MAO:353/18

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - paineilmalaitoksen varavoimageneraattorin toimittaminen

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - markkinaoikeuden toimivalta

Diaarinumero: 2017/101
Antopäivä: 28.6.2018

ASIAN TAUSTA

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljempänä myös hankintayksikkö) tekniikan palvelut on ilmoittanut 3.1.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta rakennusosalle L3 tulevan uuden paineilmalaitoksen varavoimageneraattorin toimittamista koskevasta urakasta.

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekniikan palveluiden vastuualueen johtaja on 1.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Genel Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 120.000 euroa.

Markkinaoikeus on 2.6.2017 antamallaan päätöksellä numero 296/17 hylännyt Voimalaite Service Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä väliaikaisesti.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 21.6.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Voimalaite Service Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 10.788 euroa sisältäen arvonlisäveron. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 7.440 eurolla sekä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksun, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut Genel Oy:n, Powerplants Oy:n ja AGCO Power Oy:n tarjouspyynnön vastaisia tarjouksia tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan varavoimakontin on tullut olla pituudeltaan yhdeksän metriä. Kaikissa kolmessa tarjouksessa tarjotut kontit ovat olleet pituudeltaan lyhyempiä kuin mitä tarjouspyynnössä on vaadittu. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta. Kontin pituudella on merkittävä hintavaikutus, joten se on vaikuttanut tarjousten vertailuun.

Genel Oy:n tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä kontin pituuden, polttoainesäiliön koon, kontin värisävyn, pintaverhoilun eikä analogisten mittareiden osalta.

Powerplants Oy:n tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä kontin pituuden, oikosulkuvirran, pintaverhoilun, analogisten mittareiden eikä 24 VDC tasasähköjärjestelmän osalta.

AGCO Power Oy:n tarjous ei ole vastannut tarjouspyyntöä kontin pituuden, oikosulkuvirran, pintaverhoilun eikä analogisten mittareiden osalta.

Mikäli tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset olisi suljettu tarjouskilpailusta, valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun.

Vastine

Vaatimukset

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 5.700 eurolla.

Perusteet

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on alittanut rakennusurakoita koskevan kansallisen kynnysarvon. Hankinnan kokonaisarvoksi on arvioitu noin 120.000 euroa, mikä on perustunut suunnittelutyön tehneen yrityksen antamaan hinta-arvioon. Hankinnasta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus Hilma-ilmoituspalvelussa, koska tarjouksia on haluttu saada mahdollisimman paljon.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole asetettu varavoimakontin vähimmäispituutta koskevaa pakollista vaatimusta. Tarjouspyynnön liitteen "Hankintaerittely" kohdassa 2.1 on ilmoitettu, että kontin mitat ja paino tulee antaa tilaajalle betonilaatan mitoitusta varten. Pakottavana vaatimuksena varavoimakontille on ilmoitettu meluraja-arvo.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole asetettu myöskään polttoainesäiliön tilavuutta koskevaa vähimmäisvaatimusta. Polttoainesäiliön koolle on tarjouspyynnössä asetettu pakolliseksi vaatimukseksi polttoaineen riittävyys 24 tunnin jatkuvalle täysitehoiselle dieselgeneraattorin käyttämiselle.

Varavoimakontin pintaverhoilun on tarjouspyynnössä edellytetty olevan Ruukki design OULU A T10 RR20. Voittanut tarjoaja on tarjonnut teräsverhoiltua konttia, joka on maalattu asiakkaan toivomaan RAL-sävyyn. Maalipinnoite tarkoittaa pinnoitepellin eri käsittelyä, kuten esimerkiksi HIARC-käsittelyä. Voittaneen tarjoajan tarjous on siten vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa kontin värisävyksi on ilmoitettu RR20. Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, että kontti maalataan asiakkaan toivomaan RAL-sävyyn. Hankintayksikkö on voinut hyväksyä voittaneen tarjoajan tarjoaman RAL-värisävyn, joka vastaa vaadittua RR20-värisävyä.

Voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan poissulkenut analogisia mittareita. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa on lisäksi todettu, että tarjoukseen sisältyy myös muut hankintaohjelmassa mainitut asiat, jos niitä ei ole tarjouksessa erikseen mainittu.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankinnassa ei ole kysymys rakennusurakasta. Hankintalajina on tavarahankinta, koska hankinnan kohteena oleva varavoimageneraattori rakennetaan pääosin tehtaalla ja tuodaan valmiina kohteeseen.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on esitetty kontin pituutta koskeva pakollinen vaatimus. Hankintayksikkö on lisäksi vastannut valittajan tarjousaikana esittämään kontin pituutta koskevaan kysymykseen, että tarjous on annettava tarjouspyyntömateriaalin mukaisesti. Tarjoajille ei ole voinut tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella jäädä epäselväksi, mitä muun ohella kontin pituuden osalta on vaadittu. Kontin on tullut olla tarjouspyynnön liitteinä olleiden arkkitehtipiirustusten mukainen siitä huolimatta, että tarjouspyynnössä on pyydetty antamaan kontin mitat ja paino betonilaatan mitoitusta varten.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ilmoittama dieselmoottorin polttoaineen kulutus on ollut virheellinen, ja hankintayksikön olisi tullut kiinnittää asiaan huomiota.

Arkkitehtipiirustuksissa esitetty Ruukki Design Oulu A T10 on erikoisverhoilupaneeli, joka on eri asia kuin maalattu pinta. Kontti on ensin maalattava, minkä jälkeen voidaan tehdä verhoilu vaaditulla koristepinnoitteella. Elementeistä aiheutuu kysymyksessä olevan kokoluokan kontin osalta noin 6.000 euron kustannus.

Analogiset mittarit ovat nykyisin selkeästi harvinaisempia kuin digitaaliset näytöt. Tästä johtuen analogisten mittareiden käyttämistä voidaan pitää tarjouspyynnön nimenomaisena vaatimuksena. Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole sisältänyt mainintaa analogisista mittareista.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Hankintayksikkö on esittänyt, että markkinaoikeus ei ole toimivaltainen tutkimaan asiaa, koska kyse on ollut kansallisen kynnysarvon alittavasta rakennusurakasta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 154 §:n 1 momentista seuraa, että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai pykälässä mainittujen muiden säännösten tai oikeusohjeiden vastaisesti.

Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä on siten se, että markkinaoikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Hankintalain 4 §:n 2 kohdan mukaan rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on liitteessä B tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä; rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan myös rakennusurakan tyyppiin tai suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa käyttävän hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä tahansa tavalla; rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai vesirakennustöiden muodostama taloudellinen tai tekninen kokonaisuus.

Hankintalain 4 §:n 3 kohdan mukaan tavarahankintasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksulla hankkiminen osto-optioin tai ilman niitä; tavarahankintasopimukseksi katsotaan myös sellainen hankintasopimus, jonka kohteena on tavarahankinnan lisäksi kokoamis- tai asennustöitä.

Hankintayksikkö on ilmoittanut 3.1.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella rakennusosalle L3 tulevan uuden paineilmalaitoksen varavoimageneraattorin toimittamista koskevasta urakasta. Hankintailmoituksessa hankinnan lajiksi on ilmoitettu rakennusurakka. Yhteisen hankintanimikkeistön (CPV) pääkohteeksi on ilmoitettu monivaihemoottorit (31132000-0).

Hankintayksikön 2.1.2017 päivätyssä tarjouspyynnössä rakennuskohteeksi on ilmoitettu Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Oulun yliopistollisen sairaalan (OYKS-kiinteistöt) rakennusosalle L3 tuleva paineilmalaitoksen varavoimakoneen L3 DG4 toimittaminen käyttökuntoon saatettuna. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu urakan sisällöksi uusien laitteiden hankinta ja niihin liittyvät asennukset.

Tarjouspyynnön liitteenä olleen hankintaerittelyn kohdassa 2 "Hankinnan laajuus" on todettu muun ohella seuraavaa:

"L3 rakennuksen läheisyyteen asennetaan uusi varavoimakontti, joka varmentaa lääkinnällisen paineilmalaitoksen toiminnan huoneessa L3-R09. Myöhemmin varavoimakoneella tullaan varmentamaan sairaalan muita kuormia.

