MAO:461/18

Kauhavan kaupunki - sähköurakat

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2018/136
Antopäivä: 20.9.2018

ASIAN TAUSTA

Kauhavan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 9.12.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kauhavan Monitoimitaloa koskevasta sähköurakasta.

Kauhavan kaupungin kaupunginhallitus on 12.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 52 valinnut Nordic Electro Power Oy:n tarjouksen.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinnan kohteena olevan sähköurakan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut noin 1.619.000 euroa mutta Kauhavan Monitoimitaloa koskevan koko urakan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut noin 16.199.000 euroa.

Markkinaoikeus on 19.4.2018 antamallaan päätöksellä numero 237/18 sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankintasopimus on allekirjoitettu ja hankintapäätös pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kaunisto-Yhtiöt Seinäjoki Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 176.740 euroa.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, koska se ei ole vaatinut tarjouskilpailun voittaneelta Nordic Electro Power Oy:ltä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä asetettujen soveltuvuusvaatimusten täyttymistä.

Nordic Electro Power Oy on tarjouksessaan ilmoittanut, että se täyttää tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset, jotka ovat koskeneet muun ohella liikevaihdon määrää ja referenssejä. Lisäksi Nordic Electro Power Oy on tarjouksessaan ilmoittanut, että se ei hyödynnä muiden yksiköiden voimavaroja täyttääkseen tarjouspyynnössä esitetyt soveltuvuusvaatimukset.

Hankinta-asiakirjojen mukaan näyttää kuitenkin siltä, että Nordic Electro Power Oy on tarjouksessaan tukeutunut Vaasan Sähköasennus Oy:n talous- ja referenssitietoihin. Nordic Electro Power Oy:n vuosia 2014, 2015 ja 2016 koskeneet liikevaihtotiedot ovat olleet Vaasan Sähköasennus Oy:n liikevaihtotietoja. Lisäksi Nordic Elecrto Power Oy:n referenssit ovat olleet Vaasan Sähköasennus Oy:n referenssejä. Hankintayksikkö on myös todennut, että sille oli toimitettu osa kauppakirjasta, jonka mukaan Vaasan Sähköasennus Oy on myynyt sähköurakointiliiketoiminnan Nordic Electro Power Oy:lle vuonna 2017.

Hankintayksikkö on ylittänyt toimi- ja harkintavaltansa suosimalla tarjoajaa, joka ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Vastine

Vaatimukset

Kauhavan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Kaunisto-Yhtiöt Seinäjoki Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat asianosaiskulut 4.032,26 eurolla ja arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.292 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Toissijaisesti hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksuna enintään 7.000 euroa ja että osapuolet vastaavat omista asianosais- ja oikeudenkäyntikuluistaan.

Perusteet

Turvatakseen halutun operatiivisen tehokkuuden työmaalla Kauhavan kaupunki on halunnut, että kullakin tarjouksen tekijällä on käytettävissään sellainen operatiivinen organisaatio, joka on kunakin tarjousvuotta edeltävänä kolmena tilikautena saanut aikaan vähintään noin puolen miljoonan euron liikevaihdon.

Lisäksi Kauhavan kaupungin tarkoituksena on ollut varmistaa tarjouksen tekijän riittävä kokemus vähimmäiskokoluokan ylittävistä julkisista kohteista, jotta osaaminen ja muu kyky vastaisi kaupungin määrittämää tasoa. Vähimmäisvaatimuksena on edellytetty kokemusta kahdesta vuosina 2012–2017 tehdystä vähintään 1.500 brm²:n suuruisesta koulu- tai päiväkotihankkeesta tai muusta hankkeesta, joka ei ole varasto- tai teollisuusrakennus.

