MAO:371/18

Vantaan kaupunki - oppilaskuljetukset

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2017/757
Antopäivä: 5.7.2018

ASIAN TAUSTA

Vantaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 10.10.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta oppilaskuljetusten palveluhankinnasta ajalle 1.2.2018–31.1.2020 ja mahdollisille kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Vantaan kaupungin konserni- ja asukaspalvelujen toimialan hankintajohtaja on 29.11.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 108 sulkenut Mr. Taxi Oy:n soveltumattomana tarjoajana tarjouskilpailusta ja valinnut ensisijaisesti Logi Point Oy:n tarjouksen ja toissijaisesti Oy Taxia Ab:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo kahden vuoden hankintakaudelle sekä kahdelle yhden vuoden optiokaudelle on hankintailmoituksen mukaan ollut 4.800.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Mr. Taxi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintapäätöksen täytäntöönpanon ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.695 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan antama tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, eikä valittajaa olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan kolme referenssiä, joiden yhteenlaskettu arvo on ollut 1.206.342,54 euroa aikavälillä 1.11.2016–31.10.2017 ja 1.106.688,37 euroa aikavälillä 1.11.2015–31.10.2016. Hankintayksikkö on huomioinut ainoastaan arvokkaimman referenssin ja todennut, että valittajan referenssit eivät ole olleet riittävät hankinnan arvon ja laajuuden osalta.

Tarjouslomakkeessa on käytetty referenssivaatimuksen kohdalla monikkomuotoa "vastaavan tyyppisistä ja kokoisista hankinnoista" ja mainittu, että referenssikohteita on oltava vähintään yksi. Tästä johtuen valittaja on tulkinnut referenssejä koskevan vaatimuksen siten, että referenssivaatimus voidaan täyttää useammalla referenssillä yhdessä. Näin ollen valittaja on täyttänyt referenssejä koskevan vaatimuksen, kun referenssien yhteenlaskettu vuosiarvo on ollut 1,2 miljoonaa euroa. Se on vastannut hankinnan kohteen vuosiarvoa, eikä valittajaa olisi saanut sulkea tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti näin tehdessään.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut referenssikseen hankintayksikön eli Vantaan kaupungin referenssin, jonka vuosiarvo on ollut 870.000 euroa. Mikäli tarjousvertailun tarkoituksena on ollut, että referenssivaatimusta tulkitaan siten, että tarjoaja ilmoittaa ainoastaan yhden referenssin, joka vastaa laajuudeltaan hankinnan kohdetta, ei voittanut tarjoaja ole täyttänyt referenssivaatimusta. Näin ollen voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Vaikka hankintapäätöksessä mainitaan kuljetuksien määriä referenssien yhteydessä ja nimetään arviointiperusteeksi sekä hankinnan arvo että hankinnan laajuus, ei hankintasäännösten mukaan referenssien osalta tule huomioida muuta kuin niiden arvo. Hankintayksikkö ei ole saanut huomioida referenssien osalta esimerkiksi niihin liittyvien kuljetuksien määriä tehdessään hankintapäätöstä.

Kolmannen tarjouskilpailuun osallistuneen yrityksen, eli Oy Taxia Ab:n referenssin arvoksi on ilmoitettu 2,2 miljoonaa euroa. Kyseinen 2,2 miljoonaa euroa kattanee koko sopimuskauden, kun yhtiön liikevaihto on ollut viimeksi kuluneen neljän vuoden aikana suurimmillaan 782.000 euroa.

Valittaja on tarjonnut halvimman hinnan. Valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun, mikäli valittajaa ei olisi virheellisesti suljettu tarjouskilpailusta.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta, koska valittajan tarjouksessaan ilmoittama referenssitieto ei ole vastannut hankinnan kohteen laajuutta.

Tarjouspyyntö on ollut yksiselitteinen ja selkeä sen suhteen, että tarjoajan on tullut ilmoittaa vain yksi referenssi vastaavan kokoisen palvelun tuottamisesta, sillä hankintayksikkö on käyttänyt sanasta referenssi yksikkömuotoa. Tarjoajille on varattu mahdollisuus esittää kysymyksiä tarjouspyynnöstä. Eräässä kysymyksiin annetuista vastauksista on käytetty referenssi-sanasta yksikkömuotoa, joten se ei ole voinut jäädä tarjoajille epäselväksi.

