MAO:389/18

Porin kaupunki - silmänpohjakuvaukset

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2018/236
Antopäivä: 12.7.2018

ASIAN TAUSTA

Porin kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 30.4.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta silmänpohjakuvausten järjestämistä koskevasta hankinnasta ajalle 1.4.2018–31.12.2019 ja mahdollisille kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Porin kaupungin perusturvalautakunta on 30.5.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 105 valinnut Optiprofi Screening Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoittaman mukaan ollut noin 50.700 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoittaman mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Digifundus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 50.445 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 4.358,60 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä, viivästyskorkoineen. Valittaja on vielä vaatinut, että markkinaoikeus kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on hyväksynyt voittaneen tarjoajan tarjouksen. Voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta riittämättömien referenssien vuoksi. Voittaneella tarjoajalla ei ole ollut tarjouspyynnössä vaadittuja referenssejä ja kokemusta vastaavan palvelun tuottamisesta vähintään kahdelle kunta- tai sairaanhoitopiiriasiakkaalle.

Tarjouspyynnössä on edellytetty kokemusta vastaavan palvelun tuottamisesta vähintään kahdelle kunta- tai sairaanhoitopiiriasiakkaalle viimeksi kuluneen kolmen vuoden aikana. Referenssiluettelossa on tullut mainita asiakkaiden nimet ja yhteistyön tarkka kesto.

Soveltuvuusvaatimusten osalta on ollut selvää, että hankintayksikkö on edellyttänyt tarjoajan olleen suorassa sopimussuhteessa sairaanhoitopiiriin, kuntaan tai kaupunkiin vaaditun kaltaisesta palvelusta. Suorasta sopimussuhteesta seuraa, että soveltuvuusvaatimus on edellyttänyt päätoimittajatasoista sopimusta ja vastuuta. Näin ollen referenssiksi ei ole kelvannut muun tasoinen referenssi, kuten esimerkiksi alihankintasopimus, jonka piirissä osaa palvelusta on toteutettu jonkun toisen yhtiön alaisuudessa.

Ottaen huomioon voittaneen tarjoajan tilinpäätöstiedot henkilöstökulujen ja ulkopuolisten palveluhankintojen osalta on erittäin epätodennäköistä, että voittaneella tarjoajalla olisi ollut vuoden 2017 aikana vaaditun kaltaista toimintaa. Kun lisäksi otetaan huomioon, että voittanut tarjoaja on perustettu vasta 31.8.2015, riittävien referenssien olemassaolo on erittäin epätodennäköistä, etenkin kun yhtiön perustamista edeltävältä ajalta olevia referenssejä ei ole voitu hyväksyä.

Vastine

Vaatimukset

Porin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Perusteet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (hankintalaki) ei sovelleta hankintasopimukseen, jonka ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnysarvon. Nyt kysymyksessä olevaan hankintaan ei sen kokonaisarvon perusteella ole sovellettu hankintalakia, minkä vuoksi valitus tulee jättää tutkimatta.

Suomen Terveystalo Oy on vuosina 2016–2017 tuottanut vastaavat kuvantamispalvelut Porin kaupungille. Hankinnan arvonlisäveroton arvo on tuolloin ollut noin 20.000 euroa vuodessa.

Ottaen huomioon nyt kysymyksessä olevien kuvantamispalvelujen arvioitu tarve hankintamenettelyn alkaessa, tarjouskilpailussa saadut tarjoushinnat ja hankinnan sopimuskausi sisältäen optiokauden, hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut yhteensä noin 50.700 euroa, eli noin 25.350 euroa vuodessa.

Silmänpohjakuvaukset kuuluvat CPV-luokitukseltaan lääketieteellisiin kuvantamispalveluihin (CPV-koodi 85150000-5), jotka ovat hankintalain 107 §:ssä tarkoitettuja liitteen E mukaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, joiden osalta kansallinen kynnysarvo on 400.000 euroa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että valituksen kohteena oleva hankinta kuuluu hankintayksikön esittämällä tavalla hankintalain liitteen E mukaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, joiden kansallinen kynnysarvo on 400.000 euroa. Hankintalain soveltuvuutta yksittäiseen hankintaan ei kuitenkaan määritetä pelkästään kynnysarvojen perusteella, vaan hankintalain soveltuvuuteen vaikuttaa keskeisesti se, onko järjestelyn tavoitteena tehdä hankintasopimus, sopimuksen vastikkeellisuus ja se, pitääkö hankintayksikkö hankintaa julkisena hankintana.