Nordic Electro Power Oy on rekisteröity 2.12.2016 ja sen ensimmäinen oma tilikausi on alkanut 2.12.2016 ja päättynyt 31.12.2017. Yhtiön aikaisemmat liikevaihdot perustuvat keväällä 2017 tehtyyn kahteen liiketoimintakauppaan, joissa K. Verkkosähkötyöt Oy:n ja Vaasan Sähköasennus Oy:n liiketoiminnat työntekijöineen ovat siirtyneet Nordic Electro Power Oy:n omistukseen ja hallintaan. Tosiasiallisesti K. Verkkosähkötyöt Oy:n ja Vaasan Sähköasennus Oy:n liiketoimintayksiköt ovat käytännössä katsoen muodostaneet Nordic Electro Power Oy:n liiketoimintakokonaisuuden, koska kahteen luovuttavaan yhtiöön ei ole jäänyt käytännössä katsoen mitään toimintaa.

Liiketoimintakaupoissa Nordic Electro Power Oy:lle on siirtynyt luovuttajina olleiden yhtiöiden koko henkilökunta sekä sen ammattitaito, kokemus ja luotettavuus. Lisäksi Nordic Electro Power Oy:lle on siirtynyt luovuttajina olleiden yhtiöiden tekniset voimavarat, asiakkuuksiin liittyneet tiedot, aikaisempiin projekteihin liittyneet aineistot ja muut immateriaalioikeudet. K. Sähköverkkotyöt Oy:n omistaja on Nordic Electro Power Oy:n suurin omistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Vaasan Sähköasennus Oy:n osakekannasta puolet omistava henkilö on Nordic Electro Power Oy:n omistaja, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja. Mainitut henkilöt ovat vetäneet projekteja liiketoiminnan luovuttaneissa yhtiöissä, ja he ovat siirtyneet Nordic Electro Power Oy:n palvelukseen.

K. Verkkosähkötyöt Oy:ltä ja Vaasan Sähköasennus Oy:ltä hankittujen liiketoimintayksiköiden aikaisempien vuosien voimavarat on voitu lukea Nordic Electro Power Oy:n hyväksi tarjouspyynnössä edellytetyn kokonaisliikevaihdon saavuttamiseksi. Nordic Electro Power Oy:n ostamien liiketoimintojen kokonaisliikevaihto on ylittänyt asetetun liikevaihtovaatimuksen tarjouspyynnössä tarkoitettuina tilikausina. Vaasan Sähköasennus Oy:n liiketoiminnan aikaansaamat vuosien 2014–2016 liikevaihdot ovat olleet noin 721.000 euroa, 947.000 euroa ja 2.298.000 euroa, joten jo yksin Vaasan Sähköasennus Oy:n aikaansaama liikevaihto mainituilta vuosilta on vastannut tarjouspyynnön mukaisia vähimmäisvaatimuksia.

Nordic Electro Power Oy:n liikevaihto on vuonna 2017 ollut 2.634.459 euroa, mikä käytännössä todentaa sen, että K. Verkkosähkötyöt Oy:n ja Vaasan Sähköasennus Oy:n liiketoimintojen volyymi on siirtynyt Nordic Electro Power Oy:n liiketoiminnan volyymiksi.

Nordic Electro Power Oy on tarjouksessaan esittänyt referenssikohteinaan vuosina 2013–2015 tehdyn 2.200 m²:n suuruisen Tuovilan koulun saneerauksen ja laajennuksen sekä vuonna 2013 tehdyn 2.600 m²:n suuruisen Vaasan ammattiopiston ja Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen (VAO/VAKK) L- ja H-siipien peruskorjauksen. Vaikka kohteet olikin suoritettu Vaasan Sähköasennus Oy:n tekeminä, kyseisten kohteiden tekeminen on jälkikäteen tarkasteltuna ollut liiketoimintakaupan mukana Nordic Electro Power Oy:lle tulleen henkilökunnan vastuulla.

Mahdollista hyvitysmaksua määrättäessä on otettava huomioon muun ohella se, että valittaja on vaatinut täysimääräistä hyvitystä, vaikka se on tehnyt tappiota aikaisempina tilikausina. Valittaja ei uskottavasti olisi pystynyt muuttamaan hankinnan kohteena olevaa työkohdetta voitolliseksi, joten valittajalle ei ole voinut aiheutua muuta vahinkoa kuin tarjouksen laatimisen kustannukset, jotka eivät ole voineet ylittää 7.000 euroa.

