MAO:329/18

Monetra Oy > muuttopalveluhankinta

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

Diaarinumero: 2017/317 ja 2017/391
Antopäivä: 14.6.2018

ASIOIDEN TAUSTA

Monetra Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 28.2.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta muuttopalveluhankinnasta 24 kuukaudelle sekä kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Monetra Oy:n palvelujohtaja on 29.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä numero 30/2017 sulkenut Martela Oyj:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Kuljetus J Haverinen Oy:n tarjouksen.

Monetra Oy:n palvelujohtaja on 4.5.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä numero 34/2017 kumonnut 29.3.2017 tekemänsä Martela Oyj:n muuttopalveluita koskevan tarjouksen hylkäämispäätöksen ja uudessa tarjousvertailussa valinnut Martelan Oyj:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1.400.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Markkinaoikeuden asia dnro 2017/317

Valitus

Vaatimukset

Niemi Palvelut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan 29.3.2017 tehdyn hankintapäätöksen siltä osin kuin se on voimassa ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.595 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kuljetus J Haverinen Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska siitä ei ole ilmennyt tarjouspyynnössä pyydetyn henkilökunnan ja työntekijöiden määrää koskevan vähimmäisvaatimuksen arvioimiseksi tarvittavat seikat ottaen huomioon, että julkisten tilinpäätöstietojen perusteella yhtiöllä on ollut palveluksessaan vähemmän henkilöitä kuin on edellytetty. Kun kyseisiä vaatimuksia ei ole tarjouspyynnössä tarkemmin määritelty, tarjoukset eivät ole myöskään välttämättä olleet yhteismitallisia. Lisäksi Kuljetus J Haverinen Oy:n esimerkkimuutolle antama hinta-arvio on ollut ehdollinen ja poikkeuksellisen alhainen. Tarjouspyyntö on myös ollut epäselvä tarjouspyynnön kategorioiden pakettiauto, kevyt kuorma-auto ja kuorma-auto tuntihintojen ilmoittamisen osalta. Alalla on yleisenä tapana tarjota hintaa autolle ja kuljettajalle, eikä hinta ole voinut tarkoittaa vain autoa ilman kuljettajaa. Tarjouspyynnön epäselvyyden vuoksi hankintayksikön on järjestettävä uusi tarjouskilpailu.

Vastine

Vaatimukset

Monetra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut selkeä ja yksiselitteinen muuttoon osallistuvien työntekijöiden vähimmäismäärän sekä henkilökunnan määrää Oulun alueella koskevan pisteytettävän vaatimuksen osalta. Hankintayksikön vaatimus muuttoon osallistuvasta henkilöstömäärästä on perusteltu tarjouspyynnössä kyseisen vaatimuksen yhteydessä. Hankintayksiköllä on ollut lähtökohtainen oikeus luottaa tarjoajien tarjouksessaan ilmoittamaan muuttoon osallistuvien työntekijöiden määrään, jonka on tullut olla tarjotun mukainen viimeistään hankintasopimuksen tekohetkellä. Tarjouspyynnössä on myös yksiselitteisellä ja selkeällä tavalla pyydetty tuntihintoja pakettiautoa, kevyttä kuorma-autoa ja kuorma-autoa koskevissa kategorioissa. Hankintayksikkö on voinut määritellä nämä haluamallaan tavoin alan käytännöistä riippumatta.

Muut kirjelmät

Valittaja on esittänyt muun ohella, että epäselväksi on jäänyt, onko muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös kumottu kokonaisuudessaan vai onko sitä vain korjattu vertailun osalta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että se on kumonnut 4.5.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä nyt muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen ja liittänyt hankintaoikaisupäätökseen muutoksenhaunohjauksen. Valittajan viimeisin kirjelmä on ollut aiheeton, koska valittajan olisi tullut ymmärtää, ettei muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös ole enää ollut voimassa.

