MAO:462/18

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - asiakaspalautepalvelut

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/738
Antopäivä: 20.9.2018

ASIAN TAUSTA

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 22.9.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta asiakaspalautepalvelun hankinnasta kahden vuoden sopimusajalle. Hankintailmoituksen mukaan kahden vuoden määräajan jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tietohallinto tulosyksikön johtaja on 22.11.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 47 valinnut Bisnode Marketin Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ylittänyt EU-kynnysarvon.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Analystica Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.760 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut poikkeuksellisen alhainen ja hankintayksikön olisi tämän vuoksi tullut hylätä voittaneen tarjoajan tarjous. Hankintayksikkö on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvitystä sen tarjoushinnan perusteista, mutta voittaneen tarjoajan antama selvitys ei ole perustunut oikeisiin laskelmiin.

Voittanut tarjoaja on osoittanut tarjoushinnastaan ainoastaan 500 euroa käyttöönottoprojektiin, vaikka käyttöönottoon vaaditaan paljon resursseja. Voittaneella tarjoajalla ei ole ollut valmista järjestelmää, jossa olisi ollut valmiina kaikki hankinnassa vaaditut toiminnot. Tähän on tarvittu arviolta noin viiden henkilön työpanos noin 12 viikon ajaksi. Jos lasketaan tämän kehitystyön arvo tarjouksessa olevan lisätyön tuntihinnan mukaan, niin voittaneen tarjoajan käyttöönottoprojektin työkustannukset olisivat 180.000 euroa, ja vaikka kulut laskettaisiin omakustannushintaan alan yleisen palkkatason mukaan, kustannukset olisivat pitkälti yli koko voittaneen tarjoajan tarjoushinnan. Tämän lisäksi hankinnan kuluja lisäävät muun ohella palvelimet, palomuurit, ohjelmistot ja käyttäjätuki 1.500 henkilölle. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa tarjottu hinta 0,40 euroa/käyttäjä/kuukausi on ollut hyvin alhainen. Kokonaisarvioon on vielä laskennallisesti laskettu 450 tuntia lisätyötä.

Myöskään se voittaneen tarjoajan selvityksessä mainittu seikka, että kehitettävät palvelut voidaan hyödyntää myös muille terveydenhuollon toimijoille, ei ole oikeuttanut suoritettuun hinnoitteluun.

Voittaneen tarjous olisi tullut hylätä, koska se on omiaan vääristämään markkinoita. Kyse on ollut tarjoamisesta alle kustannusten. Tällaisen salliminen mahdollistaisi ohjelmistomarkkinoilla sen, että muutama iso ja vauras yritys voisi alihinnoittelulla vallata markkinat.

Voittaneen tarjoajan tarjous olisi myös tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Voittanut tarjoaja ei kykene toimittamaan tarjoamaansa järjestelmää vaaditussa ajassa. Hankintayksikön tavoitteena on ollut käyttöönotto 1.3.2018. Koska voittaneen tarjoajan järjestelmä vaatii huomattavat muutokset, on riski siitä, että muutostyö ei valmistu vaaditussa ajassa. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on myös tarjottu kehitystyönä pakollisissa vaatimuksissa vaadittuja toiminnallisuuksia.

Myös tarjouskilpailussa toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Mainitun tarjoajan tarjoukseen sisältynyt projektiaikataulu ei ole ollut tarjouspyynnössä vaaditun mukainen.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.600 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole tullut hylätä alhaisen tarjoushinnan perusteella. Voittaneelta tarjoajalta on pyydetty ennen hankintapäätöksen tekemistä selvitystä sen hinnoittelusta. Selvitys on ollut riittävä. Selvityksen perusteella ei ole ollut viitteitä ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten velvoitteiden laiminlyönnistä. Merkitystä ei ole ollut sillä, että voittanut tarjoaja on ilmoittanut käyttöönottoprojektin hinnaksi 500 euroa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoajat saavat vapaasti allokoida kokonaishintansa pyydetyille komponenteille. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan painottanut jatkuvien palveluiden hintoja kertaluontoisen käyttöönottoprojektin hinnan sijasta. Voittaneen tarjousta ei ole voitu myöskään sen sanamuodon mukaan tulkita siten, että käyttöönotto veisi viiden henkilön työpanoksen kokonaan 12 viikon ajalta. Lisäksi henkilötyön hinta on voittaneelle tarjoajalle itselleen tarjoushintaa alhaisempi.

