MAO:451/18

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä - vahinkovakuutusten palvelut

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kohteen määritteleminen - syrjimätön kohtelu

Diaarinumero: 2017/695
Antopäivä: 13.9.2018

ASIAN TAUSTA

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 8.9.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta vahinkovakuutusten palveluhankinnasta 1.1.2018 alkavalle, toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus on 24.10.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 124 sulkenut OP Vakuutus Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut Protector Forsikring ASA:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 2.313.895 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

OP Vakuutus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö liitteineen on ollut ristiriitainen ja epäselvä. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjousta Seinäjoen koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden työtapaturmavakuutuksen osalta taulustomaksuisena vakuutuksena, vaikka tarjous olisi tullut pyytää erikoismaksuperusteisena.

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut selvitys työntekijöiden ja opiskelijoiden määrästä, palkkatiedoista ja työtapaturmista. Selvityksen perusteella opiskelijoiden työtapaturmavakuutukseen on sisältynyt huomattava tapaturmariski, kun on tarkasteltu tehtävän työn määrää ja ohimeneviä korvauksia. Ottaen huomioon tarjouspyynnön liitteiden mukainen opiskelijoiden työtapaturmariski olisi tapaturma- ja ammattitautilain mukaisena vakuutusmuotona tullut olla erikoismaksuperusteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.

Tilastohistoriaa käyttäen ohimeneviä korvauksia on nyt voitu arvioida olevan noin 40.000 euroa vuodessa. Voimassa olevan markkinakäytännön mukaan vakuutuksessa, jossa ohimenevät korvaukset ovat olleet suuruusluokaltaan noin 4.000 euroa vuodessa tai enemmän, on sovellettu tyypillisesti erikoismaksua. Koska nyt kyseessä olevassa tapauksessa ohimenevät korvaukset ovat ylittäneet kymmenkertaisesti tyypillisesti markkinoilla erikoistariffoitavan ohimenevän korvausmenotason, on ollut selvää, että tämän kyseisen kilpailutuksen vakuutusmuoto olisi tilastohistorian perusteella tullut olla erikoismaksuinen.

Tarjouspyyntö ja sen liitteet ovat siten olleet keskenään ristiriidassa. Edellä kuvattu ristiriita on johtanut siihen, että osa tarjoajista on tarjonnut vakuutusta taulustomaksuperusteisena ja valittaja on tarjonnut vakuutusta erikoismaksuperusteisena. Koska tarjouspyyntö liitteineen on ollut epäselvä, on menettely ollut hankintasäännösten vastainen.

Vakuutuksen tarjoaminen taulustomaksuisena olisi ollut työtapaturma- ja ammattitautilain sekä valittajan omien maksuperusteiden vastaista. Tämän vuoksi valittaja ei ole voinut tarjota opiskelijoiden työtapaturmavakuutusta taulustomaksuisena.

Valittaja on epäselvän tarjouspyynnön vuoksi esittänyt hankintayksikölle kysymyksen tarjouspyynnöstä. Valittaja on pyytänyt, että tarjouspyyntöä olisi päivitetty niin, että erikoismaksuperusteisen vakuutuksen tarjoaminen olisi ollut mahdollista. Hankintayksikkö ei ole suostunut päivittämään tarjouspyyntöä valittajan esittämällä tavalla, minkä vuoksi hankintamenettely on ollut syrjivää ja rajoittanut kilpailua.

Vastine

Vaatimukset

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 655,23 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö ei ole ollut ristiriitainen tai epäselvä. Tarjouspyynnössä on todettu, että oppilaiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutus pyydetään tarjoamaan taulustomaksuisena vakuutuksena. Lisäksi hankintayksikkö on kysymyksiin antamissaan vastauksissa todennut, että kaikki tarjoukset on laadittava tarjouspyynnön mukaan. Näin ollen tarjouspyynnön ja kysymyksiin annettujen vastausten perusteella on pyydetty yksiselitteisesti tarjouksia taulustomaksuisena vakuutuksena. Tarjouspyynnössä ei ole siten ollut ristiriitaa.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän työntekijöille on pyydetty tarjouspyynnössä työtapaturmavakuutus erikoismaksujärjestelmäisenä vakuutuksena ja opiskelijoille taulustomaksuisena vakuutuksena. Koska kyseessä on ollut opiskelijoille otettava työtapaturmavakuutus, ei ole ollut käytettävissä ammattiluokkakohtaista palkkajakaumaa, jonka perusteella riskiä olisi voitu tarkasti arvioida. Lisäksi opiskelijat suorittavat työharjoittelujaksoja, ja jos työharjoittelu on tapahtunut ulkopuolisessa yrityksessä, ei oppilaitoksella ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa opiskelijoiden työturvallisuuteen. Vakuutuksenottajan teettämän työn määrää ei edellä mainittujen syiden vuoksi ole voitu pitää tilastollisesti niin luotettavana, että erikoismaksujärjestelmäinen vakuutus olisi ollut ainoa perusteltu ratkaisu oppilaiden osalta.