Markkinaoikeuden asia dnro 2017/391

Valitus

Vaatimukset
Niemi Palvelut Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.800 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Martela Oyj:n ja Kuljetus J Haverinen Oy:n tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia ja ne olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnössä on edellytetty muuttoon osallistuvien olevan tarjoajan omia työntekijöitä, ei esimerkiksi vuokratyöntekijöitä. Molemmista edellä mainituista tarjouksista on jäänyt epäselväksi, onko 40 muuttoon osallistuvan työntekijän vähimmäisvaatimus täyttynyt ja mikä henkilöstömäärä on tullut ottaa huomioon tarjousvertailussa.

Martela Oyj:n tarjouksessa on myös annettu tarjouspyynnön vastainen hinta-arvio esimerkkimuutolle. Lisäksi tarjouksessa muuton suunnittelu on annettu sitomattomana nollahintaisena "promootiomuuttona" ja tarjouksessa ilmoitettujen yksikköhintojen kanssa ristiriitaisella tavalla. Tarjous on tältä osin ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen eivätkä kyseiset hinnat ole kattaneet muuttoon osallistuvien palkkakuluja. Niin ikään Kuljetus J Haverinen Oy:n tarjouksessa esimerkkimuuton hinta-arvio on ollut ehdollinen ja tarjouspyynnön vastainen, koska muuttosuunnitelmassa on ollut varaus varapäivään, mutta sitä ei ole sisällytetty hinta-arvioon. Tarjous on myös ollut tältä osin hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen.

Toissijaisesti tarjouspyyntö on ollut epäselvä ja se on johtanut vertailukelvottomiin tarjouksiin. Tarjouspyynnössä on kysytty henkilökunnan ja työntekijöiden määrää, joka on ollut vähimmäisvaatimus ja vertailuperuste. On epäselvää, onko tarjouspyynnössä henkilökunnan ja työntekijöiden määrällä tarkoitettu tarjoajien omia työntekijöitä. Hintojen ilmoittamista koskevien kategorioiden pakettiauto, kevyt kuorma-auto ja kuorma-auto osalta alan toimijalle on ollut selvää, että tällä tarkoitetaan autoa ja kuljettajaa, mutta hankintayksikkö on antanut ymmärtää sillä tarkoitetun vain auton vuokrahintaa ja muut tarjoajat lienevät antaneet vain auton vuokrahinnan.

Lisäksi tarjouspyynnön mukaan pyydetyillä yksikköhinnoilla ja vertailuhinnoilla ei ole voitu varmistua siitä, että kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous tulee valituksi.

Vastine

Vaatimukset

Monetra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.800 eurolla.

Perusteet

Tarjouspyynnössä ei ole ilmaistu, miten esimerkkimuutto on tullut hinnoitella tai mihin hinnan on tullut perustua. Näin ollen Martela Oyj:n tarjousta ei ole voitu sulkea tarjouskilpailusta esimerkiksi sillä perusteella, että esimerkkimuuton hinta ei ole perustunut tarjouksessa esitettyihin yksikköhintoihin. Koska esimerkkimuuton painoarvo tarjousten vertailussa on ollut pieni ja tarjoajien väliseen paremmuusjärjestykseen vaikuttamaton, kyseisen hintaelementin suhteellisuutta hankinnassa ei ole tarpeen arvioida.

Martela Oyj:n tarjouksen osalta muuton suunnittelutyön hinnoittelu valmistelevana toimenpiteenä nollahintaiseksi on ollut tarjouspyynnön mukaan mahdollista. Tämä ei ole myöskään vaikuttanut tarjousvertailun lopputulokseen.

Kuljetus J Haverinen Oy:n tarjouksessa muuttoon käytettävä aika on sisältynyt esimerkkimuuton hinta-arvioon. Varapäivällä on tarkoitettu sitä, että kyseinen tarjoaja tekisi työn varsinaisen muuttopäivän jälkeen, jos muuttopäivien aikana ilmenisi muuttoliikkeestä riippumattomia työtä hidastavia tekijöitä. Tarjouksen hinta ei ole ollut ehdollinen.

Tarjouspyynnössä ei ole vaadittu, että muuttoon käytettävissä olevan henkilön tulisi olla tarjoajan oma, esimerkiksi kokoaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä. Tarjoajan ei ole myöskään edellytetty mainitsevan käyttämiensä työntekijöiden rooleja tai työsopimuksen sisältöä tarjouksessaan. Tarjouspyyntö ei ole ollut epäselvä tältä osin. Selvää on ollut, että muiden voimavarojen kuten vuokratyöntekijöiden käyttäminen on ollut mahdollista.

