MAO:405/18

Jyväskylän kaupunki - infonäyttökokonaisratkaisu

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen hinnoittelu

Diaarinumero: 2017/696
Antopäivä: 9.8.2018

ASIAN TAUSTA

Jyväskylän kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.9.2017 julkaistulla sekä 27.9.2017 ja 11.10.2017 korjatulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta infonäyttökokonaisratkaisua koskevasta palveluhankinnasta ajalle 1.12.2017–30.11.2019, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Jyväskylän kaupungin hankintajohtaja on 25.10.2017 tekemällään hankintapäätöksellä numero 12/2017 hylännyt Digitouch Group Oy:n ja kahden muun tarjoajan tarjoukset tarjouspyynnön vastaisina ja valinnut Connecting Talents Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 100.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu, ja hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Digitouch Group Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksua.

Perusteet

Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, ja se olisi tullut ottaa mukaan tarjousvertailuun.

Valittajan tarjouksen hylkääminen on perustunut virheelliseen tulkintaan siitä, että valittajan tarjouksessa ilmoitettuun kuukausihintaan olisi sisältynyt tarjouspyynnössä pyydettyjen mediasoitinten hinta. Mediasoittimen todelliset kustannukset ovat olleet tarjouksessa mainittu 0 euroa, ja tarjouksessa mainittu kuukausihinta on ollut infonäyttöjärjestelmän lisenssin hinta. Valittajan toimittajan myydessä lisenssin valittaja saa mediatoistimen veloituksetta tarvittaessa. Näin ollen valittajan sisäänostohinta mediasoittimelle on ollut 0 euroa. Kyseinen hinnoittelu on alalla vallitseva. Kolmesta pakolliset vaatimukset täyttäneistä tarjoajista kaksi on käyttänyt samantyyppistä hinnoittelua. Tarjouspyynnöstä ei ole ollut tulkittavissa, että alan yleistä hinnoittelumallia ei olisi voinut soveltaa. Kyseisen hinnoittelun käyttöä ei ole kielletty. Tarjoajia ei ole kohdeltu tasapuolisesti.

Valittaja on tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti hinnoitellut tarjouksessaan jokaisen tuotteen ja palvelun tarjouksen liitteenä olleeseen hinnoittelutaulukkoon. Tarjouksen perusteella mediasoitinten omistus siirtyy oston yhteydessä hankintayksikölle siitä huolimatta, että kustannukset ovat 0 euroa. Valittajan tarjouksessa tai sen liitteissä ei ole ollut mitään mainintaa tai edes viittausta muun kaltaiseen menettelyyn.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen palvelukuvauksen mukaan "Soittimet voivat olla samoja malleja, kunhan Toimittaja pystyy tarjoamaan kaikkia ominaisuuksia". Valittaja on tarjonnut yhtä mediasoitinmallia, jonka ohjelmisto on asennettavissa myös infonäytön sisäiseen mediasoittimeen, ja se on täyttänyt kaikki tarjouspyynnön mukaiset mediasoittimille asetetut ehdot ja vaatimukset. Näin ollen sama hinnoittelu 0 euroa pätee jokaisessa eri käyttötarkoitukseen tarkoitetussa mediasoittimessa.

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnön mukaisesti ollut nimenomaan infonäyttökokonaisratkaisu. Valittaja on tutustunut hankintayksikön vaatimusten mukaisesti tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin, hyväksynyt niissä esitetyt ehdot ja tehnyt oman tarjouksensa kokonaisratkaisusta näihin perustuen. Valittajan tarjous ei ole ollut vaihtoehtoinen.

Hankintayksikkö on perustellut valittajan tarjouksen hylkäämistä lisäksi toteamalla, että tarjoamalla mediasoittimet hintaan 0 euroa valittaja on mitätöinyt laitteiden toimitukselle asetetun viivästyssakon, jonka määrä on sidottu tuotteen hintaan. Hankintayksikkö on perustellut viivästyssakon asettamista sopimusoikeudellisen asemansa turvaamisella. Hankintayksikön viittaamista korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuista poiketen valittajan tarjouksen mukainen mediasoitinten hinnoittelu (0 euroa) ei ole heikentänyt tai vaarantanut hankintayksikön sopimusoikeudellista asemaa vaan päinvastoin vahvistanut sitä.

Myös infonäyttöjärjestelmän kuukausihinnoittelu on sisältänyt tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti seuraavan sanktioehdon:

"7.5.1 Käytettävyys (K)
Palvelun käytettävyyden tulee olla joka kuukausi vähintään 97 %, jotta Toimittaja välttyy sopimussanktiolta. Mikäli Toimittaja ei pysy edellä mainitussa käytettävyystasossa, maksaa Toimittaja Tilaajalle sopimussanktiota. Käytettävyyttä arvioidaan kuukausitasolla.
Käytettävyys Sanktio kuukausiveloituksen yhteissummasta
97 > K > 96 % 10 %
96 ≥ K > 94 % 20 %
94 ≥ K ≥ 85 % 30 %
Jos käytettävyys laskee alle 85 %, ei kuukausimaksua peritä lainkaan."

