MAO:441/18

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - yhteysalusliikennepalvelu

julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden ilmoittaminen

Diaarinumero: 2018/147
Antopäivä: 31.8.2018


ASIAN TAUSTA

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.12.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta yhteysalusliikennepalvelua koskevasta hankinnasta ajalle 1.1.2019–31.12.2023.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 21.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Kuljetus-Savolainen Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3.837.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Suomen Saaristovarustamo Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaaman sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 30.745 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja hankintasäännösten vastainen tarjouksen vähimmäisvaatimusten ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnan osalta.

Hankintasäännösten mukaisessa menettelyssä tarjouksen vähimmäisvaatimukset asetetaan selkeästi esimerkiksi sanallisina tai numeerisina vaatimuksina, ja jos tarjous täyttää asetetut vähimmäisvaatimukset, se hyväksytään tarjousvertailuun. Hankintayksikkö on sen sijaan arvioinut laadullisten vähimmäisvaatimusten täyttymistä pisteyttämällä tarjoukset.

Hankintailmoituksessa valintaperusteeksi on ilmoitettu halvin hinta. Hankintapäätöksen mukaan kaikki tarjoukset ovat täyttäneet soveltuvuusvaatimukset ja olleet tarjouspyynnön mukaisia. Tämän jälkeen ELY-keskus on suorittanut hyväksyttyjen tarjousten vertailun. Valittajan tarjous on kuitenkin suljettu ulos hintavertailusta. Tämä menettely on ollut hyvin epäselvä ja rikkonut hankintasäännöksissä asetettua vaatimusta hankintamenettelyn vaiheittaisuudesta. Hankintayksikön menettelyssä ei ole tehty riittävän selkeää eroa soveltuvuusvaatimusten ja tarjousten vertailuperusteiden välillä. Tarjoajan poissulkemiseen on virheellisesti käytetty tarjousten vertailuperustetta.

Tarjouspyynnön mukaan pistemittakaava on asetettu siten, että arviointikohdasta saa viisi pistettä, kun arvioija toteaa arvioitavien kuvausten vastaavan sopimuksen toteuttamisen edellytyksiä. Jos tarjous saa jostakin arviointikohteesta lopputulokseksi alle 4,0 pistettä tai kohdasta "Toiminnan kuvaus ja käytettävä kalusto" alle 4,5 pistettä, hintatarjousta ei avata.

Tarjouspyynnön perusteella on jäänyt epäselväksi, kuinka laatuvaatimusten täyttymistä arvioidaan ja milloin tarjouksen katsotaan täyttävän laadun vähimmäisvaatimukset. On esimerkiksi mahdollista, että yksi arvioija on arvioinut tarjouksen täyttävän vähimmäisvaatimukset ja antanut tarjoukselle viisi pistettä, mutta toinen arvioija on päätynyt vastakkaiseen arvioon ja antanut tarjoukselle vain kolme pistettä. Menettely ei ole perustunut tarjouksen vähimmäisvaatimusten täyttymisen objektiiviseen arviointiin vaan kunkin arvioijan subjektiivisiin ja mielivallan mahdollistavaan tarjousten arviointiin.

Lisäksi tarjouksen laatuvaatimusten täyttyminen on käytännössä ratkennut yksinomaan kolmen arvioijan antamien pisteiden keskiarvon perusteella eikä sanallisella perustelulla ole pisteytyksen jälkeen enää ollut mitään merkitystä. Jos tarjous ei siten ole saanut joltain osin vähimmäispistemäärää, enempi tarjouksen arviointi on ollut merkityksetön. Vastaavasti, jos tarjous on täyttänyt kaikilta osin vähimmäispistevaatimukset, hankintayksiköllä ei ole enää ollut mahdollisuutta arvioida asiaa toisin.

Hankintayksikkö on toiminut virheellisesti, kun se ei ole hyväksynyt valittajan tarjousta tarjouskilpailuun. Myös hankintapäätöksen perustelut ovat olleet valittajan tarjouksen hylkäämisen osalta epäselvät.

Kuljetus-Savolainen Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen useilla perusteilla. Tarjouksessa ei ole esitetty vaadittua selvitystä "Viranomaisen antama todistus aluksen jääluokkavaatimuksen täyttymisestä". Kuljetus-Savola Oy on tarjouksessaan virheellisesti ilmoittanut, että Trafi ei anna osaluokitusta talvimerenkulkuluokkiin ja että pelkälle rungolle ei saa omaa hyväksyntä. Kuljetus-Savolainen Oy on lisäksi esittänyt tarjouksessaan tarjotulle alukselle tehtävät muutostyöt rungon vahvistamiseksi. On aihetta epäillä, että esitetyt muutostyöt vaikuttavat aluksen ominaisuuksiin, jolloin muutostöiden jälkeen alus ei täytä tarjouspyynnössä alukselle asetettuja vaatimuksia.

Lisäksi Kuljetus-Savolainen Oy:n toimittama selvitys kelirikkoajan alukseksi tarjotusta aluksesta on venäjänkielinen, vaikka tarjouspyynnön mukaan tarjous on tullut kaikin osin antaa suomen kielellä. Kysymyksessä on olennainen tarjottavaa kalustoa koskeva selvitys. Vääränkielinen selvitys on tarjouspyynnön vastainen, ja hankintayksikön velvollisuutena on hylätä se.

Vastine

Vaatimukset

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.950 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintamenettely on ollut hankintasäännösten mukainen, eikä tarjouspyynnössä ole ollut valittajan väittämää epäselvyyttä.

