MAO:429/18

Puolustusvoimat - kranaattilaatikot

julkinen hankinta - puolustus- ja turvallisuushankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

Diaarinumero: 2018/19 ja 2018/77


Antopäivä: 27.8.2018

ASIAN TAUSTA

Puolustusvoimat (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 5.10.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta kranaattilaatikoiden hankinnasta vuodelle 2017 ja optioista vuosille 2018–2019.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen johtaja on 28.12.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Polewood Ltd Oy:n tarjouksen.

Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on 8.2.2018 tekemällään päätöksellä poistanut 28.12.2017 tehdyn hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1.740.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Asia diaarinumero 2018/19

Valitus

Vaatimukset

Rakennepalvelu A Ky on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.437,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön ehdottomia kaupallisia ja teknisiä vaatimuksia, joten voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tai sen tarjous olisi tullut hylätä.

Voittanut tarjoaja ei ole tutustunut paikan päällä kranaattilaatikoiden piirustuksiin ja tarkempiin mittoihin, mikä on ollut edellytyksenä hankintamenettelyyn osallistumiselle ja tarjouksen tekemiselle. Voittanut tarjoaja ei ole voinut vakuuttaa, että tekniset vaatimukset ovat täyttyneet, koska se ei ole tutustunut paikan päällä piirustuksiin, ja voittaneella tarjoajalla ei näin ollen ole ollut varmaa tietoa vaatimuksista eli piirustusten sisällöstä.

Voittaneen tarjoajan toimitusaikataulu ei ole vastannut tarjouspyyntöä. Tarjouspyynnön mukaan koe-erän on tullut olla valmiina tarkastusta varten alustavasti tammikuun 2018 aikana. Ensimmäisen tuotantoerän on tullut alustavasti olla toimitettuna 28.2.2018 mennessä ja siitä eteenpäin vähintään 1.512 kappaletta kuukaudessa. Toimitusaikataulu on voinut muuttua ainoastaan hankintasopimuksen solmimisen ja koe-erän tarkistamisen viivästymisestä tai muutoin sopimuksesta esimerkiksi lomakausien aikana. Tarjouspyynnön teknisessä erittelyssä on ollut edellytyksenä, että tuotanto alkaa kahden kuukauden kuluessa hankintapäätöksestä, mutta voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan, että tuotantoon päästään vasta kolmen kuukauden kuluttua.

Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjoaja liittää tarjoukseensa alustavan laatusuunnitelman, josta on tullut selvitä muun ohella laatuorganisaatio, tuotannon suunnittelu, laadunvarmistus eli tuotteiden vaatimustenmukaisuus, riskikartoitus ja menettely poikkeamatapauksissa sekä tarkastussuunnitelma. Voittanut tarjoaja on esittänyt yleisluontoisen laatukäsikirjansa, jota ei ole yksilöity eikä tehty tätä kyseistä hankintaa varten, joten se ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen laatusuunnitelma.

Vastine

Puolustusvoimat on ilmoittanut, että Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta on 8.2.2018 tekemällään päätöksellä poistanut muutoksenhaun kohteena olevan kranaattilaatikoiden hankintaa koskevan hankintapäätöksen ja keskeyttänyt hankinnan.

Muut kirjelmät

Valittaja on esittänyt, että sillä on edelleen oikeussuojan tarve, joka on riippuvainen hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevasta päätöksestä tehdyn valituksen lopputuloksesta.

Hankintayksikkö on lisälausumassaan kiistänyt valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan kokonaan ja esittänyt, että valittajan oikeudenkäyntikulujen kohtuullinen määrä asioissa diaarinumero 2018/19 ja 2018/77 on yhteensä enintään 4.000 euroa. Lisäksi hankintayksikköä ei voi vaatia korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluihin sisällyttämää oikeudenkäyntimaksua.

Asia diaarinumero 2018/77

Valitus

Vaatimukset

Rakennepalvelu A Ky on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.742,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole esittänyt syytä sille, miksi se ei ole ennen 28.12.2017 tehtyä hankintapäätöstä keskeyttänyt hankintaa tai katsonut tarjousten olleen tarjouspyynnön vastaisia, tarjouspyynnön epäselvä tai ristiriitainen.

