MAO:377/18

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työnhakijoiden määräaikaisia haastatteluja tukevat ostopalvelut

julkinen hankinta - tarjousten vertailu - hankintalaki 2017

Diaarinumero: 2017/447
Antopäivä: 10.7.2018

ASIAN TAUSTA

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 10.2.2017 julkaistulla sosiaalipalveluita ja muita erityispalveluita koskevalla hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta työnhakijoiden määräaikaisia haastatteluja tukevien ostopalveluiden hankinnasta arvioidulle sopimusajalle 1.4.2017–31.12.2018.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 8.5.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Varsinais-Suomen aluetta koskien KK Valmennuskeskus Oy:n, Spring House Oy:n ja Työelämän Infopiste Oy:n tarjoukset.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on 23.5.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 8.5.2017 tekemänsä hankintapäätöksen Varsinais-Suomen aluetta koskien ja tehnyt sanottua aluetta koskien uuden hankintapäätöksen, jolla se on valinnut KK Valmennuskeskus Oy:n, Spring House Oy:n ja Arffman Consulting Oy:n tarjoukset.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 5.000.000 euroa, josta Varsinais-Suomen aluetta koskevan hankinnan osuus on ollut 450.000 euroa.

Markkinaoikeus on 18.9.2017 antamallaan päätöksellä numero 573/17 sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Työelämän Infopiste Oy on vaatinut, että markkinaoikeus myöntää sille käsittelyluvan, kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 15.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.750 euroa lisättynä oikeudenkäyntimaksulla, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjousten vertailu on ollut virheellistä. Hankintayksikkö on ensinnäkin antanut tarjousten vertailussa Arffman Consulting Oy:n tarjoukselle neljä pistettä vertailuperusteesta, joka on koskenut palveluntuottajan kuvausta mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua, vaikka hankintapäätöksen kuvausosioon tarjoukselle on kirjattu kyseisen vertailuperusteen osalta nolla pistettä. Lisäksi hankintapäätöksessä on ilmoitettu, ettei Arffman Consulting Oy:n tarjoukseen sisältynyt kuvaus ole tuonut uusia palveluinnovaatioita ja että se ei ole poikennut muissa tarjouksissa esiin tuoduista toteutustavoista. Tältä osin päätös on perustunut ilmeiseen tekniseen virheeseen pisteiden laskemisen osalta.

Lisäksi hankintayksikkö on pisteyttänyt kahteen kertaan samoja seikkoja Arffman Consulting Oy:n ja muiden valittujen tarjoajien tarjousten osalta. Valittajalle toimitetun Arffman Consulting Oy:n tarjouksen julkisen version perusteella vaikuttaa siltä, että Arffman Consulting Oy:n tarjoukselle on annettu vertailuperusteen "Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua" osalta pisteitä innovatiivisuudesta sellaisten seikkojen perusteella, joita muiden tarjoajien ja valittajan tarjousten osalta on arvioitu sähköisiä välineitä koskeneen vertailuperusteen kohdalla. Näin on menetelty myös kahden muun valitun tarjoajan tarjouksen kohdalla.

Tarjouksia vertailtaessa ei voida antaa kahdesti pisteitä samoista seikoista. Mikäli tällainen sallitaan, näin tulee menetellä kaikkien tarjousten osalta. Valittaja ei ole toistanut sähköisiin välineisiin liittyneitä innovatiivisia seikkoja uudestaan sen kuvauksen kohdalla, jonka se on antanut vertailuperusteen "Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua". Sähköisten välineiden perusteella myös valittajan tarjouksen olisi tullut saada innovatiivisuudesta neljä pistettä.

Vastine

Vaatimukset

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjousten vertailu ei ole ollut virheellistä. Arffman Consulting Oy:n tarjoukselle on annettu vertailuperusteesta "Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua" oikea pistemäärä. Sen sijaan vertailun perusteluteksti on ollut hankintayksikön kirjoitusvirheeseen verrattavan virheen vuoksi määrä. Kirjoitusvirhe on sittemmin korjattu valittajan oikaisuvaatimukseen annetussa päätöksessä. Siten pisteytys ei ole ollut mainitulta osin virheellistä.

Asiassa ei ole myöskään kahdesti pisteytetty samoja seikkoja. Jokainen vertailuperuste on arvioitu omana itsenäisenä kohtanaan sen pohjalta, mitä kukin tarjoaja on kyseiseltä osin tarjouksessaan kuvannut. Sähköisiin välineisiin liittyneen vertailuperusteen osalta on arvioitu, tarjotaanko sähköisiä välineitä vai ei, ja kuinka laajasti tai monipuolisesti. Vertailuperusteen "Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua" osalta on voitu ottaa huomioon myös sähköisten välineiden uudenlainen innovatiivinen käyttö, mikäli ne ovat arvioitavaan kohtaan liittyneet ja ne on kohdassa kuvattu. Kyseessä on kaksi eri asiaa ja sähköisiä välineitä on vertailtu näissä kohdissa eri tavoin ja eri näkökulmasta.