Soveltuvuusvaatimusten täyttyminen on tarkastettu tarjousten käsittelyn yhteydessä tarjoajien antamien vakuutusten perusteella ja hankintayksikön käyttämän sähköisen kilpailutustyökalun sisältämän viranomaistietojen tarkastamistoiminnon kautta. Hankintayksikön menettely tarjoajan soveltuvuuden tarkastamisessa on kuvattu hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä. Molempien tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien on arvioitu täyttävän asetetut soveltuvuusvaatimukset tarjoajien esittämien vakuutusten ja yhteisten eurooppalaisten hankinta-asiakirjojen perusteella.

Soveltuvuutta koskevan arvioinnin jälkeen on tarkastettu, että tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset sekä tarjouksen muotovaatimusten että hankinnan kohdetta koskevien vähimmäisvaatimusten osalta. Tarjouksen on tullut täyttää hankinnan kohdetta koskevat vähimmäisvaatimukset, tai muutoin se olisi hylätty tarjouspyynnön vastaisena. Kuljetus-Savolainen Oy:n tarjouksessa on ollut epäselvää aluksen pää- ja apukoneiden päästövaatimuksia sekä lastikannen hyötypinta-alaa koskevissa kohdissa. Tarjoajaa on pyydetty täsmentämään tarjousta. Tämän jälkeen molempien tarjoajien tarjoukset ovat täyttäneet hankinnan kohdetta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen on siirrytty tarjousten tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelman arviointiin. Suunnitelmaa on arvioitu osana tarjousten laatuarviointia neljän eri arviointikohteen osalta asteikolla 0–10. Tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla arviointikohteista 1. "Sopimuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö", 3. "Tavoitettavissa oloon liittyvät suunnitelmat" ja 4. "Toiminnan laadunvarmistus ja dokumentointi" on tullut saada vähintään 4,0 pistettä ja kohdasta 2. "Toiminnan kuvaus ja käytettävä kalusto" on tullut saada vähintään 4,5 pistettä, jotta tarjous olisi laadullisesti riittävä. Lisäksi neljästä eri arviointikohteesta saadut pisteet on laskettu tarjouspyynnön mukaisesti yhteen, ja kokonaislaatupisteiksi on tullut saada vähintään 450 pistettä, jotta tarjous olisi laadullisesti riittävä. Jos tarjous ei ole saanut tarjouspyynnössä ilmoitettua arviointikohdekohtaista vähimmäispistemäärää tai kokonaislaatupisteiden osalta määritettyä vähimmäispistemäärää, tarjous ei ole edennyt hintatarjouksen käsittelyyn.

Valittajan tarjous on saanut toiminta- ja laatusuunnitelman kohdasta "Toiminnan kuvaus ja käytettävä kalusto" 4,0 pistettä, eikä näin ollen ole saanut tämän arviointikohteen osalta tarjouspyynnön mukaista vähimmäispistemäärää. Valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla riittävän laadukas, eikä se ole edennyt hintatarjouksen käsittelyvaiheeseen. Tarjouksen laadullista arviointia on tehty hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaisesti siten, että kolme arvioitsijaa ovat ensin itsenäisesti arvioineet tarjouksia ja antaneet pisteitä arviointikohteittain. Valittajan tarjouksen kohdan "toiminnan kuvaus sekä käytettävä kalusto" osalta arvioitsijat ovat itsenäisen osuuden jälkeen käyneet keskinäisen keskustelun ennen lopullista pisteytystä varmistaakseen oikeudenmukaisen käsittelyn ja arvioinnin.

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että hankintailmoituksessa on asetettu selkeästi tarjoajayritystä koskevat soveltuvuusvaatimukset, joiden täyttymisen hankintayksikkö on asianmukaisesti arvioinut ennen siirtymistä tarjousten tarkempaan arviointiin. Soveltuvuusvaatimuksia ei ole käytetty tarjousten vertailuperusteina, eivätkä ne ole olleet myöskään päällekkäisiä. Tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelman osalta on arvioitu tarjoukselle asetettujen vähimmäisvaatimusten ylittäviä seikkoja. Valittajaa ei ole tarjoajana poissuljettu eikä sen tarjousta ole hylätty tarjouspyynnön vastaisena. Käytetty hankintamenettely on noudattanut hankintasäännösten vaiheittaisuuden vaatimusta.

Hankintayksikkö ei ole valittajan tarjouksen perusteella voinut lainkaan arvioida sopimuskauden alkuajan kalustoa ja sen palvelutasoa. Tarjouksessa olisi tullut esittää yksityiskohtaisemmat tiedot myös sopimuskauden ensimmäisen vuoden kalustosta ja aluksen mukaisesta palvelutasosta.

Valittajan tarjouksen liitteenä on ollut uudisrakennuksen yleissuunnitelma ja vakuutus jääluokkavaatimuksen täyttymisestä sekä siitä, että todistus jääluokkavaatimuksen täyttymisestä toimitetaan aluksen valmistuttua. Ensimmäisen sopimusvuoden aikana käytettävän vara-aluksen osalta valittajan tarjouksesta ei ole käynyt tämän kohdan osalta ilmi mitään.

Palvelusopimusluonnoksen kohdan 5.5 mukaan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelutasopoikkeamapäivien lukumäärä kasvaa 21 vuorokauteen minkä tahansa sopimusvuoden aikana. Valittajan tarjouksen toiminta- ja laatusuunnitelmassa esitetty palvelumaksualennus ei ole ollut sopimuksen perusteella mahdollinen.

Reittialueella on tällä hetkellä laitureita, joihin jo nykyisellä aluksella on haastavaa liikennöidä. Ei ole varmaa, voiko kysymyksessä oleviin laitureihin liikennöidä valittajan tarjoamalla huomattavasti isommalla aluksella, vaikka uudisrakennuksen tekniikka ja ohjailuominaisuudet olisivatkin huomattavasti pienempää alusta paremmat.