Valittajan tarjouksessaan ilmoittamista referensseistä yksikään ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia sen laajuuden osalta. Valittajan ilmoittamassa suurimmassa referenssissä kuljetettavien oppilaiden määrä on ollut 100 oppilasta ja sen arvo on ollut 509.836,04 euroa vuodessa. Voittaneen tarjoajan ilmoittama referenssi on kattanut 350 oppilasta ja se on ollut arvoltaan 1.200.000 euroa vuodessa. Palvelukuvauksessa on ilmoitettu, että kuljetettavien oppilaiden määrä on 350 oppilasta ja hankinnan vuosittainen arvo on 1.200.000 euroa.

Voittanut tarjoaja on hankintayksikön nykyinen oppilaskuljetusten toimittaja ja on ilmoittanut hankintayksikön referenssikseen. Voittanut tarjoaja on virheellisesti ilmoittanut tarjouksessaan referenssin arvon liian pienenä. Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarkennuksen ilmoittamaansa referenssiin. Hankintayksikölle on ollut virheestä huolimatta selvää, että voittaneen tarjoajan referenssi on vastannut tarjouspyynnössä esitettyä vaatimusta.

Valittaja on merkinnyt omaan tarjoukseensa kaikkiin referensseihinsä oppilaiden määrän. Tästä voi päätellä, että valittajakin on katsonut kuljetettavien oppilaiden määrällä olleen vaikutusta referenssin laajuutta arvioitaessa.

Oy Taxia Ab on ilmoittanut referenssinään Espoon kaupungin oppilaskuljetusten hoitamisen. Hankintayksikkö on voinut luottaa saamaansa tarjoukseen.

Kuultavan lausunto

Logi Point Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.850 eurolla viivästyskorkoineen.

Hankintayksikön tekemä hankintapäätös ei ole virheellinen, sillä tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella on ollut selvää, että tarjoajien on tullut esittää ainoastaan se referenssi, joka on ollut vastaava hankinnan kohteen kannalta. Tarjoajat ovat voineet esittää useampia referenssejä, mutta vain yhdellä referenssillä on ollut merkitystä tarjoajien arvioinnissa.

Hankinnan ennakoiduksi arvonlisäverottomaksi kokonaisarvoksi neljänä vuotena on arvioitu 4.800.000 euroa, jolloin hankinnan vuosittaiseksi ennakoiduksi arvoksi on saatu 1.200.000 euroa. Alalla ammattimaisesti toimivan tarjoajan on tullut ymmärtää, mitä referenssin vastaavuudella on tarkoitettu.

Kuultavan referenssi on ollut hankintayksikölle tehty oppilaskuljetusreferenssi. Kuultava on ilmoittanut tarjouksessaan referenssin vuosiarvoksi 870.000 euroa, joka on ollut edellisen kilpailutuksen arvioitu arvo. Todellisuudessa kuultavan referenssin vuosiarvo on kuitenkin ollut yli 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2016. Hankintayksikkö on pystynyt harkintavaltansa rajoissa arvioimaan kuultavan ilmoittaman referenssin laajuuden ja sen vastaavuuden. Kuultavan referenssi on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Valittajan tarjouksessaan ilmoittama referenssi on ollut vuosiarvoltaan ainoastaan 29 prosenttia oppilaskuljetusmäärältään ja 42 prosenttia hankinnan kohteena olleen palvelun arvosta, eikä se ole siten ollut tarjouspyynnössä tarkoitettu vastaava referenssi. Hankintayksikkö ei ole voinut hyväksyä kolmen referenssin yhdistelmää, sillä tarjouspyynnössä on yksiselitteisesti vaadittu esittämään hankinnan kohdetta, laajuutta ja laatua vastaava referenssi.

Hankintayksikön on tullut vertailla referenssistä myös oppilaskuljetusmääriä, sillä se on ollut olennainen osa referenssin vastaavuuden arviointia.