Tarjouspyynnössä esitetyt pakettiautoa, kevytkuorma-autoa ja kuorma-autoa koskevat hintakategoriat ovat olleet yksiselitteiset. Hankinnan lainmukaisuuden arvioinnissa merkityksetöntä on se, käyttääkö hankintayksikkö hinnoittelunsa perusteena muuttopalvelualalla yleisesti käytössä olevia kategorioita vai ei. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta hankkia palveluita vuodesta toiseen samalla tavalla, vaan pyydettyä hinnoittelutapaa voidaan luonnollisesti muuttaa.

Kuultavan lausunto

Martela Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus jättää tutkimatta 29.3.2017 tehtyä hankintapäätöstä koskevat vaatimukset ja muutoin hylkää valituksen. Lisäksi Martela Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 10.710 eurolla viivästyskorkoineen.

Martela Oyj on esittänyt, että sen käsityksen mukaan markkinaoikeudessa ei ole vireillä 29.3.2017 tehtyä hankintapäätöstä koskevaa valitusasiaa, eikä siltä ole pyydetty lausuntoa muusta kuin käsillä olevasta hankintaoikaisupäätöstä koskevasta valituksesta. Alkuperäistä hankintapäätöstä koskevat väitteet ja vaatimukset on jätettävä tutkimatta.

Tarjouspyynnön ehdot ovat olleet selkeät ja niiden perusteella on voinut antaa yhteismitallisia tarjouksia. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty, että esimerkkimuuton alustavan suunnitelman tai sen hinta-arvion tulisi perustua tarjouksessa annetuille tuntihinnoille. Tarjouspyynnössä ei ole ilmoitettu, että tätä hintakohtaa käytettäisiin tarjoajan yleisen hintatason tai sen yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattamisen mittarina.

Tarjoajien esittämiin kysymyksiin annettujen hankintayksikön vastausten perusteella hankintayksikkö on sallinut jopa nollan euron hintaisen tarjouksen johonkin hintapositioon. Näin ollen esimerkkimuutolle on voinut antaa yhden euron hinnan. Tarjouspyynnössä on pyydetty alustavaa suunnitelmaa ja hinta-arviota esimerkkimuutosta. Tarjouspyyntö ei ole velvoittanut tarjoajia tuottamaan muuttopalvelua alustavan suunnitelman mukaisesti tai alustavalla hinta-arviolla kaikissa esimerkkimuuttoa vastaavissa hankintakauden aikana toteutettavissa muutoissa. Tarjouspyynnöstä on yksiselitteisesti ilmennyt, että tätä hintapositiota käytetään arvioinnissa yhtenä neljästätoista hintakomponentista. Hinta-arviona annetun esimerkkimuuton merkitys tarjoajien hinnanmuodostuksessa on ollut pieni. Tarjouspyyntö, siinä käytetyt sanat sekä hintaa koskeva kysymys ja vastaus ovat olleet selkeitä.

Martela Oyj on ilmoittanut hankintakauden aikana sovellettavat ja yhteiskunta- ja työnantajavelvoitteiden toteuttamiseen hankintakauden aikana liittyvät yksikkö- ja muut hinnat tarjouslomakkeella pyydetyn mukaisesti. Nämä yhteiskuntavelvoitteisiin liittyvät hinnat eivät ole olleet epäsuhteessa muiden tarjoajien antamiin hintoihin nähden.

Tarjouspyynnössä on pyydetty pakettiautolle, kevytkuorma-autolle ja kuorma-autolle yksikköhintaa. Vain auton hinnalla on ollut näiden kategorioiden osalta merkitystä. Mikäli valittaja on sisällyttänyt muitakin hintoja kyseisiin kategorioihin, sitä ei kuitenkaan ole tarjouspyynnössä edellytetty eikä se käy mitenkään ilmi myöskään valittajan tarjouksesta.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen. Siinä on todettu muun ohessa, että Martela Oyj ei ole kiistänyt valittajan esittämää alan tyypillisestä hinnoittelusta, vaan Martela Oyj on vedonnut ainoastaan sanamuotoihin. Vertailemalla tarjoajien tarjouksia auton ja muuttomiehen hinnan suhteen, on ilmeistä, että hintojen sisältö ei ole ollut sama kaikilla tarjoajilla.