Kuultavien lausunnot

Arffman Consulting Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Arffman Consulting Oy:n mukaan sen tarjoukselle annetun pistemäärän ja sanallisen kuvauksen välillä on ollut ristiriitaa. Tämä on johtunut teknisestä virheestä. Tekninen virhe on koskenut pisteytyksen kuvausta eikä annettua pistemäärää. Tätä tukee se, että muiden elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alueiden osalta yhtiön tarjoukselle on annettu neljä pistettä, eikä ole todennäköistä, että arviointi olisi ollut Varsinais-Suomen alueen osalta toisenlainen. Valittajalle toimitettu julkinen versio innovatiivisuuden kuvauksesta on ollut niin suppea, että sen perusteella ei ole voinut tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

Spring House Oy on lausunnossaan muun ohella esittänyt, että hankinnassa ei ole pisteytetty samoja asioita moneen kertaan.

Valmennuskeskus Public Oy on antanut lausunnon.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sähköisiä välineitä koskeneen vertailuperusteen osalta on tullut kertoa palvelun toteuttamisessa käytössä olevat sähköiset työkalut, välineet ja verkkopalvelut esimerkiksi yhteydenpitoon, työnhakuun ja asiakkaan itsensä kehittämiseen. Vertailuperusteen "Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua" yhteydessä on puolestaan tullut olla kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua sekä mainita, miten tapa poikkeaa tavanomaisesta tavasta toteuttaa palvelua. Valittaja ei ole toistanut sähköisten välineiden innovatiivista käyttöä uudestaan vertailuperusteeseen "Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua" antamansa kuvauksen yhteydessä, vaan on viitannut muun ohella omaamiinsa digitaalisiin työkaluihin, ammattitaitoiseen tukeen ja mobiilisovellukseen sekä perustellut sitä näkökulmaa, miten uudenlaiset toteutustavat eroavat perinteisestä työnvälityksestä. Lisäksi valittaja on kuvannut konseptia ja sitä, että valittajan palvelun taustalla on konstruktiiviseen ohjausteoriaan perustuva voimavara- ja ratkaisukeskeinen näkökulma, joka näkyy kaikessa mitä valittaja tekee.

Valittajan tarjouksesta on ilmennyt sähköisten välineiden innovatiivisuus muun ohella tavassa, jolla Google+ -oppimisalustaa on käytetty, työnhaun menestymistarinoiden osalta, verkkoluentoina ja tietoiskuina, mobiilisovelluksen ja sosiaalisen median sovelluksien käytössä, nykyaikaisena yhteydenpitona asiakkaisiin, SurveyMonkey online-työkaluna sekä ryhmätekstiviestipalveluna yhteydenottoihin.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden pyynnöstä toimittamassaan lisävastineessa muun ohella esittänyt, että sähköisten välineiden osalta tarjouksia on vertailtu keskenään ja keskeisenä perusteena on katsottu kuinka laajasti tai monipuolisesti erilaisia sähköisiä välineitä ja työkaluja on tarjottu. Valmennuskeskus Public Oy:n, Spring House Oy:n ja Arffman Consulting Oy:n tarjouksissa sähköisten välineiden ja työkalujen ilmoitettu määrä on ollut selvästi laajempi ja monipuolisempi kuin valittajan tarjouksessa. Valmennuskeskus Public Oy:n, Spring House Oy;n ja Arffman Consulting Oy:n tarjouksissa on kuvattu yhteydenpitoon ja työskentelyyn käytössä olevat järjestelmät sekä työnhakuun ja itsensä kehittämiseen käytettävät työkalut ja järjestelmät monipuolisesti. Pisteitä on näille tarjoajille annettu neljä, koska on katsottu, että välineitä on tarjottu selvästi keskimääräistä enemmän ja niiden käytön on katsottu olevan monipuolista. Valittajan tarjouksessa välineitä on tarjottu keskimääräistä vähemmän ja ne eivät ole olleet kovin monipuolisia. Valittajan kyseisessä kohdassa antama kuvaus on ollut kokonaisuudessaan suppea.

Hankintayksikkö on lisäksi antanut salassa pidettävän selvityksen siitä, miten se on arvioinut tarjouksia vertailuperusteen "Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua" osalta.