Nyt käsiteltävänä olevan asian kannalta ei ole merkitystä, olisiko Oy Taxia Ab tullut sulkea tarjouskilpailusta vai ei. Logi Point Oy:n tarjous on ollut halvempi kuin Oy Taxia Ab:n tarjous.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä esitetty soveltuvuusvaatimus on ollut epäselvä, sillä tarjouspyynnöstä ei ole käynyt ilmi, voiko soveltuvuusvaatimuksen täyttää useammalla referenssillä. Kysymykseen annetussa vastauksessa on todettu, että soveltuvuusvaatimus voidaan täyttää esimerkiksi samanlaisen palvelun toimittamisella tarjouspyynnön laajuudessa. Edellä mainittu on voitu tulkita niin, että soveltuvuusvaatimus on voitu täyttää myös muulla tavalla. Näin ollen valittaja on toiminut oikein ilmoittamalla kolme referenssiä, joiden yhteenlaskettu arvo on ollut noin 1.200.000 euroa.

Hankintayksikkö ei ole yksiselitteisesti ilmoittanut tarjouspyyntöasiakirjoissa, kuinka monta oppilasta tai kuljetusta referenssin on sisällettävä, jotta sen olisi katsottava laajuudeltaan vastaavan kyseessä olevaa hankintaa. Hankintayksikkö ei ole ilmoittanut yksiselitteisesti myöskään sitä, että referenssin arvon olisi tullut olla 1.200.000 euroa vuodessa.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen. Hankintayksikkö on markkinaoikeuden pyynnöstä toimittanut sen tarjoajilta pyytämistä lisätiedoista selvityksen, jonka mukaan se on pyytänyt sekä valittajaa että voittanutta tarjoajaa täsmentämään tarjouksiaan referenssien vuosittaisten arvojen osalta.

Hankintayksikön markkinaoikeudelle toimittaman materiaalin perusteella voittaneen tarjoajan eli Logi Point Oy:n referenssitoimituksen arvonlisäveroton arvo on vuonna 2017 ollut 1.223.950,20 euroa. Valittajan esittämien referenssien arvonlisäverottomat arvot ovat vuonna 2017 olleet hankintapäätökseenkin kirjatut 468.379,67 euroa, 509.836,04 euroa ja 228.126,83 euroa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Hankintamenettely

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia oppilaskuljetuksista Vantaan kaupungin perusopetuksen oppilaille. Valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan laajuus" on todettu, että hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 4.800.000 euroa.

Tarjouspyynnön kohdassa "Referenssitiedot" on todettu seuraavaa:

"Tarjoajalla on oltava hankinnan kohde, laajuus ja laatu huomioon ottaen riittävästi kokemusta vastaavan tyyppisistä ja kokoisista hankinnoista viimeksi kuluneelta kolmelta (3) vuodelta. Referenssikohteita on oltava vähintään yksi (1)."

Kyseisen kohdan "Lisätietoa" -sarakkeessa on todettu seuraavaa:

"Referenssiksi hyväksytään esimerkiksi aiempi kokemus vastaavanlaisen palvelun toimittamisesta tämän tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa. Referenssiselvityksessä tulee esittää ainoastaan se referenssi, joka on vastaava hankittavan palvelun kannalta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden arvioida referenssin vastaavuus hankinnan kanssa."

Edellä kuvattuun soveltuvuusvaatimukseen on tullut vastata "kyllä". Referenssitietoja koskevassa tarjouspyynnön kohdassa on todettu myös seuraavaa:

"Tätä hankintaa vastaavan palvelun referenssikohteesta on selvittävä: Referenssin yhteyshenkilön yhteystiedot, sopimuskausi, tarjoajan osuus hankinnassa, palvelun pääpiirteinen sisältö sekä hankinnan arvo alv 0 %. Tarjoaja antaa selvityksen tätä hankintaa vastaavasta referenssistä liitteellä 5."

Tarjoajan on tullut ladata edellä mainittuun kohtaan tarjouspyynnön liite 5 "Tarjoajan referenssi" täytettynä. Liitteessä on todettu seuraavaa: "Tarjoajan tulee esittää vähintään YHDEN referenssin viimeisen KOLMEN vuoden ajalta vastaavasta tai vastaavantyyppisestä hankinnasta." Liitteessä on ollut seuraavat sarakkeet, jotka tarjoajien on tullut täyttää:

- Tilaaja
- Tilaajan yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite (referenssin tarkistamista varten)
- Sopimuksen kesto alkamispäivä
- Sopimuksen arvo (€) alv 0 %
- Lyhyt kuvaus sopimuksen sisällöstä.