Muut kirjelmät

Martela Oyj on antanut lisälausunnon. Siinä on todettu muun ohessa, että Martela Oyj ja Kuljetus J Haverinen Oy ovat ymmärtäneet autojen hintapositiot siten kuin hankintayksikkö on ne tarkoittanut eli sanamuotonsa mukaisesti. Hintapositiot ovat olleet selkeät.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asioiden arvioinnin lähtökohdat ja kysymyksenasettelu

Valittaja on 18.4.2017 valittanut markkinaoikeuteen hankintayksikön 29.3.2017 tekemästä hankintapäätöksestä (dnro 2017/317). Hankintayksikkö on 4.5.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä kumonnut päätöksen, jolla se oli sulkenut Martela Oyj:n tarjouskilpailusta, ja valinnut uuden tarjousvertailun jälkeen Martela Oyj:n tarjouksen. Valittaja on 18.5.2017 valittanut markkinaoikeuteen myös mainitusta hankintaoikaisupäätöksestä (dnro 2017/391).

Hankintayksikön on katsottava hankintaoikaisupäätöksellään hyväksyttävät tarjoukset uudelleen vertailtuaan ja Martela Oyj:n tarjouksen valittuaan tosiasiallisesti poistaneen aikaisemman 29.3.2017 tekemänsä hankintapäätöksen. Aiemman päätöksen poistaminen on tarkoittanut, että hankintaa ei enää toteuteta kyseisen hankintapäätöksen perusteella. Valittajalla ei näin ollen ole enää oikeussuojan tarvetta saada markkinaoikeuden perusteltua päätöstä kyseisen hankintapäätöksen osalta. Hankintayksikön poistettua hankintapäätöksensä markkinaoikeus ei sen osalta voi enää myöskään määrätä hankintayksikölle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (jäljempänä hankintalaki) säädettyä seuraamusta.

Edellä todettu huomioon ottaen Monetra Oy:n 29.3.2017 tekemä hankintapäätös on menettänyt oikeudellisen merkityksensä Niemi Palvelut Oy:n kannalta. Näin ollen lausuminen Niemi Palvelut Oy:n valituksesta asiassa dnro 2017/317 raukeaa pääasian osalta.

Asiassa dnro 2017/391 on valittajan esittämän perusteella kysymys siitä, ovatko Martela Oyj:n ja Kuljetus J Haverinen Oy:n tarjoukset olleet tarjouspyynnön mukaisia ja ovatko ne olleet hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia. Valittajan esittämän mukaan kysymys on myös siitä, onko tarjouspyyntö ollut riittävän selvä hintojen ilmoittamisen sekä vaaditun henkilöstön määrittelyn osalta ja onko tarjouspyynnöllä voitu valita kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Markkinaoikeus arvioi ensin sitä, onko tarjouspyyntö laadittu hankintasäännösten mukaisesti.

Keskeiset oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 92 §:n 2 momentin mukaan tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yksiköiden voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Pykälän 5 momentin mukaan vertailuperusteiden on liityttävä hankinnan kohteeseen 94 §:n mukaisesti, ne eivät saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta ja niiden on oltava syrjimättömiä ja varmistettava todellisen kilpailun mahdollisuus.

Hankintalain 94 §:n mukaan hinta-laatusuhteen vertailuperuste liittyy hankinnan kohteeseen, jos se liittyy kyseisen sopimuksen perusteella toimitettaviin rakennusurakoihin, tavarahankintoihin tai palveluihin liittyvään sopimukseen miltä tahansa osin ja missä tahansa niiden elinkaaren vaiheessa.

Asian arviointi

Tarjouspyynnöstä ilmenee, että hankinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden hinta-laatusuhteen vertailuperusteissa kokonaishinnan painoarvo on ollut 70 prosenttia ja laadun painoarvo 30 prosenttia.

