MAO:430/18

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - varavoimalaite

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

Diaarinumero: 2017/730
Antopäivä: 27.8.2018

ASIAN TAUSTA

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 15.8.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Antinkartanon palvelukotien varavoimalaitteen hankinnasta.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän huoltokeskuksen huollon johtaja on 15.9.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 79 valinnut Voimalaite Service Oy:n tarjouksen.

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän huoltokeskuksen huollon johtaja on 13.11.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 104 keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 70.000–100.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Voimalaite Service Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisua ja hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevan päätöksen sekä palauttaa voimaan hankintapäätöksen, jolla hankintayksikkö on valinnut Voimalaite Service Oy:n tarjouksen. Valittaja on toissijaisesti vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 8.530 euroa. Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 4.960 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on alun perin tekemällään hankintapäätöksellä päättänyt valita Voimalaite Service Oy:n tarjouksen. Tämän jälkeen hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksellään keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankintaoikaisupäätöksen mukaan tarjouspyynnössä on ollut olennainen virhe hankintayksikön annettua puutteellisen ja tulkinnanvaraisen vastauksen tarjoajan esittämään kysymykseen siitä, tuleeko dieselmoottorin sisältävä kontti asennettavaksi kiinteästi vai onko se liikuteltava eli onko liikuteltavia dieselmoottoreita koskevat päästömääräykset otettava huomioon. Hankintayksikön vastauksen mukaan kontti rakennetaan mahdollisesti liikuteltavaksi, joten määräykset tulee huomioida. Hankintaoikaisupäätös on perustunut kilpailevien tarjoajien eli Suomen Diesel Voima Oy:n sekä ABB Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksissa esitettyihin virheellisiin tietoihin. Hankintayksikön antama vastaus ei ole ollut millään tavalla tulkinnanvarainen. Hankintamenettelyn keskeyttämiselle ei ole ollut todellisia perusteita.

Suomen Diesel Voima Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on perustunut valtioneuvoston asetuksen 844/2004 mukaisiin päästöjen raja-arvoihin. Edellä mainittu valtioneuvoston asetus perustuu EU-direktiiviin, joka on kumottu liikkuviin työkoneisiin tarkoitettuja polttomoottoreita koskevalla

EU-asetuksella 2016/1628. Tämä tarkoittaa, että edellä mainittu valtioneuvoston asetus ei edes ole tosiasiallisesti voimassa. Lisäksi hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetty tulkinta useita kertoja muutetusta valtioneuvoston asetuksesta on virheellinen.

ABB Oy:n hankintaoikaisuvaatimus on perustunut väitteelle siitä, että Voimalaite Service Oy:n tarjoukseen sisältynyt dieselmoottori ei täyttäisi EU:n vaihe IIIA -päästömääräyksiä. Lisäksi ABB Oy:n mukaan sen tarjoukseen sisältyneelle yli 560 kW tehoiselle dieselmoottorille ei olisi voimassa olevia päästömääräyksiä. Väitteet eivät pidä paikkaansa. EU-asetus 2016/628 koskee myös yli 560 kW tehoisia dieselmoottoreita, mutta EU-asetuksen pakolliselle soveltamiselle on säädetty siirtymäkausista moottoreiden markkinoille saattamisen osalta.

EU-asetuksessa 2016/628 generaattorilaitteistolla tarkoitetaan itsenäisesti toimivaa liikkuvaa työkonetta, joka ei ole osa voimalinjaa ja joka on ensi sijassa tarkoitettu tuottamaan sähkötehoa. Tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvässä varavoiman periaatekaaviossa varavoimalaite on liitetty osaksi voimalinjaa, eikä laitteelle ole esitetty mitään muuta käyttötapaa. Sähköverkon häiriöiden varalta osaksi voimalinjaa liitettyjä dieselgeneraattoreita ei EU-asetuksen mukaan lueta liikkuviksi työkoneiksi eikä niille ole säädetty päästörajoja. Tällaisen laitteen liikuttamiselle ei ole asetettu minkäänlaisia rajoituksia, kunhan niitä ei käytetä muussa kuin liitettynä osaksi voimalinjaa.