Tämä kohta voidaan tulkita niin, että toimittaja on velvoitettu maksamaan edellä mainittua sanktiota myös silloin, kun toimitus viivästyy, sillä palvelu ei ole tuona aikana käytettävissä. Laskentakaavan perusteella tilaajalla on esimerkiksi oikeus jättää maksamatta koko kuukauden palvelumaksu toimituksen viiden vuorokauden viivästymisen takia.

Lisäksi hankintayksikön päätöksessä on mainittu sopimusluonnoksen kohta:

"Toimittaja on velvollinen maksamaan Tilaajalle viivästyssakkoa 2 % viivästyneen toimituksen arvosta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden ajanjaksolta, kuitenkin enintään 20 %, jolla Toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa viivästyksestä, jos viivästyminen johtuu Tilaajasta tai JIT 2015 yleisten ehtojen luvun 10 mukaisesta ylivoimaisesta esteestä."

Koska hankinnan kohteena on ollut infonäyttökokonaisratkaisu, tarjousta tehdessä on ollut perusteltua olettaa, että toimitukset sisältävät lähtökohtaisesti sekä laitteet että järjestelmän ja niiden ylläpitoon liittyvät palvelut. Valittaja on tehnyt tarjouksen tähän kokonaisuuteen perustuen, sillä tarjouspyynnön ja sen liitteiden pohjalta ei ole voitu olettaa, että tilaaja esimerkiksi hankkisi pelkästään mediasoittimia ilman järjestelmää tai näihin liittyviä palveluita. Voidaan siis olettaa, että mikäli toimituksen lasketaan kattavan laitteiden lisäksi myös järjestelmän, toimituksen viivästyminen nostaa mainitun sanktioehdon mukaisen viivästyssakon määrää huomattavasti verrattuna tilanteeseen, jossa sakon suuruus lasketaan pelkän mediasoittimen kappalehintaan pohjautuen.

Hankintasopimusluonnoksen mukaan palveluntuotantoon mahdollisesti kytkeytyvät viivästykset ja virheet voivat tulla arvioitaviksi myös olennaisina sopimusrikkomuksina ja hankintasopimuksen purkuperusteina. Hankintayksikkö on siis myös voinut purkaa sopimuksen viivästyneiden toimitusten takia, mikä myös osaltaan on turvannut hankintayksikön sopimusoikeudellisen aseman.

Vastine

Vaatimukset

Jyväskylän kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnön liitteenä olevalla hintalomakkeella on tullut hinnoitella muun ohella kuukausittainen palvelumaksu infonäyttöjärjestelmälle. Tarjoajaa on varsin selkeästi ohjeistettu täyttämään hintalomake niin, että kuukausittainen palvelumaksu ja mediasoitinten hinnat eritellään. Valittaja on kuitenkin tarjouksensa liitteessä "Saatekirje" maininnut muun ohella seuraavaa: "Tarjoamme Navori Digital Sigange- ja infonäyttöjärjestelmää sekä siihen kuuluvia palveluita pakettina yhdellä laitekohtaisella kuukausihinnalla. Hinta sisältää laitteet asennuksineen, käyttöönottoprojektin ja siihen liittyvät toimenpiteet (…)".

Valittajan tarjouksessa olleen liitteen "Saatekirje" perusteella hankintayksikölle on jäänyt selkeä ja perusteltu käsitys, että mediasoittimet sisältyvät tarjouksen hinnoitteluun tarjotun kuukausihinnan muodossa. Hankinta ei ole sisältänyt muita laitteita kuin mediasoittimet. Lisäksi valittajan tarjouksen hintalomakkeelle kuukausihinnaksi antama hinta on ollut yli kaksinkertainen verrattuna muiden tarjoajien antamiin kuukausihintoihin, mikä osaltaan on puoltanut tarjouksen liitteessä "Saatekirje" mainittua hinnoittelumenettelyä, jossa kuukausihintaan on sisällytetty myös laitteet.

Tarjouksen hintalomakkeelle on tullut hinnoitella kuusi eri mediasoitinmallia, joille kullekin on määritetty eri pakolliset vähimmäisvaatimukset. Mediasoittimille annettava hinta on tullut antaa muodossa euroa mediasoitinta kohden. Mediasoittimille annettavaan hintaan on tullut sisällyttää hintalomakkeen mukaisesti myös laitteiden asennus, huolto ja muut tarjouspyynnön liitteissä esitetyt vaatimukset kuten toimitus. Valittaja on hinnoitellut kaikille kuudelle mediasoitinmallille hinnan 0 euroa.

Ottaen huomioon myös sen, että hankintayksikön tehdessä valmisteluvaiheessa kartoitusta markkinavuoropuheluin ja tiedusteluin mediasoitinten hinnoista sekä mitä on tulkittavissa muista tarjouskilpailussa saaduista tarjouksista, mediasoitinten hinnat vaihtelevat niiden ominaisuuksista riippuen 40–1.650 euron välillä. Se, että tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan pystyvänsä toimittamaan kaikkia vaatimukset täyttäviä laitteita täysin veloituksetta, on hankintayksikön arvion mukaan niin poikkeuksellista, ettei se voi kohtuudella odottaa, että tarjoaja tosiasiassa pystyisi toimittamaan laitteita tällä hinnalla vaatimusten mukaisesti, kun otetaan huomioon laitteisiin sisältyvät ja työaikaa vievät toimitus- ja huoltovelvoitteet.