Valittaja ei ole 28.12.2018 tehtyä hankintapäätöstä koskevassa valituksessaan väittänyt, että tarjouspyyntö olisi ollut tulkinnanvarainen tai virheellinen. Päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä ei siten ole perustunut valittajan väitteeseen asiakirjojen virheellisyydestä tai tulkinnanvaraisuudesta. Hankintapäätöksen 28.12.2017 osalta hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole edellyttänyt voittaneelta tarjoajalta tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetettujen ehdottomien edellytysten täyttymistä.

Hankinnan ilmoitetussa toimitusaikataulussa ei ole ollut tulkinnanvaraa. Aikatauluun mahdollisesti liittynyt epäselvyys on poistunut viimeistään 22.11.2017 hankintayksikön tarjoajille sähköpostilla toimittaman vastauksen perusteella. Hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä on ollut alustava aikataulu, joten kaikilla tarjoajilla on ollut tiedossa, että aikataulu ei ole ehdottoman sitova ja se täsmentyy hankintamenettelyn edetessä.

Mikäli hankintayksikön tarkoituksena on ollut käynnistää uusi tarjouskilpailu, tarkoittaa se käytännössä sitä, että hankintayksikkö oikaisee virheensä uudella menettelyllä, joka ei ole tasapuolista ja syrjimätöntä tarjoajia kohtaan, koska keskeyttämisen tapahduttua hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tarjoajilla on tiedossa kaikkia muita tarjoajia koskevat tiedot, kuten hintatiedot.

Keskeyttämispäätöstä on perusteltu sellaisilla seikoilla, jotka ovat olleet tiedossa jo ennen 28.12.2017 tehtyä hankintapäätöstä. Kysymyksessä eivät ole todelliset ja perustellut syyt hankintamenettelyn keskeyttämiselle. Hankintayksikön tarkoituksena on ollut estää valittajan mahdollisuus saada oikeussuojaa, koska on ilmeistä, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe. Hankintayksikön tulee jatkaa menettelyä ja korjata virheellinen menettely valittajan vaatimin tavoin.

Keskeyttämispäätöksessä ei ole otettu huomioon tarjousten julkisuutta ja osallistujien asemaa uudessa tarjouskilpailussa eli etteivät tarjoajat saisi perusteetonta etua tai heille aiheutuisi haittaa keskeytettyyn hankintamenettelyyn osallistumisesta.

Vastine

Vaatimukset

Puolustusvoimat on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on perustellut 28.12.2017 tehdyn hankintapäätöksen poistamista ja hankinnan keskeyttämistä sillä, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja tulkinnanvarainen, saadut tarjoukset eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja ehdottomia vaatimuksia ja hankintaa koskeva hankintailmoitus ja tarjouspyyntö ovat olleet keskenään ristiriidassa.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen ei ole estänyt valittajaa saamasta oikeussuojaa. Hankintayksikköä ei ole mahdollista velvoittaa korjaamaan virheellistä menettelyä jo päättyneen hankintamenettelyn osalta. Tähän ei myöskään ole tarvetta, sillä hankintayksikkö on poistanut virheellisen hankintamenettelyn vaikutukset. Valittajalla ei ole 28.12.2017 tehtyä hankintapäätöstä koskien enää oikeussuojan tarvetta.

Tarjouspyynnön liitteet 3 ja 4 ovat olleet keskenään ristiriitaiset, eikä tarjouspyynnössä ole asetettu edellä mainituille liitteille etusijajärjestystä. Liitteenä 4 olleen teknisen vaatimusmatriisin mukaan koe-erän on tullut olla toimitettuna vuoden 2017 aikana ja ensimmäisen tuotantoerän 31.1.2018 mennessä. Sen sijaan liitteenä 3 olleen teknisen eritelmän mukaan koe-erän on tullut olla toimitettuna 31.1.2018 mennessä ja ensimmäisen tuotantoerän 28.2.2018 mennessä. Tämän ristiriitaisuuden takia on jäänyt epäselväksi, koska koe-erä ja ensimmäinen toimituserä on tullut toimittaa. Hankintayksikön 21.11.2017 järjestämässä tilaisuudessa ei ole vahvistettu toimitusaikaa, eikä hankintayksikölle kirjallisesti esitetyissä kysymyksissä ole kysytty toimitusaikaa koskevasta ristiriidasta.