Hankintayksiköllä on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Kalusto + henkilöstö arkisin, klo 8–18 – –" on pyydetty tuntihintoja muun ohella kategorioihin muuton vastuuhenkilö, muuttomies, pakettiauto, kevyt kuorma-auto ja kuorma-auto.

Valittajan mukaan se on tarjonnut yhteisen tuntihinnan autolle ja kuljettajalle, kun taas muut tarjoajat ovat valittajan esittämän mukaan ilmeisesti tarjonneet hintaa vain autolle ilman kuljettajaa. Hankintayksikön esittämän perusteella on pääteltävissä, että ajoneuvojen tuntihintaan ei ole tarkoitettu sisältyvän kyseisen ajoneuvon kuljettajaa.

Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouspyynnössä ole pyydetty erikseen hintaa edellä mainittujen ajoneuvojen kuljettajalle eikä ajoneuvon kuljettamista ole myöskään määritelty muuttomiehen tehtäviin kuuluvaksi. Tarjouspyynnöstä ei ilmene, sisältävätkö ajoneuvoille pyydetyt tuntihinnat sen, että joku tarjoajan henkilökuntaan kuuluva kuljettaa kyseistä ajoneuvoa. Tätä kuitenkin puoltaa muun ohella se, että tarjouspyynnön mukaan palveluun on kuulunut muun ohella kuljetus sekä edellytys, että toimittajalla on oltava voimassaolevat liikenneluvat. Valittaja on esittänyt, että alan vallitseva käytäntö on ollut se, että ajoneuvojen hinnat sisältävät myös kuljettajan. Hankintayksikön on puolestaan katsottava esittäneen, että tällaista hinnoittelua ei ole tässä hankinnassa haluttu.

Edelleen markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön mukaisten ajoneuvojen kuljettaminen edellyttää tätä koskevaa ajo-oikeutta ja mahdollisesti erityistä ammattipätevyyttä, jolloin perusteltuna lähtökohtana ei voida pitää olettamaa siitä, että muuttomies on voinut välttämättä toimia myös kaikenlaisten muuttoajoneuvojen kuljettajana. Tarjouspyynnön perusteella ei ole ollut perusteltua lähteä myöskään siitä, että hankintayksikön tarkoituksena on ollut vastata itse muuttoajoneuvojen kuljettamisesta ja järjestää ajoneuvoille kuljettajat. Edellä todetuilla perusteilla tarjouspyyntöä olisi ollut perusteltua tulkita siten, että ajoneuvojen hintaan olisi sisältynyt myös ajoneuvon kuljettaminen, mutta tämä ei ole kuitenkaan vastannut sitä, mitä hankintayksikkö ja Martela Oyj ovat esittäneet.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjousten vertailuun vaikuttavat vertailuperusteet ovat jääneet tarjouspyynnössä sillä tavoin epäselviksi, että tarjoajat eivät ole tarjouksiaan laatiessaan tienneet, onko hinnan muuttoautoille odotettu sisältävän myös muuttoajoneuvon kuljettamisen. Näin ollen tarjouspyyntö ei ole näistä syistä johtuen tuottanut tältä osin yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Lisäksi tarjouspyynnön kohdan "Yleiset kriteerit/tiedot" alakohdassa "Resurssit" on muun ohella edellytetty, että palveluntuottajan muuttoon osallistuvien työntekijöiden määrä on oltava vähintään 40 ja että tarjouksen liitteeksi on ladattava luettelo kalustosta ja henkilöstöstä. Tarjouspyynnössä toisessa kohdin on tullut ilmoittaa henkilökunnan määrä Oulun toimialueella.