Tarjouspyynnön mukaisesti viiden pisteen vaatimuksena on ollut muun ohella se, että tarjouksen perusteella tilaaja voi vakuuttua, että palvelu voidaan toteuttaa sopimuksen edellyttämän laatutason mukaisesti ympärivuotisesti ja että tarjouksesta käy ilmi, että palvelun tuottamisessa käytettävä kalusto täyttää tilaajan vaatimukset. Näiden seikkojen ei perustellusti ole voitu katsoa täyttyneen valittajan tarjouksen osalta.

Tarjouksen laadullista arviointia on tehty hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaisesti siten, että kolme arvioitsijaa ovat ensin itsenäisesti arvioineet tarjouksia ja antaneet pisteitä arviointikohteittain. Valittajan tarjouksen kohdan "toiminnan kuvaus sekä käytettävä kalusto" osalta arvioitsijat ovat itsenäisen osuuden jälkeen käyneet keskinäisen keskustelun ennen lopullista pisteytystä varmistaakseen oikeudenmukaisen käsittelyn ja arvioinnin.

Tarjouskilpailun voittaneen Kuljetus-Savolainen Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksen liitteenä on ollut yleissuunnitelma jääluokkavaatimuksen täyttämisestä ja muutostyösuunnitelma aluksen rungon vahvistamisesta. Saatekirjeessä on todettu, että Trafi ei anna osaluokitusta talvimerenkulkuluokkiin ja että pelkälle rungolle ei saa omaa hyväksyntää.

Valittajan tarjouksen liitteenä on ollut uudisrakennuksen yleissuunnitelma ja vakuutus jääluokkavaatimuksen täyttymisestä sekä siitä, että todistus jääluokkavaatimuksen täyttymisestä toimitetaan aluksen valmistuttua. Ensimmäisen sopimusvuoden aikana käytettävän vara-aluksen osalta valittajan tarjouksesta ei ole käynyt tämän kohdan osalta ilmi mitään.

Vaatimukset täyttävää alusta ei tarvitse olla vielä olemassa tarjousten jättöhetkellä. Vaatimukset täyttävän aluksen tulee olla käytettävissä viimeistään silloin, kun sopimuksen mukainen toiminta alkaa. Molempia tarjoajia on kohdeltu yhdenvertaisesti jääluokkavaatimuksen osalta, sillä kummankaan tarjouksessa ei ollut liitteenä viranomaisen antamaa todistusta jääluokkavaatimuksen täyttämisestä. Kuljetus-Savolainen Oy:n tarjouksen osalta suunnitellut muutostyöt ovat olleet siinä vaiheessa, ettei todistusta ole vielä saanut, ja valittajan tarjouksen osalta uudisrakennus on ollut vasta suunnitteilla.

Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä suunnittelutoimiston muutostyösuunnitelmassa antamien tietojen oikeellisuutta Kuljetus-Savolainen Oy:n tarjoaman aluksen osalta. Suunnitelmassa aluksen syväykseksi mainitaan 2,4 metriä, mikä on tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikön tietoon ei ole tullut mitään, mikä aiheuttaisi perusteen olla luottamatta tarjoajan tarjouksessa esittämään.

Kelirikkoajan aluksen osalta tarjouspyynnössä on vaadittu perustietoja ja kuvaa, josta ilmenee aluksen kantavuus. Kuljetus-Savolainen Oy:n tarjous on sisältänyt liitteen, jossa oli kuva ja venäjänkielistä tekstiä. Liitteestä on kuitenkin ilmennyt pyydetyt aluksen perustiedot numeroin. Lisäksi yhtiön toimittamassa toiminta- ja laatusuunnitelmassa on esitetty kelirikkoaluksen perustietoja suomen kielellä. Kuljetus-Savolainen Oy:n tarjous on siten sisältänyt mainitut tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Kyseisen kelirikkoaluksen malli ja tyyppi ovat lisäksi olleet tilaajalle tutut. Tilaaja ei ole nähnyt tältä osin tarvetta lisäselvityksen pyytämiseen.

Kuultavan lausunto

Kuljetus-Savolainen Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Trafi on muuttanut käytäntöään hankintayksikön hankintapäätöksen ja valittajan valituksen tekemisen jälkeen niin, ettei Trafi enää myönnä päätöstä aluksen osittaisesta jääluokanmukaisuudesta. Näin ollen Trafi olisi voinut myöntää todistuksen aluksen jääluokan mukaisuudesta vielä tarjoushetkellä. Kuljetus-Savolaisen tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Kuljetus-Savolainen Oy:n tarjouksen liitteenä olleesta venäjänkielisestä asiakirjasta ei ole ilmennyt vaadittua tietoa aluksen kantavuudesta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että vaikka valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden halvinta hintaa, voidaan tällöinkin laadullisia seikkoja huomioida hankintamenettelyssä muun ohella hankinnan kohteelle asetettuina vähimmäisvaatimuksina. Tällainen menettely ei ole hankintasäännöksille vieras välivaihe. Tarjouspyynnön mukaista kuvausta on myös noudatettu tarjousten käsittelyssä.

