MAO:410/18

Monetra Oulu Oy (aikaisemmin Monetra Oy) - hammasteknisten töiden palvelu

julkinen hankinta - hakintalaki 2017 - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/770
Antopäivä: 13.8.2018

ASIAN TAUSTA

Monetra Oulu Oy:n (aikaisemmin Monetra Oy, jäljempänä myös hankintayksikkö) hankintapalvelut on ilmoittanut 7.10.2017 julkaistulla sosiaali- ja terveyspalveluita ja muita erityispalveluita koskevalla hankintailmoituksella ja 8.11.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta liitteen E kohdan 1 mukaisesta hammasteknisten töiden palveluhankinnasta ajalle 1.1.2018–31.12.2019 ja mahdolliselle kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Monetra Oulu Oy on 13.12.2017 tekemällään hankintapäätöksellä numero 66/2017 sulkenut Hammas-Sampo Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ryhmän 1 Oikomiskojeet osalta ja valinnut saman ryhmän toimittajiksi Hammaslaboratorio Oulun Hammaspaja Oy:n ja Oulun Uusihammas Oy:n.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 3.000.000 euroa, josta ryhmän 1 osuus on ollut noin 1.600.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Hammas-Sampo Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä ryhmän 1 Oikomiskojeet osalta. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 990 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksulla.

Perusteet

Valittaja on tarjonnut tarjouslomakkeen kahteen kohtaan hintaa tarjouspyynnöstä poiketen siten, että hintavaihtoehdot ovat kuitenkin selkeästi ilmenneet tarjouksen lisätieto-osiosta.

Tarjouspyynnössä on pyydetty hintaa Schwarzin levylle joko jousen, lukon tai levyn korotuksen kanssa. Valittaja on antanut hinnan Schwarzin levylle sekä hinnat jouselle, lukolle ja levyn korotukselle. Tarjouspyynnössä on käytännössä pyydetty kolmen eri tuotteen hinta yhdessä kohdassa.

Toiseksi tarjouspyynnössä on pyydetty hintaa RME-kojeelle. Valittaja on antanut hinnan RME-kojeelle ja lisätietona ilmoittanut levityslukolle lisähinnan. Valittajan kokemuksen mukaan joissakin tapauksissa lääkärillä on ollut lukko valmiina, jolloin sitä ei ole tarvinnut veloittaa.

Jos valittajan hinnat olisi vertailtu kalleimpien vaihtoehtojen mukaan, valittajan tarjous olisi kuitenkin ollut 6.543 euroa halvempi kuin valitun Oulun Uusihammas Oy:n tarjous.

Vaikka hinnat on ilmoitettu eriävällä tavalla kuin mitä tarjouspyynnössä on pyydetty, ne ovat kuitenkin olleet selkeästi löydettävissä valittajan tarjouksen lisätieto-osiosta. Näin ollen olisi ollut mahdollista tehdä puolueeton vertailu tarjousten välillä, esimerkiksi laskemalla valittajan tarjouksen hinnat suurimman ilmoitetun hinnan perusteella.

Vastine

Vaatimukset

Monetra Oulu Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla.

Perusteet

Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta hankinnan ryhmän 1 Oikomiskojeet osalta, koska valittaja on asettanut tuotteilleen tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Valittaja on liittänyt tarjoukseensa erillisen asiakirjan, jossa se on ilmoittanut täyttäneensä Schwarzin levyn hinnan tarjouslomakkeelle ilman jousen, levityslukon tai korotuskiskon hintaa. Se on antanut näille tuotteille erilliset hinnat liitteellä. Lisäksi se on ilmoittanut tarjoavansa kitasauman avaajaa tarjouslomakkeella mainitulla hinnalla ja lukon erillisellä liitteellä mainitulla hinnalla.

Valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, joten hankintayksikön on tarjoajien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi tullut sulkea se tarjouskilpailusta. Koska valittajan tarjouksessa on esitetty useita eri hintoja ja käytetty sanaa "tai", hankintayksikkö ei ole yksiselitteisesti voinut varmistua siitä, mikä tuotteen lopullinen hinta olisi ollut. Tästä syystä hankintayksikkö ei ole laskenut hintoja yhteen ja suorittanut vertailua korjaamalla hinnat käsin valittajan tarjoukseen. Kyseinen menettely olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Kuultavien lausunnot

Hammaslaboratorio Oulun Hammaspaja Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Oulun Uusihammas Oy on antanut lausunnon.

Vastaselitys ja lisävastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö ei ole ollut yksiselitteinen Schwarzin levyn osalta, sillä sen osalta tarjouspyynnössä on mainittu kolme vaihtoehtoista lisäosaa. Tarjouspyynnössä ei ole mainittu, voivatko eri lisäosat olla eri hintaisia. Valittaja on tämän vuoksi selventänyt tarjoustaan erillisellä tarjoukseen liitetyllä asiakirjalla, jolla jousien ja korotuksen hinnaksi on ilmoitettu 15 euroa ja levityslukon hinnaksi 20 euroa. Tarjouksessa levylle annettu hinta on ollut yksiselitteisesti laskettavissa siten, että perushintaan 125 euroa olisi lisätty kalleimman lisäosan hinta 20 euroa, jolloin kohdassa tarkoitettu yksikköhinta olisi ollut 145 euroa.

Schwarzin levy ja sen lisäosat ovat alalla vallitsevien käytänteiden mukaan aina veloitettu erikseen. Suurin osa kyseisistä levyistä on peruslevyjä ilman lisäosia. Siten on kokonaistaloudellisesti järkevämpää veloittaa erillinen hinta lisäosallisista kojeista.

Tarjouspyynnössä on Schwarzin levyn osalta selvästi pyydetty hintaa levylle ja yhdelle lisäosalle, sillä hintalomakkeessa on pyydetty hinta levylle ja jousille, levityslukolle tai korotuskiskolle. Mikäli valittaja on ymmärtänyt kohdan väärin ja pakettihinnan on tullut sisältää kaikki mainitut lisäosat, on tämäkin hinta ollut laskettavissa valittajan tarjouksen hintatietojen perusteella. Valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyyntöasiakirjat eivät ole selkeästi poissulkeneet valittajan oikeutta ilmoittaa hinnoittelunsa tarjouksessaan tekemällään tavalla.

Valittaja on hankintapäätöksen jälkeen esittänyt hankintayksikölle hintavertailun, jossa on otettu huomioon tuotteiden korkeimmat pakettihinnat siten, että hinnat oli kerätty valittajan tarjouksesta. Valittajan tarjouksesta olisi siis kyennyt laskemaan hinnat vertailua varten riippumatta siitä, onko pakettihinnan ollut tarkoitus sisältää Schwarzin levyn perushinnan ja kalleimman lisähinnan vai levyn perushinnan ja kaikki lisähinnat yhteensä. Hankintayksikön päätöksessä ei ole otettu huomioon suhteellisuusperiaatetta, sillä näin suuressa hankinnassa hankintayksikkö olisi voinut sallia pieniä muotovirheitä. Valittaja ei ole tahallaan täyttänyt tarjouslomaketta poikkeavalla tavalla, vaan kysymyksessä on ollut rehellinen kokemukseen, alan tuntemukseen ja kustannustehokkuuteen pohjautuva tarjous.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden lisävastinepyynnön johdosta antamassaan lisävastineessa esittänyt, että valittajan tarjouspyynnön vastainen hinnoittelu ei ole ollut hankintasäännöksissä tarkoitettu puute tai virhe vaan tarjouspyynnön vastainen hinnoittelumalli, joka olisi johtanut tarjoajien tasavertaisen kohtelun vaarantumiseen.

