MAO:357/18

Seinäjoen kaupunki - ohjelmatuotteiden ja tietojärjestelmien palvelut

julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

Diaarinumero: 2017/767
Antopäivä: 28.6.2018

ASIAN TAUSTA

Seinäjoen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 21.10.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta ohjelmatuotteiden ja tietojärjestelmien palveluhankinnasta ajalle 1.1.2018–31.12.2018 ja kahdelle vuoden optiokaudelle.

Seinäjoen kaupunki on 12.12.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 230/2017 valinnut Megaklinikka Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 330.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

TripleBit Studios Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut syrjivä ja hankintayksikkö on jättänyt kilpailuolosuhteet hyödyntämättä. Tarjouspyynnössä vaaditut referenssit ja henkilöstöresurssit ovat olleet kohtuuttomia ja tarpeettomia palvelun tuottamiselle, koska vastaavaa palvelua on tuotettu onnistuneesti pienemmällä henkilöstöllä. Markkinoilla on vain kaksi toimijaa ja vain yksi tarjoaja on pystynyt täyttämään tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Hankintayksikkö on tehnyt ennen kilpailutusta markkinakartoituksen ja on ollut tietoinen valittajan henkilöstöresursseista ja referensseistä. Hankintayksikkö on rakentanut kilpailutuksen vaatimukset voittaneen tarjoajan tarjoaman perusteella. Valittajalla on kokemusta hankinnan kohteena oleva ohjelmistotuotteen onnistuneesta toimittamisesta kahden aiemman asiakkaan kanssa.

Riittämätön tietoturva ei ole perusteltu hylkäysperuste, koska hankintapäätöksessä ei ole pyydetty toimittamaan tietoturvaselvitystä tai toimittajan tietoturvapolitiikkaa. Tarjouspyynnössä ei ole pyydetty esittämään arkkitehtuurikuvausta tietoturvan näkökulmasta, joten sitä ei ole kuvattu tarjouksessa tarkemmin. Valittaja täyttää tarjouspyynnön vaatimuksen, jonka mukaan toimittaja vastaa järjestelmän tietoturvamääräyksistä sovelluksensa osalta siten, ettei tietoturvariskejä ole. Salattujen HTTPS-yhteyksien standardi "RFC 2818 HTTP Over TLS" on muodostunut yleiseksi standardiksi portin 443 käytön salatuissa yhteyksissä.

Valittajan tarjouksen liitteen 6 "Tekninen arkkitehtikuvaus" kuva 1 osoittaa, että järjestelmästä löytyy palvelimet ja tietovarannot. Samassa liitteessä on mainittu, että järjestelmän palomuurit ja tietoliikenneportit sovitaan aina tilaajan kanssa erikseen. Sanamuoto on valittu, koska eri asiakkailla voi olla tietoliikenteeseen ja palomuureihin liittyviä erityisvaatimuksia. Tarjouksen dokumentit voivat olla julkista tietoa, jolloin tietoliikenneporttien erillinen luettelointi voi altistaa asiakkaat sekä hankintayksikön tietoturvauhkille. Valittajalla ei ole ollut vaillinainen tietoturva. Tietoturvan on vakuutettu toteutuvan tarjouspyynnön vaatimusluettelon kohdissa 34, 36, 38 ja 39.

Vastine

Vaatimukset

Seinäjoen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on käynyt vuoropuhelua palveluntuottajien kanssa arvioidakseen, kuinka kattavia palveluja markkinoilla on kyseiseen tarkoitukseen saatavissa. Tarkoituksena ei ole ollut määritellä kriteerejä syrjiviksi ja vain yhtä palveluntuottajaa suosiviksi. Pelkän toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista ei voida pitää riittävänä, vaan sen tueksi tarvitaan käytöntukea ainakin toiminnan käynnistämisvaiheessa, koska kaupungilla ei ole omia resursseja tähän tarkoitukseen. Avoimessa tarjouskilpailussa hankintayksikkö ei voi etukäteen tietää, kuinka monta palveluntuottamiseen kykenevää toimittajaa markkinoilla on.

Tarjouspyynnössä henkilöstön ja referenssien osalta vaatimukset on asetettu hankintayksikön todellisista tarpeista lähtien, ne eivät ole kohtuuttomia eikä niitä ole velvollisuutta madaltaa vain mahdollistaakseen valittajan mahdollisuus täyttää ne. Sopimuskausi on sovittu vain vuoden mittaiseksi, että sinä aikana on mahdollista arvioida, ovatko kriteerit asetettu oikealle tasolle.