Voittaneen tarjoajan ja toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjoukset eivät myöskään ole olleet tarjouspyynnön vastaisia. Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että kaikkien tarjouspyynnön edellyttämien ominaisuuksien tulisi olla valmiita tarjoushetkellä. On ollut riittävää, että ne toteutetaan käyttöönottoprojektissa. Tarjouspyynnön aikataulua koskevat tiedot ovat lisäksi olleet alustavia tavoitteita. Tarjoajilta on nimenomaan pyydetty osana tarjousta omaa suunnitelmaa aikataulusta. Tarjouspyynnön ehtojen mukaan aikataulusta sovitaan erikseen ennen käyttöönottoprojektin alkamista. Koska tarjouspyynnössä ei ole ollut pakollisia aikataulua koskevia vaatimuksia, voittaneen ja toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjoukset eivät ole olleet tarjouspyynnön vastaisia.

Kuultavan lausunto

Bisnode Marketing Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.460 eurolla viivästyskorkoineen.

Kuultavan tarjouksen tarjoushinta ei ole ollut virheellinen. Kuultava on antanut hankintayksikölle sen pyynnöstä selvityksen hinnan määräytymisestä. Annettu selvitys on osoittanut, että alhaiselle hinnalle on ollut hyväksyttävät perusteet. Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjoushinta ei ole vaarantanut hankinnan toteuttamista, eikä tarjoushinta ole johtunut myöskään siitä, että tarjouksesta olisi puuttunut elementtejä, joita tarjouspyyntö on edellyttänyt.

Kuultava on lisäksi sitoutunut toimittamaan järjestelmän sovitussa ajassa. Kyseessä on pilvipalvelu, joka on ollut asiakkaiden käytössä 10 vuoden ajan. Palvelu on teknisestä toteutustavasta johtuen varsin helppo ottaa käyttöön ja palvelun käyttöönotto onnistuu edellytetyssä ajassa.

Vastaselitys

Voittaneen tarjoajan selvitys ei ole antanut vastausta siihen, kuinka suuri osa pakollisista vaatimuksista ei täyty tarjoushetkellä sekä kuinka paljon työtä jokainen kohta vaatii. Näin ollen asiassa ei käynyt selville, kuinka paljon kehitystyötä täytyy tehdä, jotta pakolliset vaatimukset täyttyvät. Pakollisia vaatimuksia on melkein sata ja tämän lisäksi joukossa on paljon työtä vaativaa integrointia.

Hankintayksikön edellisen palautejärjestelmän hankinta sekä erään toisen sairaanhoitopiirin palautejärjestelmähankinta ovat osoittaneet, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa tarjotulla hinnalla ei pysty tuottamaan hankittavaa palvelua.

Voittanut tarjoaja on myös vertaamalla suosittujen pilvipalvelujen hintoja esittänyt, että he pystyisivät tarjoamaan palvelua. Suosittujen pilvipalvelujen kohdalla käyttäjäkohtainen kuukausihinta on usean euron luokkaa, ja tällöin kyseessä on palvelut, joissa on miljoonia käyttäjiä ja automatisoidut palvelinprosessit. Lisäksi kyseisten palveluiden kuukausihinnat eivät sisällä käyttäjätukea eikä integraatioiden tekemistä.

Aikataululla on ollut asiassa merkitystä. Lisäämällä seikkaperäisen projektiaikataulun tarjouspyyntöön hankintayksikkö on selvästi osoittanut, missä aikataulussa toimitusprojekti tulisi toteuttaa. Tarjouspyynnön sanamuoto on antanut ymmärtää, että tavoiteaikataulusta voi poiketa ainoastaan, mikäli sopimuksen allekirjoitus viivästyy, mutta että siinäkin tapauksessa palvelun tuotantokäyttö ja ylläpitoon siirtyminen tulisi tapahtua mainitun pituisella ajanjaksolla sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Hankintayksikkö ei ole toiminut hankintasäännösten mukaisesti käyttäessään halvinta hintaa vertailuperusteena, vaikka kyse on ollut EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta. Hankintayksikkö ei ole myöskään perustellut, miksi se on käyttänyt vain halvinta hintaa tarjousten vertailussa.

Muut kirjelmät

Valittaja on antanut lisäkirjelmän.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

Valittaja on ensinnäkin esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjoushinta on ollut poikkeuksellisen alhainen ja että voittaneen tarjous olisi tullut tämän johdosta hylätä.

Hankintalain 96 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyömisestä.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on rikkonut Suomen tai Euroopan unionin lainsäädännön, työehtosopimusten taikka hankintalain liitteessä C lueteltujen kansainvälisten sopimusten ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita, ja hankintayksikkö voi näyttää rikkomuksen toteen.