Väitteelle tarjouspyynnön epäselvästä muotoilusta tai puutteellisesta yksiselitteisyydestä ei ole perusteita. Hankintayksikkö on valittajan oikaisuvaatimusta käsitellessään pyytänyt muilta tarjoajilta lausunnot mainitun tarjouspyynnön kohdan muotoilusta ja yksiselitteisyydestä. Muut tarjoajat ovat ymmärtäneet kyseisen kohdan hankintayksikön tarkoittamalla tavalla.

Hammaslaboratorio Oulun Hammaspaja Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Oulun Uusihammas Oy on antanut lausunnon.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 107 §:n mukaan sen lisäksi, mitä I ja IV osassa säädetään hankintasopimuksista, liitteessä E lueteltuja palveluja koskeviin hankintoihin, jotka ovat arvoltaan vähintään 25 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa säädettyjen kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan liitteessä E lueteltuja palveluja koskevia hankintoja koskevan 12 luvun säännöksiä.

Hankintalain 113 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa palvelun olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintamenettely

Asiassa on kysymys hammasteknisten töiden hankinnasta puitejärjestelynä. Hankinta on jaettu kuuteen ryhmään. Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hyväksyttävistä tarjouksista valitaan tuoteryhmäkohtaisesti kolme (3) kokonaistaloudellisesti edullisinta toimittajaa turvaamaan tilaajien tarpeet, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia tai tarjouksia ole vähemmän.

Tilaukset suoritetaan puitejärjestelyn kilpailutuksen perusteella palvelutuotteittain hinnaltaan halvimmalta tarjoajalta. Mikäli parhaan tarjouksen tehneen tarjoajan kapasiteetti ei riitä, käytetään seuraavaksi edullisinta, kunnes tarvittava määrä on saatu hankittua."

Ryhmä 1 on koskenut oikomiskojeita. Ryhmä on kattanut 17 tuotetta, jotka on tullut hinnoitella hankintayksikön käyttämässä sähköisessä tarjousjärjestelmässä. Ryhmä on tarjouspyynnön mukaan sisältänyt muun ohella seuraavat tuotteet:

"2. Schwarzin levy, sisältää aktiivisia osia jousia, levityslukko tai korotuskisko

[– –]

9. Kitasauman avaaja = suulaensauman avaaja = RME".

Tarjoajien on tullut täyttää jokaisen tuotteen kohdalle yhden tuotteen yksikköhinta euroissa. Tarjousjärjestelmässä jokaisen tuotteen kohdalla on ilmoitettu arvio kunkin tuotteen hankittavasta määrästä. Kunkin tuotteen kohdalla ollut hankittava määrä on kerrottu tarjousjärjestelmässä tuotekohtaisella yksikköhinnalla. Näin muodostuneet tuotekohtaiset summat on laskettu yhteen vertailuhinnaksi. Pisteiden laskentatapa on ollut ryhmäkohtainen.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hinta ja kaupalliset ehdot" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoushinnat on esitettävä arvonlisäverottomina (alv 0 %) kiinteinä euromääräisinä nettohintoina, jotka sisältävät kaikki kustannukset.

Hinnat ovat kiinteät koko sopimuskauden ajan.

Hintoihin tulee sisältyä kaikki materiaalit lukuun ottamatta kultaa, josta laboratorio laskuttaa päivän hinnan mukaisesti."

Tarjouspyynnön kohdassa "Hylkäämisperusteet" on todettu muun ohella, että tarjous hylätään, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä.

Valittaja on täyttänyt tarjousjärjestelmään tuotteen 2 "Schwarzin levy" hinnaksi 125 euroa ja tuotteen 9 "Kitasauman avaaja" hinnaksi 120 euroa. Valittaja on liittänyt tarjoukseensa liitteen "Lisätiedot tarjoukseen: Hammasteknisten töiden hankinta Monetra 55.2017", jossa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Ryhmän 1 kohdassa 2 pyydetty hinta Schwar[t]zin levylle, joka sisältää aktiivisia jousia, levityslukon tai korotuskiskon. Tarjoamme kyseisen kojeen 125 €, mutta veloitamme lisäosista erikseen, jousesta 15 €, lukosta 20 € tai korotuksesta 15 €.

