MAO:384/18

Ruoveden Asunnot Oy - kiinteistönhoitopalvelut

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

Diaarinumero: 2017/336
Antopäivä: 12.7.2018

ASIAN TAUSTA

Ruoveden Asunnot Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 3.3.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella ja 21.3.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kiinteistönhoitopalveluja koskevasta hankinnasta toistaiseksi 1.7.2017 lukien.

Ruoveden Asunnot Oy:n hallitus on 18.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 20 valinnut Kiinteistöhuolto Pekkanen Oy:n tarjouksen.

Hankintayksikkö on ilmoittanut, että hankinnan ennakoitu arvo on ylittänyt kansallisen kynnysarvon, mutta jäänyt alle EU-kynnysarvon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 9.6.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

TKP Nieminen Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 32.880 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä.

Perusteet

Ottaen huomioon valittajan oma tarjous voittaneen tarjoajan tarjouksen on täytynyt olla hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen. Valittaja on toteuttanut hankinnan kohteena ollutta palvelua vuodesta 2007 alkaen. Joka tapauksessa hankintayksikön olisi tullut pyytää voittaneelta tarjoajalta selvitys alhaisen tarjoushinnan osalta.

Hankintayksikkö ei ole suostunut antamaan hankintapäätöksen perusteluja eli tarjoajien antamia hintoja ja pisteytystä.

Vastine

Vaatimukset

Ruoveden Asunnot Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 218,56 eurolla.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjousta ei ole tullut pitää poikkeuksellisen alhaisena. Hyväksyessään tarjouksen hankintayksikkö on voinut luottaa voittaneen tarjoajan kokemukseen ja asiantuntemukseen. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut hinnaltaan lähes sama kuin kolmannella tarjouskilpailuun osallistuneella tarjoajalla.

Kuultavan lausunto

Kiinteistöhuolto Pekkanen Oy on esittänyt, että sen tarjouksessa ilmoitettu hinta on ollut oikea ja että se pystyy toteuttamaan toimeksiannon kannattavasti. Toimialalle on tyypillistä, että eri yritykset pystyvät tuottamaan samoja palveluja eri kustannusrakenteella ja menetelmillä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on arvioinut hankkeen kokonaisarvon olevan samaa hintaluokkaa kuin valittajan tarjouksessa. Voittanut tarjoaja ei todennäköisesti pysty suoriutumaan kilpailutetun alueen työmäärästä ilmoittamallaan hinnalla. Nyt jätetty alihintainen tarjous vääristää kilpailua ja tiedostetusti polkee hintoja alaspäin. Voittaneen tarjoajan väittämiä kustannuksia säästäviä eri toimintatapoja ei ole olemassa.

Muut kirjelmät

Valittaja on markkinaoikeuden pyynnöstä toimittanut lisäkirjelmän.

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden pyynnöstä toimittanut lisävastineen.

Hankintayksikkö ja valittaja ovat toimittaneet lisäkirjelmät.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintamenettelystä

Asiassa on kysymys kiinteistönhoitopalvelujen hankinnasta, jonka valintaperusteena on ollut paras hinta-laatusuhde (hinnan painoarvon ollessa 60 pistettä ja laadun 40 pistettä).

Hankintayksikkö on vastaanottanut tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä kolme tarjousta. Hankintapäätösilmoituksessa on ilmoitettu seuraavaa:

"Ruoveden Asunnot Oy on tarjouskilpailun perusteella valinnut sopimuskumppanikseen Kiinteistöhuolto Pekkanen Oy:n valintaperusteena tarjouspyynnön mukainen kokonaistaloudellisesti edullisin."

Hankintayksikkö on toimittanut markkinaoikeudelle tarjousten avauspöytäkirjan, joka on sisältänyt tarjousvertailun. Asiakirjan mukaan voittaneen tarjoajan arvonlisäverollinen kuukausihinta on ollut 4.555 euroa (jolla on saanut 60 hintapistettä), valittajan 5.480 euroa (jolla on saanut 49,9 hintapistettä) ja kolmannen tarjoajan 4.580 euroa (jolla on saanut 59,7 hintapistettä). Voittanut tarjoaja on saanut 38 laatupistettä, valittaja 30 laatupistettä ja kolmas tarjoaja 14 laatupistettä. Voittanut tarjoaja on saanut yhteensä 98 pistettä, jonka perusteella se on valittu hankinnan toimittajaksi.