Tarjouspyynnön liitteenä 1 on ollut palvelukuvaus, jonka kohdassa 2 "Kuljetuskohteet ja oppilasmäärät" on todettu, että kuljetettavien oppilaiden määrä on ollut 350.

Tarjoajilla on ollut mahdollisuus esittää kysymyksiä tarjouspyynnöstä. Asiassa on esitetty seuraava kysymys:

"Kohta "REFERENSSITIEDOT" s. 12. Miten määritellään referenssivastaavuus kuljetustyypin osalta; riittävätkö referenssiksi yr[i]tysten henkilöstökuljetukset tai yleisesti julkisen sektorin maksamat kuljetukset tai edellytetäänkö referenssiltä vastaavuutta nimen omaan julkisen sektorin maksamiin oppilaskuljetuksiin? Hyvä[k]sytäänkö referenssiksi myös erityisryhmien kuljetukset (esim. vammaiset tai vanhukset)?"

Hankintayksikkö on vastannut esitettyyn kysymykseen seuraavasti:

"Tarjouspyynnön mukaisesti: "Tarjoajalla on oltava hankinnan kohde, laajuus ja laatu huomioon ottaen riittävästi kokemusta vastaavan tyyppisistä ja kokoisista hankinnoista viimeksi kuluneelta kolmelta (3) vuodelta. Referenssikohteita on oltava vähintään yksi (1).

Referenssiksi hyväksytään esimerkiksi aiempi kokemus vastaavanlaisen palvelun toimittamisesta tämän tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa. Referenssiselvityksessä tulee esittää ainoastaan se referenssi, joka on vastaava hankittavan palvelun kannalta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden arvioida referenssin vastaavuus hankinnan kanssa.

Tätä hankintaa vastaavan palvelun referenssikohteesta on selvittävä: Referenssin yhteyshenkilön yhteystiedot, sopimuskausi, tarjoajan osuus hankinnassa, palvelun pääpiirteinen sisältö sekä hankinnan arvo alv 0 %."

Oppilaskuljetukset ovat henkilökuljetuksia joko henkilöautolla tai henkilökuljetukseen tarkoitetulla pienoisbussilla. Referenssiltä vaaditaan, että se on julkisen sektorin oppilaskuljetus. Vammaisten oppilaiden henkilökuljetukset hyväksytään myös referenssiksi."

Hankintayksikkö on vastaanottanut tarjouksille asetetussa määräajassa kolme tarjousta. Hankintayksikkö on 29.11.2017 tekemässään hankintapäätöksessä todennut muun ohella seuraavaa:

"Mr. Taxi Oy on esittänyt referenssit kolmesta eri oppilaskuljetuksesta. Referenssien euromääräiset kokonaisarvot vuodessa ovat 468.379,67 ja 509.836,04 sekä 228.126,83. Oppilaiden määrä kuljetuksissa on ollut 100, 100 ja 50 oppilasta.

Vantaan kaupungin oppilaskuljetusten hankinnan kokonaisarvo on 4.800.000 euroa ja vuosittainen kokonaisarvo on 1.200.000 euroa. Päivittäin kuljetettavia oppilaita tässä palveluhankinnassa on yhteensä 350 kappaletta.

Hankintayksikkö katsoo, että Mr. Taxi Oy:n referenssit eivät ole riittävät hankinnan arvon ja hankinnan laajuuden osalta. Referenssissä on ilmoitettu kuljetettavien oppilaiden päivittäisen määrän olevan 100 kappaletta ja arvo noin 500.000 euroa. Referenssi ei vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia hankinnan laajuuden osalta ja tämän vuoksi Mr. Taxi Oy ei täytä tarjouspyynnössä soveltuvuudelle asetettuja vaatimuksia.

Muut tarjoajat ovat soveltuvia."

