MAO:387/18

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - suomea maahanmuuttajille -koulutuksen palvelut

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouspyyntö - vertailuperusteet

Diaarinumero: 2017/724
Antopäivä: 12.7.2018

ASIAN TAUSTA

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 19.9.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta suomea maahanmuuttajille -koulutuksen palveluhankinnasta ajalle 1.1.2018–31.12.2019 ja mahdolliselle optiokaudelle ajalle 1.1.2010–31.12.2020.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 14.11.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Arffman Consulting Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 790.000–840.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

KK Valmennuskeskus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut oikeudenkäyntimaksun määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on pisteyttänyt valittajan tarjouksen palvelun toteuttamissuunnitelman osalta virheellisesti.

Valittaja on saanut tarjoukseensa oheistamastaan palvelun toteuttamissuunnitelmasta 16 pistettä laatua koskevan vertailuperusteen osalta. Hankintayksikkö on perustellut pisteytystä ensinnäkin sillä, että tarjottua koulutusta ei ole sovitettu yhteen erään toisen Kuopiossa toteutettavan koulutuksen kanssa. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole tarjouspyynnössään ilmoittanut, että koulutus tulisi sovittaa yhteen mainitun toisen koulutuksen kanssa.

Tarjoajien hankintamenettelyn aikana hankintayksikölle esittämissä kysymyksissä hankintayksikköä on pyydetty perustelemaan, miten se tulee arvioimaan toteuttamissuunnitelmia tarjouspyynnössä ilmoitetun pistehaarukan sisällä. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti myös jättäessään täsmentämättä annettaviin pisteisiin vaikuttavat seikat.

Valittajan toteuttamissuunnitelma on erittäin konkreettisesti kuvattu suhteessa palvelun sisältöön ja kohderyhmään. Toteuttamissuunnitelma on lisäksi ollut tarjouspyynnön mukainen, erittäin laaja ja siinä on tuotu esille, miten koulutuksen tavoitteet on otettu huomioon koulutuksen sisällöissä, toteutuksessa ja opetusmenetelmissä. Valittajan toteutussuunnitelmassa on myös otettu huomioon Opetushallituksen julkaisut. Hankintayksikön valittajan tarjoukseen sisältyneelle toteuttamissuunnitelmalle antamat alhaiset pisteet ovat vaikuttaneet tarjouskilpailun lopputulokseen ottaen myös huomioon, että valittajan tarjoama hinta on ollut merkittävästi edullisempi kuin voittaneen tarjoajan.

Vastine

Vaatimukset

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintayksikkö on suorittanut tarjousten vertailun huolellisesti hankintasäännösten ja tarjouspyynnössä ilmoitettujen perusteiden mukaisesti tarjoajia tasapuolisesti kohdellen.

Hankintayksikkö on kilpailuttanut samanaikaisesti kaksi Kuopiossa toteutettavaa koulutusta: muutoksenhaun kohteena olevan suomea maahanmuuttajille -koulutuksen sekä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen. Molempiin kilpailutuksiin tarjouksen jättäneillä tarjoajilla on palvelun toteuttamissuunnitelmassaan ollut mahdollisuus esittää kahden eri koulutuksen toimiva kokonaisuus. Suomea maahanmuuttajille -koulutuksen tavoitteena on ollut edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan järjestämällä tarvittavaa suomen kielen koulutusta.

Valittajan tarjoama hinta on ollut 22 prosenttia halvempi kuin toiseksi halvimman ja voittaneen tarjouksen hinta. Hankintayksikön arvion mukaan valittajan tarjoama hinta on ollut alhainen kaikkien tarjouksessa luvattujen palvelujen järjestämiseksi laadukkaasti.

Valittaja on saanut tarjoukseensa sisältyneestä palvelun toteuttamissuunnitelmastaan alimmat pisteet.

Valittajan tarjoukseen sisältynyt toteuttamissuunnitelma on ollut sama kuin valittajan edellä mainittuun aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta koskevaan tarjouskilpailuun antama toteuttamissuunnitelma. Valittaja ei näin ollen ole ottanut lainkaan huomioon suomea maahanmuuttajille -koulutuksen tavoitteita, jotka ovat poikenneet aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen tavoitteista.