Alan hinnoittelumalleja on kartoitettu valmisteluvaiheessa laajasti, ja hankintayksikön hankintamenettelyssä käyttämässä hinnoittelumallissa on huomioitu ensisijaisesti hankintayksikön tarve: mediasoitinten hintoja ei ole haluttu sisällyttää kuukausihinnan kokonaisuuteen, sillä kaupungin useat tilauksia sopimuskaudella tekevät yksiköt hankkivat tarpeensa mukaisesti mediasoittimen joko omaksi tai leasing-rahoituksella. Tästä on mainittu myös tarjouspyynnön hintalomakkeella. Kaksi tarjoajaa on osannut täyttää hintalomakkeen täysin vaatimusten mukaisesti, joten tarjouspyyntö on ollut tältä osin selkeä. Se, ettei tarjoaja voi käyttää hinnoittelussaan vakiintuneesti käyttämäänsä hinnoittelumallia, ei tarkoita sitä, että tarjouspyyntö pelkästään tällä perusteella olisi syrjivä.

Hankinnasta on käytetty otsikkoa "infonäyttökokonaisratkaisu", koska hankinta on sisältänyt laitteita, järjestelmää ja palvelua. Tarjouspyynnössä ja sen liitteessä "Palvelunkuvaus" on kuitenkin selväsanaisesti eritelty, mitä hankinnan kohteeseen sisältyy ja mitä ei sisälly.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, ettei vaihtoehtoisia tarjouksia hyväksytä. Valittajan tarjousta on kuitenkin edellä mainituin perustein pidettävä vaihtoehtoisena tarjouksena.

Tarjottavien mediasoitinten hinnan ollessa 0 euroa kyseinen hinnoittelu myös mitätöi laitteen toimittamisen osalta hankintasopimusluonnoksessa määritetyn viivästyssakon, joka on sanktiona sidottu laitteen hintaan. Lisäksi sanktio mitätöityy tuotteen virheen yhteydessä, joka on myös sidottu laitteen kauppahintaan.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa hankintasopimusluonnoksessa on mainittu mediasoittimiin liittyvien toimitusten viivästymisen osalta seuraavaa:

"Toimittaja tarjoaa koko sopimuskauden ajan Tilaajalle ulkoisia mediasoittimia. (…)
Mediasoittimien toimitusten viivästymisen osalta noudatetaan JIT 2015 Laitteet -ehtojen lukua 12 seuraavin muutoksin:

Toimittaja on velvollinen maksamaan Tilaajalle viivästyssakkoa 2 % viivästyneen toimituksen arvosta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden ajanjaksolta, kuitenkin enintään 20 %, jolla Toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa viivästyksestä, jos viivästyminen johtuu Tilaajasta tai JIT 2015 yleisten ehtojen luvun 10 mukaisesta ylivoimaisesta esteestä."

Hankintasopimusluonnoksessa on todettu mediasoittimiin liittyvän virheen osalta seuraavaa:

"Kun tuotteessa/palvelussa esiintyy virhe, Toimittaja selvittää virheen syyn omalla kustannuksellaan ja korjaa sen viivytyksettä. (…) Tavaran osalta Tilaaja on oikeutettu pidättäytymään kauppahinnan maksusta siihen saakka, kunnes Toimittaja on poistanut virheen."

Näillä sanktioilla on hankintayksikölle olennainen merkitys sopimuskaudella sen sopimusoikeudellisen aseman turvaamisessa. Sanktioehdon mitätöiminen tarjoajan hinnoittelulla on ollut tarjouspyynnön vastaista.

Valittajan viittaaman tarjouspyynnön liitteen 1 "Palvelunkuvaus" kohdan 7.5.1 mukaisella käytettävyydellä tarkoitetaan palvelun käytettävyyttä tilanteessa, jossa järjestelmä palveluineen on jo otettu käyttöön. Laitteen toimitukseen liittyvä viivästyssakko on tästä käytettävyyden määritelmästä täysin erillinen asia, koska laitetta tilattaessa järjestelmä palveluineen ei luonnollisestikaan ole vielä käytössä eikä käytettävyyttä näin ollen edes pystytä mittaamaan. Käytettävyyden määritelmä on avattu tarjouspyynnön liitteenä olevan palvelunkuvauksessa kohdassa 7.2, ja määritelmä pohjautuu JHS 174 -suosituksen liitteen 1 käytettävyyden määritelmään. Tätä eroa käytettävyyden ja laitteen toimituksen viivästyssakon välillä on myös nimenomaan korostettu sillä, että palvelunkuvaus sisältää kuvauksen laitteen toimittamisesta JIT Laitteet ehtoihin viitaten ja hankintasopimusluonnos erillisen sanktion viivästymisestä.