Hankintayksikkö on valinnut hinnaltaan halvimman Logi Point Oy:n tarjouksen. Valittaja on suljettu tarjouskilpailusta.

Asian arviointi

Tarjouspyyntö

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä esitetyn referenssivaatimuksen osalta, sillä tarjouspyynnöstä ei olisi käynyt ilmi, voiko soveltuvuusvaatimuksen täyttää useammalla yhteenlaskettavalla referenssillä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä kuvatun mukaisesti esitetty referenssin osalta seuraavaa: "Referenssiksi hyväksytään esimerkiksi aiempi kokemus vastaavanlaisen palvelun toimittamisesta tämän tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa. Referenssiselvityksessä tulee esittää ainoastaan se referenssi, joka on vastaava hankittavan palvelun kannalta."

Tarjouspyynnössä käytetty ilmaisu "se referenssi, joka on vastaava hankittavan palvelun kannalta" on yksiselitteinen siinä mielessä, että ilmaisu viittaa yhteen referenssiin.

Hankintayksikkö on edellä kuvatulla tavalla myös vastannut referenssiä koskevaan kysymykseen. Hankintayksikkö on käyttänyt vastauksessaan yksikkömuotoa referenssiin viitatessaan. Tämäkin tukee sitä jo tarjouspyynnöstä luettavaa tulkintaa, että asiassa on edellytetty yhtä referenssiä, joka on vastannut kilpailutettua palvelua.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut yksiselitteinen ja selvä sen osalta, että referenssinä on vaadittu yhtä referenssiä, joka on vastannut kilpailutettua palvelua.

Valittajan tarjouksen referenssit

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan esittämät referenssit eivät ole vastanneet tarjouspyynnössä esitettyä referenssivaatimusta. Tämän vuoksi asiassa on arvioitava, onko yksikään valittajan tarjouksessaan esittämästä kolmesta referenssistä sellaisenaan vastannut tarjouspyynnössä esitettyä referenssivaatimusta. Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan referenssit, joiden arvoksi se on merkinnyt kahteen "n.2 milj" ja yhteen "n. 1 milj". Hankintayksikkö on hankkinut näiden ilmoitusten osalta lisätietoja valittajalta ja kirjannut valittajan toimittamien lisätietojen perusteella hankintapäätökseen niiden vuosittaisiksi arvoiksi 468.379,67 euroa, 509.836,04 euroa ja 228.126,83 euroa.

Tarjouspyynnön kohdassa "Referenssitiedot" on edellä kuvatulla tavalla todettu, että tarjoajalla on oltava kokemusta vastaavan tyyppisistä ja kokoisista hankinnoista. Edellä esitetyn mukaisesti tarjouspyynnössä on myös edellytetty, että referenssikohteesta on selvitettävä muun muassa hankinnan arvo.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan laajuus" on todettu, että hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 4.800.000 euroa. Hankintakaudeksi on ilmoitettu kaksi vuotta sekä mahdollisuus kahteen yhden vuoden optiovuoteen. Markkinaoikeus katsoo, että ammattimaisesti toimivien tarjoajien on tullut tarjouspyyntöasiakirjoista ymmärtää, että hankinnan vuosittainen arvioitu arvo on tällöin ollut neljäsosa hankinnan kokonaisarvosta, eli 1.200.000 euroa, ja että referenssin arvon on tullut olla tätä vastaava.

Kuten edellä on jo todettu, tarjouspyynnössä on edellytetty yhtä referenssiä, jonka on tullut vastata arvoltaan kilpailutettua palvelua eli olla ollut vuosiarvoltaan 1.200.000 euroa vastaava. Markkinaoikeus toteaa, että valittajan esittämät referenssit ovat suuruudeltaan alle puolet vaaditusta arvosta ja että hankintayksiköllä on ollut jo tällä perusteella oikeus arvioida, että valittajan esittämät referenssitoimitukset eivät ole vastanneet arvoltaan kilpailutettua palvelua. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouskilpailusta.

