MAO:373/18

Sysmän kunta - piha-alueiden talvikunnossapito

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - epäselvä tarjous

Diaarinumero: 2017/776
Antopäivä: 9.7.2018

ASIAN TAUSTA

Sysmän kunnan (jäljempänä myös hankintayksikkö) tekninen palvelukeskus on ilmoittanut 21.11.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta erikseen mainittujen piha-alueiden talvikunnossapidon palveluhankinnasta vuosille 2017–2020 ja mahdolliselle optiokaudelle vuosina 2021–2022.

Sysmän kunnan toimintaympäristövaliokunta on 7.12.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 20 valinnut RTK-Palvelu Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoidun arvonlisäverottoman kokonaisarvon on hankintayksikön ilmoittaman mukaan arvioitu ylittävän 60.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoittaman mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

SyViRa Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.300 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettu kalusto ei ole ollut sopiva piha-alueiden talvikunnossapitoon. Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettu kaluston paino on poikennut kyseisten ajoneuvojen ajoneuvorekisteriotteelle merkitystä. Yksi tarjouksessa ilmoitetuista ajoneuvoista on ollut maataloustraktori, joka ei koon takia mahdu auraamaan tai hiekoittamaan tarjouspyynnössä tarkoitetuilla piha-alueilla olevien suojakatosten alla. Toinen ajoneuvo on puolestaan ollut liukuohjattava taajamatraktori tarjouspyynnössä vaaditun runko-ohjattavan sijasta. Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksessa varakoneeksi ilmoitettu ajoneuvo ei ole vastannut tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettua Stage II-vaatimusta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettu työhön kuluva aika on lisäksi tarkoituksella ilmoitettu liian alhaiseksi. Hoidettavan alueen koko on ollut noin 11.130 neliömetriä, ja alueet ovat sijainneet kolmessa eri paikassa. Siirtymäaikoihin on tullut lisäksi sisällyttää hiekoittimen täyttäminen kunnan osoittamasta varastosta. Voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ilmoittaman hiekoittimen tilavuuden perusteella hiekoitin on tullut täyttää kolme kertaa koko alueen hiekoittamiseksi. Hiekoittimen täyttö vie kerralla 15 minuuttia, eli jo yhden hiekoituskerran täytöt kestävät yhteensä noin 45 minuuttia. Siten kaikki hiekoitettavat alueet on mahdotonta hiekoittaa voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetussa 40 minuutissa. Lisäksi on mahdotonta aurata tarjouspyynnössä tarkoitettuja piha-alueita 55 minuutissa.

Vastine

Vaatimukset

Sysmän kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintayksikkö on arvioinut voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetun kaluston tarjouspyynnön vaatimusten mukaiseksi ja tehtävään soveltuvaksi. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään pidättänyt harkintavallan tarjouspyynnöstä poikkeavien tarjousten hyväksymiseen.

Tarjousten vertailu on perustunut kahteen tekijään, tuntiveloitukseen ja työhön kuluvaksi ilmoitettuun aikaan. Nämä ovat yhdessä muodostaneet yhden auraus- ja hiekoituskerran hinnan, jonka vertailulla tarjouskilpailu on ratkaistu. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitettu tuntimäärä on ollut uskottava. Hankintayksiköllä ei ole ollut syytä epäillä tarjouspyynnössä tarkoitettuja piha-alueita hoitavan yrityksen tehneen virhearviota enimmäistuntimäärää määritellessään.

Kuultavan lausunto

RTK-Palvelu Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että se on hoitanut hankinnan kohteena olevaa palvelua aiemmin. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ilmoitetulla enimmäisajalla ei kykene hoitamaan edes pakkaslumen parin senttimetrin aurausta siirtymineen. Voittanut tarjoaja on tältä osin esittänyt harhaanjohtavaa tietoa tarjouksessaan.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on markkinaoikeuden tiedustelun johdosta esittänyt, että sen paremmin valittaja kuin voittanut tarjoaja ei ole tarjonnut kaavateiden talvikunnossapitoa, joten niiden osalta ei ole tullut arvioida kaavateiden kunnossapitokalustoon liittynyttä vaatimusta. Valittajan tarjoamat ajoneuvot ovat olleet tarjouspyynnössä mainittujen neliveto- tai taajamatraktoreiden sijasta pienkuormaajia ja voittaneen tarjoajan ajoneuvot ovat olleet nelivetotraktori ja pienkuormaaja. Voineen tarjoajan tarjous on sisältänyt tarjouspyynnön ehtojen mukaisen työkoneen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys Sysmän kunnan erikseen mainittujen piha-alueiden kunnossapitohankinnasta. Hankinnasta on 21.11.2017 julkaistu kansallinen hankintailmoitus. Sysmän kunta on lisäksi 20.11.2017 julkaissut hankintailmoituksen kaavateiden ja erikseen mainittujen piha-alueiden talvikunnossapidosta.

