MAO:315/18

Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - yhteisyrityskumppani

julkinen hankinta - valituksen peruuttaminen

Diaarinumero: 2017/733
Antopäivä: 11.6.2018

ASIAN TAUSTA JA KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan ja Simon kuntien puolesta 2.5.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista koskevan yhteisyrityksen valintaa koskevasta palveluhankinnasta 15 vuodeksi jatkuen tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana 12 kuukauden irtisanomisajalla. Ilmoitus on otsikoitu osallistumispyynnöksi.

Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 17.11.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 198 valinnut Mehiläinen Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1.000.000.000 euroa.

Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, Jokilaakson Terveys Oy, Pihlajalinna Terveys Oy, Jämsän Terveys Oy, Kolmostien Terveys Oy, Mäntänvuoren Terveys Oy, Pihlajalinna Tampere Oy, Mediapu Oy sekä Kuusiolinna Terveys Oy (jäljempänä myös Pihlajalinna-ryhmittymä) ovat markkinaoikeudelle 4.12.2017 saapuneessa valituksessaan muun ohella vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 50.750 eurolla viivästyskorkoineen.

Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on markkinaoikeudelle 29.1.2018 saapuneessa vastineessa vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 13.612,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Mehiläinen Oy ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy (jäljempänä myös Mehiläinen-ryhmittymä) ovat markkinaoikeudelle 31.1.2018 saapuneessa lausunnossaan vaatineet, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan niiden arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 52.437,16 eurolla viivästyskorkoineen.

Hankintayksikkö on 17.1.2018 toimittanut markkinaoikeuteen lisäkirjelmän.

Pihlajalinna-ryhmittymä on 20.3.2018 toimittanut markkinaoikeuteen vastaselityksen.

Mehiläinen-ryhmittymä on 24.4.2018 toimittanut markkinaoikeuteen lisälausunnon.

Pihlajalinna-ryhmittymä on 16.5.2018 toimittanut markkinaoikeuteen lisäkirjelmän, jossa se on edelleen kiistänyt hankintayksikön ja kuultavien oikeudenkäyntikuluvaatimukset sekä perusteeltaan että määrältään ja vaatinut oikeudenkäyntikuluvaatimusten hylkäämistä. Pihlajalinna-ryhmittymä on paljoksunut kuultavien oikeudenkäyntikulujen määrää siltä osin kuin ne ylittävät hankintayksikön kuluvaatimuksen määrän.

Pihlajalinna-ryhmittymä on 23.5.2018 peruuttanut valituksensa.

Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on 25.5.2018 ilmoittanut, ettei sillä ole enää muita vaatimuksia kuin oikeudenkäyntikuluvaatimus. Aiemmin ilmoitettuun oikeudenkäyntikuluvaatimukseen on lisätty 225 euroa, jolloin hankintayksikön oikeudenkäyntikuluvaatimus on yhteensä 13.837,50 euroa. Hankintayksikkö on esittänyt, että koska valittajat ovat peruuttaneet vaatimuksensa, on niiden alkuperäinen vaatimus ollut ilmeisen perusteeton.

Mehiläinen-ryhmittymä on 25.5.2018 ilmoittanut vaativansa, että markkinaoikeus velvoittaa valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi katsomalla määrällä ottaen arvioinnissa huomioon, että asiassa vallinneiden tosiseikkojen johdosta valitus on vaikuttanut tehdyn valittajien oikeuksien säilyttämiseksi, kunnes kirjelmöinnin perusteella asiassa on saatu lisäselvitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Pääasiaratkaisun perustelut

Valittajat ovat peruuttaneet valituksensa. Tämän vuoksi valituksen käsittely on jätettävä pääasian osalta sillensä.

Asiassa on tämän jälkeen enää kysymys hankintayksikön ja kuultavien vaatimuksista oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittajat ovat peruuttaneet valituksensa vasta asian käsittelyn siinä vaiheessa, kun asiassa on edellä esitetyn mukaisesti käyty kirjeenvaihtoa niin valittajien kuin myös hankintayksikön ja kuultavien toimesta. Valittajien toiminnasta on näin ollen aiheutunut kuluja niin hankintayksikölle kuin kuultaville.

Edellä todettuun nähden olisi kohtuutonta, mikäli hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, ja kuultavat joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaisuudessaan vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut ja kuultavien oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Valituksen käsittely markkinaoikeudessa jää pääasian osalta sillensä.

Markkinaoikeus velvoittaa Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy:n, Jokilaakson Terveys Oy:n, Pihlajalinna Terveys Oy:n, Jämsän Terveys Oy:n, Kolmostien Terveys Oy:n, Mäntänvuoren Terveys Oy:n, Pihlajalinna Tampere Oy:n, Mediapu Oy:n ja Kuusiolinna Terveys Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 13.837,50 eurolla sekä Mehiläinen Oy:n ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n oikeudenkäyntikulut 20.000 eurolla, molemmat viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevilta osin valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan (julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §).

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 15.6.2018