MAO:460/18

Turun kaupunki - tekstiilienvuokraus- ja pesulapalvelut

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - puitejärjestely - hankinnan kohteen määritteleminen - vertailuperusteiden asettaminen - tasapuolinen kohtelu

Diaarinumero: 2017/390
Antopäivä: 20.9.2018

ASIAN TAUSTA

Turun kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 7.2.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella sekä 1.3.2017 ja 9.3.2017 julkaistuilla korjausilmoituksilla avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta tekstiilienvuokraus- ja pesulapalvelujen hankinnasta ajalle 1.1.2018–31.12.2022. Hankinta on jaettu neljään osa-alueeseen.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta on 25.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 107 valinnut hankinnan osa-alueen 4 osalta Lännen Tekstiilihuolto Oy:n tarjouksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn osa-alueiden 1–3 osalta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 13.500.000 euroa, josta osa-alueen 4 osuuden on ilmoitettu olevan noin 675.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Laundrytech Services Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen osa-alueen 4 osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä mainitulta osin. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.

Perusteet

Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta. Halvinta hintaa ei kuitenkaan voida määrittää, mikäli hankinnan määriä ei tiedetä tai määristä ei ole edes arviota. Koska hankinnan osa-alueen 4 osalta ei ole ilmoitettu painoarvoja, niin sanotuilla bulkkituotteilla, kuten lakanoilla, on ollut sama painoarvo kuin esimerkiksi nostimien liinoilla, jotka lienevät verrattain harvinaisia. Tarjousvertailu ei myöskään sanotun johdosta ole voinut tuottaa halvinta kokonaishintaa hankintayksikön kannalta.

Kilpailutus ei ole ollut myöskään tarjoajien kannalta tasapuolinen, koska hankinnan kohteena olevien palvelujen aikaisempi toimittaja on ollut ainoa tarjoaja, joka on tiennyt tarkat määrät. Hankintasäännösten mukaan tarjouspyynnössä on ilmoitettava tarjouksen tekemistä varten olennaiset seikat, jollainen hankinnan kohteena olevien palvelujen määrä selvästi on. Hankintayksiköllä on varmasti ollut käytettävissään esimerkiksi vuoden 2016 määrät, joihin laskutus on perustunut. Asiassa on myös syytä epäillä, että hankintayksikkö on suosinut hankinnassaan aikaisempaa toimittajaa, jonka se suureksi osaksi omistaa.

Vastine

Vaatimukset

Turun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.860 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintamenettely ei ole ollut valittajan esittämällä tavalla hankintasäännösten vastaista.

Hankintayksikkö on voinut valita tarjouksen valintaperusteeksi halvimman hinnan. Tarjoajilla ei ole julkisissa hankinnoissa oikeutta vaatia tietyn kilpailutekijän huomioon ottamista. Se, että puitejärjestelyn perustamista koskevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ilmoiteta arvioita pestävien tekstiilien määristä, ei merkitse, ettei tarjouspyynnössä tarkoitettua halvinta hintaa voisi määrittää.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu tarjouksen tekemistä varten olennaiset seikat, mitä osoittaa jo se, että valittaja ja kaksi muuta tarjoajaa ovat antaneet hankintamenettelyssä vertailukelpoiset tarjoukset. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta esittää puitejärjestelyn perustamista koskevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa määriä tai arvioita määristä koskien hankinnan jakautumista sen eri kohteiden välillä. Sekään, että hankintayksikön osaksi omistama yritys tai jokin muu yritys on tuottanut hankintayksikölle samoja palveluja aiemmin, ei ole perustanut hankintayksikölle tällaista velvollisuutta. Voittanutta tarjoajaa on kohdeltu samalla tavoin kuin muita tarjoajia, eikä sillä ole ollut muita tarjoajia tarkempaa tietoa tulevista palvelumääristä.

