoksenhakuohje"-kohtaa ei kuitenkaan ole rastitettu.

Asian arviointi

Edellä hankintayksikön menettelystä sekä eri asiakirjoista ja päätöksistä kuvatun perusteella asiassa on kysymys kahdesta eri hankintamenettelystä. Näistä toinen on 28.4.2017 lähetetyllä tarjouspyynnöllä aloitettu hankintamenettely, joka on tosiasiallisesti päätetty keskeyttää 15.6.2017 tehdyllä hankintaoikaisupäätöksellä. Toinen on puolestaan vuonna 2015 aloitettuun puitejärjestelyyn perustuva kevennetty kilpailutus, joka on päätetty 22.6.2017 tehdyllä hankintapäätöksellä. Hankintayksikön 16.8.2017 tekemällä päätöksellä on muun ohella hylätty näitä molempia menettelyjä koskeneet hankintaoikaisuvaatimukset.

Valittajan muutoksenhakemuksen on katsottava sisältävän hankintayksikön 28.4.2017 lähettämällä tarjouspyynnöllä aloittamaa hankintamenettelyä koskevan valituksen sekä hankintayksikön vuonna 2015 aloittamaan puitejärjestelyyn perustuvaa kevennettyä kilpailutusta koskevan käsittelylupahakemuksen ja valituksen.

Tarjouspyynnöllä 28.4.2017 aloitettu hankintamenettely

Hankintayksikön 28.4.2017 lähettämällä tarjouspyynnöllä aloittamaan hankintamenettelyyn sovelletaan 1.1.2017 voimaan tullutta hankintalakia.

Hankintalain 154 §:n 1 momentista seuraa, että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai mainitussa pykälässä lueteltujen muiden säännösten tai oikeusohjeiden vastaisesti.

Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä on siten se, että markkinaoikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Hankintalain 25 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on 60.000 euroa tavarahankinnoissa. Pykälän 2 momentin mukaan mainittua lakia ei sovelleta hankintasopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot.

Hankinnan ennakoitua arvoa ei ole ilmoitettu sen paremmin 28.4. kuin 22.5.2017 päivätyssä tarjouspyynnössä. Hankintayksikkö on saanut kaksi tarjousta, joiden arvonlisäverottomat hinnat ovat olleet 34.550 euroa ja 36.990 euroa. Sanotun valossa hankinnan ennakoidun arvonlisäverottoman kokonaisarvon on katsottava alittaneen hankintalain 25 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen tavarahankintojen kansallisen kynnysarvon. Koska hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on alittanut kysymyksessä olevaan hankintaan sovellettavan kansallisen kynnysarvon, hankintaan ei sovelleta hankintalakia. Valitus on siten jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta siltä osin kuin se kohdistuu hankintayksikön 28.4.2017 lähettämällä tarjouspyynnöllä aloittamaan hankintamenettelyyn.

Vuonna 2015 aloitettuun puitejärjestelyyn perustuva hankintamenettely

Hankintalain 174 §:n 6 momentin mukaan ennen mainitun lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä oleviin hankintamenettelyihin sovelletaan mainitun lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Edellä mainitun säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 248) mukaan hankintamenettely katsotaan aloitetuksi hankintailmoituksen julkaisemisen hetkellä. Hankinnoissa, joissa ei edellytetä hankintailmoituksen julkaisemista, hankinta katsotaan aloitetuksi hetkellä, jona tarjouspyyntö tai neuvottelukutsu lähetetään taikka neuvottelut toimittajien kanssa aloitetaan. Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat ja dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehdyt hankinnat eivät ole siten itsenäisiä hankintamenettelyjä, että niihin sovelletaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia ennen lain voimaantuloa käynnistyneissä puitejärjestelyissä ja dynaamisissa hankintajärjestelmissä. Näin ollen aikaisemmin voimassa ollutta julkisista hankinnoista annettua lakia (348/2007; vanha hankintalaki) sovelletaan ennen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain voimaantuloa aloitettuihin puitejärjestelyyn perustuviin hankintoihin ja dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin hankintoihin koko puitejärjestelyn ja dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajan, vaikka ne tehdään viimeksi mainitun lain voimaantulon jälkeen.