Opiskelijoiden työtapaturmavakuutukset on tilastollisen arvioinnin vaikeuden vuoksi tyypillisesti tehty taulustomaksuisena. Yleinen markkinakäytäntö ei ole yritysten osalta sellainen, että erikoismaksujärjestelmäiseen vakuutukseen siirryttäisiin automaattisesti, kun korvaukset ovat ylittäneet 4.000 euroa. Myöskään maksujärjestelmän valinta ei ole riippuvainen suoraan ohimenevien korvausten määrästä.

Aikaisemmissa kilpailutuksissa valittaja on tarjonnut oppilaitosten opiskelijoille taulustomaksuista vakuutusta. Samoin käsillä olevassa hankinnassa kaikki muut tarjoajat valittajaa lukuun ottamatta ovat sitä tarjonneet. Aikaisemmissa kilpailutuksissa on myös käytetty taulustomaksuista vakuutusta opiskelijoille otettavan työtapaturmavakuutuksen muotona. Hankintayksikkö ei ole voinut sallia tarjouspyynnöstä poikkeavia tarjouksia, sillä kaksi puheena olevaa maksujärjestelmää eivät ole olleet keskenään vertailukelpoisia. Menettelyä ei voida katsoa syrjiväksi sen perusteella, että valittaja ei ole voinut tulkintansa vuoksi tehdä tarjousta tarjouspyynnön mukaisena.

Kuultavan lausunto

Protector Forsikring ASA, Suomen sivuliike ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittajan mukaan se on vastoin hankintayksikön esittämää tarjonnut taulustomaksuista vakuutusta kesän 2017 aikana vain sellaisissa kilpailutuksissa, joissa ohimenevien korvausten vähäisemmän määrän vuoksi taulustomaksuisen vakuutuksen tarjoaminen on ollut mahdollista.

Hankintayksikkö on lisäksi virheellisesti esittänyt, että kaikki muut vakuutusyhtiöt ovat osallistuneet kilpailutukseen ja tarjonneet vakuutusta taulustomaksuperusteisena tarjouspyynnön mukaisesti. Ne vakuutusyhtiöt, joilla on markkinaosuuksin mitattuna suurin osa työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksista, eivät ole jättäneet tarjousta tällä tavoin.

Vakuutusyhtiöiden tasapuolinen kohtelu edellyttää, että hankintayksikkö ei määrittele ehdottomaksi edellytykseksi tiettyä vakuutusmaksujärjestelmää, jonka vakuutusyhtiökohtaisesta sisällöstä sillä ei ole tietoa ja jonka noudattaminen on ollut vakuutusyhtiön lakiin perustuva velvollisuus. Asettamalla tietyn vakuutusmaksujärjestelmän tarjouksen ehdottomaksi edellytykseksi hankintayksikkö on samalla määritellyt tapaturmariskiä. Tapaturmariskin määrittäminen on kuulunut vakuutusyhtiön tehtäviin, ei hankintayksikön. Lisäksi hankintayksikkö on saattanut toimillaan vakuutusyhtiöt eriarvoiseen asemaan määrittämällä maksuperustejärjestelmän etukäteen. Hankintayksikkö ei ole ottanut huomioon sitä, pystyykö vakuutusyhtiö soveltamaan hankintayksikön vaatimaa maksuperustejärjestelmää.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asiassa on OP Vakuutus Oy:n valituksen johdosta kysymys siitä, onko hankintayksikkö voinut vaatia opiskelijoiden työtapaturmavakuutuksen taulustomaksuisena vakuutuksena.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 166 §:n 1 momentin mukaan vakuutusyhtiöllä on oltava yhtiön hallituksen hyväksymät vakuutusmaksujen laskuperusteet (maksuperusteet), joista ilmenee, miten vakuutusmaksut määrätään. Maksuperusteita on sovellettava yhdenmukaisesti kaikkiin vakuutuksenottajiin. Maksuperusteissa on oltava yksiselitteiset vakuutusmaksujen laskentakaavat ja niistä on ilmettävä vakuutusmaksun määräämistä koskevat menettelytavat. Menettelytavoissa on määriteltävä myös, miten maksuperusteita sovelletaan vakuutuksenottajaa koskevien erityisten olosuhteiden tai olosuhteiden muutosten johdosta.