Hankintayksikkö on keskeyttänyt hankinnan havaittuaan hankintamenettelyssä tehdyt virheet. Hankinnan keskeyttäminen on mahdollista myös hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, jos keskeyttämiselle on olemassa todellinen ja perusteltu syy.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen ei ole perustunut valittajan esittämiin väitteisiin hankintamenettelyn virheellisyydestä. Hankintayksikkö voi oma-aloitteisesti korjata havaitsemiaan hankintamenettelyssä tapahtuneita virheitä. Tässä tapauksessa toimitusaikaan liittyvillä epäselvyyksillä on ollut merkitystä jokaisen tarjoajan osalta, koska saadut tarjoukset eivät ole olleet toimitusajan osalta tarjouspyynnön mukaisia.

Myös valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Valittajan tarjous on sisältänyt varauman, jonka mukaan toimitukset onnistuvat tarjouksessa esitetyllä tavalla vain, jos hankintapäätös tehdään viikolla 49. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä arvioinut, että hankintapäätös tehdään ja annetaan tiedoksi viikolla 49–50. Valittajan tarjous on jättänyt avoimeksi sen, millaisiin toimitusaikoihin valittaja on sitoutunut, kun hankintapäätöstä ei tehty viikolla 49.

Hankintailmoituksessa esitetty aikataulu ei ole ollut alustava, ja hankintailmoituksen perusteella on haettu toimittajaa, joka on kyennyt hoitamaan valmistuksen ja toimituksen hankintailmoituksessa annettujen määräaikojen sisällä.

Hankintailmoituksessa on ilmoitettu, että hankinta ajoittuu vuosille 2017–2019, kun tarjouspyynnössä hankinnan ajankohta on ollut 2018–2020. Hankinnan ajankohdan siirtyminen on merkinnyt olennaista muutosta hankintailmoitukseen verrattuna. Sopimuskauden muuttumisesta ei ole julkaistu uutta hankintailmoitusta, joten muutos ei ole muiden kuin hankintaan alun perin osallistuneiden toimijoiden tiedossa. On mahdollista, että muilla kuin hankintaan osallistuneilla yrityksillä olisi voinut olla kiinnostusta osallistua hankintamenettelyyn.

Hankintailmoituksessa hankintayksikkö on ilmoittanut hankkivansa vähintään 15.000 kranaattilaatikkoa, kun taas tarjouspyynnössä hankittavien kranaattilaatikoiden vähimmäismäärä on ollut yksi kappale. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntö ovat poikenneet toisistaan olennaisesti tilattavien määrien osalta. Muutoksen jälkeen hankinta ei ole vastannut laajuudeltaan hankintailmoitusta.

Hankintapäätöksestä on ilmennyt tarjousten vertailuhinnat, mutta pelkästään vertailuhintojen julki tuleminen ei ole tehnyt hankinnan keskeyttämisestä epätasapuolista tai syrjivää. Hankinnan keskeyttämisen jälkeenkään tarjouksissa mahdollisesti esitetyt liike- tai ammattisalaisuudet eivät ole julkisia.

Hankintamenettelyyn osallistuneiden tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu on edellyttänyt hankintamenettelyn keskeyttämistä. Hankintamenettelyssä tapahtuneita virheitä ei ole ollut enää hankintapäätöksen tekemisen jälkeen mahdollista korjata hankintaa keskeyttämättä.