Hankinta käsittää tämän hankintaerittelyn (työselityksen) ja piirustuksien mukaiset laitteet ja työt valmiiksi käyttökuntoon asennettuna, ellei ko. kohdassa tai muulla tavalla ole erikseen mainittu laitteen tai työn kuuluvan johonkin muuhun urakkaan.

Urakka sisältää:
- Varavoimakone kontteineen
- Jää[h]dytysjärjestelmä
- Pakoputkisto
- Polttoainejärjestelmä
- Käynnistysjärjestelmä
- Asenn[e]ttuna konttiin
- Kaapelointi- ja asennustyöt
- Aputyöt."

Asiassa saadun selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintamenettelyn ensisijaisena tarkoituksena on ollut varavoimakoneen hankkiminen ja että asennustöiden osuus hankinnan kokonaisuudesta on ollut vähäinen. Hankinnassa ei siten ole ollut kysymys hankintalain 4 §:n 2 kohdan mukaisesta rakennusurakkasopimuksesta, vaan pykälän 3 kohdan mukaisesta tavarahankintasopimuksesta, jonka kohteena on ollut tavarahankinnan lisäksi asennustöitä.

Hankintalain 25 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan tavarahankintojen kansallinen kynnysarvo on 60.000 euroa.

Hankintalain 27 §:n 1 momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvioinnin on perustuttava ilmoittamisajankohdan tai muun hankintamenettelyn alkamisajankohdan arvoon.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 120.000 euroa. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on siten ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen kansallisen kynnysarvon, ja markkinaoikeus on toimivaltainen tutkimaan valituksen.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Keskeiset tosiseikat

Hankintayksikkö on pyytänyt 2.1.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia rakennusosalle L3 tulevasta uuden paineilmalaitoksen varavoimageneraattorin toimittamisesta käyttökuntoon saatettuna.

Tarjouspyynnön kohdassa "Valintaperusteet" on todettu seuraavaa:

"Tilaaja valitsee hinnaltaan halvimman tarjouspyynnön vaatimukset täyttävän tarjouksen.

Tarjouksen hyväksymisen edellytyksenä on että tarjous on annettu täydellisenä tarjouspyynnön asiakirjojen mukaisesti ja tarjouksen sisältö vastaa tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä vaatimuksia. Puutteellisesti annettu tarjous hylätään."

Tarjouspyynnön liitteenä olleen hankintaerittelyn kohdassa 2.1 "Varavoimakont[t]i" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Lämpöeristetty varavoimakontti sijoitetaan piirustuksessa merkittyyn paikkaan tilaajan tekemän betonilaatan päälle. Kontin mitat ja paino tulee antaa tilaajalle betonilaatan mitoitusta varten.

[- - -]

Kaikki varavoimalaitoksen osat sijoitetaan ST käsikirja 31 mukaiseen konttiin. Kontin vaatimukset on esitetty liitteenä olevissa arkkitehtipiirustuksissa."

Hankintaerittelyn liitteinä olleissa arkkitehtipiirustuksissa kysymyksessä olevan varavoimakontin pituudeksi on merkitty 9.000 millimetriä.

Valittaja on tarjousaikana esittänyt hankintayksikölle seuraavan kysymyksen koskien kontin pituutta:

"Onko tuo 9m pituus suositus vai ehdoton vaatimus? Laitteet mahtuvat hyvin 6 m mittaan."

Hankintayksikkö on vastannut edellä mainittuun valittajan kysymykseen seuraavasti:

"Tarjousaika on päättymässä ja tässä vaiheessa emme anna enää muita vastauksia tasapuolisuuden vuoksi kuin että tarjous on annettava tarjouspyyntömateriaalin mukaisesti. Muutokset tarjouspyyntöön tulisi tehdä Hilma-ilmoituksen uusimisella."

Hankintayksikkö on saanut seitsemän tarjousta ja hyväksynyt kaikki tarjoukset tarjousvertailuun. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Hankintayksikkö on 1.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Genel Oy:n tarjouksen, joka on ollut hinnaltaan halvin. Voittaneen tarjoajan tarjouksen hinta on ollut 68.530 euroa, toiseksi sijoittuneen Powerplants Oy:n 80.790 euroa ja kolmanneksi sijoittuneen AGCO Power Oy:n 84.800 euroa. Tarjousten vertailussa neljänneksi sijoittuneen valittajan tarjouksen hinta on ollut 87.000 euroa.