Se, että Trafi ei enää anna lainkaan jääluokkatodistusta alukselle, joka vain osittain täyttää jääluokan vahvistamiseksi asetetut vaatimukset, on ilmennyt hankintayksikölle ensi kertaa vasta tarjousten avaus- ja käsittelyvaiheessa Kuljetus-Savolainen Oy:n tarjoukseen sisältyneen saatekirjeen myötä. Kumpikaan tarjouksen jättäneistä tarjoajista ei tarjousaikana ollut tuonut tätä seikkaa tilaajan tietoon. Molemmat tarjoajat olivat esittäneet asian osalta riittävän selvityksen, koska kummallakin tarjoajalla on ollut laivansuunnittelutoimiston laatimat tekniset yleispiirustukset aluksista, joista on ilmennyt, miten alukset tulevat saavuttamaan tarjouspyynnön vaatimuksen rungon 1A mukaisuudesta. Molemmat tarjoukset ovat täyttäneet tältä osin asiallisesti tarjouspyynnön jääluokkaa koskevat vaatimukset ja ovat voineet edetä tarjousten laadulliseen vertailuvaiheeseen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat säännökset

Asiassa on valituksen johdosta kysymys ensi vaiheessa siitä, onko tarjouspyyntö ollut valittajan esittämin tavoin ristiriitainen ja epäselvä ja onko tarjouspyyntö ollut hankintasäännösten vastainen, kun toiminta- ja laatusuunnitelman vertailussa on käytetty arvioitsijoita, joiden antamista pisteistä on laskettu keskiarvo.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin mukaan ennen tarjousten valintaa hankintayksikön on tarkistettava, että seuraavat edellytykset täyttyvät:
1) tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen;
2) tarjouksen on antanut tarjoaja, jota ei ole suljettu menettelyn ulkopuolelle 80 tai 81 §:n nojalla ja joka täyttää hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Pykälän 2 momentin mukaan avoimessa menettelyssä hankintayksikkö voi tarkistaa tarjousten vaatimustenmukaisuuden ja vertailla tarjoukset ennen 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua tarkistamista. Hankintasopimusta ei kuitenkaan voida tehdä sellaisen tarjoajan kanssa, joka olisi tullut sulkea menettelystä 80 §:n nojalla tai joka ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. Laatuun liittyviä perusteita voivat olla tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominaisuudet, esteettömyys, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu, käyttökustannukset, kustannustehokkuus, myynnin jälkeinen palvelu ja tekninen tuki, huolto ja toimituspäivä tai toimitus- tai toteutusaika sekä muut toimitusehdot. Hankintayksikkö voi ottaa huomioon myös hankintasopimuksen toteutukseen osoitetun henkilöstön pätevyyden ja kokemuksen sekä henkilöstön organisoinnin, jos osoitetun henkilöstön laadulla voi olla merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamisessa.

Unionin tuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaan hankintasäännöksissä tarkoitettuja sopimuksen tekemisen perusteita voivat olla vain perusteet, joiden avulla voidaan selvittää, mikä tarjouksista on taloudellisesti edullisin. Sopimuksen tekemisen perusteita eivät sen sijaan voi olla perusteet lähinnä sen arvioimiseen, kykenevätkö tarjoajat panemaan täytäntöön kyseisen sopimuksen (esimerkiksi tuomio 12.11.2009, C-199/07, komissio vs Kreikka, EU:C:2009:693, 54–55 kohta, tuomio 24.1.2008, C-532/06, Lianakis, EU:C:2008:40, 29–30 kohta ja tuomio 1.3.2018, C-9/17, Tirkkonen, EU:C:2018:142, 37 kohta).

Unionin tuomioistuin on lisäksi katsonut (tuomio 2.6.2016, C-410/14, Falk Pharma, EU:C:2016:399, 26, 40 ja 41 kohta), että tarjouspyynnössä mainittuja soveltuvuutta ja tentin hyväksyttyä suorittamista koskevia vaatimuksia ei voitu pitää julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivissä 2004/18/EY tarkoitettuina hankintasopimuksen tekoperusteina. Unionin tuomioistuin katsoi mainitussa tuomiossa edelleen, että käsiteltävässä asiassa ratkaiseva osatekijä liittyi siihen, ettei hankintaviranomainen maininnut mitään hankintasopimuksen tekoperustetta, jolla hyväksymiskelpoisia tarjouksia olisi voitu verrata ja asettaa järjestykseen (35 kohta).

Hankinta-asiakirjat

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjousten käsittely" on todettu muun seuraavaa:

"Tarjousten käsittelyn ensimmäisenä vaiheena tarkastetaan, että tarjoaja ja hänen mahdollisesti ilmoittamansa alihankkijat täyttävät toimittamiensa vakuutuksiensa perusteella soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset. Jos soveltuvuusvaatimukset eivät täyty tai tarjoaja on suljettava pois tarjouskilpailusta, tarjoaja hylätään tarjouksen muuta sisältöä tutkimatta.

(– –)

Kun tarjoaja on todettu soveltuvaksi tarjoamaan, tarkistetaan seuraavaksi, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksia ovat tarjouksen muotovaatimukset sekä hankinnan kohdetta koskevat vähimmäisvaatimukset.

Tarjouksen vähimmäisvaatimukset ovat kuvattu osiossa ’Hankinnan kohteen kriteerit’. Tarjouksen on täytettävä vähimmäisvaatimukset, jotta tarjous pääsee toiminta- ja laatusuunnitelman arviointiin. Vähimmäisvaatimusten täyttymättä jääminen johtaa tarjouksen hylkäämiseen. Vähimmäisvaatimuksia ei pisteytetä. Vain vähimmäisvaatimusten ylittyminen voidaan ottaa huomioon tarjousten toiminta- ja laatusuunnitelmien laadullisessa arvioinnissa.

(– –)

Tarjousten vertailu tehdään kohdassa ’Päätöksenteon perusteet’ kuvatulla tavalla."

