MAO:303/18

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - huuhtelu- ja kaatoaltaat

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintaoikaisu

Diaarinumero: 2017/663
Antopäivä: 31.5.2018

ASIAN TAUSTA

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 9.2.2017 julkaistulla EU- hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta K-sairaalaan tulevien desinfioivien huuhtelulaitteiden ja kaatoaltaiden reunahuuhtelulla hankinnasta.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimitusjohtaja on 29.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 7 valinnut Clinichem Oy Ltd:n tarjouksen.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimitusjohtaja on 5.10.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 50 poistanut 29.3.2017 tehdyn hankintapäätöksen, sulkenut Clinichem Oy Ltd:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta ja valinnut Franke Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 150.000 euroa.

Hankintapäätös on pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Clinichem Oy Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna ensisijaisesti 43.408, toissijaisesti 16.208 ja kolmassijaisesti 15.345 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksellään virheellisesti poistanut alkuperäisen hankintapäätöksensä 29.3.2017, jossa valittajan tarjoama huuhtelulaite on katsottu olleen tarjouspyynnön mukainen ja jossa valittaja on valittu tarjouskilpailun voittajaksi.

Hankintayksikkö on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen pyytänyt desinfioivaa huuhtelulaitetta koekäyttöön. Valittaja on toimittanut hankintayksikölle laitteen, joka on täyttänyt kaikki tarjouspyynnön vaatimukset. Laite on ollut malliltaan KEN BWD 736 eli sama, jonka hankintayksikkö on hankintapäätöksen mukaan ollut hankkimassa. Laite on asennettu koekäyttöön ja siinä on pesty kaikki portatiivin osat eli portatiivi, rengas ja kansi samassa ohjelmassa. Valittajalle ilmoitetun mukaan pesutulos on ollut hyvä ja pestyt tuotteet puhtaat.

Koekäytön jälkeen hankintayksikkö on esittänyt useita rakenteellisia muutoksia laitteeseen. Valittajan tekemien muutosten johdosta, jotka muutokset ovat perustuneet hankintayksikön vaatimuksiin, laite ei ole enää ollut tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikkö on vaatinut, että pesukoneessa tulee olla kiinteät pesutelineet portatiiville ja alusastioille, portatiivin pesuteline tulee olla kääntyvällä tasolla ja laitteessa pestään alusastoita vain yksi kerrallaan aikaisemmin vaaditun kahden asemesta.

Hankintayksikön vaatimat muutokset aiheuttaisivat tilanteen, jossa portatiivin keskikohdan alapuolella oleva tila pienenisi niin paljon, että portatiivin kansi ja rengas ei mahdollisesti desinfioituisi riittävästi. Tällaista hankintayksikön vaatimaa laitetta ei ole tilattu, ei ole valmistettu eikä myöskään koeajettu.

Hankintaoikaisupäätöksestä ei ilmene, onko siinä voittajaksi katsotun tarjoajan tarjoaman laitteen osalta vaadittu samoja muutoksia. Tasa-arvoisen kohtelun vaatimus edellyttää, että siltäkin on tullut vaatia samoja muutoksia.

Vastine

Vaatimukset

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 500 eurolla.

Perusteet

Valittajan kirjallinen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, mutta koska kyse on ollut uudenmallisesta, suuremmalla pesukammiolla varustetusta laitteesta, laite on pyydetty koekäyttöön. Pyyntö on lähetetty 28.4.2017, mutta valittajan toimitusvaikeuksista johtuen koekäyttö on toteutunut vasta syyskuun 2017 lopulla.