Markkinaoikeus toteaa, ettei tarjouspyynnössä ole rajoitettu alihankkijoiden käyttämistä ja tarjoajilla on ollut hankintalain 92 §:n mukainen oikeus turvautua muiden yksiköiden voimavaroihin hankinnan toteuttamisessa. Oikeuskäytännössä on myös vakiintuneesti katsottu, että tarjoajalla ei lähtökohtaisesti tarvitse olla tarjouspyynnössä edellytettyjä resursseja vielä tarjouksen tekohetkellä, vaan riittävää on, että tarjouksessa on luotettavalla todennäköisyydellä sitouduttu tarjouspyynnön mukaisen hankinnan toteuttamiseen siinä asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Markkinaoikeus katsoo edellä todettu huomioon ottaen, että tarjouspyynnöstä on riittävän selvästi käynyt ilmi ja sen perusteella alalla toimivat tarjoajat ovat voineet ymmärtää, että muuttoon osallistuviin työntekijöihin tai henkilöstöön ei ole kohdistunut erityisiä rajoituksia esimerkiksi vuokratyöntekijöiden käyttöön liittyen. Näin ollen tarjouspyyntöä ei ole pidettävä valittajan esittämin tavoin epäselvänä kyseiseltä osin.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että vertailuperusteina tulee käyttää sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan selvittää, mikä tarjouksista on kokonaistaloudellisesti edullisin. Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä. Vertailuperusteet eivät myöskään saa antaa hankintayksikölle rajoittamatonta vapautta tarjousten vertailun toteuttamisessa.

Tarjouspyynnössä on yhtenä kokonaishinnan vertailuperusteena todettu seuraavaa:

"Esimerkkimuutto. Tarjoaja esittää alustavan suunnitelman toteutuksesta ja hinta-arvion esimerkin tietojen perusteella. Hinta-arvio on osa vertailua."

Asiassa esitetyn perusteella kyseinen pyydetty hinta-arvio (euroa / yhteensä) on ollut esimerkinomainen, eikä sen ole tullut perustua tarjouspyynnössä pyydettyihin yksikköhintoihin, eikä tarjoajia ole edellytetty toteuttamaan edes yksittäistä saatikka kaikkia esimerkkejä vastaavia muuttoja vertailtavan hinta-arvion mukaisesti. Markkinaoikeus toteaa, että käsillä olevissa olosuhteissa tällaisen sitomattoman hinta-arvion ei voida katsoa liittyvän hankintalain 94 §:ssä tarkoitetulla tavalla hankinnan kohteeseen toteuttaa tosiasiallinen muutto. Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö ei ole ollut tältä osin omiaan tuottamaan vertailukelpoisia tarjouksia eikä kyseisen vertailuperusteen perusteella ole ollut mahdollista selvittää, mikä tarjouksista on ollut hankintayksikölle kokonaistaloudellisesti edullisin.

Johtopäätös

Edellä todettu huomioon ottaen hankintayksikkö on menetellyt tarjouspyynnön laatimisen osalta julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintaoikaisupäätös, siltä osin kuin sillä on valittu tarjouskilpailun voittaja, voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Monetra Oy aikoo edelleen toteuttaa muuttopalveluja koskevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hankintalain 149 §:n 3 momentin mukaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankintayksikköön sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa käsiteltävinä olevissa asioissa kokonaan vahinkonaan. Ottaen huomioon, että asioissa on ollut kysymys samasta hankinnasta ja että valittaja on vedonnut asioissa keskeisesti samoihin perusteisiin, markkinaoikeus arvioi oikeudenkäyntikulujen kohtuulliseksi määräksi niissä yhteensä 9.000 euroa. Hankintayksikön virheellinen menettely ja asian dnro 2017/391 lopputulos huomioon ottaen sekä hankintayksikkö että Martela Oyj saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Niemi Palvelut Oy:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta asiassa dnro 2017/317.

Markkinaoikeus kumoaa Monetra Oy:n palvelujohtajan 4.5.2017 tekemän hankintaoikaisupäätöksen numero 34/2017 (dnro 2017/391) muutoin paitsi siltä osin kuin sillä on katsottava kumotun 29.3.2017 tehty hankintapäätös numero 30/2017. Markkinaoikeus kieltää Monetra Oy:tä tekemästä hankintasopimusta hankintaoikaisupäätöksen perusteella tai panemasta hankintaa muutoin täytäntöön nyt asetetun 100.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Monetra Oy:n korvaamaan Niemi Palvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut asioissa dnrot 2017/317 ja 2017/391 yhteensä 9.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Monetra Oy:n ja Martela Oyj:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Sami Myöhänen, Pekka Savola ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 21.6.2018