Vastaselitys

Kaunisto-Yhtiöt Seinäjoki Oy on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat. Tätä varten hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia vähimmäisliikevaihdosta tai varojen ja velkojen välisestä suhteesta. Hankintayksikkö voi myös vaatia riittävää vastuuvakuutusta. Pykälän 2 momentin mukaan ehdokkailta ja tarjoajilta vaadittava vuotuinen vähimmäisliikevaihto saa olla enintään kaksi kertaa hankintasopimuksen ennakoidun arvon suuruinen. Perustellusta syystä vähimmäisliikevaihtoa koskeva vaatimus voi olla korkeampi. Hankintayksikön on mainittava tällaista vaatimusta koskevat perustelut tarjouspyynnössä tai hankintapäätöksessä.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin. Pykälän 2 momentin mukaan hankinnoissa, joiden kohteena on kokoonpano- tai asennustoimia edellyttäviä tavaroita, palveluja tai rakennusurakoita, ehdokkaiden ja tarjoajien ammatillinen pätevyys palvelujen suorittamiseksi tai asennustoimien taikka rakennusurakan toteuttamiseksi voidaan arvioida ammattitaidon, kokemuksen ja luotettavuuden perusteella.

Hankintalain 88 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on ennen hankintasopimuksen tekemistä vaadittava valittua tarjoajaa toimittamaan ajantasaiset todistukset ja selvitykset muun ohella sen tutkimiseksi, täyttyvätkö hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintalain 88 §:n 6 momentin mukaan näyttö ehdokkaan tai tarjoajan taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta voidaan antaa yhdellä tai useammalla liitteessä D luetellulla asiakirjalla. Jos ehdokas tai tarjoaja ei hyväksyttävästä syystä voi toimittaa hankintayksikölle sen pyytämiä asiakirjoja, se saa osoittaa taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteensa jollakin muulla hankintayksikön hyväksymällä asiakirjalla. Pykälän 7 momentin mukaan ehdokkaan tai tarjoajan teknisestä pätevyydestä voidaan antaa näyttö yhdellä tai useammalla liitteessä D luetelluista tavoista hankinnan kohteen luonteen, määrän tai laajuuden ja käyttötarkoituksen mukaan.

Hankintalain liitteessä D on todettu muun ohella, että näyttö ehdokkaan tai tarjoajan taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta voidaan antaa todistuksella yrityksen kokonaisliikevaihdosta ja tarvittaessa liikevaihdosta hankintasopimuksen kohteena olevalla toimialalla enintään kolmelta viimeiseltä kuluneelta tilikaudelta sen mukaan, milloin yritys on perustettu tai aloittanut toimintansa, jos liikevaihtoa koskevat tiedot ovat saatavilla. Lisäksi samassa liitteessä todetaan muun ohella, että näyttö ehdokkaan tai tarjoajan teknisestä pätevyydestä voidaan antaa luettelolla toteutetuista rakennusurakoista enintään viimeksi kuluneiden viiden vuoden ajalta.

Hankintamenettelystä

Hankinnan kohteena on ollut Kauhavan Monitoimitaloa koskeva sähköurakka.

Hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä on todettu, että tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta. Lisäksi hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on todettu, että tarjouspyynnössä on esitetty tarjoajalle liikevaihtovaatimus ja vaatimus referenssikohteista.

Tarjouspyynnön kohdassa 5.1.1 "Vähimmäisvaatimukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Sähköurakoitsijalla pitää olla kokemusta kahdesta (2) hankintalain mukaisesta julkisesta hankkeesta:

- kouluhanke tai päiväkoti vähintään 1.500 brm²
- muu julkinen hanke poislukien varasto- ja teollisuus rakennukset

Hanke voi olla uudishanke tai saneeraus jonka toteutus ajankohta oli 2012–2017.