Logi Point Oy:n referenssin hyväksyttävyys

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja ei ole täyttänyt referenssivaatimusta, koska se on ilmoittanut referenssinsä vuosiarvoksi 870.000 euroa, ja että tämän vuoksi voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa, että Logi Point Oy on esittänyt tarjouksessaan referenssinään kilpailutuksen kohteena ollutta palvelua vastaavan palvelun toimittamisen hankintayksikölle vuodesta 2014 alkaen ja ilmoittanut palvelun vuosiarvoksi 870.000 euroa. Tarjouspyynnön mukaan: "Referenssiksi hyväksytään esimerkiksi aiempi kokemus vastaavanlaisen palvelun toimittamisesta tämän tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa". Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on tarjouspyynnön kyseisen ehdon mukaisesti ollut oikeus hyväksyä Logi Point Oy:n referenssi, koska siinä on ollut kyse vastaavanlaisesta palvelusta tarjouspyynnön mukaisessa laajuudessa (eli käytännössä samasta palvelusta aiempina vuosina), vaikka Logi Point Oy onkin ilmoittanut vuosiarvoksi sittemmin virheelliseksi osoittautuneen arvon 870.000 euroa.

Oy Taxia Ab:n referenssin hyväksyttävyys

Lisäksi valittaja on esittänyt, että Oy Taxia Ab:n ilmoittama referenssi ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen ja että Oy Taxia Ab olisi tämän vuoksi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Oy Taxia Ab on ilmoittanut, että se on hoitanut vastaavia Espoon kaupungin kuljetuksia, joiden arvoksi se on ilmoittanut "2,3 milj/vuosi" ja "n. 2,2 milj/v". Hankintayksikkö on esittänyt, että sillä on ollut oikeus luottaa tarjouksessa esitettyihin tietoihin.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksen tekemisellä tarjoaja sitoutuu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Hankintayksiköllä on puolestaan lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessa ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Asiassa ei ole esitetty mitään perustetta sille, miksi hankintayksikkö ei olisi voinut hankintapäätöstä tehdessään luottaa Oy Taxia Ab:n tarjouksessaan antamiin tietoihin. Markkinaoikeus katsoo, että näin ollen hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa Oy Taxia Ab:n ilmoittamien referenssien oikeellisuuteen. Oy Taxia Ab:n ilmoittamien referenssien suuruus on ollut vuosittain yli kaksi miljoonaa euroa eli ne ovat täyttäneet tarjouspyynnön referenssivaatimuksen. Hankintayksikkö ei siten ole toiminut virheellisesti hyväksyessään Oy Taxia Ab:n referenssit.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja kuultavan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Mr. Taxi Oy:n korvaamaan Vantaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla ja Logi Point Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Jaakko Ritvala ja Eeva-Riitta Siivonen (eri mieltä).

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

ERI MIELTÄ OLEVAN JÄSENEN ÄÄNESTYSLAUSUNTO

Markkinaoikeustuomari Siivonen:

Olen enemmistön kanssa samaa mieltä jaksoista "Oikeusohjeet" ja "Hankintamenettely". Muulta osin lausun eriävänä mielipiteenäni seuraavaa.

Valittaja on esittänyt, että sen antama tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Valittaja on lisäksi esittänyt, että tarjouspyynnössä esitetty referenssejä koskeva soveltuvuusvaatimus on ollut epäselvä.

Asiassa on ensin arvioitava, onko tarjouspyyntö ollut esitetyn referenssivaatimuksen osalta niin selvä, että tarjoajat ovat voineet antaa yhteismitallisia tarjouksia.

Tarjouspyynnön liitteessä 5 "Tarjoajan referenssi" on pyydetty tarjoajia esittämään vähintään yksi vastaava tai vastaavanlainen referenssi viimeisen kolmen vuoden ajalta. Tarjoajien on tullut täyttää liitteeseen muun ohella sopimuksen kesto, arvo ja lyhyt kuvaus sopimuksen sisällöstä.