Tarjouspyynnön liitteessä 1 on ilmoitettu ne toimipaikat, jotka voivat hankkia pesulapalveluja kysymyksessä olevan kilpailutuksen perusteella. Toimipaikkojen hankintatarpeet poikkeavat toisistaan ja ovat eri aikoina erilaisia. Tarjouspyynnössä on lisäksi ilmoitettu hankinnan osa-alueen 4 ennakoitu kokonaisarvo sopimuskauden osalta.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on yksilöity ne tuotteet, joiden osalta palvelun hintoja on pyydetty. Tarjouspyynnöstä on käynyt varsin yksityiskohtaisesti ilmi osa-alueen 4 kohteena olevien palvelujen sisältö ja yksilöidyt tiedot niistä palveluista, joiden osalta hintatiedot on pyydetty ilmoittamaan tarjouksessa.

Kysymyksessä oleva hyvinvointitoimialan hankinta on kilpailutettu ensimmäistä kertaa, ja hankinnan myötä hyvinvointitoimialalle on tulossa toimintamuutoksia, kuten siirtyminen omistustekstiileistä vuokratekstiileihin. Samaan aikaan sosiaali- ja terveydenhuollossa on käynnissä suuri hallinnon ja toimintatapojen uudistus. Hankintayksikkö on hankinnan valmisteluvaiheessa pyrkinyt määrittelemään hankittavia määriä, mutta kyseisiä tietoja ei ole ollut saatavilla. Mikäli tuotekohtaiset kappalemäärät olisi ilmoitettu tarjouspyynnössä, ne olisivat olleet harhaanjohtavia.

Kuultavan lausunto

Lännen Tekstiilihuolto Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 862,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu selkeästi hankinnan ennakoitu arvo osa-alueittain sekä hankittavat palvelut. Tarjouspyynnön liitteissä on yksilöity kaikki toimipisteet, joihin kysymyksessä olevia palveluja tarvitaan, ja lisäksi kuvattu, minkälaisia palveluja missäkin yksikössä tarvitaan. Tarjouksen valinta on tehty ennalta ilmoitetun valintaperusteen, eli halvimman hinnan perusteella. Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten mukaisesti ja kohdellut tarjoajia yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 42 §:n 1 momentin mukaan puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja yhden tai useamman toimittajan välistä sopimusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat hinnat ja suunnitellut määrät sekä muut ehdot.

Hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 137) on sanotun lain 42 §:n osalta todettu, että mainittu pykälä vastaa pääasialliselta sisällöltään aikaisemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, vanha hankintalaki) 31 §:ssä säädettyä. Vanhan hankintalain esitöissä (HE 50/2006 vp s. 81) on mainitun lain 31 §:n osalta puolestaan todettu muun ohella, että puitejärjestelyssä mukana olevista hankintayksiköistä ja niiden sopimusaikana todennäköisesti tekemistä hankinnoista tulee antaa jo hankinnasta ilmoitettaessa riittävät tiedot. Puitejärjestely soveltuu erityisesti sellaisten hankintojen toteuttamiseen, joissa tuotteet ja hinnat kehittyvät nopeasti eikä hankintayksikön kannalta ole tarkoituksenmukaista sitoutua kiinteisiin hintoihin ja ehtoihin. Käyttöalana ovat esimerkiksi tietotekniikkahankinnat sekä palveluhankinnat, joissa palvelun määrää ei ole tarkoituksenmukaista etukäteen vahvistaa.

Hankintalain 67 §:n mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset. Pykälän 9 kohdan mukaan mainituissa asiakirjoissa on oltava kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus, kohtuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys. Pykälän 12 kohdan mukaan mainituissa asiakirjoissa on oltava myös muut tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjousten tekemisessä.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras.

Hankinta-asiakirjojen keskeinen sisältö

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia Turun kaupungin hyvinvointitoimialan toimeksiannosta tekstiilienvuokraus- ja pesulapalveluista. Hankinnasta on julkaistu avointa menettelyä koskeva EU-hankintailmoitus sekä kaksi korjausilmoitusta.

