MAO:355/18

Nivalan kaupunki - ateria- ja tukipalvelukuljetukset

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2017/356
Antopäivä: 28.6.2018

ASIAN TAUSTA

Nivalan kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) tekninen toimi on ilmoittanut 23.2.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta ateria- ja tukipalvelukuljetuksen palveluhankinnasta ajalle 1.4.2017–3.6.2018.

Nivalan kaupungin kaupunginhallitus on 27.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 84 valinnut Posti Oy:n tarjouksen arkireiteille 1–3, loma-aikareiteille 1–2 ja kauppaostosreitille sekä Pohjois-Suomen Henkilöliikenne Oy:n tarjouksen viikonloppureiteille 1–3.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 158.200 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Pohjois-Suomen Henkilöliikenne Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen muilta kuin viikonloppureittejä 1-3 koskevalta osin sekä kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä sanotulta osin. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 800 eurolla.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikkö on edellyttänyt tarjouspyynnössään, että hankintaan käytettävää ajokalustoa ei käytetä muuhun kuljetusliiketoimintaan. Voittanut tarjoaja on omavalvontasuunnitelmassaan ilmoittanut käyttävänsä kalustoa postinjakoon, joten sen tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Lisäksi on huomattava, että voittanut tarjoaja on esittänyt tarjouksessaan vain yhden ajoneuvon kuvat, vaikka ajoneuvoista on tullut esittää kuvat jo tarjousvaiheessa. Myös tiedot kuljettajista on tullut ilmoittaa, mutta voittanut tarjoaja ei ole toimittanut kuljetushenkilöstön nimiä. Tarjoajia ei mainitulta osin ole kohdeltu myöskään tasapuolisesti, kun valittaja ei ole saanut ilmoittaa kuljettajan ja ajoneuvon muutosta kesäajalle, mutta voittaneen tarjoajan ei ole tarvinnut ilmoittaa tietoja lainkaan.

Hankinnan kokonaisarvo olisi tullut laskea kuukausikohtaisesti, eikä hankintaa olisi tullut pilkkoa kannattamattomiin palasiin. Kokonaistaloudellisesti vertailtuna tarjouskilpailun voittaja olisi ollut valittaja. Hankintapäätös on ollut virheellinen kokonaistaloudellisuuden kannalta.

Hankintayksikkö ei ole vastannut kaikkiin esitettyihin lisäkysymyksiin tarjouspyynnössä ilmoitettuna ajankohtana. Vastaukset on annettu myöhässä, mutta tästä huolimatta hankintayksikkö ei ole jatkanut tarjousten jättämiselle varattua aikaa. Tarjoajille on jäänyt liian vähän aikaa tarjousten tekemiseen.

Vastine

Vaatimukset

Nivalan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai hylkää sen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä ei ajokalustolla ole kielletty kuljettamasta muuta kuin elintarvikkeita, mutta hankinnan mukaiset kuljetukset on tullut hoitaa eri aikaan kuin muut kuljetukset. Voittaneen tarjoajan omavalvontasuunnitelmasta on ilmennyt, että elintarvikkeita ja postilähetyksiä ei kuljeteta yhtä aikaa.

Hankintayksikkö on vastannut ajokalustoa ja henkilöstöä koskeviin kysymyksiin hankintamenettelyn aikana. Hankintayksikkö on vastannut, että mikäli kalustoa tai henkilöstöä ei vielä ole olemassa, se luottaa tarjoajien resurssien hankintaan ennen sopimuksen tekemistä. Voittanut tarjoaja on kirjannut tarjoukseensa hankkivansa tarpeelliset resurssit hankintayksikön vastauksissaan ohjeistamalla tavalla.

Hankintayksikkö on kohdellut tarjoajia tasavertaisesti ajokaluston ja henkilöstön hyväksymisen osalta. Valittaja on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen pyytänyt hyväksyntää tarjouksessaan esittämänsä henkilöstön ja kaluston vaihdokselle. Hankintayksikkö on antamansa vastauksen mukaisesti joko luottanut tarjouspyynnön mukaisen kaluston hankintaan tai hyväksynyt tarjouksessa esitetyt resurssit.

Hankinnan kokonaistaloudellisuus on arvioitu tarjouspyynnön mukaisesti reiteittäin. Tämä tapa on ollut hankintayksikölle kokonaistaloudellisesti edullisin.

Hankintayksikkö on vastannut tarjoajien kysymyksiin 3.3.2017, mutta on 6.3.2017 havainnut, että yhden tarjoajan kysymykset olivat joutuneet sähköpostin roskapostiin. Hankintayksikkö on vastannut viimeksi mainittuihin kysymyksiin 7.3.2017. Tarjousten jättämiselle annettua määräaikaa ei ole pidennetty viiveen vuoksi, koska kansallisten hankintojen tarjouksille ei ole asetettu vähimmäismääräaikoja. Hankintayksikkö on arvioinut, että tarjoajille on kuitenkin jäänyt riittävästi aikaa tarjousten tekemiseen.

Kuultavan lausunto

Posti Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on vastauksena markkinaoikeuden lausumapyyntöön antamassaan lausumassa esittänyt, että valituksen tutkiminen ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan. Kysymyksessä on ateria- ja tukipalvelukuljetushankinta, jonka ennakoitu kokonaisarvo on ollut 158.200 euroa.

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut selitystä markkinaoikeuden lausumapyynnön ja edellä mainitun hankintayksikön lausuman johdosta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 154 §:n 1 momentista seuraa, että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai pykälässä mainittujen muiden säännösten tai oikeusohjeiden vastaisesti.

Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä on siten se, että markkinaoikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Hankintalain 25 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on 300.000 euroa mainitun lain liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitettuja muita erityisiä palveluja koskevissa hankinnoissa. Edellä mainitun pykälän 2 momentin mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintasopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot.

Hankinnan kohteena ovat olleet Nivalan ruokapalvelun ateria- ja tukipalvelukuljetukset muun ohella päiväkoteihin, hoivayksiköille ja kotihoidon kotiateriapalvelun asiakkaille.

Hankintalain liitteessä E lueteltuja erityisiä palveluja ovat muun ohella 7 kohdan mukaan hotelli- ja ravintolapalvelut, jotka kuuluvat muun ohella CPV-koodeihin 55521000-8–55521200-0. Viimeksi mainittuja palveluja ovat esimerkiksi CPV-koodien 55521000-8 (Ateriapalvelut kotitalouksille), 55521100-9 (Aterioiden kotiinkuljetuspalvelu) ja 55521200-0 (Ateriakuljetuspalvelut) mukaiset palvelut.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että käsillä olevassa hankinnassa on kysymys hankintalain liitteen E 7 kohdassa tarkoitetusta palveluhankinnasta. Hankintayksikön markkinaoikeudessa esittämän mukaan hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut 158.200 euroa. Kysymyksessä olevan hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo ei siten ole ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaista muita erityisiä palveluita koskevaa kansallista kynnysarvoa. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on näin ollen alittanut edellä mainitun kansallisen kynnysarvon.

Johtopäätös

Koska hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on alittanut kysymyksessä olevaan hankintaan sovellettavan kansallisen kynnysarvon, hankintaan ei näin ollen sovelleta hankintalakia. Valitus on siten jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.7.2018