Valittajan tarjoukseen sisältynyt toteuttamissuunnitelma on lisäksi ollut yleisluonteinen, epärealistinen ja vaikeaselkoinen. Suunnitelmassa on ollut monilta osin toistoa. Kotouttamistoimijoiden rooleja on sekoitettu ja suunnitelmassa on ehdotettu palveluita, jotka eivät voi kuulua palvelun toimittajalle. Suunnitelmaan on sisällytetty osia, jotka eivät ole vastanneet tarjouspyynnössä esitettyihin koulutuksen tavoitteisiin ja joita hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössä pyytänyt. Valittaja on konkretisoinut suunnitelmaansa yksittäisin esimerkein, jotka ovat soveltuneet vain osaan koulutuksen sisällöstä ja kohderyhmästä. Valittaja on kuvannut käytössään olevia tiloja epämääräisesti.

Kuvaukset koulutuksen ohjauksesta koulutuksen alussa, sen aikana ja päättövaiheessa on kuvattu valittajan tarjoukseen sisältyneessä toteuttamissuunnitelmassa hyvin yleisellä tasolla ja voisivat sopia minkä tahansa koulutuksen ohjaussuunnitelmaksi. Valittaja on myös kuvannut TE-toimiston tehtäviä, jotka eivät lainkaan ole kuuluneet valittajan toimivaltaan koulutuksen järjestäjänä. Valittaja on myös luetellut ohjaukseen osallistuvia henkilöitä hyvin yleisellä tasolla ilman, että tarjouksesta on käynyt ilmi, keitä henkilöt ovat ja ovatko ne eri henkilöitä kuin kouluttajaresurssilomakkeella ilmoitetut henkilöt.

Valittajan luettelemat viisi organisaatiota työssäharjoittelupaikoiksi ovat olleet riittämättömät Kuopion noin sadalle opiskelijalle. Hankintayksikön soitettua kyseisille tahoille on lisäksi ilmennyt, että valittaja ei ollut sopinut näiden kanssa mitään. Valittajalla ei ole ollut aikaisempaa kokemusta kieli- ja kotoutumiskoulutuksen toteuttajana Pohjois-Savossa, joten hankintayksiköllä ei ole ollut valittajasta aikaisempaa kokemusta kyseisen koulutuksen toteuttajana. Valittajan tarjouksen perusteella hankintayksikön on ollut vaikea nähdä, että valittajan esittämä määrä työelämäjaksoja suhteessa opiskelijoiden ja jo sovittujen työssäoppimispaikkojen määrään voisi olla toteuttamiskelpoinen.

Myöskään valittajan luettelemat oppilaitosyhteistyöpaikat eivät ole pitäneet paikkansa. Valittaja on luetellut tarjouksessaan toimijoita, jotka eivät ole tienneet olevansa mukana tarjouksessa.

Kuultavan lausunto

Arffman Consulting Oy on antamassaan lausunnossa esittänyt, että valittaja on viitannut valituksessaan muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen sijasta eri hankintaan liittyvään hankintapäätökseen. Valitus on ilmeisen perusteeton, sillä valittaja ei ole tosiasiallisesti kohdistanut valituksessaan esittämäänsä muutoksenhaun kohteena olevaan hankintapäätökseen, jolla kuultava on valittu palveluntuottajaksi.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen tarjoukseen sisältynyt palvelun toteuttamissuunnitelma on laadittu tarjouspyynnössä pyydetysti sisältäen myös sisällysluettelon, joka on auttanut lukijaa hahmottamaan suunnitelman yksityiskohtaista sisältöä.

Hankintayksikön arvio valittajan tarjouksen hinnan alhaisuudesta on vaikuttanut sen antamiin toteuttamissuunnitelmaa koskeneisiin laatupisteisiin siten, että hankintayksikkö on tietoisesti vähentänyt valittajan suunnitelmalle annettuja laatupisteitä. Hankintayksikkö on rakentanut kilpailutuksen siten, että tarjoajan saadessa korkeimmat hintapisteet on hankintayksiköllä ollut mahdollisuus vaikuttaa palveluntuottajan valintaan antamalla huonoimmat mahdolliset laatupisteet. Näin hankintayksikkö on saanut valittua palveluntuottajan, josta sillä on ollut aiempaa kokemusta. Hinnan ja laadun vertailuperusteet ovat olleet toisistaan erilliset. Valittaja on tuottanut laadukasta kieli- ja kotoutumiskoulutusta muualla Suomessa kyseisellä hintatasolla.