Valittajan tarjouksen liitteenä on ollut mainittu referenssiliite täytettynä. Valittaja on esittänyt lomakkeella kolme referenssiä. Valittaja on ensimmäisen referenssin osalta täyttänyt sopimuksen arvoa koskevaan sarakkeeseen "n. 2 milj" ja sopimuksen sisällön kuvausta koskevaan sarakkeeseen "Helsingin koulukuljetukset, n. 100 oppilasta". Toisen referenssin osalta valittaja on täyttänyt sopimuksen arvoa koskevaan sarakkeeseen "n. 2 milj" ja sopimuksen sisällön kuvausta koskevaan sarakkeeseen "Vantaan vammaisopetuksen ja liikuntarajoitteisten koulukuljetukset, n. 100 oppilasta". Kolmannen referenssin osalta valittaja on täyttänyt sopimuksen arvoa koskevaan sarakkeeseen "n. 1 milj" ja sopimuksen sisällön kuvausta koskevaan sarakkeeseen "Tuusulan kunnan koulukuljetus, n. 50 oppilasta".

Myös kuultavan tarjouksen liitteenä on ollut mainittu referenssiliite täytettynä. Kuultava on esittänyt lomakkeella yhden referenssin. Kuultava on täyttänyt sopimuksen arvoa koskevaan sarakkeeseen "n. 870.000 euroa/vuosi" ja sopimuksen sisällön kuvausta koskevaan sarakkeeseen muun ohella "Vantaan kaupungin oppilaskuljetukset".

Markkinaoikeus on pyytänyt hankintayksiköltä lisäselvitystä siltä osin, onko se pyytänyt valittajaa ja kuultavaa täydentämään tarjouksiaan hankintamenettelyn aikana. Hankintayksikön esittämän selvityksen mukaan hankintayksikkö on pyytänyt kuultavalta täsmennystä seuraavasti:

"[V]oisitko toimittaa minulle oppilaskuljetusten raportin ostoista viime vuodelta."

Hankintayksikkö on lisäksi pyytänyt valittajalta täsmennystä seuraavasti:

"[O]sallistuitte Vantaan oppilaskuljetusten tarjouskilpailuun. Tiedustelen vielä, että paljonko antamanne referenssit ovat tarkalleen raporttien mukaan euroissa vuodessa?".

Molemmat tarjoajat ovat toimittaneet hankintayksikölle sen pyynnön mukaiset tiedot.

Hankintapäätöksen mukaan valittajan referenssit eivät ole olleet riittävät hankinnan arvon ja hankinnan laajuuden osalta, ja valittaja on suljettu tarjouskilpailusta puuttuvan soveltuvuuden takia. Hankintayksikön mukaan valittajan tarjouksessa esitettyjen referenssien vuosiarvo ja kuljetettavien oppilaiden määrä eivät ole vastanneet tarjouspyynnön vaatimuksia.

Hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössään määritellyt, minkälaisen referenssin se arvioi olevan hankinnan kohteena olevaa palvelua vastaava tai vastaavanlainen. Totean, että tarjouspyynnössä esitetyssä tarjoajien soveltuvuutta koskeneessa vaatimuksessa tai tarjouspyynnön tarjoajan referenssiä koskeneessa liitteessä 5 ei ole pyydetty selvitystä referenssin vuosiarvosta tai oppilasmäärästä. Hankintayksikkö on kuitenkin hankintapäätöksessään arvioinut tarjoajien soveltuvuuden näiden esittämien referenssien vuosiarvon ja oppilasmäärän perusteella ja myös sulkenut valittajan tarjouskilpailusta näiden tietojen riittämättömyyden perusteella. Katson, että tarjouspyyntö on ollut epäselvä referenssivaatimuksen esittämisen osalta, kun tarjoajat eivät ole tarjousta tehdessään voineet tietää referenssitoimituksen vuosiarvon ja sen kattaman oppilasmäärän olevan ratkaisevat tekijät tarjoajien soveltuvuutta arvioitaessa.

Johtopäätöksenä kumoan hankintapäätöksen edellä esitetyillä perusteilla, velvoitan hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä mainitut seikat huomioon ottaen sekä korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut. Koska katson jo tarjouspyynnön olleen hankintasäännösten vastainen, asiassa ei ole aihetta arvioida hankintamenettelyn muita virheellisyyksiä koskevia väitteitä.

Velvollisena lausumaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista enemmistön pääasiaratkaisun pohjalta, olen niiden osalta samaa mieltä kuin enemmistö.

Vakuudeksi:

Petri Rinkinen

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 23.10.2018 taltionumero 4870.

 
Julkaistu 9.7.2018