Genel Oy on tarjouksessaan ilmoittanut varavoimakontin pituudeksi 4.500 millimetriä, Powerplants Oy 7.058 millimetriä, AGCO Power Oy 6.050 millimetriä ja valittaja noin 9 metriä.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut kolmen edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan tarjouksia tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina. Valittajan mukaan tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia muun ohella varavoimakontin pituuden osalta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole asetettu varavoimakontin pituutta koskevaa pakollista vaatimusta.

Tarjouspyynnön mukaan tarjouksen sisällön on tullut vastata tarjouspyynnössä esitettyjä teknisiä vaatimuksia. Tarjouspyynnön liitteenä olleen hankintaerittelyn kohdassa 2.1 "Varavoimakontti" on todettu, että kontin mitat ja paino tulee antaa tilaajalle betonilaatan mitoitusta varten. Kyseisessä kohdassa on lisäksi todettu, että kontin vaatimukset on esitetty liitteenä olevissa arkkitehtipiirustuksissa. Hankintaerittelyn liitteinä olleissa arkkitehtipiirustuksissa on ilmoitettu muiden mittojen ohella kontin pituudeksi 9.000 millimetriä. Hankintayksikkö on lisäksi vastannut valittajan kontin pituutta koskevaan kysymykseen, että tarjous on annettava tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöasiakirjoissa on asetettu varavoimakontin pituutta koskeva ehdoton vaatimus. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan varavoimakontin on tullut olla pituudeltaan 9.000 millimetriä. Tarjouspyyntö ei ole ollut tältä osin epäselvä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa.

Kolmen edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan tarjoukset eivät ole edellä esitetyn mukaisesti vastanneet varavoimakontin pituuden osalta tarjouspyynnössä vaadittua. Asiassa esitetyn perusteella varavoimakontin koko on vaikuttanut tarjouksen hintaan. Tarjoukset eivät siten ole olleet hinnan osalta vertailukelpoisia, ja tarjousten tarjouspyynnön vastaisuus on vaarantanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut kyseisiä tarjouksia tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimus on allekirjoitettu 21.6.2017. Hankintalain 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja valittajalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Pykälän 2 momentin mukaan hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Hankintalain 155 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan pykälä vastaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 95 §:ssä säädettyä. Viimeksi mainittua pykälää koskevien esitöiden (HE 190/2009 vp s. 69) mukaan hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä on, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Hyvitysmaksua voidaan määrätä maksettavaksi sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Valittajan on tämä osoitettava.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee edellä todetun mukaisesti arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä.

Kuten edellä on kuvattu, virheettömässä menettelyssä hankintayksikön olisi tullut sulkea kolmen edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomina. Valittajan tarjous on ollut hinnaltaan neljänneksi halvin.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan varavoimakontin pituuden on tullut olla 9.000 millimetriä. Koska kontin pituutta koskeva vaatimus on esitetty tarjouspyynnössä millimetrin tarkkuudella, kysymyksessä on ollut hyvin täsmällinen vaatimus. Valittajan tarjouksesta ei ole käynyt ilmi, että sen tarjoama kontti olisi ollut pituudeltaan täsmälleen 9.000 millimetriä. Valittajan tarjouksesta ei siten ole käynyt ilmi, että se olisi kontin pituuden osalta vastannut tarjouspyynnössä vaadittua. Valittajan tarjous ei siten olisi voinut tulla valituksi, eikä valittajalla näin ollen ole ollut hyvitysmaksun määräämisen yhtenä edellytyksenä olevaa todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksun määräämisen edellytykset eivät siten täyty. Valittajan vaatimus hyvitysmaksun määräämisestä on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen pääasian osalta.

Markkinaoikeus velvoittaa Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaamaan Voimalaite Service Oy:n oikeudenkäyntikulut 5.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Riikka Innanen ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.7.2018