Kohdassa 9 tarjoamme kitasauman avaajan 120 € ja veloitamme mahdollisesta RME-lukosta lisähintaa 60 €."

Hankintayksikkö on vastaanottanut tarjousten jättämiselle annetussa määräajassa kolme tarjousta ryhmään 1. Hankintayksikkö on 13.12.2017 tekemällään hankintapäätöksellä sulkenut Hammas-Sampo Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut puitejärjestelyyn kaksi muuta tarjouksen jättänyttä toimittajaa, Hammaslaboratorio Oulun Hammaspaja Oy:n ja Oulun Uusihammas Oy:n. Hankintapäätöksessä on todettu muun ohella seuraavaa:

"Ryhmä 1 Oikomiskojeet

Päätän hylätä ryhmän 1 osalta Hammas-Sampo Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyynnöllä on määritelty oikomiskojeiden sisältämät osat. Vastoin tarjouspyyntöä Hammas-Sampo Oy on asettanut ryhmälle omia, tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hammas-Sampo Oy on tarjonnut kohtaan Schwarzin levy ja ilmoittanut tarjoavansa kyseisen kojeen, mutta veloittavansa lisäosat erikseen kuten jousen, lukon tai korotuksen. Kohtaan kitasauman avaaja = suulaensauman avaaja = RME Hammas-Sampo Oy on ilmoittanut tarjoavansa kitasauman avaajan, mutta hinnoittelevansa lukon erikseen. Näin ollen tarjouksessa ilmoitetut vertailuhinnat ryhmän 1 oikomiskojeet osalta eivät ole vertailukelpoisia.

Tarjouspyynnöllä on asiaan liittyen määritelty seuraavaa kohdassa ’Hinta ja kaupalliset ehdot’: Hintoihin tulee sisältyä kaikki materiaalit lukuun ottamatta kultaa, josta laboratorio laskuttaa päivän hinnan mukaisesti."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että sen tarjous on perusteettomasti suljettu tarjouskilpailusta, vaikka se on ollut tarjouspyynnön mukainen. Vielä valittaja on esittänyt, että valittajan tarjouksesta on ilmennyt hinnat tarjouspyynnössä pyydetyille eri vaihtoehdoille ja että tarjouspyyntö ei ole ollut yksiselitteinen sen osalta, mitä tarjoushintojen on tullut sisältää.

Hankintayksikön mukaan valittajan tarjous on sisältänyt tarjouspyynnön vastaisen hinnoittelumallin, jonka vuoksi sillä on ollut velvollisuus sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta tarjoajien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö voi itse vapaasti valita, miten se haluaa hankittavan tuotteen tai palvelun hinnoiteltavan. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa määritellä hintojen vertailutapa ja mitä seikkoja se haluaa vertailussa painottaa. Hankintayksikön harkintavallassa on siten myös se, käyttääkö se vertailuhinnan laskennassa kokonaishintaa vai eriteltyjä yksikköhintoja. Edellytyksenä on vain se, ettei vertailuperusteita tai niiden painoarvoja aseteta syrjivästi. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät kuitenkin, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Ryhmään 1 sisältynyt tuote 2 on nimetty tarjouspyynnössä Schwarzin levyksi, joka sisältää aktiivisia osia. Tarjouspyynnön mukaan aktiiviset osat ovat voineet olla jousia, levityslukko tai korotuskisko.

Valittajan mukaan mainitussa ryhmän 1 kohdassa 2 on tosiasiassa pyydetty hintaa kolmelle eri tuotteelle. Valittaja on hinnoitellut tuotteen siten, että se on tarjouksessaan antanut hinnan Schwarzin levylle sekä erikseen kullekin mainitulle aktiiviselle osalle. Valittaja on esittänyt, että sen tarjouksesta on ollut laskettavissa pakettihinta Schwarzin levylle ja erikseen kullekin aktiiviselle osalle sekä kaikkien kolmen aktiivisen osan hinnat, mikäli kohtaan täytettävän hinnan on ollut tarkoitus sisältää ne kaikki.