Hankintasopimusluonnoksessa mainittuun purkamiseen hankintayksiköllä on tosiasiallinen mahdollisuus vain, kun kyse on erittäin olennaisesta tai usein toistuvasta virheestä, joka aiheuttaa hankintayksikölle merkittävää haittaa. Sopimuksen purkaminen on aina viimesijainen vaihtoehto.

Ratkaisussaan KHO 2015:17 korkein hallinto-oikeus on katsonut, että vaikka nollahinnoittelua ei ollut tarjouspyynnössä nimenomaisesti kielletty, on tarjoajien tullut ymmärtää, että kyseinen hinnoittelu mitätöisi tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan suoritusten rahallisen arvon perusteella laskettavat euromääräiset sanktiot. Vaikka nollahinnoittelua ei ole erikseen kielletty hintalomakkeella, tarjoajan on tullut tarjousta jättäessään ottaa huomioon tarjouspyyntöasiakirjat kokonaisuutena, jossa huomioidaan muun ohella mediasoittimiin liittyvät sopimussanktiot. Tarjoajan on tullut tarjouksessaan sitoutua kaikkiin hankinnan ehtoihin. Valittajan tarjouksen osalta näin ei ole tapahtunut sen vuoksi, että tuotteet on hinnoiteltu 0 euroksi, mikä on mitätöinyt edellä kuvatut sanktiot mediasoitinten osalta.

Tarjoaja on tarjouspyynnössä velvoitettu sitoutumaan kaikkiin hankintaa koskeviin ehtoihin kokonaisuudessaan, eikä se ole voinut ehdottaa poikkeavia sopimusehtoja tai valita, mitä sanktioita se tilaajan sopimuksissa soveltaa. Hankintayksikön asettamia sopimussanktioita ei voida myöskään pitää millään tavoin kohtuuttomina sopimusehtoina.

Koska hankintayksikkö on liittänyt tarjouspyyntönsä liitteeksi hankintasopimusluonnoksen, joka sisältää selkeät sanktiot laitteiden toimittamisen viivästymisestä, muidenkin tarjoajien on tullut tarjouskilpailussa ottaa huomioon kyseinen ehto tarjoushintaa määrittäessään ja tullakseen huomioiduiksi tarjouskilpailussa. Mikäli valittajan tarjous hyväksyttäisiin tarjousten vertailuun, tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaisi tarjoajien syrjimättömän ja tasapuolisen kohtelun.

Valittaja ei ole kokonaisuudessaan sitoutunut laitteiden viivästystä ja virhettä koskeviin sanktioihin, ja valittajan tarjousta on näin ollen pidettävä hankintapäätöksen mukaisesti tarjouspyynnön vastaisena.

Kuultavan lausunto

Connecting Talents Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että se myy Navori QL Digital Signage -ohjelmistoa ja ohjelmistolle suunniteltuja laitteita. Laitteet on suunniteltu niin, että ne toimivat ainoastaan Navori QL -ohjelmistojen kanssa. Kyseisen ohjelmiston hinta perustuu lisenssimaksuun, ja valittaja voi hankkia mediatoistimen lisenssin mukana hintaan 0 euroa.

Hankintayksikön viittaama valittajan tarjouksen saatekirje on laadittu hankinnan kokonaisuutta ajatellen. Saatekirje on tulkinnanvarainen, ja sen tarkoituksena on ollut selkeyttää tarjouksen sisältöä ja infonäyttökokonaisratkaisun kokonaiskustannusten muodostumista. Laitteiden hintojen ollessa 0 euroa on kokonaiskustannusten kannalta laskennallisesti yhdentekevää, tulkitaanko tarjotun kokonaisratkaisun kuukausihinnoittelun sisältävän laitteet vai lasketaanko laitteiden hinnat erikseen.

Valittajan tarjouksen liitteenä olevassa hintalomakkeessa on annettu tarjouspyynnön mukaisesti eritellyt hinnat kaikille tuotteille ja palveluille, ja näin ollen tulkinnat muun ohella vaihtoehtoisen tarjouksen jättämisestä hintalomakkeen hinnoittelutietoihin perustuen ovat virheellisiä. Saatekirjeen tulkinnanvaraisuuteen ei voida vedota myöskään, koska se on ylimääräinen liite, jonka painoarvon ei tulisi olla yhtä suuri tai suurempi kuin pakollisten liitteiden erityisesti sellaisissa tilanteissa, joissa on mahdollista tulkita liitteiden sisältävän keskenään ristiriitaista tietoa.

Se, että valittajan tarjoama kuukausihinta on ollut yli kaksinkertainen verrattuna muiden tarjoajien tarjoamiin kuukausihintoihin ja että tämä olisi osaltaan puoltanut tarjouksen saatekirjeessä mainittua hinnoittelumenettelyä, on hankintayksikön omaa tulkintaa. Myös hankintayksikön arvio siitä, että valittaja ei pystyisi toimittamaan tarjoamiaan tuotteita ja palveluita tarjoamillaan hinnoilla toimituksen kokonaiskustannukset huomioiden, on virheellinen.