Hankintayksikkö on esittänyt valittajan sekoittaneen koulutuksenjärjestäjän roolin muiden toimijoiden rooleihin. Valittaja on toteuttamissuunnitelmassaan kuvannut kokonaisvaltaisen integraation osana kotoutumiskoulutusta ja halunnut näin tuoda esille osaamisensa kotoutumiskoulutuksen järjestämisessä, kotoutumishaasteiden ymmärtämisessä ja verkostomaisessa työskentelytavassa.

Tarjouspyynnössä ei ole tuotu esille, että koulutustiloja arvioidaan osana laadun vertailua. Valittajan toteuttamissuunnitelman kuvaus on ollut yleisluontoinen tilojen osalta kuvaten tilojen varustelutasoa, keskeisiä sijainteja ja esteettömyyttä. Valittaja ei ole ilmoittanut muiden kuin koulutustilojen sijainteja, koska muiden tilojen osoitetietoja ei ole pyydetty tarjouspyynnössä.

Valittaja ei ole löytänyt muiden tarjoajien toteuttamissuunnitelmista yksityiskohtaisia ohjaussuunnitelmia, joissa ohjausta tekevät henkilöt olisi nimetty, eikä siten ymmärrä, miksi sen ohjaussuunnitelma on arvioitu muihin verrattuna heikoimmaksi. Ohjaukseen osallistuvien henkilöiden tehtävät on kuitenkin avattu tarkasti valittajan suunnitelmassa. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty ohjaushenkilöstön nimeämistä, joten tämä ei ole voinut olla peruste pisteiden alentamiseen.

Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, että työssäharjoittelupaikkojen määrä vaikuttaa pisteytykseen, joten valittajan suunnitelmaan ei ole kirjattu viittä paikkaa enempää. Sen sijaan toteuttamissuunnitelman yhteistyöverkostoja koskeneessa kohdassa on nimetty 46 yritystä yhteyshenkilöineen. Lisäksi samassa kohdassa on myös nimetty 121 Kuopion seudun yritystä, jotka ovat mukana yhteistyöverkostossa. Siten 100 opiskelijan työharjoitteluun on varauduttu toteuttamissuunnitelmassa. Hankintayksikkö on soittanut mainitsemallaan tavalla valittajan toteuttamissuunnitelmassa mainituille työnantajille vasta hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Yhteistyöstä on kuitenkin sovittu valittajan ja mainittujen työnantajien kanssa puhelimitse keväällä 2017, ja hankintayksikön kuvaus valittajan työnantajayhteistyöstä on siten virheellinen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 115 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Viimeksi mainittuun säännökseen liittyen hankintalain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 217) on todettu, että kyseinen säännös vastaa mainitun lain 106 §:n 1 momentin säännöstä.

Hankintalain 106 §:n 1 momenttia koskien lain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 214) on puolestaan todettu, että kyseinen säännös vastaa pääosin mainitun lain 93 §:ää ja kyseisen pykälän osalta yksityiskohtaisissa perusteluissa esitettyä.

Hankintalain 93 §:n 4 momentin säännökseen liittyen lain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 202) on todettu, että hankintayksikkö ei saa kesken tarjouskilpailun tai tarjousten vertailuvaiheessa lisätä, poistaa tai muuttaa etukäteen asettamiaan vertailuperusteita, niiden osatekijöitä ja painotuksia. Pykälän 5 momentin osalta on puolestaan todettu, että vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen, ne eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta ja niiden on oltava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus.

Hankintamenettelyn kulku

Hankinnan kohteena on ollut suomea maahanmuuttajille -koulutuksen palveluhankinta. Hankinnan ennakoitu arvo on ollut noin 800.000 euroa.