Tarjouspyynnön kohdassa II.1.4 "Lyhyt kuvaus" on ilmoitettu, että hankinta on jaettu neljään osa-alueeseen ja että hankinnasta tehdään sopimus yhden palveluntuottajan kanssa erikseen jokaisen osa-alueen osalta. Kyseisessä kohdassa on lisäksi todettu, että tarjouspyynnön liitteessä 1 on ilmoitettu toimipaikat ja että tuotteita hankitaan todellisten tarpeiden mukaan eikä hankintayksikkö sitoudu tiettyyn hankintamäärään tai arvoon.

Tarjouspyynnössä on hankinnan osa-alueen 4 "Omistustekstiilien pesulapalvelut" osalta kohdassa II.2.4 "Kuvaus hankinnasta" todettu hankinnan kohteena olevan omistustekstiilien pesulapalvelut ja omistustekstiilien olevan "mm. liinavaatteet, verhot, matot sekä vanhuskeskuksien asukkaiden henkilökohtaiset vaatteet ym.". Tarjouspyynnön kohdassa II.2.6 "Arvioitu arvo" on ilmoitettu osa-alueen 4 arvioiduksi kokonaisarvoksi 675.000 euroa sopimuksen kestoajalta.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on ilmoitettu muun ohella hankinnan osa-alueen 4 osalta ne tuotteet, joiden osalta tarjoajien on tullut antaa tarjoushinnat. Tarjoajia on pyydetty osa-alueen 4 osalta ilmoittamaan tarjoushinta 18 eri tekstiilituotteelle. Tuotteita, joiden osalta hintoja on pyydetty, ovat olleet lakana, tyynyliina, pussilakana, pyyheliina, asukkaiden henkilökohtaiset vaatteet, tyyny, peitto, laakapestävät matot, rumpupestävät matot, verhot, pöytäliinat, turva- ja nostovyöt, nostimien liinat, siirtotekstiilit (liukualustan päälliset yms.), ulkoiluvaatteet, patjojen suojaukset, työntekijöiden reppu sekä kilopyykki (muut kuin edellä mainitut). Tuotteesta riippuen pesulapalvelun hinta on pyydetty ilmoittamaan joko kilohintana, kappalehintana tai pestävän tekstiilin pinta-alan mukaan.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hinta ja kaupalliset ehdot" on ilmoitettu, että hinta sisältää osa-alueen 4 osalta mahdollisen koodauksen (siru), pesun, tahranpoiston, viimeistelyn ja mahdollisen korjauksen. Kyseisen kohdan mukaan palvelun hintaan kuuluu myös kuljetus ja siihen tarvittavat asianmukaiset välineet (muun ohella rullakot ja pyykkisäkit). Kyseisessä kohdassa on lisäksi todettu, että osa-alueen 4 osalta hinta sisältää palvelun tuottamisen kannalta tarvittavat tartuntavaarallisten pyykkien pakkaus- ja kuljetusvälineet.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu, että annetuista tarjouksista valitaan osa-alueittain hinnaltaan halvin. Kyseisessä kohdassa on lisäksi todettu seuraavaa:

"Hinta 100 pistettä, enimmäispisteet 100
Vertailussa käytetään rivikohtaisesti painoarvolla laskettua hintaa. Vertailuhinta on yhteenlaskettu hinta.
Muiden tarjoajien pistemäärät muodostuvat suorassa suhteessa halvimpaan (halvin / vertailtava hinta x 100).Tuoteryhmän sisällä kaikki rivit tulee olla tarjottuna."

Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyneestä toimipisteluettelosta on käynyt ilmi ne toimipisteet, jotka voivat liittyä mukaan puitejärjestelyyn. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoista on käynyt ilmi ne toimipisteet, jotka halutessaan voivat hankkia osa-alueen 4 palveluja kysymyksessä olevan kilpailutuksen perusteella.