Sen arvioinnissa, onko hankintayksiköllä ollut todellinen ja perusteltu syy keskeyttää hankintamenettely, ei ole merkitystä sillä, ettei hankintamenettelyn keskeyttämispäätöksessä ole otettu kantaa tarjousasiakirjojen julkisuuteen. Myöskään hankinnan toteutumatta jäämisen mahdollisilla seurauksilla ei ole merkitystä kyseisessä arvioinnissa. Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintaa keskeyttäessään syrjivästi tai epätasapuolisesti.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt vastaselityksessään muun ohella, että hankintayksikön tiedossa on ollut jo tarjouspyyntöä laadittaessa, ettei hankintailmoituksessa esitetty toimitusaikataulu toteudu. Hankintayksikkö ei ole esittänyt mitään uskottavaa syytä sille, miksi se ei ole keskeyttänyt hankintamenettelyä ennen 28.12.2017 tekemäänsä hankintapäätöstä tai laatiessaan tarjouspyyntöä marraskuussa 2017.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut asiassa dnro 2018/19

Markkinaoikeus toteaa, että valittajalla on valittaessaan muutoksenhaun kohteena olevasta 28.12.2017 tehdystä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen ollut tarve saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja saada asiassa perusteltu ratkaisu.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen 8.2.2018 on kuitenkin tarkoittanut, että muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös 28.12.2017 on menettänyt merkityksensä, sillä hankintaa ei voida enää toteuttaa viimeksi mainitun hankintapäätöksen perusteella. Valittajalla ei siten ole sanotulta osin enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada markkinaoikeuden perusteltua ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 28.12.2017 tehdyn hankintapäätöksen osalta valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Näin ollen lausuminen valittajan valituksesta asiassa diaarinumero 2018/19 raukeaa pääasian osalta.

Perustelut asiassa dnro 2018/77

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Hankintayksikkö on edellä selostetulla tavalla 8.2.2018 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn. Asiassa on nyt puheena olevalta osin kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti keskeyttäessään hankintamenettelyn.

Julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (puolustus- ja turvallisuushankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Edellä mainitun säännöksen esitöiden (HE 76/2011 vp. s. 128 ja 129) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Koska hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen, ei ole hyväksyttävää aloittaa hankintamenettelyä ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi. Esitöissä on todettu edelleen, että oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämiseen on suhtauduttu suhteellisen sallivasti, eikä kyseisellä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa tätä tulkintakäytäntöä. Esitöiden mukaan oikeuskäytännössä on pidetty hyväksyttävinä keskeytysperusteina muun ohella tarjouspyynnön osoittautumista tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi tai sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous.

Esitöissä on todettu vielä, että hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa asiallisesti hankintamenettelyn päättämistä hankintaa tekemättä, vaikka hankintayksikön hankintatarve pysyisikin ennallaan. Hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi. Jos hankinta päätetään kilpailuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulee varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta.

Asian arviointi

Hankintayksikkö on 8.2.2018 tekemässään hankinnan keskeyttämistä koskeneessa päätöksessä todennut muun ohella, että tarjouspyynnössä kuvattu hankinnan laajuus ja aikataulu eroavat hankintailmoituksessa ilmoitetusta, ja ettei hankintayksiköllä ole ollut mahdollisuutta noudattaa hankintailmoituksessa ilmoitettua. Lisäksi samassa päätöksessä on todettu, että tarjouspyynnön liitteenä olevat asiakirjat ovat olleet keskenään ristiriitaisia erien toimitusajan osalta, ja että toimitusaikavaatimus on ollut tulkinnanvarainen. Ristiriitaisuuden ja tulkinnanvaraisuuden takia tarjouspyyntö on ollut epäselvä vaaditun toimitusajan osalta. Hankintayksikkö on päätöksessä vielä todennut, että kaikissa tarjouksissa oli esitetty varaumia tarjouspyynnössä vaaditun toimitusajan suhteen, joten kaikki saadut tarjoukset olivat olleet tältä osin tarjouspyynnön vastaisia.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitut hankintayksikön esittämät syyt hankintamenettelyn keskeyttämiselle ovat liittyneet muun ohella tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuuteen ja tarjouspyynnön virheellisyyteen, joka on johtunut tarjouspyynnön liitteiden välisestä ristiriitaisuudesta sekä tarjouspyynnön ristiriitaisuudesta suhteessa hankintailmoitukseen. Tarjouspyynnön liitteen 3 "TEKNINEN ERITELMÄ" kohdassa 7.2.2 "Toimitussuunnitelma, toimitusajat, lukumäärät" on ilmoitettu erilainen alustava toimitusaikataulu kuin liitteen 4 "VAATIMUSMATRIISI" kohdassa 7.4. Lisäksi hankintailmoituksen mukaan hankinta on koskenut vuotta 2017 ja optioita vuosille 2018–2019, mutta tarjouspyynnössä on pyydetty tarjouksia hankinnasta vuodelle 2018 ja optioista vuosille 2019–2020, ja myös tarjouspyynnössä ilmoitetut hankintamäärät ovat poikenneet hankintailmoituksessa ilmoitetusta, joten tarjouspyyntö on ollut ristiriidassa hankintailmoitukseen nähden. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön hankintamenettelyn keskeyttämiselle esittämiä perusteita on edellä hankinnan keskeyttämisen perusteista esitetty huomioon ottaen pidettävä lähtökohtaisesti puolustus- ja turvallisuushankintalain 75 §:n 1 momentissa tarkoitettuina todellisina ja perusteltuina syinä hankintamenettelyn keskeyttämiselle. Tähän tulkintaan ei vaikuta se, että hankintamenettely on keskeytetty vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen.