Hankintayksikön vuonna 2015 aloittamaan puitejärjestelyyn perustuvaan kevennettyyn kilpailutukseen sovelletaan siten vanhaa hankintalakia.

Vanhan hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen se, jota asia koskee.

Vanhan hankintalain 86 §:n 3 momentin mukaan mainitun lain 32 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.

Vanhan hankintalain 31 §:n 2 momentin mukaan puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä puitejärjestelyn alkuperäisten osapuolten kesken.

Vanhan hankintalain 32 §:n 2 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt puitejärjestelyn usean toimittajan kanssa, puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä joko puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti ilman kilpailuttamista tai, jos kaikkia ehtoja ei ole järjestelyssä vahvistettu, kilpailuttamalla puitejärjestelyyn otetut toimittajat puitejärjestelyn ja tarvittaessa tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Tarpeen vaatiessa puitejärjestelyn ehtoja voidaan täsmentää tai selkeyttää. Vanhan hankintalain 32 §:n 3 momentin mukaan hankintayksikön on puitejärjestelyyn perustuvien hankintojen kilpailuttamisessa pyydettävä kirjallinen tarjous niiltä puitejärjestelyyn otetuilta toimittajilta, joilla on edellytykset hankinnan toteuttamiseen.

Asiassa esitetyn perusteella valittaja ei ole osallistunut vuonna 2015 aloitetun puitejärjestelyn kilpailutukseen eikä sitä ole siten otettu toimittajaksi mainittuun puitejärjestelyyn. Näin ollen siltä ei ole myöskään voitu pyytää tarjousta nyt kysymyksessä olevassa kevennetyssä kilpailutuksessa.

Edellä todetun perusteella valittajalla ei voida katsoa olevan asianosaisasemaa nyt esillä olevassa puitejärjestelyyn perustuvassa hankinnassa.

Hankintayksikön vuonna 2015 aloittamaan puitejärjestelyyn perustuvaa kevennettyä kilpailutusta koskeva käsittelylupahakemus on siten jätettävä tutkimatta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikön 28.4.2017 lähettämällä tarjouspyynnöllä aloittamaa hankintamenettelyä koskeva valittajan valitus sekä hankintayksikön vuonna 2015 aloittamaan puitejärjestelyyn perustuvaa kevennettyä kilpailutusta koskeva valittajan käsittelylupahakemus on jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin sekä vanhan hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Markkinaoikeus katsoo, että nyt esillä olevan asian olosuhteissa ja asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Tuomioistuinlain 6 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäyntimaksusta maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. Tämän vuoksi valittajan vaatimus hankintayksikön velvoittamisesta suorittamaan oikeudenkäyntimaksu on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Lappeenrannan kaupungin 28.4.2017 lähettämällä tarjouspyynnöllä aloittamaa hankintamenettelyä koskevan Gymnastica Oy:n valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus jättää Lappeenrannan kaupungin vuonna 2015 aloittamaan puitejärjestelyyn perustuvaa kevennettyä kilpailutusta koskevan Gymnastica Oy:n käsittelylupahakemuksen tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää Gymnastica Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta ja hankintayksikön velvoittamisesta suorittamaan asiassa määrättävä oikeudenkäyntimaksu.

MUUTOKSENHAKU

Siltä osin kuin markkinaoikeuden päätöksellä on jätetty vuonna 2015 aloitettuun puitejärjestelyyn perustuvaa kevennettyä kilpailutusta koskeva Gymnastica Oy:n käsittelylupahakemus tutkimatta, tähän päätökseen saa julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 103 §:n 3 momentin mukaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä 1.

Siltä osin kuin markkinaoikeuden päätöksellä on jätetty 28.4.2017 lähetetyllä tarjouspyynnöllä aloitettua menettelyä koskeva Gymnastica Oy:n valitus tutkimatta, tähän päätökseen saa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä 2.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin sekä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Jussi Karttunen, Nina Korjus ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 26.9.2018