MAO:436/18

Kajaanin kaupunki - toimisto-, koulu- ja päiväkotikalusteet

julkinen hankinta - tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/29
Antopäivä: 30.8.2018

ASIAN TAUSTA

Kajaanin kaupunki on ilmoittanut 9.11.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta Kainuun kuntien hankintarenkaan toimisto-, koulu- ja päiväkotikalusteiden hankinnasta ajalle 1.1.2017–31.12.2018 ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Kajaanin kaupunginjohtaja on 30.12.2016 Kainuun kuntien hankintarenkaan puolesta tekemällään hankintapäätöksellä § 18 valinnut puitesopimustoimittajiksi toimistokalusteiden osalta Konttorikolmio Oy:n, Isku Interior Oy:n, Martela Oyj:n ja Kinnarps Oy:n sekä koulukalusteiden osalta Lekolar-Printel Oy:n, Tevella Oy:n, Isku Interior Oy:n ja Kinnarps Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen ilmoituksen mukaan ollut noin 1.240.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Isku Interior Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen osien 1. Toimistokalusteet ja 2. Koulukalusteet osalta, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua ja määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.925 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on ollut yksityiskohtaiset kuvaukset hankittavista toimisto- ja koulukalusteista sekä muista vaatimuksista. Tarjouspyynnön mukaan tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä.

Tarjouspyynnön kohdan 4.6 mukaan "Tarjoukseen tulee liittää kuvaus tarjoajan kierrätys- ja hävitysketjusta. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima."

Tarjouspyynnön kohdan 4.7 mukaan "Tarjoukseen tulee liittää selvitys reklamaatioiden käsittelystä ja asiakaspalvelusta (sis. yhteystiedot, saatavuus ja tilaustapa)".

Toimistokalusteiden puitesopimustoimittajaksi valitun Konttorikolmio Oy:n tarjous ei ole lainkaan sisältänyt tarjouspyynnön kohdassa 4.7 edellytettyä selvitystä reklamaatioiden käsittelystä ja asiakaspalvelusta. Reklamaatioita ja asiakaspalvelua koskeva vaatimus on ollut tarjouspyynnön ehdoton vähimmäisvaatimus. Vaadituilla selvityksillä on tärkeä merkitys sopimuksen toimivuuden, sisällön ja erityisesti asiakaspalvelun toimivuuden kannalta. Puutteilla on ollut merkittävä vaikutus tarjousten vertailukelpoisuuteen ja tarjous olisi tarjouspyynnön vastaisena pitänyt hylätä.

Koulukalusteiden toissijaiseksi puitesopimustoimittajaksi valitun Tevella Oy:n tarjouksesta on puuttunut tarjouspyynnön kohdassa 4.6 edellytetty kuvaus tarjoajan kierrätys- ja hävitysjärjestelmästä. Lisäksi tarjous ei ole lainkaan sisältänyt tarjouspyynnön kohdassa 4.7 edellytettyä selvitystä reklamaatioiden käsittelystä ja asiakaspalvelusta. Tevella Oy:n tarjouksen puutteellisuus on ollut tarjousten vertailukelpoisuuden kannalta merkittävä ja tarjous olisi pitänyt tarjouspyynnön vastaisena hylätä.

Vastine

Vaatimukset

Kajaanin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla.

Perusteet

Kaikki tarjoajat ovat laatineet tarjouksensa tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla ja ne ovat täyttäneet kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset.

Tarjoukseen on pyydetty liittämään selvitys reklamaatioiden käsittelystä ja asiakaspalvelusta, mutta kysymys ei ole ollut pisteytykseen vaikuttavasta seikasta. Selvitys ei ole ollut tarjouspyynnön ehdoton vaatimus. Mainittu selvitys on puuttunut Konttorikolmio Oy:n ja Tevella Oy:n lisäksi Kinnarps Oy:ltä ja yhdeltä muulta tarjoajalta.

Tevella Oy:n tarjouksessa on ollut kuvaus yrityksen kierrätys- ja hävitysketjusta. Tämä liite on merkitty salaiseksi, joten se ei ole ollut valittajan tiedossa.

Kuultavien lausunnot

Kinnarps Oy, Lekola-Printel Oy ja Tevella Oy eivät ole niille varatuista tilaisuuksista huolimatta antaneet lausuntoja.

Konttorikolmio Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.909,60 eurolla viivästyskorkoineen.

Konttorikolmio Oy on esittänyt, että tarjouspyynnön kohdassa 4.7 on pyydetty esittämään tiedot reklamaatioista ja asiakaspalvelusta vain täydentävinä tietoina. Kysymys ei ole ollut ehdottomista vaatimuksista, eikä näillä tiedoilla ole myöskään ollut vaikutusta pisteytykseen eikä tarjousten vertailukelpoisuuteen. Mainitut tiedot ovat myös ilmenneet lausunnonantajan tarjouksesta ja sen liitteistä.