Tarjousten julkisuutta ja osallistujien asemaa uudessa tarjouskilpailussa koskevien väitteiden osalta markkinaoikeus toteaa vielä, että hankintayksikkö voi hankintamenettelyn keskeytettyään käynnistää uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden uusi ja erillinen menettely. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön voida katsoa kohdelleen tarjoajia epätasapuolisesti tai syrjivästi sillä perusteella, että arvioitavana olevaan keskeytettyyn hankintamenettelyyn osallistuneita tarjoajia koskevat tiedot, mukaan lukien vertailuhinnat, ovat käyneet ilmi hankintamenettelyyn osallistuneille tarjoajille. Asiassa ei ole ilmennyt muutoinkaan seikkoja, joiden voisi katsoa viittaavaan siihen, että hankintamenettelyn keskeyttämisen syynä tosiasiallisesti olisi ollut valittajan syrjivä tai muutoin epätasapuolinen kohtelu. Lisäksi uutta tarjouskilpailua koskevina kyseiset väitteet ovat ennenaikaisia arvioitaessa nyt muutoksenhaun kohteena olevaa hankintamenettelyn keskeyttämispäätöstä.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti. Valittajan valitus asiassa diaarinumero 2018/77 on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Puolustus- ja turvallisuushankintalain 91 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa diaarinumero 2018/19 hankintamenettely on keskeytetty vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Markkinaoikeus katsoo, että hankintamenettelyn keskeyttäminen on perustunut osittain valittajan esille nostamiin seikkoihin koskien voittaneen tarjoajan toimitusaikataulun tarjouspyynnön vastaisuutta, sillä hankintayksikkö on perustellut hankintamenettelyn keskeyttämistä tarjouspyynnössä esitetyn toimitusaikataulun tulkinnanvaraisuudella ja epäselvyydellä sekä sillä, että saadut tarjoukset ovat olleet toimitusaikatauluihin esitettyjen varaumien osalta tarjouspyynnön vastaisia. Tämän vuoksi olisi kohtuutonta, että valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan. Näin ollen hankintayksikkö on velvoitettava asiassa diaarinumero 2018/19 korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, joihin sisältyy myös oikeudenkäyntimaksu.

Asiassa diaarinumero 2018/77 valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa mainitussa asiassa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut sanotussa asiassa.

Lopputulos

Rakennepalvelu A Ky:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta asiassa diaarinumero 2018/19.

Markkinaoikeus hylkää valituksen asiassa diaarinumero 2018/77.

Markkinaoikeus velvoittaa asiassa diaarinumero 2018/19 Puolustusvoimat korvaamaan Rakennepalvelu A Ky:n oikeudenkäyntikulut 8.437,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus velvoittaa asiassa diaarinumero 2018/77 Rakennepalvelu A Ky:n korvaamaan Puolustusvoimien oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Edellä mainitut viivästyskorot on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 107 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Mattila ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 5.9.2018