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta käyttänyt hyväkseen tilaisuutta lausua hankintayksikön lisävastineen johdosta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Vaatimus käsittelyluvan myöntämisestä

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus myöntää sille käsittelyluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 146 §:n 3 momentin mukainen käsittelyluvan saaminen muutoksenhaun edellytyksenä koskee mainitun lain 43 §:n mukaisia jo perustettuun puitejärjestelyyn perustuvia kilpailutuksia. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kysymys hankintalain 43 §:n 2 momentin mukaisesta puitejärjestelyyn valittujen toimittajien välillä järjestettävästä niin sanotusta kevennetystä kilpailutuksesta, josta valittaminen edellyttäisi käsittelyluvan myöntämistä. Näin ollen asiassa ei tule harkittavaksi käsittelyluvan myöntäminen.

Perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 115 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras.

Tarjouspyynnön keskeinen sisältö ja hankintaa koskevat päätökset

Kysymyksessä olevan hankinnan kohteena ovat olleet työnhakijoiden määräaikaisia haastatteluja tukevat ostopalvelut.

Hankintailmoituksen kohdan II.2.4 "Kuvaus hankinnasta" perusteella kysymys on ollut puitejärjestelynä toteuttavasta hankinnasta, jolle kysymyksessä olevan Varsinais-Suomen alueen osalta on ollut tarkoitus valita kolme palveluntuottajaa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena hankinnassa on ollut paras hinta-laatusuhde. Tarjousten vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 3 "Vertailukriteerit" siten, että hinnasta on voinut saada enintään 9 pistettä ja laadusta yhteensä enintään 55 pistettä.

Laadun vertailuperusteet on jaettu kahteen osaan: "Osa I: Henkilöresurssit" ja "Osa II: Laadullinen suorituskyky ja palvelulupaus asiakkaalle". Osa II on jaettu edelleen kahtia: palveluntuottajan asiakkaalle antaman palvelulupauksen arviointiin ja palvelun toteuttamisen muiden edellytysten arviointiin. Palvelun toteuttamisen muiden edellytysten kohdalla mainitussa tarjouspyynnön liitteessä 3 on ilmoitettu vertailuperusteeksi ensinnäkin:

"Palvelun toteuttamisessa käytössä olevat sähköiset työkalut, välineet ja verkkopalvelut esim. yhteydenpitoon, työnhakuun ja asiakkaan itsensä kehittämiseen."

Edellä mainittuun vertailuperusteeseen liittyen on lisäksi ilmoitettu tarjousten arviointia koskien seuraavaa:

"Arvioidaan tarjouksia keskenään.
0 pistettä= välineitä ei tarjota
2 pistettä = välineitä tarjotaan keskimääräistä vähemmän ja ne eivät ole kovin monipuolisia.
4 pistettä = välineitä tarjotaan keskimääräistä enemmän ja ne ovat monipuolisia".

Toiseksi palvelun toteuttamisen muiden edellytysten kohdalla on tarjouspyynnön liitteessä 3 ilmoitettu vertailuperusteena:

"Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua. Tarjoajan tulee kuvauksessaan kertoa ja perustella, miten esitetty innovaatio poikkeaa tavanomaisesta tavasta toteuttaa palvelua."

Edellä mainittuun vertailuperusteeseen liittyen on lisäksi ilmoitettu tarjousten arviointia koskien seuraavaa:

"Arvioidaan tarjouksia keskenään.
0 pistettä = kuvaus ei tuo uusia palveluninnovaatioita eikä se poikkea muissa tarjouksissa esiin tuoduista toteutustavoista.
4 pistettä = kuvaus on keskimääräistä innovatiivisempi eli tuo uusia, muista tarjouksista poikkeavia toteutustapaoja esiin."

Kummankin edellä mainitun vertailuperusteen osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa on lisäksi ilmoitettu, että tietoja arvioidaan "Palvelun toteutussuunnitelma" -nimisellä lomakkeella.

Edellä mainittu lomake on ollut tarjouspyynnön liitteenä 5. Kyseisessä liitteessä on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Kuvaus nro 1: Palvelun toteuttamisessa käytössä olevat sähköiset työkalut, välineet ja verkkopalvelut esim. yhteydenpitoon, työnhakuun ja asiakkaan itsensä kehittämiseen (max 2 s.)"

"Kuvaus nro 3: Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua. Tarjoajan tulee kuvauksessaan kertoa ja perustella, miten esitetty innovaatio poikkeaa tavanomaisesta tavasta toteuttaa palvelua (max 2 s.)".