Hankintayksikön oikeudenkäyntikuluvaatimus on hylättävä. Molempien osapuolten tulee maksaa omat oikeudenkäyntikulunsa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on valittajan esittämien väitteiden perusteella kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on hylännyt valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 212) mukaan 2 momentin periaate jatkaa käytäntöä siitä, että tarjoaja vastaa tarjouksestaan ja siitä, että tarjous on hankintayksikön asettamien vaatimusten mukainen. Esitöiden mukaan hankintayksikkö voi pyytää täydennyksiä ja täsmennyksiä tarjouksiin ja osallistumishakemuksiin hankintalain 74 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

Hankintalain EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevan 74 §:n 2 momentin mukaan jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Kyseisen säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 173–174) mukaan säännöksessä annetaan hankintayksiköille nykyistä laajemmat mahdollisuudet pyytää ehdokkaita ja tarjoajia toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Vaikka lähtökohtana hankintamenettelyissä on osallistumishakemusten ja tarjousten lopullisuus, tarjousmenettelyn joustavuuden ja sujuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista mahdollistaa ehdokkaiden ja tarjoajien antamissa asiakirjoissa olevien epäolennaisten puutteiden, ristiriitojen ja

virheiden korjaaminen. Sallittua on esimerkiksi pyytää tarjoajaa täsmentämään hinnoittelua koskeva virhe, kuten väärä valuutta taikka hinnoitteluyksikkö taikka ilmeinen hinnan suuruusluokkaa koskeva virhe kuten pilkkuvirhe, joka on esimerkiksi pääteltävissä muusta tarjouksesta.

Samaten hankintayksikkö voi antaa tarjoajan täydentää tarjoustaan sellaisten puuttuvien hintojen osalta, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta olennaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi hinnat, joita ei käytetä tarjousten vertailussa taikka osahinnat, joiden merkitys hintavertailussa on hyvin pieni. Esitöiden mukaan hankintayksikön ei kuitenkaan tule sallia osallistumishakemusten taikka tarjousten olennaista muuttamista. Sallittua ei ole pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja täydennyksiä siten, että

menettelyllä on olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon. Edelleen esitöissä on todettu, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä, pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai osallistumishakemuksia.

Korkein hallinto-oikeus on ennakkopäätöksessään KHO 2015:17 todennut, että hankintalaki ei aseta estettä sille, että hankintayksikkö oman sopimusoikeudellisen asemansa turvaamiseksi sulkee tarjouskilpailusta tarjouksen, joka ei täytä tarjoukselle asetettuja vaatimuksia silloin, kun nämä vaatimukset eivät ole hankintalain vastaisia. Korkein hallinto-oikeus on katsonut, että vaikka nollahinnoittelua ei ollut kyseistä hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä nimenomaisesti kielletty, tarjoajien oli tullut ymmärtää, että kyseinen hinnoittelu mitätöisi tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan suoritusten rahallisen arvon perusteella laskettavat euromääräiset sanktiot. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan hankintayksiköllä oli oikeus sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön ehtoja vastaamaton tarjous myös siinä tilanteessa, että tarjouksen puutteellisuudella ei ole ollut merkitystä tarjousten vertailtavuuteen. Tarjouksia on tarjouspyynnön perusteella tullut arvioida kokonaisuutena ja tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuus oli voitu ottaa huomioon arvioitaessa tarjoajan tarjouskokonaisuutta.

Tarjouspyyntö

Hankinnan kohteena on ollut Jyväskylän kaupungin ja sen yksiköiden käyttöön tarkoitettu keskitetysti hallittava infonäyttöjärjestelmä ja siihen liittyvät ulkoiset mediasoittimet. 11.10.2017 päivätyn korjatun tarjouspyynnön liitteenä 1 olleen palvelunkuvauksen kohdan 3 "Hankinnan kohde ja yleiskuvaus" mukaan hankinnan kohteena on ollut Jyväskylän kaupungille soveltuva infonäyttökokonaisratkaisu, joka sisältää
1) infonäyttöjärjestelmän SaaS-palveluna
2) järjestelmään ja näyttöihin yhdistettävät ulkoiset mediasoittimet sekä niihin liittyvän toimitus-, asennus- ja huoltopalvelun
3) mediasoitinohjelmiston infonäytön sisäiseen mediasoittimeen
4) infonäyttökokonaisratkaisun käyttöönottoprojektin suunnittelun ja toteutuksen
5) järjestelmän käyttäjäkoulutuksen, teknisen tuen, ylläpidon, päivityksen ja jatkokehityksen.

Tarjouspyynnössä esitetyn taulukon "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Hintakriteerit" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Vertailuhinta saadaan kun lasketaan yhteen käyttöönottoprojektille annettu hinta, kuukausittainen palvelumaksu, tuntihinta lisäkehitystöille sekä eri mediasoittimille annettava hinta. Kullekin hinnoiteltavalle palvelulle/tuotteelle on annettu oma painoarvo hintalomakkeella, jolla kukin tarjoajan antama palvelun/tuotteen hinta kerrotaan ennen yhteenlaskua."