Voittaneen tarjoajan tarjoushinnan poikkeuksellinen alhaisuus

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut poikkeuksellisen alhainen ja vääristänyt kilpailua.

Hankintalain 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä I ja IV osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan kansallisia hankintoja koskevan 11 luvun säännöksiä.

Hankintalain 106 §:n mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintayksikkö on esittänyt, että se on voinut luottaa voittaneen tarjoajan tarjoukseen ja että voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut lähes sama kuin tarjouskilpailuun osallistuneen kolmannen tarjoajan tarjoushinta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittama pitää paikkansa, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Kuitenkin yhtäältä hankintalain 3 §:ssä todetuista periaatteista ja toisaalta mahdollisuudesta turvata hankintayksikön sopimusoikeudellinen asema johtuu, että hankintayksikkö voi tietyissä tilanteissa hylätä hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Poikkeuksellisen alhaisten tarjousten hylkäämisellä mahdollistetaan hankintayksikölle tarjoushinnan riittämättömyydestä todennäköisesti aiheutuvien taloudellisten riskien huomioiminen.

Käsiteltävänä olevassa asiassa voittaneen tarjoajan ja kolmannen tarjoajan tarjoama kuukausihinta on ollut euromäärältään lähes sama. Mainittujen tarjoajien tarjousten kuukausihinnan ero on ollut vain noin 17 prosenttia verrattuna valittajan tarjoamaan hintaan. Ottaen huomioon mainitut kolme tarjoushintaa markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole pitänyt voittaneen tarjoajan tarjoushintaa poikkeuksellisen alhaisena.

Hankintapäätöksen perusteleminen

Valittaja on lisäksi esittänyt, että hankintayksikkö on toiminut virheellisesti, kun se ei ole perustellut hankintapäätöstään.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Pykälän 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Edellä esitetyllä tavalla hankintapäätöksestä ei ole ilmennyt perusteluja hankintayksikön päätökselle. Hankintayksikkö on esittänyt markkinaoikeudelle tarjousten vertailua koskeneen asiakirjan vasta valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintapäätöstä ei ole perusteltu hankintalaissa edellytetyllä tavalla ja että hankintayksikön menettely on tältä osin ollut hankintasäännösten vastaista. Lisäksi hankintayksikkö ei ole hankintapäätöksen tekemisen jälkeenkään toimittanut valittajalle kaikkia niitä asiakirjoja, jotka olisivat olleet tarpeellisia hankintapäätöksen oikeellisuuden arvioimiseksi.

Valittaja on kuitenkin saamiensa tietojen perusteella kyennyt tekemään valituksen markkinaoikeuteen ja hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnin kannalta merkitykselliset asiakirjat ovat olleet valittajalle markkinaoikeudelta saatavissa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön ole katsottava menetelleen tältä osin sillä tavoin hankintasäännösten vastaisesti, että hankintayksikön menettelyn perusteella asiassa olisi aihetta harkita seuraamusten määräämistä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan sillä tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, että asiassa tulisi harkita seuraamusten määräämistä. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikkö on edellä kuvatun mukaisesti toiminut hankintasäännösten vastaisesti hankintapäätöstä perustellessaan. Lisäksi hankintayksikkö on vielä kieltäytynyt hankintapäätöksen tekemisen jälkeenkin antamasta valittajalle tämän tiedustelemia asiakirjoja. Tämän johdosta valittajalla ei ole valitusta tehdessään ollut tiedossaan kaikkia asiaan liittyviä seikkoja ja valittajalla on katsottava olleen perusteltu oikeudellinen tarve saattaa asia markkinaoikeuden tutkittavaksi.

Hankintayksikön hankintasäännösten vastainen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi tässä tilanteessa pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Ruoveden Asunnot Oy:n korvaamaan TKP Nieminen Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Ruoveden Asunnot Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 12.7.2018