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 8.5.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Varsinais-Suomen aluetta koskien KK Valmennuskeskus Oy:n, Spring House Oy:n ja Työelämän Infopiste Oy:n tarjoukset. Hankintapäätöksen liitteenä olleessa vertailutaulukossa on Arffman Consulting Oy:n vertailuperusteen "Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua (miten innovaatio poikkeaa tavanomaisesta tavasta toteuttaa palvelua)" kohdalla annettu neljä pistettä. Taulukon kohdassa "vertailun perustelut" on kuitenkin ilmoitettu seuraavaa:

"Kuvaus ei tuo uusia palveluinnovaatioita eikä se poikkea muissa tarjouksissa esiintuoduista toteutustavoista: 0 pistettä (Ei mitään erityistä uutta)."

Kokonaisuudessaan hankintayksikkö on antanut Arffman Consulting Oy:n tarjoukselle yhteensä 53 pistettä.

Hankintayksikkö on 23.5.2017 tekemässään hankintaoikaisupäätöksessä ilmoittanut muun ohella seuraavaa:

"Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt tehdä hankintaoikaisun ja poistaa virheellisen päätöksensä 8.5.2017 omasta aloitteestaan, koska 8.5. tehty päätös perustuu ilmeiseen tekniseen virheeseen arviointipöytäkirjassa.

Hallintolain 434/2003 51 §:n perusteella viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Koska virhe vaikuttaa päätökseen ja hankintasopimuksen tekoon hankintayksikkö ratkaisee asian uudelleen."

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on edelleen 23.5.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä valinnut KK Valmennuskeskus Oy:n, Spring House Oy:n ja Arffman Consulting Oy:n tarjoukset. Kyseiseen päätökseen on liitetty uusi vertailutaulukko, jonka perusteella Arffman Consulting Oy:n tarjouksen kokonaispisteet ovat olleet 56.

Hankintayksikkö on 13.6.2017, eli käsillä olevaa asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä, tehnyt päätöksen valittajan tekemän oikaisuvaatimuksen johdosta. Hankintayksikkö on todennut kyseisen päätöksen perusteluissa vertailuperusteen "Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua" osalta muun ohella seuraavaa:

"ELY-keskus toteaa, että kohta on pisteytetty oikein, mutta vertailun perusteluteksti on ELY-keskuksen kirjoitusvirheeseen verrattavan virheen vuoksi väärä.

Siten ELY-keskus hylkää vaatimuksen pisteytyksen muuttamisesta tältä osin, mutta korjaa edellä mainitussa kohdassa vertailun perustelutekstin muotoon: ʼKuvaus on keskimääräistä Innovatiivisempi eli tuo uusia, muista tarjouksista poikkeavia toteutustapoja esiin:ʼ. Päätöksen liitteenä on korjattu arviointipöytäkirja."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että tarjousten vertailu on ollut virheellistä ensinnäkin sen johdosta, että hankintayksikkö on antanut tarjousten vertailussa Arffman Consulting Oy:n tarjoukselle neljä pistettä vertailuperusteesta, joka on koskenut palveluntuottajan kuvausta mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua, vaikka hankintapäätöksen kuvausosioon mainitulle tarjoukselle on kirjattu kyseisestä vertailuperusteesta nolla pistettä.

Kuten edellä on selostettu, asiassa on hankintayksikön toimesta sanotulta osin tuotu esiin se, että Arffman Consulting Oy:n tarjous on mainitun vertailuperusteen osalta ollut sinänsä pisteytetty oikein, mutta että pisteytyksen perustelutekstissä on ollut virhe, jonka hankintayksikkö on sittemmin oikaissut kirjoitusvirheenä. Asiassa ilmenneen valossa ei ole syytä epäillä, että mainitulta osin hankintayksikön tarkoituksena on ollut antaa Arffman Consulting Oy:n tarjoukselle sille hankintapäätöksessä annettu pistemäärä ja että kyse puheena olevalta osin on virheestä perustelutekstissä.

Edellä mainitun lisäksi valittaja on esittänyt, että tarjousten vertailu on ollut virheellistä myös sen johdosta, että hankintayksikkö on pisteyttänyt kahteen kertaan samoja seikkoja Arffman Consulting Oy:n ja muiden valittujen tarjoajien tarjousten osalta ja että valittajan tarjouksen olisi tullut saada lisäpisteitä sen sähköisistä välineistä myös innovatiivisuuden arvioinnissa.