"Tarjoaja syöttää kohtaan ’Infonäyttökokonaisratkaisun hinta’ kokonaishinnan infonäyttöjärjestelmälle sekä siihen liittyvälle käyttöönottoprojektille, sovellustuelle ja ylläpidolle sekä mahdolliselle lisäkehitystyölle. Lisäksi hintalomakkeella annetaan hinta mediasoittimille, sisältäen niiden toimituksen ja huollon. Tarkempi palveluiden sisältö on kuvattu liitteessä 1, Palvelunkuvaus. Tarjousten vertailussa käytettävä kokonaishinta muodostuu tarjoajan täyttäessä tarjouspyynnön liitteen ’Liite 5 Hintalomake’ ohjeiden mukaisesti."

Tarjouspyynnön kyseisen kohdan mukaan tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa tarjouspyynnön liite 5 "Hintalomake" täytettynä lomakkeessa olevien ohjeiden mukaisesti. Kyseisen hintalomakkeen kohdan "Infonäyttöjärjestelmä" mukaan:

"Kuukausittainen palvelumaksu sisältää järjestelmän ylläpidon ja teknisen tuen lisäksi lisenssit, tietoturvan, päivitykset, ylläpidon, teknisen tuen sekä muun tarjouspyynnössä ja sen liitteissä mainittujen mukaisen palvelun sopimuskaudella. Tarjoaja vastaa kaikista järjestelmän vaatimista lisensseistä ja niistä koituvista kuluista, mukaan lukien järjestelmän vaatimat kolmannen osapuolen lisenssit kuten esim. mahdolliset tietokannan hallintajärjestelmien lisenssit."

Infonäyttöjärjestelmän hinta on tullut ilmoittaa lomakkeeseen muodossa euroa kuukautta ja mediasoitinta kohden.

Hintalomakkeen kohdan "Mediasoittimet" mukaan:

"Mediasoitinten hintaan tulee sisällyttää laitteiden asennus, huolto ja muut liitteissä esitetyt vaatimukset. Tarjoajan tulee tarjota kaikille kuudelle mediasoittimelle hinta, mutta tarjoaja voi tarjota samaan soitinta useaan kohtaan. Tilaaja voi ostaa mediasoittimet sopimuskaudella joko leasing-ostona tai kertahankintana. Leasing-ostot tehdään Tilaajan omien leasing-sopimusten kautta."

Mediasoitinten hinta on tullut ilmoittaa lomakkeeseen muodossa euroa mediasoitinta kohden. Hintaliitteessä on eritelty kuusi erilaista mediasoitinta, joille kaikille on tullut ilmoittaa hinta erikseen.

Tarjouspyynnön liitteenä 1 olleen palvelunkuvauksen kohdan 4.5 "Mediasoittimet" mukaan hankintayksikkö ostaa valitulta tarjoajalta ulkoisia mediasoittimia tarpeensa mukaan. Niiltä osin, kun hankintayksikkö hankkii sopimuskaudella infotarkoitukseen näytön tai hankintayksiköllä on vanha näyttö, jossa on sisäänrakennettu mediasoitin, hankintayksiköllä ei ole velvoitetta hankkia erillistä mediasoitinta. Kyseisen kohdan alakohdan 4.5.1 "Ulkoiset mediasoittimet" mukaan hankintayksikkö ostaa mediasoittimia niin jo käytössä oleviin näyttöihin kuin uusiin sopimuskaudella ostettaviin näyttöihin.

Tarjouspyynnössä esitetyn taulukon "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Pakolliset vähimmäisvaatimukset" yhdeksi minimivaatimukseksi on esitetty, että tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin, hyväksyy niissä asetetut ehdot ja vaatimukset sekä sitoutuu tarjoamaan vähintään asetettujen ehtojen ja vaatimusten mukaista palvelua.

Tarjouspyynnön kohdan "Muut tiedot" alakohdassa "Sopimusmenettely" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hankintaan liittyvä hankintasopimusluonnos on tarjouspyynnön liitteenä. Hankinnassa noudatetaan lisäksi liitteenä olevia JIT-ehtoja niiltä osin, kuin tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä ei ole toisin mainittu.

Tarjoajan on tutustuttava huolellisesti sekä liitteenä oleviin keskeisiin sopimusehtoihin että liitteenä oleviin yleisiin sopimusehtoihin. Sopimusehdot ovat ehdottomia vaatimuksia, eikä niihin voi tehdä muutoksia. Tarjoaja ei voi esittää omia sopimusehtoja tarjouksessaan. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyjen sopimusehtojen vastaisten ehtojen sisällyttäminen tarjoukseen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen tarjouspyynnön vastaisena. Muita kuin tarjoushintaan tai osapuolten vastuisiin vaikuttavia sopimusehtoja voidaan täsmentää sopimusneuvotteluissa."

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankintamenettely" on todettu, että vaihtoehtoisia tarjouksia tai osatarjouksia ei hyväksytä.