Hankinnan kohdetta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1. Mainitun liitteen kohdan "Koulutuksen yleiset tavoitteet" mukaan koulutuksen tavoitteena on edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan järjestämällä tarvittavaa suomen kielen koulutusta. Kohdassa edelleen todetun mukaan koulutuksen avulla pyritään antamaan aikuisille maahanmuuttajille sellaiset kielelliset valmiudet, joiden avulla he selviytyvät jokapäiväisen ja työelämän tilanteista sekä pystyvät hakeutumaan jatko-opintoihin tai työelämään.

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" mukaan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut paras hinta-laatusuhde hinnan enimmäispisteiden ollessa 30 pistettä ja laadun enimmäispisteiden ollessa 70 pistettä. Laadun vertailu on tarjouspyynnön mainitun kohdan alakohdan "Ryhmän yleiset kriteerit" jaettu palvelun toteuttamissuunnitelman arviointiin 36 pisteellä ja kouluttajaresurssien arviointiin 34 pisteellä.

Tarjouspyynnön liitteen 2 "Kokonaistaloudellisuuden arviointikriteerit" mukaan hankintapäätöstä tehtäessä käytetään arviointikriteereitä, joiden yhteenlaskettu enimmäispistemäärä on 100 pistettä. Liitteen kohdassa "Laatukriteerit" on todettu seuraavaa:

"Tarjoukset pisteytetään laatukriteereittäin seuraavasti:

[– –]

2. Koulutuksen toteuttamissuunnitelma max 34 pistettä

Koulutuksen toteuttamissuunnitelman osalta tarjouksia verrataan toisiinsa ja arvioidaan seuraavien asioiden konkreettisia kuvauksia suhteessa palvelun sisältöön ja kohderyhmään:

- kuinka hyvin kohderyhmän ja koulutuksen tavoitteet on huomioitu koulutuksen sisällöissä, toteutuksessa ja opetusmenetelmissä (kuvauksessa moduulien sisällöt, kestot ja toteutus huomioiden kohderyhmä) 6, 9 tai 12 pistettä
- kuinka hyvin opiskelijoille tarjottava henkilökohtainen ohjaus ja opetuksen tukipalvelut järjestetään (henkilökohtaiseen ohjaukseen käytetty aika tunteina ja päivinä/asiakas, ohjauksen ja tukipalveluiden integrointi ryhmäopetuksen kanssa) 4, 7 tai 10 pistettä
- kuinka hyvin työssäoppiminen tai työharjoittelun toteutus ml. ohjaus esitetään ja mukana kuvaukset työssäoppimispaikoista ja yhteistyötahoista. 6, 9 tai 12 pistettä

Tarjouksista hyväksytään eniten kokonaispisteitä saanut. Jos arviointikriteerit ovat painoarvoltaan samansuuruisia ja yksi tai useampi on saanut saman pistemäärän, valitaan kouluttajaksi hinnaltaan edullisimman tarjouksen tehnyt. Jos arviointikriteerit ovat painoarvoltaan erisuuruisia, tulee valittajaksi tarjous, joka saa painoarvoltaan suurimmasta eniten pisteitä. Jos tässäkin on sama pistemäärä, edetään painoarvottain suurimmasta pienimpään, kunnes piste-ero syntyy."

Hankintayksikkö on vastaanottanut tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä neljä tarjousta. Hankintapäätöksen mukaan kaikki tarjoajat ovat täyttäneet soveltuvuusvaatimukset, ja kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tarjoukseksi on osoittautunut Arffman Consulting Oy:n tarjous.