Hankintalain 96 §:n 1 momenttiin liittyvien lain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 205) mukaan hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää selvitystä ja tarjoajalla velvollisuus antaa selvitys hankintayksikön pyynnöstä aina kun kysymyksessä on poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttava tarjous. Tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen on kuitenkin hankintayksiköiden harkintavallassa.

Edellä mainittujen lain esitöiden mukaan hankintalain 96 §:n 1 momentin säännös vastaa pääosin aikaisemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 63 §:ssä säädettyä. Hankintalain 96 §:n 1 momentin säännös poikkeaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 63 §:stä ensinnäkin siinä, että hankintalain 96 §:n 1 momentti velvoittaa hankintayksiköitä pyytämään selvitystä poikkeuksellisen alhaisista tarjouksista. Toiseksi hankintalain 96 §:n 1 momentti poikkeaa pyydettävien selvitysten osalta, jotka voivat koskea myös ympäristö-, sosiaali- ja työlainsäädännön velvoitteiden noudattamista sekä velvoitteeseen sulkea tarjous tarjouskilpailusta, jos tarjouksen alhainen hinta johtuu mainittujen velvoitteiden laiminlyömisestä (HE 108/2016 vp s. 205).

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia asiakaspalautepalvelun hankinnasta. Tarjouspyynnön kohdan 2.1 "Hankinnan kohde" mukaan hankinta on koostunut ohjelmistopalvelusta, joka on muodostunut palveluna toteutettavasta sovelluksesta ja sen käytön edellyttämästä tuesta palveluineen ja laitealustoineen. Tarjoushinta on ilmoitettu laskettavan tarjouspyynnön liitteenä 8 olleen hintalomakkeen tietojen perusteella. Kyseisellä lomakkeella on tullut ilmoittaa hinnat erikseen käyttöönottoprojektille ja kuukausittaiselle palvelumaksulle sekä vielä tuntihinta lisätyölle. Vertailuhinta on saatu laskemalla mainitut hinnat yhteen tarjouspyynnössä ilmoitetun tarkemman kaavan mukaisesti.

Hankintapäätöksen mukaan hankintayksikkö on saanut viisi tarjousta. Voittaneen tarjoajan (Bisnode Marketing Oy) tarjouksen vertailuhinta on ollut 62.420 euroa. Toiseksi halvimman tarjouksen jättäneen tarjoajan tarjouksen vertailuhinta on ollut 125.300 euroa. Valittaja on sijoittunut tarjousvertailussa kolmanneksi tarjouksen vertailuhinnalla 258.496 euroa. Tämän lisäksi tarjouskilpailussa on annettu kaksi tarjousta, joiden kummankin vertailuhinta on ollut yli 300.000 euroa.

Saadun selvityksen perusteella hankintayksikkö on ennen hankintapäätöksen tekemistä 31.10.2017 toimittanut Bisnode Marketing Oy:lle selvityspyynnön sen tarjoushinnasta. Bisnode Marketing Oy on selvityspyynnön johdosta toimittanut hankintayksikölle 7.11.2017 päivätyn selvityksen sen tarjoushinnan perusteista.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa saadun selvityksen perusteella mikään ei viittaa siihen, että voittaneen tarjoajan tarjoushinnan alhaisuus olisi johtunut sosiaali- tai työoikeudellisten velvoitteiden laiminlyömisestä tai muustakaan hankintalain 85 §:n 1 momentin 5 kohdassa mainitussa syystä. Edelleen markkinaoikeus toteaa, että muutoin hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa perusteella arvioida, että voittaneen tarjoajan antama selvitys on riittävällä tavalla selittänyt tarjotun hinnan tason. Hankintayksikön ei ole siten katsottava toimineen virheellisesti, kun se ei ole hylännyt voittaneen tarjoajan tarjousta sen tarjoushinnan alhaisuuden perusteella.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on toiseksi esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut myös tarjouspyynnön vastainen, koska sen tarjouksessa on tarjottu kehitystyönä pakollisissa vaatimuksissa vaadittuja toiminnallisuuksia ja koska järjestelmää ei pystytä toimittamaan vaaditussa ajassa. Valittajan mukaan hankintayksikön tavoitteena on ollut asiakaspalautepalvelun osalta käyttöönotto 1.3.2018.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta

Tarjouspyynnön kohdassa 2.4 "Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus ja pakolliset vaatimukset" on muun ohella ilmoitettu, että hankinnan toiminnallinen kuvaus on liitteessä 4 ja vaatimusmääritellyt liitteessä 5. Kyseisen tarjouspyynnön kohdan mukaan tarjottavan ratkaisun tulee vastata hankinnan kohteen kuvausta ja täyttää pakolliset vaatimukset.