Tarjoajan kokonaisliikevaihdon pitää olla kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta noin 500.000 euroa / tilikausi alv 0 % (vuodet 2014, 2015 ja 2016).

- Mikäli tarjoaja käyttää hyväkseen muiden yksiköiden voimavaroja taloudellista ja rahoituksellista tilannetta koskevien vaatimusten täyttämiseksi, hankintayksikkö edellyttää, että tarjoaja ja kyseiset muut yksiköt ovat yhdessä vastuussa hankintasopimuksen toteuttamisesta. Tarjouksen liitteenä tulee tällöin yksiselitteisesti esittää miten ja miltä osin voimavaroja käytetään hankkeessa."

Tarjouspyynnön kohdan 5.2 mukaan tarjoukseen on tullut liittää muun ohella selvitykset vähimmäisvaatimusten täyttymisestä eli referenssikohteiden tiedot sekä selvitys urakoitsijan liikevaihdosta.

Nordic Electro Power Oy:n tarjouksesta ilmenee, että yhtiö on rekisteröity 2.12.2016. Lisäksi yhtiön tarjouksesta ilmenee, että se on osoittanut liikevaihtoa koskevan vaatimuksen täyttymisen toimittamalla tarjouksen liitteenä Vaasan Sähköasennus Oy:n tilinpäätöstietoja. Näistä tiedoista ilmenee, että viimeksi mainitun yhtiön tilikausi on ollut kalenterivuosi ja yhtiön liikevaihto on vuonna 2014 päättyneellä tilikaudella ollut 721.439,94 euroa, vuonna 2015 päättyneellä tilikaudella 946.533,22 euroa ja vuonna 2016 päättyneellä tilikaudella 2.298.230,12 euroa. Lisäksi tarjouksen liitteenä on ollut Nordic Electro Power Oy:n tuloslaskelma tileittäin. Mainitusta asiakirjasta ilmenee, että yhtiön liikevaihto kaudella 1.11.2016–31.12.2017 on ollut 2.646.559,55 euroa.

Nordic Electro Power Oy:n tarjouksesta ilmenee lisäksi, että se on ilmoittanut referenssikohteikseen vuosina 2013–2015 tehdyn Tuovilan koulun saneerauksen ja laajennuksen 2.200 m² sekä vuonna 2013 tehdyn VAO/VAKK L- ja H-siiven peruskorjauksen 2.600 m². Referenssien osalta tarjouksessa on todettu, että kohteet on tehnyt Vaasan Sähköasennus Oy ja että urakointitoiminta on siirtynyt Nordic Electro Power Oy:n alle vuonna 2017.

Tarjouksen liitteenä on ollut myös ote Vaasan Sähköasennus Oy:n ja Nordic Electro Power Oy:n välisestä liiketoiminnan kauppakirjasta. Kauppakirjan otteesta ilmenee, että Vaasan Sähköasennus Oy on myynyt Nordic Electro Power Oy:lle sähköurakointitoimintansa. Kaupan taustasta ja tarkoituksesta on kauppakirjassa mainittu, että Vaasan Sähköasennus Oy:n ja K. Verkkosähkötyöt Oy:n on ollut tarkoitus yhdistää toimintansa ja harjoittaa sitä Nordic Electro Power Oy:ssä. Asiassa esitetystä selvityksestä ilmenee, että Vaasan Sähköasennus Oy:n liiketoimintaa koskeva kauppakirja on allekirjoitettu 1.2.2017 ja K. Verkkosähkötyöt Oy:n liiketoimintaa koskeva kauppakirja 1.5.2017. Kauppakirjojen mukaan omistus- ja hallintaoikeus liiketoimintaan ovat siirtyneet samoina päivinä.

Tarjoukseen liitetystä niin sanotusta yhteisestä eurooppalaisesta hankinta-asiakirjasta (ESPD) ilmenee, että Nordic Electro Power Oy ei ole aikonut hyödyntää muiden yksiköiden voimavaroja täyttääkseen valintaperusteita.