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot" on esitetty tarjoajia koskevia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia kuten tarjoajan taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä henkilöstön pätevyyttä koskevia vaatimuksia. Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on asetettu vähimmäisvaatimuksia muun ohella tarjottavien aluksen ja varakaluston ominaisuuksista. Vähimmäisvaatimuksena on edellytetty muun ohella, että aluksen tulee olla hyväksytty talviliikenteeseen ja että aluksen syväys on enintään 2,4 metriä. Hankinnan kohteen kriteerien alakohdassa 4. "Tarjouksen laatuvaatimukset (toiminta- ja laatusuunnitelma)" on todettu muun ohella, että tarjoajan tulee liittää tarjoukseensa tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelma, joka tulee laatia "Toiminta- ja laatusuunnitelman sisältö 2014, Yhteysalusliikennepalvelu" -nimisen tarjouspyyntöasiakirjan kohdan 0 "Yleistä" mukaisesti.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjouksista tullaan valitsemaan edullisin tarjous noudattaen seuraavia vertailuperusteita:

Tarjousten laadullinen arviointi tehdään tarjoajan toimittaman tarjousvaiheen toiminta- ja laatusuunnitelman perusteella. Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa tarjouksen riittävä laatutaso. Arviointikohteet ja pisteytyksessä käytettävät painoarvot kunkin pisteytettävän osa-alueen suhteen on esitetty tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa pisteytystaulukossa.

Toiminta- ja laatusuunnitelman arvioinnissa jokaisen tarjouksen tiedot pisteytetään arviointikohde kerrallaan asteikolla nollasta kymmeneen (0–10). Pisteet määritetään vain tarjouksen liitteistä ilmenevien tietojen perusteella. Samasta arviointikohteesta voi saman pistemäärän saada useampi tarjous.

Pistemittakaava asetetaan siten, että arviointikohteesta saa 5 pistettä, kun arvioija toteaa arvioitavien kuvausten vastaavan sopimuksen toteuttamisen edellytyksiä jäljempänä arviointikohteittain esitetyllä tavalla. Tarjouksessa esiintyvät puutteet alentavat pisteitä ja lisäarvoa tuovat seikat lisäävät pisteitä kuten jäljempänä arviointikohteittain on esitetty. Tarjouksen tulee täyttää 5 pisteen taso, jotta se voi saada jostakin arviointikohteesta lisäpisteitä. Lisäpisteillä ei voi kompensoida pisteitä vähentäviä tekijöitä.

Arvioitsijat arvioivat itsenäisesti koko aineiston ja antavat pisteet arviointikohteittain taulukkoon kokonaislukuna. Kaikista arviointikohteen henkilökohtaisista pisteistä lasketaan keskiarvo yhden desimaalin tarkkuudella.

Jos tarjous saa jostakin arviointikohteesta lopputulokseksi alle 4,0 pistettä tai kohdasta ’Toiminnan kuvaus ja käytettävä kalusto’ alle 4,5 pistettä, niin hintatarjousta ei avata.

Kun kaikki tarjouksen arviointikohteet on pisteytetty, kerrotaan tarjouksen arviointikohteen keskiarvopisteet painoarvokertoimella ja näin saadut luvut lasketaan yhteen, jolloin saadaan tarjouksen laatupisteet kussakin arviointikohdassa. Laskemalla yhteen tarjouksen arviointikohtien laatupisteet saadaan tarjouksen kokonaislaatupisteet.

Mikäli tarjous saa kokonaislaatupisteeksi alle 450 pistettä, niin hintatarjousta ei avata.

Toiminta- ja laatusuunnitelman viiden pisteen taso sekä pisteitä lisäävät ja vähentävät tekijät on kerrottu jäljempänä arviointikohteittain.

(– –)

Tarjousten hinta-arviointi tehdään laatuarvioinnin ja pisteytyksen jälkeen.

Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellisen edullisuuden muotona halvin hinta. Voittaja on alimman vertailuhinnan antanut tarjoaja.

Tarjouksen vertailuhintana käytetään ’Hankinnan kohteen kriteerit’ -kohdassa ilmoitettua urakkahintaa, johon lisätään tarjoajan antamat yksikkötuntihinnat kerrottuna määritetyillä määrillä.

Halvimmaksi tarjoukseksi katsotaan alhaisimman vertailuhinnan saanut tarjous."

Mainitussa tarjouspyynnön kohdassa on ilmoitettu arviointikohteiksi "Sopimuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö (oma henkilöstö, alihankinnat)", "Toiminnan kuvaus ja käytettävä kalusto", "Tavoitettavissa oloon liittyvät suunnitelmat" sekä "Toiminnan laadunvarmistus ja dokumentointi". Jokaisen arviointikohteen osalta on ilmoitettu viiden pisteen tasoon oikeuttavat tekijät sekä pisteitä lisäävät ja niitä vähentävät tekijät seuraavalla tavalla:

"1 Sopimuksen toteuttamiseen osallistuva henkilöstö (oma henkilöstö, alihankinnat

Tarjous saa viisi pistettä, kun:
- tarjouksesta käy ilmi ymmärrys sopimuksen sisällöstä ja sen vaatimasta henkilöstömitoituksesta, joiden perusteella tilaaja voi vakuuttua, että sopimuksen kohteena oleva palvelu voidaan toteuttaa sopimuksen mukaisesti
- tarjouksen perusteella tilaaja voi vakuuttua siitä, että henkilöstö on osaavaa ja osaamisen ylläpitämisestä on huolehdittu tarkoituksen mukaisesti ja
- palvelukohtaiset kuvaukset ovat selkeitä sekä palvelun toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia.