Markkinaoikeus katsoo, että mainitun kohdan, jossa on käytetty sanaa "tai", sanamuodon mukaan on kohdassa pyydetty hintaa Schwarzin levylle ja yhdelle mainituista aktiivisista osista. Sen sijaan tarjouspyynnön sanamuoto on ollut tulkinnanvarainen sen osalta, mikä aktiivinen osa on tullut sisältyä Schwarzin levyn hintaan.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan tarjous on täytetty tarjouspyynnön tarkoittaman vastaisesti, kun valittaja on liittänyt tarjoukseensa lisätietoja koskevan liitteen. Valittajan tarjouksesta on kuitenkin ilmennyt sen Schwarzin levylle ja aktiivisille osille tarjoamat hinnat ilman, että valittaja olisi tarjouksessaan esittänyt minkäänlaista varaumaa hinnoittelun osalta. Ottaen huomioon tarjouspyynnön tulkinnanvaraisuus sen osalta, mikä mainituista kolmesta aktiivisesta osasta on Schwarzin levyn lisäksi tullut sisällyttää ryhmän 1 kohtaan 2, on hankintayksikkö toiminut suhteellisuusperiaatteen ja tarjoajien tasavertaisen kohtelun periaatteen vastaisesti suljettuaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta, vaikka mainitun levyn ja lisäosien hinnat ovat selvästi ilmenneet tarjouksesta.

Hankintayksikkö on nimennyt ryhmään 1 sisältyneen tuotteen 9 "Kitasauman avaaja = suulaensauman avaaja = RME". Valittaja on tarjouksensa liitteestä ilmenevällä tavalla täyttänyt tarjousjärjestelmän mainittua tuotetta koskevaan kohtaan kitasauman avaajan hinnan. Kohdassa ei ole pyydetty hintaa RME-lukolle, vaikka valittaja on tarjouksensa liitteessä ilmoittanutkin hinnan. Valittaja on täyttänyt kitasauman avaajan hinnan tarjousjärjestelmään tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Valittajan tarjous ei siten ole tältä osin ollut tarjouspyynnön vastainen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan ryhmän 1 osalta hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano tältä osin kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö vertailee tarjoukset uudelleen ja tekee uuden perustellun hankintapäätöksen.

Mikäli Monetra Oulu Oy aikoo edelleen toteuttaa hammasteknisten töiden ryhmän 1 mukaisen hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on vertailtava tarjoukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu hankintapäätös tältä osin ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hankintalain 149 §:n 3 momentin mukaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankintayksikköön sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Monetra Oulu Oy:n 13.12.2017 tekemän hankintapäätöksen numero 66/2017 siltä osin kuin se koskee ryhmää 1. Markkinaoikeus kieltää Monetra Oulu Oy:tä tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Monetra Oulu Oy:n korvaamaan Hammas-Sampo Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.990 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Monetra Oulu Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Riikka Innanen (eri mieltä) ja Eeva-Riitta Siivonen.

Asiassa on äänestetty. Eri mieltä olevan jäsenen äänestyslausunto on liitetty päätökseen.

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN ÄÄNESTYSLAUSUNTO

Markkinaoikeustuomari Innanen:

Olen enemmistön kanssa samaa mieltä jaksosta "Oikeusohjeet". Viittaan lisäksi enemmistön jaksosta "Hankintamenettely" ilmenevään kuvaukseen hankinta-asiakirjojen keskeisestä sisällöstä ja hankintamenettelyn kulusta. Muilta osin lausun eriävänä mielipiteenäni seuraavaa.