Valittajan tarjoukselle on annettu tarjousten vertailussa kaksi pistettä vertailuperusteesta "Palvelun toteuttamisessa käytössä olevat sähköiset työkalut, välineet ja verkkopalvelut esim. yhteydenpitoon, työnhakuun ja asiakkaan itsensä kehittämiseen". Kyseistä pisteytystä hankintayksikkö on perustellut seuraavasti:

"Palvelun toteuttamisessa käytössä olevia sähköisiä työkaluja, välineitä ja verkkopalveluita tarjotaan keskimääräistä vähemmän ja ne eivät ole kovin monipuolisia."

Puitejärjestelyyn valittujen tarjoajien tarjouksille on puolestaan annettu mainitusta vertailuperusteesta neljä pistettä. Tarjouksille annettuja pisteitä on perusteltu seuraavasti:

"Palvelun toteuttamisessa käytössä olevia sähköisiä työkaluja, välineitä ja verkkopalveluita tarjotaan keskimääräistä enemmän ja monipuolisesti."

Edellä selostetulla tavalla vertailuperusteen "Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua" osalta valittajan tarjoukselle on puolestaan annettu 0 pistettä. Kyseistä pisteytystä hankintayksikkö on perustellut seuraavasti:

"Kuvaus ei tuo uusia palveluinnovaatioita, eikä se poikkea muissa tarjouksissa esiintuoduista toteutustavoista."

Kukin puitejärjestelyyn valitun tarjoajan tarjoukselle on puolestaan annettu mainitusta vertailuperusteesta neljä pistettä. KK Valmennuskeskus Oy:n ja Spring House Oy:n tarjousten osalta pisteytystä on perusteltu seuraavasti:

"Kuvaus on keskimääräistä innovatiivisempi eli tuo uusia, muista tarjouksista poikkeavia toteutustapoja esiin."

Hankintayksikkö on sittemmin hankintaoikaisupäätöksellä 13.6.2017 esittänyt edellä mainitun perustelun myös Arffman Consulting Oy:n tarjoukselle sanotun vertailuperusteen osalta annetulle pisteytykselle.

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjousten vertailussa sen suhteen, miten se pisteyttää tarjoukset, kunhan vertailu tapahtuu etukäteen ilmoitettujen vertailuperusteiden perusteella ja tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin perustuen tarjoajien kannalta tasapuolisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on vertailuperusteen "Palvelun toteuttamisessa käytössä olevat sähköiset työkalut, välineet ja verkkopalvelut esim. yhteydenpitoon, työnhakuun ja asiakkaan itsensä kehittämiseen" osalta verrannut tarjouksia toisiinsa ja arvioinut tarjoajien tarjoamien sähköisten välineiden määrää ja laatua. Markkinaoikeudelle toimitettujen tarjousten valossa ero tarjouksille annetuissa pisteissä on perustunut tarjouksista ilmenneisiin eroihin sähköisten välineiden toiminnassa ja määrässä.

Vertailuperusteen "Palveluntuottajan kuvaus mahdollisista uusista tavoista toimia tai toteuttaa palvelua" osalta hankintapäätöksen ja hankintayksikön selvityksen mukaan valittajan tarjouksessa ei ole kuvattu tältä osin erityisen innovatiivisia toteuttamistapoja. Sen sijaan voittaneiden tarjoajien tarjouksissa on hankintapäätöksen ja markkinaoikeudelle toimitettujen tarjousten perusteella kuvattu sellaisia toimintatapoja, joiden perusteella hankintayksikkö on harkintavaltansa perusteella voinut antaa voittaneille tarjoajille neljä pistettä. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että hankintayksikkö olisi innovatiivisuuden osalta arvioinut samoja seikkoja kuin sähköisten välineiden osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnöstä ilmenevällä tavalla tarjoajien on vertailtavien seikkojen eri kohtiin tullut antaa erilliset kuvaukset. Sanottuun nähden hankintayksikön ei ole katsottava toimineen virheellisesti, kun se ei ole ottanut huomioon valittajan sähköisten välineiden osalta antamaa kuvausta osana valittajan tarjouksen innovatiivisuuden arviointia.

Edellä esitetty huomioon markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö on menetellyt tarjousten vertailussa valittajan väittämällä tavalla virheellisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Edellä selostetulla tavalla hankintayksikön Arffman Consulting Oy:n tarjoukselle yhden vertailuperusteen osalta antama pistemäärä ja sitä koskenut perusteluteksti ovat ennen hankintayksikön markkinaoikeuskäsittelyn aikana 13.6.2017 tekemää hankintaoikaisupäätöstä olleet ristiriitaiset. Sanottu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että myös hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa osaksi vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Työelämän Infopiste Oy:n korvaamaan Pirkanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta enemmälti.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.7.2018