Valittaja ei ole tarjouksessaan täyttänyt tarjouspyynnön liitteen kohdan 35 vaatimusta, jonka mukaan tarjoukseen tulee sisältyä tekninen arkkitehtuurikuvaus tai järjestelmäkuvaus. Arkkitehtuurikuvauksesta puuttui kuvaus tietoliikenneporteista. Valittajan tarjouksessaan toimittaman liitteen 6 kaavio ei täytä arkkitehtikuvauksen määritelmää. Kaavio on esitetty niin yleisellä tasolla, että sillä voidaan kuvata lähes mitä tahansa verkossa käytettävää palvelua. Valittaja ei ole esittänyt perusteita sille, että järjestelmä on rakennettu siten, että se täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Koska tarjouksessa toimitettu dokumentaatio on ristiriidassa valittajan tarjouksessa täyttämien vaatimusluettelon kohtien 36 ja 38 kanssa, valittajaa ei ole pidettävä kykenevänä toimittamaan tarjouspyynnön vaatimukset täyttävää tietoturvallista järjestelmää.

Valittaja on merkinnyt tarjouksensa liitedokumentteihin "liikesalaisuus", jolloin valittajan peruste tietoturvauhasta on perusteeton. IT-alan yleisen käytännön mukaan tietoturvalliset yhteydet voidaan toteuttaa, vaikka tietojärjestelmässä käytetyt portit olisivat tunnettuja. Tällöin yhteyden suojaus toteutetaan muilla menetelmillä.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Megaklinikka Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.447,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole antanut kuultavalle markkinakartoituksen aikana annettuja tietoja tulevan tarjouspyynnön sisällöstä. Hankintayksikkö on kohdellut tarjoajia tasapuolisesti. Markkinoilla on kaksi hyvin erityyppistä tuotetta, sillä valittaja tarjoaa ohjelmistopalveluja ja kuultava palvelukokonaisuutta, johon sisältyy pienenä osana ohjelmistoratkaisu. Hankinnan kokonaisuus on olennaisesti laajempi kuin pelkkä toiminnanohjausjärjestelmä. Kyse ei ole järjestelmän käyttöönotosta vaan palvelusta, jota toimitetaan koko sopimuksen ajan. Hankintayksikön tarpeita vastaa ohjelmistopalvelua laajempi palvelukokonaisuus. Valittajan tarjous ei sisällä tarjouspyynnössä edellytettyjä muita palveluita kuin ohjelmistopalvelun.

Tarjouspyynnössä kuvatun laajan palvelukokonaisuuden tuottamiseen vaadittava henkilöstö poikkeaa olennaisesti pelkän ohjelmistopalvelun tuottamiseen tarvittavasta henkilöstöstä. Jatkuvaa substanssiasiantuntijoiden terveydenhuollon prosessituen tarjoamaa päivystyspalvelua, toiminnan analysointia ja vertailua sekä kehittämistä ja konsultointia ei ole mahdollisuutta tuottaa ilman terveydenhuollon substanssiasiantuntijoita. Hankinnan kohteen luonne huomioiden hankintayksiköllä on ollut oikeus vaatia asiantuntijoiden varahenkilöt. Henkilöstömitoitusta koskevat vaatimukset ovat olleet neutraaleja, avoimia, syrjimättömiä ja liittyneet hankinnan kohteeseen sekä olleet oikein mitoitettuja. Hankinnan kohdetta vastaavaa palvelua ei ole toteutettu pienemmällä henkilöstömitoituksella. Vaikka valittajalla ei ole hankinnan kohdetta vastaavaa referenssiä, se ei tee tarjouspyynnöstä syrjivää.

Alalla vakiintuneesti toimivan yrityksen tulee ymmärtää, että kun tietojärjestelmässä kulkee muun muassa potilastietoja, on arkkitehtuurikuvauksella olennainen merkitys sen verifioimisessa, että tietoturva on vaaditulla tasolla. Tarjouspyynnön vaatimusta tietoliikenneporttien kuvaamisesta ei ole ollut mahdollista päätellä valittajan väittämällä tavalla muista tiedoista.