Hankintayksikön antama vastaus, jonka mukaan määräykset tulee huomioida, merkitsee EU-asetuksen 2016/628 noudattamista ja sen huomioimista, mitä EU-asetuksessa on todettu generaattorilaitteiston määritelmästä. Hankintayksikön vastauksessa ei ole todettu, että dieselmoottorin tulisi täyttää nimenomaan vaihe IIIA -päästömääräys, vaan ainoastaan, että päästömääräyksiä on noudatettava.

Edellä todetun perusteella hankintayksikön antaman vastauksen puutteeksi tai tulkinnanvaraisuudeksi ei voi lukea sitä, että vastauksessa ei ole ilmoitettu mitä mahdollinen liikuteltavuus tarkoittaa tai yksilöity miten määräyksiä tulee noudattaa. On kohtuuton vaatimus, että hankintayksikkö olisi vastauksessaan joutunut yksilöimään, mitä pakokaasumääräyksiä tarjottavan laitteen tulisi täyttää tai tarvitseeko täyttää mitään määräyksiä. Siten ainoa oikea vastaus on hankintayksikön antama vastaus, että määräykset tulee huomioida. Tarjoajien tulee itse tietää, mitä määräyksiä markkinoimiensa koneiden tulee täyttää. Pakokaasupäästöjen määräykset ovat näistä vain yksi osa-alue.

Vastine

Vaatimukset

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on olemassa todellinen ja perusteltu syy muun ohella silloin, kun hankintamenettelyssä on havaittu olennainen virhe, jota ei voi korjata muutoin kuin keskeyttämällä hankintamenettely ja käynnistämällä kokonaan uusi tarjouskilpailu. Nyt esillä olevassa asiassa tarjouspyynnössä on ollut tällainen olennainen virhe hankinnan kohteen liikuteltavuuden osalta.

Hankintayksikölle on tarjousaikana esitetty tältä osin seuraavat kysymykset: "Tuleeko kontti asennettavaksi kiinteästi vai liikuteltavaksi? Eli tuleeko dieselmoottorin päästömääräykset ottaa huomioon?" Hankintayksikkö on vastannut kysymykseen seuraavasti: "Rakennetaan mahdollisesti liikuteltavaksi, joten määräykset tulee huomioida." Vastaus on ollut puutteellinen ja tulkinnanvarainen, koska siinä ei ole ilmoitettu, mitä mahdollinen liikuteltavuus käytännössä tarkoittaa eikä yksilöity siinä tarkoitettuja määräyksiä. Vastauksen johdosta tarjouspyynnössä on ollut olennainen virhe eikä hankintayksikkö ole saanut keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjoajien on tunnettava tarjoamiaan laitteita koskevat määräykset. Tarjouspyyntöasiakirjoissa on mahdotonta selostaa yksityiskohtaisesti kaikkia liikkuvien työkoneiden pakokaasupäästöihin liittyviä määräyksiä. EU-asetuksessa 2016/1628 on yli 60 sivua. Määräysten noudattamista ja tuntemista on myös se, että EU-asetus nyt kysymyksessä olevilta osin vapauttaa velvollisuudesta noudattaa vaihe IIIA -päästövaatimusta. Hankintayksikkö on hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt syrjivästi tarjouskilpailun voittanutta ja ainoana osapuolena sovellettavat määräykset tuntenutta Voimalaite Service Oy:tä kohtaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan pykälä säilyy muuttumattomana aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:ään nähden.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 182/2010 vp s. 22 ja 23) mukaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen eikä hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi ole hyväksyttävää. Hankinnan keskeyttäminen tarkoittaa asiallisesti hankintamenettelyn päättämistä hankintaa tekemättä, vaikka hankintayksikön hankintatarve pysyisikin ennallaan. Hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi. Jos hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulee varmistaa, että aiempaan menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta.

Säännöksen esitöissä (HE 182/2010 vp s. 22) on edelleen todettu, että hankintamenettelyn keskeyttämiseen on oikeuskäytännössä suhtauduttu suhteellisen sallivasti eikä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallitsevaa tulkintakäytäntöä. Hyväksyttävänä hankinnan keskeyttämisen perusteena on oikeuskäytännössä pidetty muun ohella tarjouspyynnön osoittautumista tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi tai sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous. Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp s. 4) on lisäksi todettu, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Hankintamenettelyn kulku

Asiassa on ollut hankintamenettelyn kohteena varavoimalaite Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Antinkartanon palvelukodeille. Tarjouspyynnön liitteenä 2 olevan toimituksen kuvauksen kohdan 1 mukaan hankintaan kuuluu täysin valmiiseen toimintakuntoon saatettuna konttirakenteinen dieselgeneraattori, jonka jatkuvan varavoimatehon tulee olla vähintään 528 kilovolttiampeeria / 423 kilowattia.