Tarjouspyynnön liitteenä 7 olleen hankintasopimusluonnoksen kohdan 9 "Virhe ja reklamaatiot" alakohdassa 9.1 "Virhe" on todettu muun ohella seuraavaa:

"JIT 2015 yleisten ehtojen lukua 12 täydennetään seuraavasti:

(…) Toimittaja ei voi periä täyttä kuukausiveloitusta virheellisesti tuotetuista palveluista. Tavaran osalta Tilaaja on oikeutettu pidättäytymään kauppahinnan maksusta siihen saakka, kunnes Toimittaja on poistanut virheen.

(…) Palveluntuotantoon mahdollisesti kytkeytyvät viivästykset ja/tai virheet voivat tulla arvioitaviksi olennaisina sopimusrikkomuksina ja Hankintasopimuksen purkuperusteina JIT 2015 yleisten ehtojen mukaisesti. Palvelussa toistuvat tai olennaiset virheet muodostavat Tilaajalle Hankintasopimuksen purkuperusteen."

Saman alakohdan alakohdassa 9.1.3 "Mediasoittimien toimituksen viivästyminen" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Toimittaja tarjoaa koko sopimuskauden ajan Tilaajalle ulkoisia mediasoittimia. (…)

Mediasoittimien toimitusten viivästymisen osalta noudatetaan JIT 2015 Laitteet -ehtojen lukua 12 seuraavin muutoksin:

Toimittaja on velvollinen maksamaan Tilaajalle viivästyssakkoa 2 % viivästyneen toimituksen arvosta jokaiselta alkavalta 7 vuorokauden ajanjaksolta, kuitenkin enintään 20 %, jolla Toimittaja ylittää sovitun toimitusajan. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa viivästyksestä, jos viivästyminen johtuu Tilaajasta tai JIT 2015 yleisten ehtojen luvun 10 mukaisesta ylivoimaisesta esteestä."

Tarjouspyynnön liitteenä 1 olleen palvelunkuvauksen kohdan 7 "JHS 174 -suosituksen palvelutasovaatimukset" alakohdassa 7.5 "Sanktiointi" on todettu muun ohella, että palvelutasovaatimuksista mahdollisesti aiheutuvien sanktioiden lisäksi hankintayksiköllä on oikeus hankintasopimuksessa määriteltyihin sanktioihin täysimääräisesti, eivätkä palvelutasovaatimuksista mahdollisesti seuraavat sanktiot vaikuta muiden sanktioiden määrään eivätkä muut hankintasopimuksessa määritellyt sanktiot vaikuta palvelutasovaatimuksista mahdollisesti aiheutuvien sanktioiden määrään.

Kyseisen alakohdan alakohdassa 7.5.1 "Käytettävyys (K)" on esitetty muun ohella seuraavaa:

"Palvelun käytettävyyden tulee olla joka kuukausi vähintään 97 %, jotta Toimittaja välttyy sopimussanktiolta. Mikäli Toimittaja ei pysy edellä mainitussa käytettävyystasossa, maksaa Toimittaja Tilaajalle sopimussanktiota. Käytettävyyttä arvioidaan kuukausitasolla.

Käytettävyys Sanktio kuukausiveloituksen yhteissummasta

97 > K > 96 % 10 %
96 ≥ K > 94 % 20 %
94 ≥ K ≥ 85 % 30 %

Jos käytettävyys laskee alle 85 %, ei kuukausimaksua peritä lainkaan."

Valittajan tarjous

Valittaja on todennut hankintayksikölle toimittamansa tarjouksen saatekirjeessä 17.10.2017 seuraavaa: "Tarjoamme Navori Digital Sigange- ja infonäyttöjärjestelmää sekä siihen kuuluvia palveluita pakettina yhdellä laitekohtaisella kuukausihinnalla. Hinta sisältää laitteet asennuksineen, käyttöönottoprojektin ja siihen liittyvät toimenpiteet sekä palvelut ylläpitoon, tukeen ja huoltoon liittyen ym. kulut tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti."

Valittaja on toimittanut tarjouksensa liitteenä tarjouspyynnössä edellytetyn hintalomakkeen. Valittaja on ilmoittanut lomakkeessa infonäyttöjärjestelmän kuukausittaiseksi palvelumaksuksi 68 euroa. Kaikkien mediasoitintien (yhteensä kuusi erilaista) kappalehinnaksi valittaja on ilmoittanut 0 euroa.

Valittaja on tarjouksessaan vastannut "Kyllä" tarjouspyynnössä esitetyn taulukon "Hankinnan kohteen kriteerit" alakodan "Pakolliset vähimmäisvaatimukset" kohtaan "Tarjoaja on tutustunut tarjouspyyntöön ja sen liitteisiin, hyväksyy niissä asetetut ehdot ja vaatimukset sekä sitoutuu tarjoamaan vähintään asetettujen ehtojen ja vaatimusten mukaista palvelua".