Valittajan arkkitehtuurikuvaus on ilmeisen puutteellinen.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että toimintamalli, jota hankintayksikkö haluaa suun terveydenhuollossaan toiminnanohjausjärjestelmän avulla toteuttaa vastaa monihuonemalliratkaisua, jollaisen ohjaamisesta valittajalla on aiempaa kokemusta. Kyse on prosessinohjauksesta, joka ei pääsääntöisesti ota kantaa kliiniseen hoitotyöhön. Tarkoituksena on optimoida henkilöstö- ja huoneresurssien käyttöä sekä ohjata potilasvirtaa. Toiminnanohjausjärjestelmän kautta ei kulje muuta tietoa kuin mitä ajanvarauksen kohdentamiseen tiettyyn ajankohtaan ja henkilöön sekä hoitoon hakeutumisen syyhyn vaaditaan. Substanssiasiantuntijuus suun terveydenhuollon monihuonemalli-toiminnanohjausjärjestelmien osalta tarkoittaa prosessiasiantuntemusta henkilöstöresurssien ja potilasvirran optimaalisesta ohjaamisesta. Kliinisen potilastyön substanssiasiantuntemusta monihuonemallien prosesseihin on mahdollista saada muiden lisenssiasiakkaiden hoitohenkilökunnalta kerätyn palautteen ja keskustelujen pohjalta. Valittaja on kerännyt kokonaisvaltaista substanssiasiantuntemusta riittävän pitkältä ajalta julkisen sektorin suun terveydenhuollon monihuonemallien ammattimaisesta prosessiohjauksesta. Monihuonemallin operointiin vaadittava riittävä tuki on saatavilla kerätyn prosessiasiantuntemuksen perusteella. Valittaja on toimittanut vastaavaa palvelua onnistuneesti asiakkaille hankintayksikön kilpailutuksen henkilöstövaatimuksista poikkeavalla kokoonpanolla.

Valittajan toimittama arkkitehtikuvaus on yleisellä tasolla esitetty kuvaus järjestelmästä, josta ilmenevät palvelimet ja tietovarannot. Tietoliikenneportit ovat aina muutettavissa ja teknisesti yksinkertaisia muutoksia. Järjestelmässä käytetään asianmukaisia palomuureja.

Aiempien kilpailutusten perusteella valittaja kilpailee voittaneen tarjoajan kanssa samoilla markkinoilla ja samoista asiakkaista. Valittaja on voittanut voittaneen tarjoajan julkisissa kilpailutuksissa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on valituksen johdosta ensinnäkin kysymys siitä, ovatko tarjouspyynnössä liitteessä 1 esitetyt henkilöstöä ja referenssejä koskevat soveltuvuusvaatimukset olleet valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisia. Toiseksi asiassa on kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt virheellisesti, kun se on hylännyt valittajan tarjouksen riittämättömän tietoturvan perusteella.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen. Hankintatoimintaan liittyvien hallinnollisten tehtävien vähentämiseksi hankintayksiköt voivat käyttää puitejärjestelyjä sekä tehdä yhteishankintoja tai hyödyntää muita yhteistyömahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Hankinta-asiakirjat

Tarjouspyynnön kohdassa "Muut tiedot, Hankinnan taustaa" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hankinnan kohteena on Seinäjoen terveyskeskuksen suun terveydenhuollon käyttöön tulevan Kerralla kuntoon – mallin palvelukokonaisuus. Siihen kuuluvat palvelukokonaisuuden käyttöä tukevat käyttöönotto-, koulutus-, konsultointi-, ylläpito-, raportointi- ja analysointipalvelut sekä toiminnanohjausjärjestelmä. Uudessa toimintamallissa potilas pyritään hoitamaan yhdellä hoitokerralla valmiiksi ja tarkoituksena on toiminnan tehostuminen ja tavoitteena on lisätä potilastyytyväisyyttä hoitoon pääsyn nopeutumisen avulla."

Hankintayksikkö on tarjouspyynnön liitteessä 1 kohdan A3 "Henkilökuntavaatimukset" alakohdissa 19–23 asettanut henkilökuntavaatimusten osalta seuraavat vaatimukset:

Kohta 19: "Kolme (3) nimettyä järjestelmäasiantuntijaa, joilla on vähintään 5 vuoden kokemus toiminnanohjausjärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä sekä 2 vuoden työkokemus terveydenhuollon tietojärjestelmien ylläpidosta (voi sisältyä aiemman vaatimuksen 5 vuoteen)."

Kohta 20: "Kaksi (2) nimettyä hammaslääkäriä, joilla molemmilla on vähintään 5 vuoden kokemus kliinisestä hammaslääkärin työstä ja kahden vuoden työkokemus hankinnan kohteena olevasta palvelukokonaisuudesta (voi sisältyä aiemman vaatimuksen 5 vuoteen)."