Hankintayksikkö on 15.9.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Voimalaite Service Oy:n tarjouksen. Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö ja ABB Oy ovat tehneet hankintayksikölle hankintaoikaisuvaatimukset.

Suomen Diesel Voima Osakeyhtiö on hankintaoikaisuvaatimuksessaan muun ohella edellyttänyt hankintayksikön varmistavan, että Voimalaite Service Oy:n tarjoukseen sisältyvän dieselmoottorin pakokaasu- ja hiukkaspäästöt eivät ylitä polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 844/2004 mukaisia raja-arvoja.

ABB Oy on hankintaoikaisuvaatimuksessaan muun ohella esittänyt, että Voimalaite Service Oy:n ja eräiden muiden tarjoajien tarjouksiin sisältyneet dieselmoottorit eivät ole täyttäneet vaadittuja päästömääräyksiä liikuteltavalle koneelle tai dieselmoottorilla ei ole EU:n vaihe IIIA -päästöluokitusta. ABB Oy on tarjonnut järjestelmää dieselmoottorilla, jonka mekaaninen teho on yli 560 kilowattia. ABB Oy:n mukaan tälle koneelle ei ole voimassaolevia päästömääräyksiä.

Hankintayksikkö on 13.11.2017 tekemällään muutoksenhaun kohteena olevalla hankintaoikaisupäätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn. Hankintaoikaisupäätöksessä on muun ohella todettu, että tarjouspyyntöasiakirjoissa on ollut olennainen virhe hankinnan kohteen liikuteltavuuden osalta.

Hankintayksikölle on ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä esitetty muun ohella seuraavat kysymykset: "Tuleeko kontti asennettavaksi kiinteästi vai liikuteltavaksi? Eli tuleeko dieselmoottorin päästömääräykset ottaa huomioon?" Hankintayksikkö on vastannut kysymykseen seuraavasti: "Rakennetaan mahdollisesti liikuteltavaksi, joten määräykset tulee huomioida."

Hankintaoikaisupäätöksen mukaan hankintayksikön vastaus tarjoajan esittämään kysymykseen on ollut puutteellinen ja tulkinnanvarainen, koska vastauksessa ei ole ilmoitettu, mitä liikuteltavuus käytännössä tarkoittaa eikä siinä ole yksilöity, mitä määräyksiä tulee noudattaa. Päätöksen mukaan vastauksen johdosta tarjouspyyntöasiakirjoissa on ollut olennainen virhe eikä hankintayksikkö ole saanut keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Asian arviointi

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä on edellä todetuin tavoin perustunut siihen, että hankintayksikön vastaus hankinnan kohteen liikuteltavuutta koskevaan kysymykseen on ollut puutteellinen ja tulkinnanvarainen.

Hankintayksikön vastaus on koskenut kysymystä siitä, tuleeko tarjouksessa ottaa huomioon varavoimalaitteistoon sisältyvää dieselmoottoria koskevat päästömääräykset. Näin ollen markkinaoikeus katsoo olevan selvää, että noudatettavilla määräyksillä on hankintayksikön vastauksessa tarkoitettu nimenomaan päästömääräyksiä. Markkinaoikeus toteaa, että hankintaoikaisupäätöksen perustelut ja valituksessa esitetyt perustelut huomioon ottaen arvioitaessa sitä, onko hankintamenettelyn keskeyttämiselle ollut hankintalaissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy, asiassa on esikysymyksenä arvioitava soveltuvin osin näiden päästömääräysten sisältöä.

Päästöjä koskevista raja-arvoista on säädetty liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/1628 (jäljempänä myös EU-asetus), jota on tullut soveltaa 1.1.2017 alkaen.