Tarjouspyynnön liitteessä 5 "Omistustekstiilit" on hankinnan osa-alueen 4 osalta ilmoitettu muun ohella, kuinka monta kertaa viikossa likapyykin noutaminen ja puhtaan pyykin toimitus tapahtuu toimipisteittäin. Mainitun liitteen kohdassa "Muuta huomioitavaa" on tiettyjen toimipisteiden osalta edelleen ilmoitettu, että suurin osa työvaatteista on omistustekstiilejä, kuten myös ikkunaverhot, jotka pestään noin kerran vuodessa. Lisäksi tiettyjen toimipisteiden osalta on sanotussa liitteessä ilmoitettu, että niissä pestään satunnaisesti verhoja joka toinen viikko, minkä ohella useiden toimipisteiden osalta on ilmoitettu "työreppujen/-laukkujen pesu".

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei kuitenkaan ole ilmoitettu pestävien tekstiilituotteiden määriä kysymyksessä olevan hankinnan osa-alueen 4 osalta.

Asian arviointi

Valittaja on ensinnäkin esittänyt, että tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu tarjouksen tekemistä varten olennaisia seikkoja, kun siinä ei ole ilmoitettu hankinnan osa-alueen 4 osalta pestävien tekstiilituotteiden määriä. Valittajan esittämän mukaan myöskään tarjouksen valintaperusteena käytettyä halvinta hintaa ei ole voitu määrittää, kun hankinnan määriä ei ole tiedetty tai määristä ei ole esitetty edes arviota. Koska kysymyksessä olevan hankinnan osa-alueen osalta ei ole ilmoitettu myöskään painoarvoja, tarjousvertailu ei sanotunkaan johdosta ole voinut tuottaa halvinta kokonaishintaa hankintayksikön kannalta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä on ilmoitettu tarjousten tekemistä varten olennaiset seikat. Hankintayksikön esittämän mukaan se on myös voinut valita tarjouksen valintaperusteeksi halvimman hinnan. Hankintayksikön mukaan se, että puitejärjestelyn perustamista koskevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ilmoiteta arvioita pestävien tekstiilien määristä, ei merkitse, ettei tarjouspyynnössä tarkoitettua halvinta hintaa voisi määrittää. Hankintayksikkö on hankinnan valmisteluvaiheessa pyrkinyt määrittelemään hankittavia määriä, mutta kyseisiä tietoja ei ole ollut saatavilla.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee tarjouspyynnössä hankinnan kohteen ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat. Hankintayksikön harkintavallassa on siten myös se, käyttääkö se vertailuhinnan laskennassa tuotteiden määrien perusteella painotettuja hintoja vai asettaako se kaikille tuotteille saman painoarvon. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa, ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Puitejärjestelyssä hankinnan laajuuteen ja muihin hankintaa koskeviin tekijöihin voi puitejärjestelyn luonteesta johtuen sisältyä epävarmuutta, joka osaltaan voi vaikuttaa tarjousten mitoittamiseen ja hinnoitteluun. Puitejärjestelyä koskevat ehdot eivät kuitenkaan saa jäädä tarjouspyynnössä niin yleisluontoisiksi, että ne vaarantavat hankintamenettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole ilmoitettu pestävien tekstiilituotteiden määriä eikä edes arviota määristä hankinnan osa-alueen 4 osalta. Tarjouspyynnössä on kuitenkin ilmoitettu sopimuskauden ennakoitu arvo puheena olevan hankinnan osa-alueen osalta sekä ne tekstiilituotteet, joiden osalta palvelun hintatiedot on pyydetty ilmoittamaan tarjouksessa. Tarjouspyynnössä on niin ikään ilmoitettu tiedot niistä Turun kaupungin yksiköistä, jotka voivat liittyä mukaan puitejärjestelyyn ja hankkia halutessaan tekstiilinvuokraus- ja pesulapalveluja kysymyksessä olevan kilpailutuksen perusteella. Lisäksi tarjouspyynnössä on annettu tarkentavia tietoja muun ohella siitä, kuinka usein likapyykin noutaminen ja puhtaan pyykin toimitus tapahtuu toimipisteittäin.