Kohta 21: "Kaksi (2) nimettyä hammashoitajaa, joilla molemmilla on vähintään 5 vuoden kokemus kliinisestä hammashoitajan työstä ja kahden vuoden työkokemus hankinnan kohteena olevasta palvelukokonaisuudesta (voi sisältyä aiemman vaatimuksen 5 vuoteen)."

Kohta 22: "Käyttöönottoprojektin nimetty projektipäällikkö, joka täyttää seuraavat vaatimukset: vähintään viiden vuoden projektinjohtokokemus ja vähintään kolmen hankinnan kohdetta vastaavan palvelukokonaisuuden käyttöönottoprojektin onnistunut läpivienti."

Kohta 23: "Projektipäällikön nimetty varahenkilö, joka täyttää edellä mainitut vaatimukset."

Tarjouspyynnön liitteen 1 kohdan A4 "Referenssivaatimukset" alakohdassa 27 on asetettu seuraavat vaatimukset:

"Kolme (3) nimettyä referenssiä yhteystietoineen vastaavankaltaisen palvelun toimittamisesta, joka on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ja on vähintään hoitohuonemääriltään hankinnan kohdetta vastaavan laajuinen sekä on hankinnan kohteen sisällöltään vastaava ts. sisältää vähintään seuraavat elementit: 1. yhtenäiset hoitohuonekonseptoinnit, 2. terveydenhuollon ammattilaisten antamat toiminnanohjauksen konsultointipalvelut sisältäen vähintään hammaslääkärin ja hammashoitajan antamat konsultointipalvelut, 3. palvelun toteumien seurantaraportoinnin sekä analyysipalvelun ja 4. toiminnanohjausjärjestelmäpalvelun. Referenssit on toteutettu viimeisten 3 vuoden aikana. Referensseistä liitettävä kuvaus tarjoukseen".

Tarjouspyynnön liitteen 1 kohdan A6 "Toiminnanohjausjärjestelmän tekniset vaatimukset pilvipalvelulle" alakohdassa 35 on asetettu seuraavat vaatimukset:

"Tarjoukseen tulee sisältyä tekninen arkkitehtuurikuvaus/järjestelmäkuvaus (palvelimet, tietovarannot, tietoliikenne portteineen)."

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, milloin se katsoo, että hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät edellytykset täyttyvät, kunhan menettely ei ole tarjoajia kohtaan syrjivää tai epätasapuolista eikä suhteellisuusperiaatteen tai avoimuusperiaatteen vastaista.

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena on ollut suun terveydenhuoltoa koskeva palvelukokonaisuus, johon kuuluu palvelukokonaisuuden käyttöä tukevat käyttöönotto-, koulutus-, konsultointi-, ylläpito-, raportointi- ja analysointipalvelut sekä toiminnanohjausjärjestelmä.

Valittaja on esittänyt, että suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmien markkinat ovat hyvin pienet, sillä hankintayksikön aiempiin suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmien kilpailutuksiin ovat osallistuneet vain valittaja sekä voittanut tarjoaja. Myös nyt käsillä olevassa tarjouskilpailussa tarjouksen ovat antaneet vain nämä tahot.

Hankintayksikkö on perustellut henkilöstöresursseja koskevia vaatimuksia sillä, että ainoastaan toiminnanohjausjärjestelmän hankkimista ei voida pitää riittävänä, vaan sen tueksi tarvitaan käytön tukea ainakin toiminnan käynnistämisvaiheessa. Tarjouspyynnössä henkilöstön ja referenssien osalta vaatimukset on asetettu hankintayksikön todellisista tarpeista lähtien.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintaan sisältyvää tukipalvelua tarjoavien henkilöiden lääketieteellisen osaamisen voidaan katsoa olleen merkityksellinen kriteeri sen varmistamiseksi, että tarjoajilla on riittävä kyky toteuttaa hankintaan sisältyviä tukipalveluja. Tukipalvelun nopeuden ja laadun varmistamisen näkökulmasta verraten pitkänkin lääketieteellisen kokemuksen vaatimisen ei voida sinänsä katsoa olleen suhteellisuusperiaatteen vastaista. Myös toiminnanohjausjärjestelmien ylläpitoa ja kehittämistä sekä projektinjohtoa koskevien viiden vuoden vähimmäiskokemuksen vaatimusten voidaan katsoa olleen merkityksellisiä hankinnan toteuttamisen varmistamisen kannalta etenkin, kun toiminnanohjausjärjestelmä on muodostanut keskeisen hankinnan kohteen osan ja kun kyseessä on ollut verraten monipuolisen kokonaisuuden hankkiminen, jossa edellytetään eri palvelujen yhdistämistä palvelujen asiakkaiden kannalta toimivan kokemuksen aikaansaamiseksi.