Pykälän 3 momentin mukaan maksuperusteet on laadittava työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisille pakolliselle vakuutukselle, vapaaehtoiselle työajan vakuutukselle ja vapaa-ajan vakuutukselle kullekin erikseen. Maksuperusteet on laadittava siten, että vakuutusmaksut ovat kohtuullisessa suhteessa vakuutuksista aiheutuvien, odotettavissa olevien kustannusten pääoma-arvoon. Vakuutusmaksun määräämisessä on otettava huomioon vakuutettujen etujen turvaavuus ja tapaturma- ja ammattitautiriski.

Pykälän 4 momentin mukaan, jos vakuutuksenottajan teettämän työn määrä on tapaturmariskin arvioinnin tilastollisen luotettavuuden kannalta riittävän suuri (erikoismaksuperusteinen vakuutuksenottaja), tulee vakuutuksenottajan vakuutuksista aiheutuneet korvaukset ja täyskustannusmaksut ottaa huomioon vakuutusmaksua määrättäessä. Muussa tapauksessa vakuutuksenottajan vakuutusmaksun tulee perustua vakuutusyhtiön soveltamaan riskiluokitukseen (taulustomaksuperusteinen vakuutuksenottaja). Jos usea vakuutuksenottaja kuuluu samaan taloudelliseen yhteenliittymään, yhteenliittymää voidaan maksuperusteissa määrättävällä tavalla käsitellä yhtenä vakuutuksenottajana.

Työtapaturma- ja ammattitautilain 166 §:n 4 momenttia vastaavat määräykset oli aikaisemmin sisällytetty tapaturmavakuutuslain 35 §:n (647/2010) 4 momenttiin. Tapaturmavakuutuslain 35 §:n säätämiseen johtaneissa lain esitöissä (HE 55/2010 vp s. 6 ja 13) on muun ohella todettu esityksen lähtökohtana olevan vakuutusmaksujen riskivastaavuuden säilyttäminen. Riskivastaavuuden soveltaminen on laskenut työtapaturmien määrää ja edesauttanut vakiintuneiden työsuojeluorganisaatioiden syntyä suuremmissa yrityksissä. Erikoismaksuperusteen käyttöä on sen vuoksi pyritty laajentamaan myös pienempiin yrityksiin. Osaltaan työntekijän suojaamiseen tähtäävän vakuutusmaksujen riskivastaavuuden noudattamisen voidaan katsoa olevan yleisen edun mukaista. Sen välttämättömyyttä puoltaa se, ettei samaan tavoitteeseen voida päästä yhtä tehokkaasti muulla Suomen tapaturmavakuutusjärjestelmään soveltuvalla keinolla. Esityksessä ei ehdoteta laissa tarkemmin säädettäväksi siitä, minkä suuruinen vakuutuksenottajan tulee vähintään olla vedettäessä rajaa erikoismaksuperusteisten vakuutusten ja taulustomaksuperusteisten vakuutusten välillä eikä siihen, millä täsmällisillä edellytyksillä suuruus määritellään, vaan tämä tulee määritellä vakuutusyhtiön maksuperusteissa vakuutusmatemaattisin perustein. Esimerkiksi palkkasummaan perustuva erikoismaksuperusteisuuden raja voi olla vaarallista työtä teettävällä vakuutuksenottajalla pienempi kuin vähemmän vaarallista työtä teettävällä vakuutuksenottajalla. Ehdotettavassa 4 momentissa ei myöskään oteta kantaa siihen, miten erikoismaksuperusteisen vakuutuksenottajan korvaustilasto olisi otettava huomioon. Tämä edistää vakuutusyhtiöiden mahdollisuuksia kehittää omia maksujärjestelmiä. Hallituksen esityksen mukaan, jos erikoismaksuperusteen käytölle ei ole edellytyksiä, vakuutusmaksun tulee perustua vakuutusyhtiön soveltamaan riskiluokitukseen (taulustomaksuperusteinen vakuutuksenottaja).