Kun otetaan huomioon puitejärjestelynä toteutetun hankinnan luonne sekä hankinnan osa-alueen 4 osalta tarjouspyynnössä annetut tiedot, markkinaoikeus katsoo, että tarjoajat ovat saaneet tarjouspyynnön perusteella riittävät tiedot yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten antamiseksi siitä huolimatta, että tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu pestävien tekstiilituotteiden määriä eikä myöskään esitetty arviota niiden määristä.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellä todetulla tavalla ilmoitettu hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaisen kokonaistaloudellisen edullisuuden valintaperusteen arviointiperusteeksi halvin hinta. Tarjouspyynnössä on todettu, että hinnan vertailussa käytetään rivikohtaisesti painoarvolla laskettua hintaa ja että vertailuhinta on yhteenlaskettu hinta. Hankinnan osa-alueen 4 osalta kaikilla vertailuhinnan määrittämiseen vaikuttaneilla tuotteilla on ollut tarjousten vertailussa sama painoarvo.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa määritellä vertailuhinnan määrittämisen edellä mainitulla tavalla siten, että kaikkien tuotteiden hinnoilla on ollut vertailussa sama painoarvo. Tarjoajat ovat tarjouspyynnön perusteella tienneet, millä tavalla pestävien tekstiilituotteiden hinnat on tullut ilmoittaa ja miten vertailuhinta tullaan muodostamaan.

Edellä lausuttu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei tarjouspyyntö ole ollut sen paremmin hankinnan kohteen määrittelyn kuin tarjousten vertailuperusteiden asettamisen osalta niin yleisluontoinen, että hankintayksikön menettely olisi vaarantanut hankintamenettelyyn osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Valittaja on toiseksi esittänyt, että kilpailutus ei ole ollut tasapuolinen, koska voittanut tarjoaja hankinnan kohteena olevien tekstiilihuoltopalvelujen aikaisempana toimittajana on ollut ainoa tarjoaja, joka on tiennyt tarkat palvelumäärät.

Hankintayksikkö on esittänyt, ettei voittaneella tarjoajalla ole ollut muita tarjoajia tarkempaa tietoa tulevista palvelumääristä. Hankintayksikön mukaan kysymyksessä oleva hyvinvointitoimialan hankinta on kilpailutettu ensimmäistä kertaa ja hankinnan myötä hyvinvointitoimialalle on tulossa toimintamuutoksia, kuten siirtyminen omistustekstiileistä vuokratekstiileihin.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn perusteella voittaneella tarjoajalla on aikaisemman tekstiilihuoltopalveluja koskevan hankinnan toimittajana ollut tarjousta laadittaessa tiedot aikaisemman hankinnan osalta hankittujen palvelujen määristä. Hankintayksikön mukaan nyt kysymyksessä oleva hyvinvointitoimialan hankinta on kuitenkin kilpailutettu ensimmäistä kertaa ja hankinnan myötä hyvinvointitoimialalle on tulossa toimintamuutoksia, minkä vuoksi tiedot aikaisempaa hankintaa koskevista määristä eivät ole asettaneet voittanutta tarjoajaa muita parempaan asemaan tässä hankinnassa. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun voida tässä tapauksessa katsoa vaarantuneen siitä huolimatta, että ainoastaan voittanut tarjoaja on tiennyt aikaisemman hankinnan osalta hankittujen palvelujen määrät.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määriltään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Laundrytech Services Finland Oy:n korvaamaan Turun kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.860 eurolla ja Lännen Tekstiilihuolto Oy:n oikeudenkäyntikulut 862,50 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Riikka Innanen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 26.9.2018