Tarjouspyynnössä on toisaalta edellytetty edellä mainittujen verraten pitkien työkokemusvaatimusten täyttymistä vähintään kolmen järjestelmäasiantuntijan, kahden hammaslääkärin ja hammashoitajan sekä kahden projektinjohtajan osalta. Hankintayksikkö ei ole esittänyt perusteita kokeneiden henkilöiden lukumäärää koskeneille vaatimuksille. Kuultava on esittänyt hammaslääkärien, hammashoitajien ja projektinjohtajien määrää koskeville vaatimuksille varahenkilöjärjestelyt. Asiassa saadun selvityksen perusteella ole kuitenkaan käynyt ilmi, miksi hankinnan toteuttamisen varmistaminen on etenkin markkinatilanne huomioon ottaen edellyttänyt myös keskimäärin vähemmän palvelusuorituksiin osallistuvien varahenkilöiden täyttävän hyvin korkeat kokemusta koskevat vähimmäisvaatimukset. Asiassa saadun selvityksen perusteella ei ole myöskään käynyt ilmi, että projektinjohtajaa koskevan vähintään kolmen hankinnan kohdetta vastaavan palvelukokonaisuuden käyttöönottoprojektin onnistunut läpivienti olisi ollut välttämätöntä nyt käsillä olevan hankinnan toteuttamisen varmistamiseksi etenkin, kun hankinnan kohteena on ollut uusi palvelukonsepti. On lisäksi epätodennäköistä, että markkinoilla olisi useita tarjoajia, joiden henkilöstössä olisi kokemusta nyt käsillä olevan kaltaisen uudenlaisen palvelunkonseptin käyttöönottoprojektista.

Markkinaoikeus toteaa vielä referenssivaatimuksista seuraavaa.

Hankintayksikkö on perustellut myös referenssejä koskevia vaatimuksia hankinnan kohteen laaja-alaisuudella, käyttötuen tarpeellisuudella ja hankintayksikön todellisilla tarpeilla.

Asiassa saadun selvityksen perusteella ei ole kuitenkaan käynyt ilmi, miksi hankinnan toteuttamisen varmistaminen on edellyttänyt kolmea referenssiä nyt käsillä olevaa hankintaa vastaavan palvelun toteuttamisesta. Hankinnan kohteena on uusi palvelukonsepti, joten voidaan pitää myös epätodennäköisenä, että viimeisen kolmen vuoden aikana markkinoilla olisi ollut useita tarjoajia, joilla olisi ollut kokemusta kyseisenkaltaisesta palvelukonseptista.

Vaikka asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksikkö on tehnyt markkinakartoituksen, se on itse esittänyt markkinaoikeudessa reagoivansa asettamiensa vaatimusten mahdolliseen kilpailua rajoittavaan vaikutukseen vasta tulevissa hankintamenettelyissä.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnön henkilöstö- ja referenssivaatimukset ovat olleet verraten korkeat, ja vaatimuksia on kokonaisuudessaan ollut erittäin runsaasti, mikä on ollut omiaan tekemään epätodennäköiseksi niiden kaikkien samanaikaisen täyttymisen. Kun asiassa ei ole ilmennyt perusteita näin monen tällaisen vaatimuksen yhteydestä tai välttämättömyydestä hankinnan toteuttamisen varmistamiseen, henkilöstö- ja referenssivaatimuksia on kyseessä olevan hankinnan arvo ja laajuus sekä markkinatilanne huomioon ottaen pidettävä suhteellisuuden vaatimuksen vastaisina. Hankintayksikön asettamat vaatimukset henkilökunnan kokemuksen ja referenssien määrästä ovat rajoittaneet potentiaalisten tarjoajien määrää ja siten vaatimukset ovat niiden yhteisvaikutuksesta johtuen olleet myös omiaan perusteettomasti rajoittamaan kilpailua ja johtamaan valittajaa syrjivään ja suhteellisuusperiaatteen vastaiseen lopputulokseen.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Mikäli Seinäjoen kaupunki aikoo edelleen toteuttaa ohjelmatuotteiden ja tietojärjestelmien tuottamista koskevan palveluhankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä asiassa hankintasäännösten mukainen tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Seinäjoen kaupungin hankintajohtajan 12.12.2017 tekemän hankintapäätöksen § 230/2017. Markkinaoikeus kieltää Seinäjoen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 30.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus hylkää Seinäjoen kaupungin ja Megaklinikka Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Riikka Pirttisalo ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.7.2018