Pisteitä lisääviä tekijöitä:
- avainhenkilön, työnjohdon tai henkilöstön kokemus tai määrä ylittää tarjouksen vähimmäisvaatimukset.
- alihankkijoiden valinnasta, koulutuksesta ja perehdyttämisestä on huolehdittu erittäin hyvin.
- henkilöstöllä (mukaan lukien alihankinnat) on pitkäaikainen kokemus yhteysalusliikenteen hoidosta tai hyvä paikallistuntemus yhteysalusreitistä/-reiteistä.
- tarjouksessa on esitetty jokin muu edellä mainittu palveluun selvästi lisäarvoa tuottava seikka.

Pisteitä vähentäviä tekijöitä:
- kuvaus on liian yleisellä tasolla tai puutteellinen, eikä sitä ole mietitty palvelun kohteen kannalta. Kuvauksissa ei riitä, että todetaan noudatettavan tai lainsäädännön vaatimuksia.
- kuvaus on epärealistinen tai ristiriitainen muualla esitetyn kanssa.
- kuvaus ei ole tarkoituksenmukainen.
- yksittäinen vaadittu kuvaus puuttuu kokonaan.
- tarjouksessa on puute, joka heikentää tilaajan luottamusta siihen, että tarjouksen perusteella voidaan toimia sopimuksen mukaisesti

2 Toiminnan kuvas ja käytettävä kalusto

Tarjous saa viisi pistettä, kun:
- tarjouksesta käy ilmi ymmärrys palvelun sisällöstä ja sen vaatimista mitoituksista sekä toimenpiteistä, joiden perusteella tilaaja voi vakuuttua, että palvelu voidaan toteuttaa sopimuksen edellyttämän laatutason mukaisesti ympärivuotisesti.
- tarjouksesta käy ilmi, että palvelun jatkuvuus on varmistettu myös poikkeusolosuhteissa ja tilanteissa määrätyn vasteajan puitteissa (24 h),
- tarjouksesta käy ilmi, että aikataulujen, palvelutiedotteiden, asiakaspalautteiden ja muiden vaadittujen informaatiopalveluiden järjestäminen vastaa sopimuksessa edellytettävää tasoa,
- tarjouksesta käy ilmi, että palvelun tuottamisessa käytettävä kalusto (mukaan lukien varakalusto) täyttää tilaajan vaatimukset. Tarjouksessa on kuvattu selkeästi kaluston investointisuunnitelmat sekä varakaluston käyttöönotto vasteaikoineen eritilanteissa,
- tarjouksesta käy ilmi, että tarjoaja on tutustunut palvelun kohteena olevaan yhteysalusreittiin ja reitillä olevien laitureiden ylläpidon kuvauksen perusteella voidaan todeta vaaditun laatutason toteutuminen ja
- palvelukohtaiset kuvaukset ovat selkeitä palvelun toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia.

Pisteitä lisääviä tekijöitä:
- Palvelukohtaiset mitoitusten ja toimenpiteiden voidaan katsoa lisäävän toteutettavan palvelun odotettavissa olevaa laatua.
- kalusto on kapasiteetiltaan suurempaa kuin on vaadittu.
- käytettävä kalusto on kaasu-/hybridikäyttöistä tai koneiston IMO TIER-luokka on vaadittua parempi, jolloin sen ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota.
- kalusto on uutta tai täyssaneerattua.
- varakalusto on sijoitettu yhteysalusreitille, jolloin se on välittömästi käyttöönotettavissa.
- tarjouksessa on esitetty jokin muu kuin edellä mainittu palveluun selvästi lisäarvoa tuova seikka.

Pisteitä vähentäviä tekijöitä:
- kaluston määrä tai ominaisuudet eivät vastaa tilaajan vaatimuksia.
- varakaluston sijoitus tai käyttöönoton kuvaus eivät tue sopimuksen mukaisen vasteajan toteutumista (24 h).
- mitoittavat suunnitelmat ovat liian tiukat tai epärealistiset.
- kuvaus on liian yleisellä tasolla tai puutteellinen, eikä sitä ole mietitty palvelun kohteen kannalta. Kuvauksissa ei riitä, että todetaan noudatettavan tai lainsäädännön vaatimuksia.
- kuvaus on epärealistinen tai ristiriitainen muualla esitetyn kanssa.
- kuvaus ei ole tarkoituksen mukainen.
- yksittäinen vaadittu kuvaus puuttuu kokonaan.
- tarjouksessa on puute, joka heikentää tilaajan luottamusta siihen, että tarjouksen perusteella voidaan toimia sopimuksen mukaisesti.

3 Tavoitettavissa oloon liittyvät suunnitelmat

Tarjous saa viisi pistettä, kun:
- tarjouksesta käy ilmi, miten ilmoitus- ja tiedotustoiminta sekä tiedonkulku varmistetaan päivittäisessä liikenteenhoidossa sekä äkillisissä liikennepoikkeamissa. Tarjouksen perusteella tilaaja voi vakuuttua, että palvelu voidaan toteuttaa sopimuksen mukaisesti.
- tarjouksessa on selkeästi kuvattu palveluntuottajan työnjohdon, työntekijöiden sekä mahdollisten alihankkijoiden tavoitettavuus sekä yhteystietojen ylläpito.
- kuvaukset ovat selkeitä ja palvelun toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia.

Pisteitä lisääviä tekijöitä:
- palvelukohtaisten piirteiden, menettelyiden tai asiakkaiden erinomainen huomioiminen, joka lisää toteutettavan palvelun odotettavissa olevaa laatua,
- tarjouksessa on esitetty jokin muu kuin edellä mainittu palveluun selvästi lisäarvoa tuottava seikka.