Valituksen kohteena olevaa hankintapäätöstä koskevasta pöytäkirjasta ilmenee, että hankintayksikkö on valinnut sähköurakoitsijaksi halvimman tarjouksen antaneen Nordic Electro Power Oy:n ja että mainitun yhtiön kanssa on käyty niin sanottu selonottoneuvottelu.

Asian arviointi

Asiassa on Kaunisto-Yhtiöt Seinäjoki Oy:n valituksen johdosta arvioitava, olisiko hankintayksikön tullut sulkea Nordic Electro Power Oy tarjouskilpailusta siitä syystä, että tämä on tukeutunut tarjouspyynnössä edellytettyjen referenssejä ja liikevaihtoa koskevien vaatimusten täyttämiseksi Vaasan Sähköasennus Oy:n tietoihin.

Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että liikkeen luovutus merkitsee lähtökohtaisesti sitä, että luovutuksen saajaa pidetään luovuttajan seuraajana.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että oikeuskäytännössä (markkinaoikeuden päätös 12.10.2012 numero 344/12) on ollut arvioitavana tilanne, jossa tarjouskilpailun voittanut tarjoaja oli tukeutunut konkurssipesältä ostamansa liiketoiminnan referensseihin. Viitatussa ratkaisussa markkinaoikeus katsoi sopimusvastuiden siirtymisestä esitetty selvitys huomioon ottaen, että hankintayksikkö oli voinut harkintavaltansa rajoissa hyväksyä ostetun liiketoiminnan referenssit voittaneen tarjoajan referensseiksi.

Nordic Electro Power Oy:n tarjoukseen liitetty ote liiketoiminnan kauppakirjasta viittaa siihen, että yhtiö on aidosti ostanut Vaasan Sähköasennus Oy:n sähköurakointia koskeneen liiketoiminnan käytännössä kokonaisuudessaan. Samasta asiakirjasta on ollut pääteltävissä, että Nordic Electro Power Oy:n tarkoituksena on ollut ostaa myös K. Verkkosähkötyöt Oy:n liiketoiminta. Näitä johtopäätöksiä tukee se, mitä kauppakirjan otteessa on mainittu muun ohella kaupan taustasta, kaupan kohteesta, varoista ja työntekijöistä ja mitä kauppakirjan liitteestä on ilmennyt siirtyvistä työntekijöistä. Samaa johtopäätöstä tukee se, että 2.12.2016 toimintansa muodollisesti aloittaneen Nordic Electro Power Oy:n liikevaihto on tarjoukseen liitetyn selvityksen mukaan ollut 2.646.559,55 euroa heti ensimmäisellä tilikaudella.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti hyväksyessään Nordic Electro Power Oy:n selvityksen liikevaihdosta ja referensseistä.

Edellä mainituissa olosuhteissa Nordic Electro Power Oy:n ei myöskään ole tullut tarjoukseensa liitetyssä niin sanotussa yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa (ESPD) ilmoittaa hyödyntävänsä muiden yksiköiden voimavaroja täyttääkseen tarjouspyynnössä esitetyt soveltuvuusvaatimukset. Yhtiön tarjouksesta on ollut selvästi pääteltävissä, että sen tarkoituksena on ollut toteuttaa sopimus omissa nimissään. Tähän nähden Nordic Electro Power Oy:n merkinnät sanotussa lomakkeessa eivät ole olleet virheellisiä eivätkä ne ole olleet ristiriidassa yhtiön liikevaihdostaan ja referensseistään antaman selvityksen kanssa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Sen sijaan asianosaiskulut on tarkoitettu korvattavaksi vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Kun asiassa ei ole voitu todeta, että Kauhavan kaupungille olisi aiheutunut oikeudenkäynnistä tavanomaisesta poikkeavia erityisiä kuluja, vaatimus asianosaiskulujen korvaamisesta on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Kaunisto-Yhtiöt Seinäjoki Oy:n korvaamaan Kauhavan kaupungin oikeudenkäyntikulut 6.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Kauhavan kaupungin vaatimuksen asianosaiskulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jaakko Ritvala ja Pertti Lenkkeri.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 26.9.2018