MAO:335/18

Kouvolan kaupunki - ulkoilureitti

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2017/702
Antopäivä: 19.6.2018

ASIAN TAUSTA

Kouvolan kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) yhdyskuntatekniikan toimiala on ilmoittanut 25.10.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Niskalanrannan ulkoilureitin rakennusurakkahankinnasta.

Kouvolan kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelujen kaupungininsinööri on 10.11.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 12 hylännyt kaikki saadut tarjoukset ja keskeyttänyt hankinnan.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 100.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 16.800 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.875 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä.

Perusteet

Hankintayksiköllä ei ole ollut todellista ja perusteltua syytä keskeyttää hankintaa ja hylätä kaikkia tarjouksia. Hankintailmoituksessa on ilmoitettu hankinnan ylittävän kansallisen kynnysarvon, joka on 150.000 euroa, eikä tarjouspyynnössä ole ilmoitettu hankinnan määrärahaa. Valittajan tarjous on ollut 168.000 euroa, jonka suuruiseen tarjoukseen hankintayksiköllä on ainakin ollut velvollisuus varautua. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Myös toinen hankintayksikön käyttämä perustelu, eli RALA-pätevyyden puuttuminen, on ollut hankintasäännösten vastainen ja tarjousten hylkääminen on ollut perusteetonta. Hankintasäännösten mukaan hankintayksiköllä on velvollisuus hyväksyä myös vastaava näyttö. Hankintayksikkö ei ole edes pyytänyt tarjoajia liittämään selvitystä tarjoukseensa.

Vastine

Vaatimukset

Kouvolan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 750 eurolla.

Perusteet

Hankinnan budjetoitu arvo on ollut noin 100.000 euroa, ja tarjouspyyntöön on vain erehdyksessä kirjattu maininta kynnysarvon ylittymisestä. Hankinta-asiakirjojen maininnoilla kynnysarvon ylittymisestä ei voida katsoa olevan itsenäistä merkitystä.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus keskeyttää hankinta. Tarjouspyynnössä esitetyn soveltuvuusvaatimuksen täyttäneen ainoan tarjoajan tarjous on ylittänyt hankintayksikön määrärahan noin 50 prosentilla. Määrärahojen puute ja kilpailun puuttuminen ovat olleet perusteltuja syitä hankinnan keskeyttämiselle. Myös soveltuvuusvaatimuksen täyttäneen tarjoajan tarjous on hylätty määrärahaperusteella, joten hankintayksikön menettely on ollut tarjoajien tasavertaisen kohtelun periaatteen mukainen.

Valittajalta on puuttunut tarjouspyynnössä edellytetty soveltuvuus. Tarjouspyynnössä edellytetty ympäristörakentamista koskeva RALA-pätevyys on ollut järkevä ja lainmukainen soveltuvuusvaatimus.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että julkisen hankintailmoituksen tulee aina johtaa tilaukseen. Hankintayksikön väite määrärahan 100.000 euron suuruudesta on tekaistu, eikä sille ole esitetty näyttöä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antamassaan lisävastineessa muun ohella todennut, että määräraha on ollut todellinen ja perustunut kaupungin tekemään päätökseen. Kaupungin päätös on ollut julkisesti nähtävissä teknisen lautakunnan 14.2.2017 tekemän päätöksen § 37 liiteasiakirjassa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 154 §:n 1 momentista seuraa, että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai pykälässä mainittujen muiden säännösten tai oikeusohjeiden vastaisesti.

Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä on siten se, että markkinaoikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Hankinnan kohteena on ollut Niskalanrannan ulkoilureitin rakennusurakka. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta kansallisen hankintailmoituksen, jossa hankinnan hankintalajiksi on ilmoitettu rakennusurakka ja CPV-koodiksi 45200000-9 "Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat". Hankintayksikön mukaan hankinta-asiakirjoihin on erehdyksessä kirjattu maininta kansallisen kynnysarvon ylittymisestä.