Vastaselitys

Isku Interior Oy on esittänyt, että tarjouspyynnön kohdissa 4.6 ja 4.7 on nimenomaan todettu, että tarjoukseen "tulee liittää" mainituissa kohdissa pyydetyt tiedot ja selvitykset. Kysymys on ollut ehdottomista vaatimuksista. Tällaisia selvityksiä ei tarjoajien tasapuolista kohtelua vaarantamatta voida pyytää jälkikäteen osalta toimittajista. Tarjoajat, jotka eivät ole täyttäneet ehdottomia vaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden pyynnöstä toimittanut tarjousten liiteasiakirjoja sekä antanut pyydetyn lisäselvityksen.

Tevella Oy on antanut pyydetyn selvityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Valittaja on toimistokalusteiden osalta esittänyt, että puitejärjestelyssä ensimmäiseksi sijoitetun tarjoajan Konttorikolmio Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön kohdan 4.7 vastainen. Hankintayksikkö ja mainittu tarjoaja ovat esittäneet, että valittajan mainitsemien tietojen ilmoittaminen ei ole ollut tarjouspyynnön ehdoton vaatimus. Mainittu tarjoaja on lisäksi esittänyt, että se on ilmoittanut vaaditut tiedot tarjouksessaan ja sen liitteissä, joten tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Valittaja on koulukalusteiden osalta esittänyt, että puitejärjestelyssä toiseksi sijoitetun tarjoajan Tevella Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön kohtien 4.6 ja 4.7 vastainen. Hankintayksikkö on tältäkin osin esittänyt, ettei kysymyksessä ole ollut tarjouspyynnön ehdottomista vaatimuksista.

Sekä Konttorikolmio Oy että Tevella Oy ovat tarjouksiinsa liitetyissä tarjouslomakkeissa ilmoittaneet, että tarjotut tuotteet täyttävät kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vähimmäisvaatimukset ja ovat tuotekohtaisesti esitetyn mukaisia tai vastaavia.

Asiassa on siten ensin arvioitava, onko tarjouspyynnön kohdissa 4.6 ja 4.7 esitettyjä vaatimuksia pidettävä ehdottomina vai ei ja tarvittaessa tämän jälkeen sitä, onko tarjouksista puuttunut vaadittuja tietoja valittajan esittämällä tavalla vai ei.

Asiaan sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, jäljempänä hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksen tekemisellä tarjoaja sitoutuu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Tarjoajan vastuulla on se, että hän toimittaa tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot, liitteet ja selvitykset hankintayksikölle. Hankintayksiköllä on puolestaan lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Tarjouspyynnön vaatimukset

Tarjouspyynnön jakson "Muut tiedot" alajakson "Hankinnan taustaa" kohdan 4.6 "Pakkausmateriaalin ja vanhojen kalusteiden kierrätys" mukaan:

"Tarjoajan on huomioitava toiminnassaan lainsäädännön yrityksille asettamat velvoitteet huolehtia pakkausten hyötykäytöstä. Kalusteiden toimituksessa käytettävä pakkausmateriaali tulee olla helposti lajiteltavissa yhtä materiaalia (pahvia, paperia, muovia tai kangasta) sisältäviin kierrätettäviin osiin. Pakkausten on oltava valmistettu helposti kierrätettävästä materiaaleista ja niiden on oltava mahdollisesti useaan kertaan kierrätettävissä.

Tarjoukseen tulee liittää kuvaus edellä mainittujen ehtojen täyttymisestä ja kuvata, kuinka tarjoaja organisoi pakkausmateriaalin kierrätyksen.

Tarjoajalla tulee olla mahdollisuus vanhojen kalusteiden kierrätykseen ja hävitykseen, sekä omien tuotteidensa että muiden tuottajien kalusteille uusien toimitusten yhteydessä.

Tarjoukseen tulee liittää kuvaus tarjoajan kierrätys- ja hävitysketjusta. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima."

Tarjouspyynnön edellä mainitun jakson kohdassa 4.7 on todettu seuraavaa:

"Tarjoukseen tulee liittää selvitys reklamaatioiden käsittelystä ja asiakaspalvelusta (sis. yhteystiedot, saatavuus ja tilaustapa)."

Tarjouspyynnön jaksossa "Hylkäämisperusteet" on todettu seuraavaa:

"Tarjous hylätään, jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä tai jos tarjous saapuu myöhästyneenä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 §:n tai 54 §:n mukainen poissulkemisperuste."