Tarjouspyynnön kohdassa 6.1 "Tarjouksen sisältö" on muun ohella ilmoitettu seuraavaa:

"Tarjouksen tulee lisäksi liittää tarjoajan laatimat vapaamuotoiset selvitykset

"--"

2. Alustava käyttöönoton projektisuunnitelma (karkea, huomioiden tarjouspyynnön liitteen 6 tiedot)

-aikataulu
-tehtävien vaiheistus
-resursointi."

Tarjouspyynnön liitteessä 6 on muun ohella ilmoitettu, että ohjelmistopalvelu on suunniteltu käyttöönotettavaksi vuoden 2018 maaliskuun alusta ja että aikataulu vahvistetaan ennen käyttöönottoprojektia. Mainitussa liitteessä on lisäksi ilmoitettu, että käyttöönottoprojektitavoite on 1.1.–28.2.2018 (2 kk) ja asiakaspalautepalvelun tuotantotavoite 1.3.2018. Sanotussa liitteessä on lisäksi ollut erillinen tavoiteaikataulua koskeva taulukko, jossa aikataulu on esitetty siten, että palvelun tuotantokäyttö alkaa viikolla 10 ja 11. Kaiken kaikkiaan projektiin pituudeksi on mainitussa taulukossa esitetty 13 viikkoa projektikokouksista käyttöönottoon. Käyttöönottoprojektin pituudeksi taulukossa on ilmoitettu 9 viikkoa. Taulukon yhteydessä on vielä mainittu, että aikataulu on riippuvainen sopimuksen allekirjoituspäivästä ja että aikataulu vahvistetaan ennen käyttöönottoprojektia yhdessä tilaajan ja toimittajan kanssa.

Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että järjestelmän ominaisuuksien olisi tullut olla tarjoushetkellä valmiita, vaan riittävää on ollut, että ominaisuudet ovat valmiita, kun tuotantokäyttö alkaa. Edellä mainittuun nähden voittaneen tarjoajan tarjouksen ei ole katsottava olleen tarjouspyynnön vastainen sillä perusteella, että voittaneen tarjoajan tarjoamassa järjestelmässä ei ole ollut kaikkia ominaisuuksia välittömästi valmiina. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, ettei voittanut tarjoaja olisi tarjouksellaan sitoutunut kaikkiin tarjouspyynnössä vaadittuihin ominaisuuksiin.

Edellä aikataulun osalta selostettu huomioon ottaen markkinaoikeus puolestaan toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole katsottava esitetyn sitoutumista tiettyyn aikatauluun pakolliseksi vaatimukseksi, vaan tarjouspyynnössä on muun ohella ilmoitettu, että aikataulu vahvistetaan ennen käyttöönottoprojektia ja että tietyt tarjouspyynnössä mainitut päivämäärät ovat tavoitteita. Tarjouspyynnön perusteella tarjoajien on katsottava voineen myös perustellusti lähteä siitä, että aikatauluvaiheistus kestoineen on ollut ainoastaan hankintayksikön esittämä tavoite, mutta ei pakollinen vaatimus.

Edellä esitetty huomioon ottaen hankintayksikön ei ole katsottava menetelleen virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena valittajan esittämillä perusteilla.

Asiassa esitetyt halvimman hinnan käyttämiseen liittyvät väitteet

Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö ei ole toiminut hankintasäännösten mukaisesti käyttäessään halvinta hintaa vertailuperusteena, vaikka kyse on ollut EU-kynnysarvon ylittävästä hankinnasta. Hankintayksikkö ei ole valittajan mukaan myöskään perustellut, miksi se on käyttänyt vain halvinta hintaa tarjousten vertailussa.

Hankintalain 146 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee sitä, että mainitun lain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. Sanottuun nähden asiassa ei ole tarpeen lausua valittajan esittämistä halvimman hinnan käyttämiseen liittyvistä väitteistä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Koska markkinaoikeus on edellä katsonut, että hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen olevan tarjouspyynnön mukainen, asiassa ei ole tarpeen valittajan oikeussuojan kannalta lausua tarjousvertailussa toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjouksen väitetyistä tarjouspyynnön vastaisuuksista.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Analystica Oy:n korvaamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 1.600 eurolla ja Bisnode Marketing Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.460 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 26.9.2018