Pisteitä vähentäviä tekijöitä:
- kuvaus on liian yleisellä tasolla tai puutteellinen, eikä sitä ole mietitty palvelun kohteen kannalta. Kuvauksissa ei riitä, että todetaan noudatettavan tai lainsäädännön vaatimuksia.
- kuvaus on epärealistinen tai ristiriitainen muualla esitetyn kanssa.
- kuvaus ei ole tarkoituksen mukainen.
- yksittäinen kuvaus puuttuu kokonaan.
- tarjouksessa on puute, joka heikentää tilaajan luottamusta siihen, että tarjouksen perusteella voidaan toimia sopimuksen mukaisesti.

4 Toiminnan laadunvarmistus ja dokumentointi

Tarjous saa viisi pistettä, kun:
- tarjouksesta käy ilmi ymmärrys palvelun sisällöstä sekä sen vaatimasta laadunvarmistuksesta, raportoinnista ja dokumentoinnista, joiden perusteella tilaaja voi vakuuttua, että palvelu voidaan toteuttaa sopimuksen mukaisesti ja
- kuvaukset ovat selkeitä ja palvelun toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia.

Pisteitä lisääviä tekijöitä:
- raportointi, dokumentointi sekä asiakaspalautteiden käsittely hoidetaan tavalla, joka lisää toteutettavan palvelun odotettavissa olevaa laatua ja helpottaa tilaajan ajan tasalla pysymistä esim. reaaliaikainen raportointi,
- tarjouksessa on esitetty jokin muu kuin edellä mainittu palveluun selvästi lisäarvoa tuottava seikka.

Pisteitä vähentäviä tekijöitä:
- kuvaus on liian yleisellä tasolla tai puutteellinen, eikä sitä ole mietitty palvelun kohteen kannalta. Kuvauksissa ei riitä, että todetaan noudatettavan tai lainsäädännön vaatimuksia.
- kuvaus on epärealistinen tai ristiriitainen muualla esitetyn kanssa.
- kuvaus ei ole tarkoituksen mukainen. - yksittäinen kuvaus puuttuu kokonaan.
- tarjouksessa on puute, joka heikentää tilaajan luottamusta siihen, että tarjouksen perusteella voidaan toimia sopimuksen mukaisesti."

Muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen kohdassa 2.1 "Hankintamenettely ja saadut tarjoukset" on todettu seuraavaa:

"Hankintamenettelynä oli hankintalain mukainen avoin menettely. Tarjouskilpailussa saatiin kaksi tarjousta. Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia."

Hankintapäätöksen kohdassa 2.2 "Hyväksyttyjen tarjousten vertailu" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Suomen Saaristovarustamo Oy suljettiin ulos hintavertailusta, koska yhden laadullisen arviointikohteen pisteet eivät täyttäneet arviointikohteelle asetettua vähimmäispistevaatimusta."

Hankintapäätöksen liitteenä olleen laatuarvioinnin perustelujen kohdassa 2.2 "Toiminnan kuvaus sekä käytettävä kalusto" on todettu valittajan tarjouksen osalta muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan arviointikohdasta saamat laatupisteet olivat 4.

Suhteutettuna palvelusopimuksen kestoon, tarjoajan esittämä järjestely uudisrakennuksesta ja sen korvaavasta kalustosta noin yhden vuoden ajaksi sopimuksen alusta lukien vastaa noin 20 % sopimuksen kestosta. Palvelusopimusluonnoksen 5.5 viimeisen momentin mukaan tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelutasoalitus kestää enemmän kuin 21 päivää. Näin ollen tilaaja ei voi hyväksyä kyseistä järjestelyä, jossa palvelutasoalitus kestää jopa 12 kuukautta. Tarjoukselta vaadittu vähimmäislaatuataso ei täyty.

Lisäksi palvelutasomäärittelyn mukaisesti reittialueella liikennöidään useampaan yksityislaituriin, joiden käytöstä on sovittu sopimuksella. Näiden ja muiden reittialueen laitureiden sopivuus ja kestävyys tarjotulle isolle alukselle voidaan kyseenalaistaa."

Asian arviointi

Hankintamenettelyssä asetettavien vaatimusten ja kriteerien erilainen luonne, avoimuusperiaate sekä tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttävät, että tarjouspyyntöasiakirjoissa on selvästi yksilöitävä, miltä osin tarjoajilta ja tarjouksilta edellytettyjä ominaisuuksia ja seikkoja on tarkoitus käyttää tarjoajien soveltuvuusarvioinnissa ja hankinnan kohteen kuvauksessa ja miltä osin tarjousten vertailussa.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden määrittämisessä. Vertailuperusteiden tulee kuitenkin liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä. Hankintamenettelyn avoimuus edellyttää, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Vertailuperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä riittävän täsmällisesti siten, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia ja ettei hankintayksikölle anneta rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousten vertailussa.

Asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksikkö on tarjouspyynnössään ilmoittanut sinänsä eri kohdissa yhtäältä tarjoajien soveltuvuuteen ja hankinnan kohteeseen liittyvät vähimmäisvaatimukset sekä toisaalta kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" ilmoittanut, että arviointikohde pisteytetään asteikolla nollasta kymmeneen mutta että arviointikohteesta saa viisi pistettä, kun arvioija toteaa arvioitavien kuvausten vastaavan sopimuksen toteuttamisen edellytyksiä. Tarjouksessa esiintyvät puutteet ovat alentaneet pisteitä ja lisäarvoa tuovat seikat lisänneet pisteitä verrattuna viiden pisteen tasoon. Tarjouspyynnön mainitussa kohdassa on lisäksi asetettu arviointikohteittaisia pistetasoja sekä kokonaislaatupisteiden taso, jotka alittavan pistemäärän saaneita tarjouksia ei ole otettu mukaan hintavertailuun.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on esitetty laajasti tekijöitä, jotka ovat olleet merkityksellisiä arvioitaessa tarjottavien alusten laatua ja sitä, mikä on tarjouksista kokonaistaloudellisesti edullisin. Tällaisia tekijöitä ovat olleet esimerkiksi hankintasopimuksen toteuttamisen kannalta olennaisen henkilöstön pätevyyden, palvelun jatkuvuuden ja palvelun kuvauksen selkeyden arviointitekijät. Tarjousten vertailun kulku ja perusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä ennalta, ja muutoinkin tarjousten arvioimisen ja vertailun perusteet ovat ilmenneet tarjouspyynnöstä. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että vaikka tarjousten arviointiperusteiden tarkoituksena on verrata ja asettaa järjestykseen hyväksymiskelpoiset tarjoukset, julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet eivät ole lähtökohtaisesti esteenä sille, että tarjousten vertailun menettelyssä asetetaan tarjousten saamaan pistetasoon perustuvia vaatimuksia vertailussa etenemiselle, mikäli menettely on muutoin hankintalain 3 §:ssä asetettujen periaatteiden mukaista. Hankintasäännösten vastaisena ei voida lähtökohtaisesti pitää myöskään sitä, että tarjousvertailussa otetaan huomioon asiantuntijoiden arvioihin perustuvien pisteiden keskiarvo, kun tästäkin on etukäteen ilmoitettu.

Toisaalta tarjouspyynnön perusteella hankinnan kohdetta sekä ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevien vähimmäisvaatimusten ja tarjousten vertailussa huomioon otettavien tekijöiden välistä suhdetta voidaan pitää epäselvänä ja ristiriitaisena erityisesti kalustoa koskevien vaatimusten osalta. Tarjouspyynnössä on yhtäältä asetettu kalustoa koskevia vähimmäisvaatimuksia mutta toisaalta ilmoitettu, että tarjouksen toiminta- ja laatusuunnitelman pisteytyksessä otetaan huomioon kaluston määrään ja ominaisuuksiin liittyviä tekijöitä. Kun hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksena on yhtäältä edellytetty muun ohella, että aluksen tulee olla hyväksytty talviliikenteeseen ja että aluksen syväys on enintään 2,4 metriä, ja toisaalta tarjousvertailussa on voitu vähentää tarjouksen pisteitä siitä, että kaluston määrä tai ominaisuudet eivät vastaa tilaajan vaatimuksia, tarjouspyyntö näyttää mahdollistaneen sen, että tarjousten vertailuun on voinut päästä myös sellainen tarjous, joka ei ole täyttänyt kaikkia vähimmäisvaatimuksia. Epäselvyyttä on entisestään lisännyt se, että tarjouspyynnön mukaan tarjous on voinut sen toiminta- ja laatusuunnitelman perusteella saada viisi pistettä silloin, kun suunnitelman kuvaukset ovat vastanneet sopimuksen toteuttamisen edellytyksiä. Sopimuksen toteuttamisen edellytykset varmistetaan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden perusteella kuitenkin lähtökohtaisesti ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vähimmäisvaatimuksilla. Lisäksi osa tarjouspyynnössä asetetuista tarjousvertailussa huomioon otettavista tekijöistä on ilmoitettu niin yleisellä tasolla, että niiden voidaan arvioida antaneen hankintayksikölle rajoittamattoman harkintavallan tarjousvertailun toteuttamisessa. Tällaisia ovat ainakin tekijät "palvelukohtaiset kuvaukset ovat selkeitä ja palvelun toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisia", "kuvaus ei ole tarkoituksenmukainen" sekä "tarjouksessa on puute, joka heikentää tilaajan luottamusta siihen, että tarjouksen perusteella voidaan toimia sopimuksen mukaisesti".

Markkinaoikeus katsoo, että kun otetaan huomioon tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja kriteerit kokonaisuudessaan, tarjouspyynnön ei voida katsoa olleen siten selvä ja ristiriidaton, että sen perusteella olisi voitu antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Tarjouspyyntö ei näin ollen ole ollut omiaan turvaamaan ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä.

Kun edelleen otetaan huomioon, että hankintapäätöksen mukaan valittajan tarjous on jätetty hinnan osalta arvioimatta sillä perusteella, että toiminnan kuvausta ja käytettävää kalustoa koskevan laadullisen arviointikohteen pisteet eivät ole täyttäneet arviointikohteelle asetettua vähimmäispistevaatimusta, mutta toisaalta hankintapäätöksen mukaan kaikki tarjoajat ovat täyttäneet soveltuvuusvaatimukset ja kaikki tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia, tarjouspyynnön mainitun virheellisyyden voidaan katsoa vaikuttaneen hankintamenettelyn lopputulokseen ja valittajan asemaan hankintamenettelyssä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Ottaen huomioon hankintamenettelyn virheellisyys ja jäljempänä seuraamuksen osalta lausuttu, asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon määräämisestä ja tuomitsemisesta säädetään uhkasakkolaissa.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aikoo edelleen toteuttaa yhteysalusliikennepalvelua koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 21.3.2018 tekemän hankintapäätöksen. Markkinaoikeus kieltää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 250.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen korvaamaan Suomen Saaristovarustamo Oy:n oikeudenkäyntikulut 15.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Mirva Näsi ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 10.9.2018