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Valittajan mukaan tarjouspyyntö ei ole ollut Schwarzin levyn osalta yksiselitteinen, koska tarjouspyynnössä on sen osalta mainittu kolme vaihtoehtoista lisäosaa. Valittajan mukaan sen tarjouksessa Schwarzin levylle annettu hinta olisi ollut yksiselitteisesti laskettavissa siten, että levyn perushintaan olisi lisätty kalleimman lisäosan hinta.

Hankintayksikön mukaan sen on tarjoajien tasavertaisen kohtelun varmistamiseksi tullut sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta. Koska valittajan tarjouksessa on esitetty Schwarzin levyn aktiiviosille useita eri hintoja ja käytetty sanaa "tai", hankintayksikkö ei ole yksiselitteisesti voinut varmistua siitä, mikä tuotteen lopullinen hinta olisi ollut. Tästä syystä hankintayksikkö ei ole laskenut hintoja yhteen ja suorittanut vertailua korjaamalla hinnat käsin valittajan tarjoukseen. Hankintayksikön mukaan kyseinen menettely olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus voi toteutua ainoastaan, jos tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tämän vuoksi hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Tarjouspyynnössä on edellä todetulla tavalla pyydetty tarjoajia ilmoittamaan ryhmän 1 "Oikomiskojeet" osalta 17 eri tuotteen kappalehinnat. Yksi tuotteista on ollut Schwarzin levy, jonka osalta tarjouspyynnössä on todettu seuraavaa: "Schwarzin levy, sisältää aktiivisia osia jousia, levityslukko tai korotuskisko."

Katson, että mainittua tarjouspyynnön kohtaa on sen sanamuodon mukaan tulkittava siten, että kyseisessä kohdassa on pyydetty tarjoajia ilmoittamaan hinta Schwarzin levylle sisältäen yhden mainituista aktiivisista osista. Vaikka tarjouspyynnöstä ei ole käynyt ilmi, mikä edellä mainituista aktiivisista osista on tullut sisältyä levyn hintaan, tarjoajat ovat kuitenkin tarjouspyynnön perusteella tienneet, että levyn hintaan tulee sisältyä jokin tarjouspyynnössä mainituista aktiivisista osista. Katson, että tarjouspyyntöä ei ole tältä osin pidettävä siten tulkinnanvaraisena, että tarjoajat eivät olisi sen perusteella voineet antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut hinnan Schwarzin levylle ilman aktiivista osaa ja erillisellä liitteellä ilmoittanut kolmen aktiivisen osan hinnat, jotka ovat poikenneet toisistaan. Valittajan tarjouksesta on siten käynyt ilmi Schwarzin levyn hinta ja lisäksi kaikkien kolmen aktiivisen osan hinnat. Valittajan tarjous on kuitenkin sisältänyt Schwarzin levyn osalta kolme vaihtoehtoista hintaa riippuen siitä, minkä aktiivisen osan perusteella hinta olisi laskettu. Valittajan tarjouksen perusteella ei siten ole ollut yksiselitteisesti laskettavissa Schwarzin levyn hintaa sisältäen jonkin tarjouspyynnössä mainitun aktiivisen osan, koska tarjouksessa on esitetty kolme eri hintavaihtoehtoa. Katson, että valittajan tarjous on ollut tältä osin tarjouspyynnön vastainen. Kysymys on ollut tarjouksen sisältöön ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavasta seikasta.

Edellä esitetyn perusteella katson, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Edellä lausutun huomioon ottaen totean, että asiassa ei ole tarpeen lausua muista valituksessa esitetyistä tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuuteen liittyvistä väitteistä.

Näillä perusteilla hylkään valituksen ja velvoitan Hammas-Sampo Oy:n korvaamaan Monetra Oulu Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.200 eurolla.

Velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista enemmistön pääasiaratkaisun pohjalta olen niiden osalta samaa mieltä kuin enemmistö.

Vakuudeksi:

Puheenjohtaja Petri Rinkinen


HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 11.2.2019 taltionumero 426.

 
Julkaistu 27.8.2018