Edellä mainitun EU-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan asetusta sovelletaan kaikkiin asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa vahvistettuihin luokkiin kuuluviin moottoreihin, jotka on asennettu tai jotka on tarkoitettu asennettaviksi liikkuviin työkoneisiin, ja tällaisten moottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin liittyvien näkökohtien osalta myös kyseisiin liikkuviin työkoneisiin. EU-asetuksen 2 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan asetusta ei sovelleta moottoreihin, jotka on tarkoitettu paikallaan seisoviin koneisiin.

EU-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan liikkuvilla työkoneilla tarkoitetaan muun ohella kaikkia korilla varustettuja tai korittomia, pyörällisiä tai pyörättömiä liikkuvia koneita, siirrettäviä laitteita tai ajoneuvoja, joita ei ole tarkoitettu matkustajien tai tavaroiden kuljetukseen tieliikenteessä. Paikallaan seisovalla koneella tarkoitetaan 3 artiklan 36 kohdan mukaan konetta, joka on tarkoitus asentaa pysyvästi yhteen paikkaan ensimmäisellä käyttökerralla ja jota ei ole tarkoitus siirtää teitse tai muulla tavalla, paitsi silloin, kun se toimitetaan valmistuspaikasta paikkaan, johon se ensi kertaa asennetaan. Pysyvästi asennetulla tarkoitetaan 3 artiklan 37 kohdan mukaan kohdetta, joka on pultattu kiinni tai muulla tavalla lujasti kiinnitetty alustaan tai muuhun kiinnityspintaan niin, että sen irrottaminen edellyttää työkalujen tai laitteiden käyttöä, jolloin moottoria on mahdollista käyttää vain yhdessä rakennuksen, rakenteen, laitoksen tai laitteiston kohdassa.

Edellä todetuin tavoin EU-asetuksen 2016/628 soveltumisen kannalta on merkitystä sillä, onko laite siirrettävä vai paikallaan seisova. Hankinnan kohteena oleva varavoimalaite on konttirakenteinen dieselgeneraattori, joka on rakenteensa puolesta siirrettävissä oleva laite. Hankintayksikön kysymykseen antama vastaus "Rakennetaan mahdollisesti liikuteltavaksi, joten määräykset tulee huomioida" merkitsee siten, että paikallaan seisovia laitteita koskeva poikkeus EU-asetuksen soveltamisalaan ei ole tullut varavoimalaitteen osalta kysymykseen.

Voimalaite Service Oy:n mukaan hankintayksikön antama vastaus, jonka mukaan määräykset tulee huomioida, merkitsee sen huomioimista, mitä edellä mainitussa EU-asetuksessa on todettu generaattorikoneiston määritelmästä. EU-asetuksen mukaan 3 artiklan 35 kohdan mukaan generaattorikoneistolla tarkoitetaan itsenäisesti toimivaa liikkuvaa työkonetta, joka ei ole osa voimalinjaa ja joka on ensi sijassa tarkoitettu tuottamaan sähkötehoa. Voimalaite Service Oy on tähän määritelmään liittyen esittänyt, että tarjouspyyntöasiakirjoihin sisältyvässä varavoiman periaatekaaviossa varavoimalaite on liitetty osaksi voimalinjaa, eikä laitteelle ole esitetty mitään muuta käyttötapaa. Voimalaite Service Oy:n mukaan sähköverkon häiriöiden varalta osaksi voimalinjaa liitetyt dieselgeneraattorit eivät ole EU-asetuksessa tarkoitettuja liikkuvia työkoneita eikä niille ole lainkaan säädetty päästörajoja. Yhtiön mukaan tällaisen laitteen liikuttamiselle ei ole asetettu minkäänlaisia rajoituksia, kunhan laitetta ei käytetä muussa kuin liitettynä osaksi voimalinjaa.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitulla generaattorikoneiston määritelmällä on merkitystä sen kannalta, mihin EU-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuun luokkaan moottori kuuluu ja mitä asetuksen liitteessä II lueteltuja pakokaasupäästörajoja moottoriin siten sovelletaan. Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan mukaan moottorit, joiden vertailuteho on suurempi kuin 560 kW ja joita käytetään yksinomaan generaattorikoneistoissa, kuukuvat luokkaan NRG. Sellaiset generaattorikoneistoihin tarkoitetut moottorit, joilla ei ole näitä ominaisuuksia, sisällytetään luokkiin NRE tai NRS niiden ominaisuuksien mukaan. Poikkeukset EU-asetuksen 2016/628 soveltamisalasta on lueteltu 2 artiklan 2 kohdassa.

Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, ettei EU-asetuksen 3 artiklan 35 kohdasta seuraa Voimalaite Service Oy:n esittämin tavoin, että osaksi sähköverkon voimalinjaa liitettyjä dieselgeneraattoreita eivät koskisi mitkään päästörajat. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että 3 artiklan 35 kohdassa tarkoitetusta voimalinjasta käytetään asetuksen englanninkielisessä versiossa ilmaisua "power train", joka sana ei MOT Englannin tekniikan ja kaupan sanakirjan mukaan merkitse sähköverkon voimalinjaa, vaan liittyy voimansiirtoon ja ajoneuvotekniikkaan. Markkinaoikeus katsoo tällä perusteella, että 3 artiklan 35 kohdan määritelmä ei viittaa siihen, onko työkone osa sähköverkkoon kuuluvaa voimalinjaa, vaan siihen, että se ei ole osa voimansiirtoa, vaan on ensi sijassa tarkoitettu tuottamaan sähkötehoa.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että edellä mainitulla EU-asetuksella on 1.1.2017 alkaen kumottu direktiivi 97/68/EY rajoittamatta kuitenkaan EU-asetuksen siirtymäsäännösten soveltamista. EU-tyyppihyväksyntöjä ja markkinoille saattamista koskevat siirtymäsäännökset ovat EU-asetuksen 58 artiklassa. Artiklan 2 kohdan toisen kappaleen siirtymäsäännöksen mukaan jäsenvaltiot voivat jatkaa moottoreiden markkinoille saattamisen sallimista 5. päivänä lokakuuta 2016 sovellettavan asianmukaisen lainsäädännön mukaisesti EU-asetuksen liitteessä III vahvistettuihin moottoreiden markkinoille saattamisen pakollisiin päivämääriin saakka. Generaattorikoneistojen kannalta merkityksellisissä moottoriluokissa NRG, NRE ja NRS EU-asetuksen pakollinen soveltamispäivä on liitteen III mukaan 1. tammikuuta 2019 moottorien markkinoille saattamisen osalta. Edellä mainittu EU-asetuksella 1.1.2017 alkaen kumottu direktiivi 97/68/EY on pantu kansallisesti täytäntöön polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella 844/2004. Edellä mainittu valtioneuvoston asetus on kumottu sen kumoamisesta annetulla valtioneuvoston asetuksella 4/2018, joka tulee voimaan 1.1.2021 eli EU-asetuksen liitteen III mukaisten viimeisten siirtymäaikojen päättyessä.

Edellä todetuin tavoin hankintayksikkö on perustellut hankintamenettelyn keskeyttämistä sillä, että hankintayksikön vastaus hankintamenettelyssä esitettyyn kysymykseen on ollut puutteellinen ja tulkinnanvarainen muun ohella siltä osin kuin vastauksessa ei ole yksilöity noudatettavia määräyksiä. Edellä todetuista EU-asetuksen mukaisista siirtymäajoista huolimatta estettä ei olisi ollut esimerkiksi sille, että hankintayksikkö olisi edellyttänyt generaattorien olevan uusien säännösten mukaisia. Näin ollen hankintayksikön vastausta voidaan pitää tältä osin puutteellisena ja tulkinnanvaraisena.

Kuten edellä on todettu, hankintamenettelyn keskeyttäminen ei edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen voimassaoloa, vaan riittävänä on pidettävä muun muassa tarjouspyynnössä ilmennyttä epäselvyyttä. Hankintamenettelyn keskeyttämisen edellytyksenä oleva todellinen ja perusteltu syy voi johtua myös hankintayksikön omasta toiminnasta.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut hankintalain 125 §:n 1 momentissa tarkoitettu todellinen ja perusteltu syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole muutoinkaan todettavissa, että hankintayksikkö olisi hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt tarjouskilpailuun osallistuneita kohtaan syrjivästi tai muutoin epätasapuolisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Mattila ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 5.9.2018