Hankintalain 4 §:n 2 kohdan mukaan rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on liitteessä B tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä; rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan myös rakennusurakan tyyppiin tai suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa käyttävän hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä tahansa tavalla; rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai vesirakennustöiden muodostama taloudellinen tai tekninen kokonaisuus.

Hankintalain 25 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on 150.000 euroa rakennusurakoissa. Pykälän 2 momentin mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintasopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot.

Hankintalain 27 §:n 1 momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvioinnin on perustuttava ilmoittamisajankohdan tai muun hankintamenettelyn alkamisajankohdan arvoon. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut. Pykälän 2 momentin mukaan rakennusurakan ennakoitua arvoa laskettaessa on otettava huomioon urakan arvo sekä sellaisten urakan toteuttamisessa tarpeellisten tavaroiden ennakoitu kokonaisarvo, jotka hankintayksikkö antaa urakoitsijan käyttöön, jos ne ovat välttämättömiä rakennusurakan toteuttamiseksi.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankinnassa on ollut kysymys rakennusurakkana toteutettavasta ulkoilureitin rakentamisesta. Hankintayksikkö on esittänyt, että hankinta ei ole ylittänyt kansallista rakennusurakoihin sovellettavaa kynnysarvoa ja perustellut esittämäänsä sillä, että hankintaan on varattu kansallisen kynnysarvon alle jäävä 100.000 euron määräraha. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön esittämän Kouvolan kaupungin teknisen lautakunnan 14.2.2017 tekemän päätöksen liitteen 1 "Investointien hankesuunnitelma 2017" kohdan "Viheralueet 2017–2019" alakohdassa "Viheralueiden uudisrakentaminen" on tässä asiassa kyseessä olevalle rakennusurakalle eli Niskalanrannan puistoraitille varattu 100.000 euroa vuodelle 2017.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikkö on vastaanottanut tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä neljä tarjousta, joista kolme on ylittänyt hankintayksikön asettaman 100.000 euron määrärahan. Hankintayksikkö on tämän jälkeen keskeyttänyt hankinnan. Hankinnan keskeyttämistä koskevaan päätökseen ei ole liitetty valitusosoitusta markkinaoikeuteen ja päätöksessä on ollut maininta: "Hankintapäätös alle kansall. kynnysarvon".

Ottaen huomioon hankintayksikön esittämän siitä, että hankinnan ennakoitu arvo ei ole ylittänyt rakennusurakoihin sovellettavaa kansallista kynnysarvoa, sekä hankintayksikön esittämän selvityksen siitä, että hankintaan varattu määräraha on ollut edellä kuvatusti 100.000 euroa, markkinaoikeus katsoo, että hankinnan ennakoitu arvo ei ole ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaista rakennusurakoiden kansallista kynnysarvoa. Hankintaan ei näin ollen sovelleta hankintalakia, ja valitus on jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta hankintailmoituksen, jonka mukaan hankinta on ylittänyt kansallisen kynnysarvon. Hankintailmoituksessa on lisäksi esitetty, että hankintapäätökseen voi hakea muutosta markkinaoikeudessa.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintapäätöksessä ei ole ilmoitettu hankintayksikön vastaanottamien tarjousten tarjoushintoja tai perusteltu sitä, miksi hankinta ei ylittäisi kansallista kynnysarvoa, vaikka hankintailmoituksen mukaan kynnysarvo on ylittynyt. Hankintayksikön päätös on siten ollut ristiriitainen hankintailmoituksessa kansallisen kynnysarvon ylittymisestä esitettyyn nähden. Tämän lisäksi valittajan oma tarjous on ylittänyt kansallisen kynnysarvon.

Edellä sanotun perusteella valittaja on voinut perustellusti arvioida, että kysymyksessä on päätös, josta se voi hakea muutosta markkinaoikeudelta. Ottaen huomioon yhtäältä hankintayksikön julkaiseman hankintailmoituksen sekä toisaalta asiassa annetun ratkaisun, ei ole kohtuutonta, että valittaja ja hankintayksikkö saavat kumpikin pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta ja hylkää Ykkös Infra Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Kouvolan kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 28.11.2018 taltionumero 5651.

 
Julkaistu 28.6.2018