Hankintapäätöksen liitteenä olleen tarjousten vertailutaulukon mukaan valittajan tarjous on saanut hinnan osalta täydet 30 pistettä ja laadun osalta 56,875 pistettä, josta 16 pistettä on perustunut palvelun toteuttamissuunnitelmaan. Valittajan tarjouksen palvelun toteuttamissuunnitelmasta saamia pisteitä on perusteltu tarjousten vertailutaulukossa seuraavasti:

"Toteuttamissuunnitelmassa arvioitavien koulutuksen moduulien sisältöjä, kestoa, toteutusta ja opetusmenetelmiä on kuvattu yleisluontoisesti (6 p) koulutuksen tavoitteen jäädessä vähemmälle huomiolle. Opiskelijoille tarjottavan ohjauksen ja opetuksen tukipalveluiden järjestäminen on kuvattu yleisluontoisesti (4 p). Työssäoppimisen toteutus työssäoppimispaikkoineen ja yhteystietoineen on kuvattu yleisluontoisesti (6 p)."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että palvelun toteuttamissuunnitelman pisteytyksen perusteet ovat olleet tarjouspyynnön perusteella epäselvät ja ne ovat antaneet hankintayksikölle mahdollisuuden valita haluamansa toimittaja. Lisäksi valittaja on esittänyt, että hankintayksikön markkinaoikeudessa esittämät perustelut valittajan tarjoukseen sisältyneelle toteuttamissuunnitelmalle annetuille pisteille eivät ole perustuneet tarjouspyyntöön.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut arvioivansa palvelun toteuttamissuunnitelmaa kolmen laadullisen vertailuperusteen osalta eli ensinnäkin kohderyhmän ja koulutuksen tavoitteiden, toiseksi opiskelijoille tarjottavan henkilökohtaisen ohjauksen ja opetuksen tukipalvelujen sekä kolmanneksi työssäoppimisen tai työharjoittelun osalta. Kaikkia kolmea vertailuperustetta on arvioitu tarjoajan tarjoukseensa liittämän palvelun toteuttamissuunnitelman perusteella.

Hankintayksikkö on arvioinut valittajan tarjoukseen sisältyneen palvelun toteuttamissuunnitelman heikoimpien pisteiden arvoiseksi kaikkien edellä mainittujen kolmen vertailuperusteen osalta. Valittajan tarjous on siten saanut kohderyhmän ja koulutuksen tavoitteista 6 pistettä, opiskelijoille tarjottavan henkilökohtaisen ohjauksen ja opetuksen tukipalveluista 4 pistettä sekä työssäoppimisesta ja työharjoittelusta 6 pistettä. Voittaneen tarjoajan tarjous on puolestaan saanut mainittujen vertailuperusteiden osalta parhaat pisteet 9 pistettä, 7 pistettä ja 9 pistettä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö on omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Vertailuperusteet eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Edellä mainitun, laadullisen arvioinnin kohteena olleen palvelun toteuttamissuunnitelman laatimisesta ei tarjouspyyntöasiakirjoissa ole annettu tarkempia ohjeita, kuten suunnitelman otsikointia tai sen sivumäärällistä ylärajaa. Edellä selostetulla tavalla palvelun toteuttamissuunnitelman arviointia koskeneet kolme vertailuperustetta, eli arviointi ensinnäkin kohderyhmän ja koulutuksen tavoitteiden, toiseksi opiskelijoille tarjottavan henkilökohtaisen ohjauksen ja opetuksen tukipalvelujen sekä kolmanneksi työssäoppimisen tai työharjoittelun osalta, on myös esitetty tarjouspyynnössä hyvin yleisellä tasolla ilman, että tarjouspyynnöstä olisi tarkemmin ilmennyt, millaiset konkreettiset toteuttamissuunnitelmasta ilmenevät seikat luetaan eduksi tarjousvertailussa.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, etteivät tarjoajat ole tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella voineet riittävällä tavalla ennakoida, miten tarjousten sisältämissä palvelun toteuttamissuunnitelmissa esitettyjä laadullisia ominaisuuksia tullaan ottamaan huomioon ja arvioimaan edellä mainittujen kolmen vertailuperusteen osalta. Käsillä olevassa tilanteessa kyseisten vertailuperusteiden voidaankin katsoa olleen omiaan jättämään hankintayksilölle tosiasiallisesti lähes rajoittamattoman harkintavallan tarjousvertailun toteuttamisessa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus aikoo edelleen toteuttaa suomea maahanmuuttajille -koulutuksen palveluhankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 14.11.2017 tekemän hankintapäätöksen POSELY/1576/2017. Markkinaoikeus kieltää Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 75.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen korvaamaan KK Valmennuskeskus Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 12.7.2018