Hankintamenettelyn kulku

Hankinnan kohteena on ollut Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden Sedu Education Oy:n ja Kiinteistö Oy Kurikan Kampuksen vahinkovakuutukset, mukaan lukien työtapaturmavakuutus. Hankinnan ennakoitu arvo on ollut 2.313.895 euroa. Tarjouksen valintaperusteeksi on tarjouspyynnössä ilmoitettu edullisin kokonaishinta.

Tarjouspyynnön kohdassa 1.5.2 "Tarjousten sisällön tarkistaminen" on todettu seuraavaa:

"Tarjousten sisällön tarkistamisessa tarjouksia verrataan tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin.

Hankintayksiköllä on oikeus esittää tarjoajille lisäkysymyksiä ja tarkennuksia tarjousten sisällöstä. Hankintayksikkö voi pyytää tarjouksen jättäjiä tarkentamaan tai selventämään tarjouksen yksityiskohtia pois lukien hintaan vaikuttavia tekijöitä.

Tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset hylätään."

Tarjouspyynnön kohdassa 1.5.3 "Tarjousten vertailu" on todettu seuraavaa:

"Tarjousten vertailu tehdään niiden tarjousten osalta, jotka täyttävät tarjoajien kelpoisuudelle ja tarjousten sisällölle asetetut vaatimukset."

Tarjouspyynnön kohdassa 15. "Työtapaturmavakuutus" on todettu vakuutusmuodosta seuraavaa:

"Erikoismaksujärjestelmä

- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (työntekijät)
- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (työvoimakoulutus)

Taulustojärjestelmät

- Seinäjoen koulutuskuntayhtymä (ammatillisen koulutuksen opiskelijat)
- Sedu Education Oy

i. Työntekijät
ii. Työvoimakoulutuksessa
iii. Täydennys- ja ammattipätevyyskoulutus (henkilöstökoulutus)

- Kiinteistö Oy Kurikan Kampus"

Tarjouspyynnön liitteissä 1–3 on esitetty Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ammattiluokittainen palkkajakauma ja vahinkotiedot.

Tarjoaja on esittänyt hankintayksikölle tarjouspyynnöstä seuraavan kysymyksen numero 29 työtapaturmavakuutukseen liittyen:

"Onko mahdollista muuttaa pyyntöä siten, että kokonaisuudelle (Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu Education Oy ja Kiinteistö Oy Kurikan Kampus) tehdään yksi yhteinen erikoistariffoitu ns. konserniratkaisu? Jos on, saisimme sitä varten maksujärjestelmämäärittelyt ja korvausolettamat? Jos kohdan 1. vaihtoehto ei ole mahdollinen, onko silti mahdollista liittää Seinäjoen koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen opiskelijat samaan erikoistariffoituun ratkaisuun työntekijöiden ja työvoimakoulutuksen kanssa?"

Hankintayksikkö on vastannut kysymykseen seuraavaa:

"Ei ole mahdollista vaan kaikkien tulee tarjota tarjouspyynnön mukaan."

Hankintayksikölle on esitetty kysymyksille varatun määräajan jälkeen vielä lisäkysymys, jossa on todettu seuraavaa:

"Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) luvussa 21 on säädetty vakuutusmaksun määräytymisestä. Lain mukaan erikoistariffointia tulee soveltaa, jos vakuutuksenottajan teettämän työn määrä on tapaturmariskin arvioinnin tilastollisen luotettavuuden kannalta riittävän suuri. Muussa tapauksessa vakuutukseen sovelletaan taulustomaksujärjestelmää. Laissa myös edellytetään, että vakuutusyhtiöllä on maksuperusteet, joissa on määritetty menettelyt erikoistariffoinnin osalta.

Emme voi toimia työtapaturma- ja ammattitautilain ja yhtiön maksuperusteen vastaisesti, joten tulemme tarjoamaan oppilaille erikoistariffia. Pyydämme teitä päivittämään tarjouspyyntöä siten, että erikoistariffin tarjoaminen on mahdollista."

Hankintayksikkö on vastannut lisäkysymykseen seuraavaa:

"Työntekijöiden ja työharjoittelussa tai muussa vastaavassa työssäoppimisessa olevien opiskelijoiden suorittama työ ja niihin liittyvät vahingot poikkeavat toisistaan ja vakuutusmaksu on määrättävä näille erikseen, jotta maksu olisi riskivastaava. Laissa ei tarkemmin määritetä sitä, milloin vakuutuksenottajan teettämän työn laajuus edellyttää erikoismaksujärjestelmäistä vakuutusta, vaan se on harkittava tapauskohtaisesti. Koska nykyinen oppilaiden tapaturmavakuutusta koskeva ratkaisu on taulustomaksuinen, emme ole nähneet perustetta muuttaa sitä.