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön jaksossa "Hankinnan taustaa" on esitetty muun ohella erilaisia hankinnan kohteeseen liittyviä vaatimuksia, kuten kohdassa 4.5 kalusteille asetetut edellytykset. Myös nyt esillä olevissa kohdissa 4.6 ja 4.7 on ollut kysymys hankittaviin kalusteisiin liittyvistä palveluista ja niistä esitettävistä kuvauksista ja selvityksistä, eli hankinnan kohteen määrittämisestä. Sekä kohdassa 4.6 että 4.7 on nimenomaisesti edellä todetuin tavoin todettu, että "Tarjoukseen tulee liittää kuvaus" ja "Tarjoukseen tulee liittää selvitys". Markkinaoikeus katsoo, että nämä hankinnan kohteeseen liittyvät vaatimukset ovat olleet ehdottomia vaatimuksia.

Asiassa on edellä todetun perusteella tarpeen arvioida, onko toimistokalusteiden osalta voittaneen tarjoajan ja koulukalusteiden osalta toiseksi sijoittuneen tarjoajan tarjoukset täyttäneet tarjouspyynnön kohtien 4.6 ja 4.7 vaatimukset.

Toimistokalusteet

Konttorikolmio Oy:n tarjouksessa on vastattu "kyllä" kohtaan 10, jossa on todettu, että "Tarjotut tuotteet täyttävät kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vähimmäisvaatimukset ja ovat tuotekohtaisesti esitetyn mukaisia tai vastaavia." Tarjouksen muina liitteinä on ollut ESPD Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, Selvitys kierrätys ja hävitysketjusta, Selvitys alennuksista, KK, EFG Myyntihinnasto kohtaamistilat, KK, EFG Myyntihinnasto työpisteet, korkeapainelaminaatti hinnasto ja KK.EFG Myyntihinnasto työtuolit. Edellä mainittujen liitteiden lisäksi tarjouksen liitteenä on ollut Selvitys toimitusajoista ja takuusta.

Markkinaoikeus toteaa, että Konttorikolmio Oy:n tarjouksessa ei ole erillistä reklamaatiota ja asiakaspalvelua koskevaa liitettä eikä tarjouksessa myöskään ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyjä tietoja reklamaatiosta tai asiakaspalvelusta. Markkinaoikeus katsoo, että tarjous ei siten ole ollut tarjouspyyntöä vastaava ja virheettömässä hankintamenettelyssä hankintayksikön olisi pitänyt hylätä se.

Koulukalusteet

Tevella Oy:n tarjouksessa on vastattu "kyllä" kohtaan 10, jossa on todettu, että "Tarjotut tuotteet täyttävät kaikki tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut vähimmäisvaatimukset ja ovat tuotekohtaisesti esitetyn mukaisia tai vastaavia." Tarjouksen muina liitteinä on ollut tuotteita koskevien esitteiden lisäksi ESPD Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja, Pakkausmateriaalin ja vanhojen kalusteiden kierrätys, Hinnasto osa 2 koulu, Hinnasto osa 3 päiväkoti, Tuoteryhmäkohtaiset alennukset, Koekäyttö tuoteryhmäkohtaisesti, Alihankkijat ja Lisäpalvelut.

Tevella Oy:n tarjouksen liitteenä on edellä todetuin tavoin ollut kierrätyspalveluja koskeva selostus. Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjousta näin ollen voida pitää tarjouspyynnön kohdan 4.6 vastaisena.

Tevella Oy:n tarjouksen liitteessä "Lisäpalvelut" on kohdassa "Kalusteiden takuuajan ulkopuoliset huolto- ja asennuspalvelut" viitattu Tevellan "Reklamaatiot ja Asiakaspalvelu" -liitteeseen. Tätä liitettä ei hankintayksikön selvityksen mukaan ole kuitenkaan liitetty tarjoukseen.

Markkinaoikeus toteaa, että Tevella Oy:n tarjouksessa ei ole ollut erillistä reklamaatiota ja asiakaspalvelua koskevaa liitettä eikä tarjouksessa myöskään ole ollut tarjouspyynnössä edellytettyjä tietoja reklamaatiosta tai asiakaspalvelusta. Markkinaoikeus katsoo, että tarjous ei siten ole ollut tarjouspyyntöä vastaava ja virheettömässä hankintamenettelyssä hankintayksikön olisi pitänyt hylätä se.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 94 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain tai sen nojalla annettujen säännösten vastaisesti, markkinaoikeus voi:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; 3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;
4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;
5) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
6) määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;
7) lyhentää hankintasopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan toimistokalusteiden ja koulukalusteiden osalta hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö arvioi uudelleen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden, suorittaa tarjousten vertailun ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö Konttorikolmio Oy saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Kajaanin kaupungin kaupunginjohtajan 30.12.2016 Kainuun kuntien hankintarenkaan puolesta tekemän hankintapäätöksen § 18 siltä osin kuin se koskee toimistokalusteita ja koulukalusteita. Markkinaoikeus kieltää Kajaanin kaupunkia tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Kajaanin kaupungin korvaamaan Isku Interior Oy:n oikeudenkäyntikulut 9.925 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Kajaanin kaupungin ja Konttorikolmio Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Ville Parkkari.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 7.9.2018