Kysymyksessä on ollut kansallinen hankinta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan Euroopan unionin perustamissopimusten perustavanlaatuisia periaatteita sovelletaan myös niihin hankintasopimuksiin, jotka jäävät julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU soveltamisen ulkopuolelle. Näin ollen markkinaoikeus on toimivaltainen tutkimaan, onko hankintayksikkö noudattanut hankintamenettelyssä hankintasäännöksiä.

Hankintayksikön hankintapäätökseen liittämä valitusosoitus on ollut virheellinen. Valitusosoituksessa on viitattu nyttemmin kumotun julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) säännökseen kynnysarvoista. Valitusosoituksesta on myös puuttunut ohjeistus siitä, miten kynnysarvon alittavassa tarjouskilpailussa annetusta hankintapäätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen kuntalain nojalla.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 154 §:n 1 momentista seuraa, että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai pykälässä mainittujen muiden säännösten tai oikeusohjeiden vastaisesti.

Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä on siten se, että markkinaoikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Hankinnan kohteena on ollut silmänpohjakuvauspalvelujen järjestäminen. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta kansallisen hankintailmoituksen, jossa hankinnan pääkohteeksi on ilmoitettu "Lääketieteelliset kuvantamispalvelut" ja CPV-koodiksi 85150000-5.

Hankinnan kohteesta saadun selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankinnassa on ollut kysymys hankintalain liitteen E 1 kohdassa tarkoitetusta sosiaali- ja terveyspalveluja koskevasta hankinnasta.

Hankintalain 25 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on 400.000 euroa mainitun lain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitettuja sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa. Edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintasopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot.

Hankintalain 27 §:n 1 momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvioinnin on perustuttava ilmoittamisajankohdan tai muun hankintamenettelyn alkamisajankohdan arvoon. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut.

Hankintailmoituksen mukaan hankinta tehdään ajalle 1.4.2018–31.12.2019 sekä mahdollisille kahdelle yhden vuoden optiokaudelle. Tarjouspyynnön mukaan hankinta kattaa yhteensä noin 1.300–1.500 silmänpohjakuvausta vuodessa.

Edellä todetulla tavalla hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa ja arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot.

Hankintayksikön ilmoittaman mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen julkaisemisen ajankohtana ollut noin 50.700 euroa. Lisäksi on todettavissa, että hankintayksikön tarjouspyynnön perusteella saaman kalleimmankin tarjouksen valossa hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo, edellä mainitulla 1.500 silmänpohjakuvauksen vuosimäärällä laskettuna hankintailmoituksessa mainitut optiokaudet mukaan luettuina, on jäänyt runsaaseen 190.000 euroon.

Kun otetaan huomioon edellä hankintayksikön hankinnan ennakoidusta arvosta esittämä sekä myös hankintayksikön tarjouspyynnön perusteella saamien tarjousten arvot, markkinaoikeus katsoo, että hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo hankintailmoituksen julkaisuhetkellä on ollut alle 400.000 euroa. Kysymyksessä olevan hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo ei siten ole ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaista mainitun lain liitteen E 1–4 kohdassa tarkoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kansallista kynnysarvoa. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on näin ollen alittanut edellä mainitun kansallisen kynnysarvon.

Johtopäätös

Koska hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on alittanut kysymyksessä olevaan hankintaan sovellettavan kansallisen kynnysarvon, hankintaan ei näin ollen sovelleta hankintalakia. Valitus on siten jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikkö on liittänyt valituksen kohteena olevaan hankintapäätökseen valitusosoituksen asian saattamiseksi markkinaoikeuteen. Edellä todetulla tavalla hankinnan ei kuitenkaan ole katsottava kuuluvan hankintalain soveltamisalaan eikä siten myöskään markkinaoikeuden toimivaltaan.

Edellä esitetty huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja toimittuaan virheellisen muutoksenhakuohjauksen mukaisesti joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Valittajalla ei arvonlisäverolain 34 ja 102 §:ssä säädetty huomioon ottaen ole oikeutta vähentää hankinnan kohteena olevaan liiketoimintaan liittyvästä oikeudenkäynnistä aiheutuneisiin kuluihin sisältyvää arvonlisäveroa omassa verotuksessaan. Korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista ei siten ole vähennettävä niihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa Porin kaupungin korvaamaan Digifundus Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.858,60 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Riikka Innanen ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 13.7.2018