Toteamme siis edelleen, että tarjous on tehtävä tarjouspyynnön mukaisesti."

Tieto tarjouspyynnöstä on toimitettu viidelle tarjoajalle. Hankintayksikkö on vastaanottanut määräaikaan mennessä neljä tarjousta. Hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena opiskelijoiden työtapaturmavakuutuksen osalta. Hankintayksikkö on perustellut päätöstään seuraavasti:

"Seinäjoen koulutuskuntayhtymän opiskelijoiden työtapaturmavakuutus pyydettiin toimittamaan taulustomaksuisena vakuutuksena. OP Vakuutus on tarjonnut vakuutuksen erikoismaksujärjestelmän mukaisena, joten OP Vakuutuksen tarjous ei ole tarjouspyynnön mukainen, ja se tulee hylätä. Fennian, Ifin ja Protectorin jättämät tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu tehtiin niiden tarjousten osalta, jotka täyttivät tarjoajien kelpoisuudelle ja tarjousten sisällölle asetetut vaatimukset."

Hankintayksikkö on tehnyt tarjousvertailun kolmen tarjouspyynnön mukaiseksi katsotun tarjouksen välillä ja valinnut Protector Forsikring ASA:n tarjouksen.

Asian arviointi

Valittajan mukaan vakuutuksen tarjoaminen taulustomaksuisena on ollut työtapaturma- ja ammattitautilain sekä valittajan maksuperusteiden vastaista, eikä valittaja ole sen vuoksi tarjonnut sitä. Hankintamenettely on lisäksi ollut valittajan mukaan syrjivää ja rajoittanut kilpailua, kun hankintayksikkö ei ole suostunut päivittämään tarjouspyyntöä valittajan esittämällä tavalla.

Hankintayksikön mukaan erikoismaksujärjestelmäinen vakuutus ei ole ollut ainoa perusteltu vakuutusratkaisu oppilaiden osalta, vaan hankintayksikkö on voinut valita taulustomaksuisen vakuutuksen. Menettely ei ole ollut syrjivää.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Markkinaoikeus toteaa, että työtapaturma- ja ammattitautilain 166 §:n 4 momentin säännöksellä on pyritty varmistamaan vakuutusmaksujen riskivastaavuus, jonka on katsottu olevan yleisen edun mukaista (HE 55/2010 vp s. 6). Vakuutusyhtiön on siten tietyillä edellytyksillä käsiteltävä vakuutuksenottajaa niin sanottuna erikoismaksuperusteisena vakuutuksenottajana. Lainkohtaa koskevien lain esitöiden perusteella (HE 55/2010 vp s. 13) on kuitenkin selvää, että laissa itsessään ei ole säädetty niitä yksityiskohtaisia edellytyksiä, joiden täyttyessä vakuutuksenottajaa tulee käsitellä yhtäältä erikoismaksuperusteisena vakuutuksenottajana ja toisaalta taulustomaksuperusteisena vakuutuksenottajana. Valinta tehdään tapauskohtaisesti vakuutusmatemaattisin perustein.

Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa ei ole esitetty hankintayksikön vakuutettujen tilastohistoriasta tai hankintayksiköstä vakuutuksenottajana muutoinkaan sellaista selvitystä, jonka perusteella vain erikoismaksuperusteinen vakuutus olisi tullut kyseeseen opiskelijoiden tapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun osalta. Hankintayksikön harkintavallassa on siten ollut se, pyytääkö se opiskelijoidensa työtapaturmavakuutuksen taulusto- vai erikoismaksuperusteisena.

Hankintayksikkö on kuvannut tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö on ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Valittaja on tiedustellut mahdollisuutta tehdä tarjouspyynnöstä poikkeava tarjous, mutta hankintayksikkö on vastannut, että tarjoukset on laadittava tarjouspyynnön mukaan. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön menettely ei ole syrjinyt tarjoajia, sillä taulusto- ja erikoismaksuperusteiset tarjoukset eivät ole olleet keskenään vertailukelpoisia.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut pyytää tarjoukset opiskelijoiden työtapaturmavakuutuksesta yksinomaan taulustomaksuisena vakuutuksena. Edellä esitetty huomioon ottaen hankintayksikön menettely ei ole myöskään ollut tarjoajia syrjivää tai epätasapuolista.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa OP Vakuutus Oy:n korvaamaan Seinäjoen koulutuskuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 655,23 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 25.9.2018