Hankintayksikkö on kysymyksessä olevan tarjouskilpailun osalta vastaanottanut tarjousten antamiselle asetettuun määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Hankintayksikkö on valinnut urakoitsijaksi RTK-Palvelu Oy:n edullisimman kokonaishinnan perusteella.

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen tarjouksessa esitetyn kaluston osalta muun ohella sen perusteella, että voittaneen tarjoajan kalusteluettelossa mainitut taajamatraktorit eivät ole olleet runko-ohjattavia.

Tarjouspyynnössä on todettu kalustoon liittyen seuraavaa:

"Kalustoon ja kuljettajaan liittyvät erityisvaatimukset on esitetty talvikunnossapito-ohje liitteessä.

Aurauskalustoksi kaavateille soveltuu runko-ohjattava taajamatraktori tai 4-vetotraktori varustettuna kääntyvällä alueauralla. Työkoneen auran tulee olla varustettu hammas- tai reikäterällä. Tarjoukseen tulee liittää kalusteluettelo tarjoajan varaamasta kalustosta ja varusteista. Luettelosta pitää ilmetä kaluston aurausohjeen mukaisuus.

[– –]

Mikäli tarjous ei täytä tarjouspyynnön tai aurausohjeen ehtoja, koskien henkilöstöä, tarjoajan liikevaihtoa tai kalustoa tarjous voidaan hylätä."

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että kalustoa koskeva vaatimus, johon valittaja on viitannut, on liittynyt yksinomaan toiseen samaan aikaan kilpailutettuun hankintaan.

Asiassa esitetyn mukaan hankintayksikkö on julkaissut peräkkäisinä päivinä kaksi eri hankintailmoitusta Sysmän kunnan teiden ja piha-alueiden talvikunnossapidosta. Järjestyksessä ensimmäinen hankintailmoitus on koskenut kaavateiden ja erikseen mainittujen piha-alueiden kunnossapitoa. Järjestyksessä jälkimmäinen ilmoitus on puolestaan koskenut erikseen mainittujen piha-alueiden talvikunnossapitoa. Kuten edellä on todettu, nyt tarkasteltavana olevassa hankinnassa on ollut kyse viimeksi mainitusta, eli erikseen mainittujen piha-alueiden talvikunnossapitoa koskevasta hankinnasta.

Kyseistä hankintaa koskevassa tarjouspyynnössä kaluston osalta esitetyn osalta markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön maininta runko-ohjattavasta taajamatraktorista tai 4-vetotraktorista varustettuna kääntyvällä alueauralla on sinänsä sanamuotonsa mukaan ollut luettavissa vain kaavateiden aurauskalustoa koskevaksi. Toisaalta, vaikka kysymyksessä oleva hankinta on koskenut ainoastaan erikseen mainittujen piha-alueiden talvikunnossapitoa, eikä hankinnassa ole sinänsä ollut lainkaan kyse kaavateiden talvikunnossapidosta, sanottu maininta on ollut omiaan antamaan sen kuvan, että kyseinen kalustoa koskeva vaatimus on ollut olennainen myös puheena olevan hankinnan osalta ottaen huomioon, että mainittu vaatimus on kuitenkin nimenomaisesti esitetty kysymyksessä olevassa tarjouspyynnössä.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsookin, että tarjouspyyntö on edellä mainitun kalustoa koskevan vaatimuksen osalta ollut siinä määrin tulkinnanvarainen, ettei se ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoista ei myöskään ole käynyt ilmi, ovatko mahdolliset kalustoa koskeneet vaatimukset koskeneet myös sellaisia koneita, joita tarjoajat ovat voineet tarjota kahden tarjouspyynnössä vaaditun koneen lisäksi tai mainittujen kahden tarjouspyynnössä vaaditun koneen varalle.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Sysmän kunta aikoo edelleen toteuttaa nyt kysymyksessä olevan erikseen mainittujen piha-alueiden talvikunnossapidon hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Sysmän kunnan toimintaympäristövaliokunnan 7.12.2017 tekemän hankintapäätöksen § 20. Markkinaoikeus kieltää Sysmän kuntaa tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 5.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Sysmän kunnan korvaamaan SyViRa Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.300 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 10.7.2018