Asian arviointi

Valittaja on ilmoittanut tarjottaville mediasoittimille hinnan 0 euroa. Hankintayksikkö on tulkinnut, että valittaja on tarjouspyyntöasiakirjojen vastaisesti sisällyttänyt mediasoitinten hinnan valittajan ilmoittamaan infonäyttöjärjestelmän kuukausittaiseen palvelumaksuun. Hankintayksikkö on katsonut, että valittajan tarjous on tältä osin kielletty vaihtoehtoinen tarjous, ja hylännyt sen tarjouspyynnön vastaisena. Hankintayksikkö on perustellut tarjouksen hylkäämistä hankintapäätöksessään lisäksi sillä, että valittaja on tällä mediasoitinten nollahinnoittelulla mitätöinyt mediasoitinten toimitukselle tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetun viivästyssakon, jonka euromäärä on ollut sidottu tuotteen hintaan. Hankintayksikkö on viitannut tältä osin oman sopimusoikeudellisen asemansa turvaamiseen.

Valittajan mukaan sen tarjous ei ole ollut vaihtoehtoinen eikä huonontanut hankintayksikön sopimusoikeudellista asemaa. Valittaja on esittänyt, että se ei ole tarjouksessaan sisällyttänyt mediasoitinten hintaa infonäyttöjärjestelmän kuukausittaiseen palvelumaksuun vaan mediasoitinten todellinen sisäänostohinta valittajalle on ollut tarjottu 0 euroa. Valittajan mukaan tarjouspyyntöasiakirjoissa on ollut mediasoitinten toimittamisen viivästymiselle asetetun viivästyssakon lisäksi muita hankintayksikön sopimusoikeudellisen aseman turvaavia ehtoja.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja sitä koskevat vaatimukset. Hankintayksikkö voi itse valita esimerkiksi, miten se haluaa hankittavan tuotteen tai palvelun hinnoiteltavan, kunhan hankintayksikön menettely täyttää hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaiset vaatimukset.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan tarjoajan on tullut tarjouksen liitteeksi oheistettavassa hintalomakkeessa ilmoittaa erikseen muun ohella infonäyttöjärjestelmän kuukausittainen laitekohtainen palvelumaksu ja mediasoitinkohtainen hinta kuudelle erilaisella mediasoittimelle. Mediasoitinten hintaan on tullut sisällyttää laitteen hinnan lisäksi myös muun ohella laitteiden asennuksesta ja huollosta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi tarjouspyyntöasiakirjoista on käynyt ilmi, että hankintayksikkö voi hankkia voittavalta tarjoajalta myös erikseen esimerkiksi pelkän infonäyttöjärjestelmän ilman mediasoitinta. Tarjouspyyntöasiakirjat eivät ole pyydetyn hinnoittelumallin osalta olleet epäselviä, ja vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole olleet sallittuja.

Valittaja on ilmoittanut tarjouksensa saatekirjeessä, että sen tarjoama laitekohtainen kuukausihinta sisältää muun ohella laitteet asennuksineen. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintaan ei ole kuulunut muita laitteita kuin mediasoittimet. Tarjouksensa liitteenä olevaan hintalomakkeeseen valittaja on merkinnyt infonäyttöjärjestelmän kuukausittaiseksi palvelumaksuksi 68 euroa ja kaikkien mediasoitintien kappalehinnaksi 0 euroa.

Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön vaatimusten mukainen, ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin. Valittajan tarjouksen saatekirjeen ja hintalomakkeen perusteella hankintayksikkö on voinut perustellusti arvioida, että valittajan tarjoamien mediasoitinten hinta on sisällytetty infonäyttöjärjestelmää koskevaan palvelumaksuun. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, pyytääkö se tarjoajia täsmentämään tai täydentämään tarjousasiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia. Koska valittajan ilmoittamissa hinnoissa ei ole ollut kysymys tarjousvertailuun vaikuttamattomasta epäolennaisesta seikasta, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa hylätä valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena pyytämättä valittajalta lisätietoja tarjouksen hinnoittelusta.

Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että tarjouspyynnön liitteessä olleessa hankintasopimusluonnoksessa on selvästi ilmoitettu, että tarjoajan sopimusoikeudellinen vastuu mediasoittimia koskevissa virhe- tai viivästystilanteissa on kytketty mediasoitintien tarjoushintaan. Tarjouspyynnön mukaan sen liitteissä esitettyjen sopimusehtojen vastaisten ehtojen sisällyttäminen tarjoukseen voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyynnön liitteenä olleessa palvelunkuvauksessa määriteltyjen palvelutasovaatimuksia koskevien sanktioiden osalta voidaan puolestaan todeta, että kyseisessä liitteessä on selvästi todettu, että palvelutasovaatimuksista mahdollisesti aiheutuvien sanktioiden lisäksi hankintayksiköllä on oikeus hankintasopimuksessa määriteltyihin sanktioihin täysimääräisesti. Mediasoitinten nollahinnoittelu on näin ollen vaikuttanut hankintayksikön sopimusoikeudelliseen asemaan, ja tarjoajien on tullut ymmärtää tämä. Se, että mediasoitinten virhe- tai viivästystilanteet voivat mahdollisesti tulla arvioitavaksi myös muiden sanktioiden kuten purkuperusteiden nojalla, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin. Markkinaoikeus katsoo näin ollen, että hankintayksikkö on voinut hylätä valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena myös oman sopimusoikeudellisen asemansa turvaamiseksi.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Digitouch Group Oy:n korvaamaan Jyväskylän kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 24.8.2018