Koekäytön tuloksista ei ole missään vaiheessa toimitettu valittajalle tietoa, jonka mukaan pesutulokset olisivat olleet hyvät. Koekäytön yhteydessä havaittiin puutteita laitteen käytettävyydessä ja pesutuloksen luotettavuudessa. Hankintayksikkö esitti valittajalle toiveita koskien sitä, voitaisiinko pienillä, ei-olennaisilla muutoksilla varmistua siitä, että laite on pesutuloksen osalta tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnön vaatimuksena on ollut, että laitteella voidaan samalla kertaa pestä ja desinfioida muun muassa portatiivi sekä siihen kuuluvat rengas ja kansi. Koekäytön yhteydessä havaittiin, että kaikkia osia pestäessä ovea on vaikea saada kiinni. Lisäksi, kun kansi ja istuinrengas joudutaan sijoittamaan laitteen pohjalle pohjaviemärin eteen, on vaarana esimerkiksi se, että kiinteä jäte ei poistu pestävistä osista ja pesukammiosta. Valittajan Technical Director on sähköpostitse 28.9.2017 ilmoittanut, että laitteen valmistaja suosittelee portatiivin kannen ja renkaan pesua eri pesukerralla, jotta taataan kannen ja renkaan puhtaus. Viesti on saapunut hankintayksikön esittämien toiveiden jälkeen, mutta siinä ei ollut yksilöity sitä, koskeeko suositus vain muutosten jälkeistä laitetta. Laitteen valmistaja ei ole hankintayksikön pyynnöstä huolimatta toimittanut todistusta, jonka mukaan laitteella voidaan ilman telineitä tai telineiden kanssa samalla pestä portatiivi kokonaisuudessaan. Laite ei siten ole ollut pesutuloksen osalta tarjouspyynnön mukainen.

Vastaselitys

Clinichem Oy Ltd on muun ohella esittänyt, että koekäytön ajankohta on sovittu kirjallisesti ja yhteisymmärryksessä hankintayksikön kanssa. Hankintayksikkö ei ole toimittanut valittajalle pesuohjelmista ja testeistä mitään reklamaatiota. Vaikka kaikkia portatiivin osia ei ole tarjouspyynnössä esitetty pestäväksi samanaikaisesti, ne on kuitenkin koekäytössä pesty samanaikaisesti puhtaalla pesutuloksella. Koekäytössä ollut laite on kaikilta osin ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä portatiivi on esitetty tarkasti mittoineen, kantta ja rengasta ei ole lainkaan mainittu tarjouspyynnössä. Portatiivin mitat ovat suuremmat kannen ja renkaan kanssa. Hankintayksikkö on tarjousten jättämisen jälkeen esittänyt uusia kapasiteettivaatimuksia. Muutosvaatimusten jälkeisestä laitteesta ei laitevalmistaja ole antanut kirjallista takuuta, vaan suosituksen osien erillään pesemisestä. Hankintayksikkö on omilla toimillaan saattanut tarjoajat eriarvoiseen asemaan.

Muut kirjelmät

Valittaja ja hankintayksikkö ovat toimittaneet lisäkirjelmiä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 212) mukaan 2 momentin periaate jatkaa käytäntöä siitä, että tarjoaja vastaa tarjouksestaan ja siitä, että tarjous on hankintayksikön asettamien vaatimusten mukainen.

Hankintalain 132 §:n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin; päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Tarjouspyyntö

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia desinfioivien huuhtelulaitteiden ja kaatoaltaiden reunahuuhtelulla hankinnasta. Osatarjouksia ei ole hyväksytty. Vertailuperusteeksi on ilmoitettu tarjouspyynnön kaikki vaatimukset täyttäviltä desinfioivalta huuhtelulaitteelta ja kaatoaltaalta edullisin, yksikköhintojen yhteenlaskettu hinta. Huuhtelulaitteen ja kaatoaltaan tarjouspyynnön mukaisuuden on ilmoitettu tekevän tarjouksissa olevien tietojen ja muiden selvitysten perusteella hankintayksikön edustajista koostettu asiantuntijaryhmä. Hankintayksiköllä on ilmoitettu olevan tarvittaessa mahdollisuus tutustua tarjottaviin laitteisiin ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa laitespesifikaatioita koskevassa asiakirjassa on huuhtelulaitetta koskevassa kohdassa "Käyttö" ilmoitettu "Alusastioiden, portatiivien, virtsapullojen, imupullojen, vatien ja kulhojen pesu ja desinfiointi." Asiakirjassa on kohdassa "Kapasiteettivaatimukset" ilmoitettu "Koneeseen mahtuu 1 kpl iso portatiivi, jonka koko: halkaisija 300 mm, korkeus 410mm. Koneeseen mahtuu 2 kpl alusastia." Kohdassa "Toimintaselitys" on ilmoitettu: "Koneen pitää pestä em. laitteet kauttaaltaan (myös ulkopuolelta) käytännön kaikissa olosuhteissa sekä huudella jätteet ja paperit vesilukosta."

Hankintamenettelystä

Hankintayksikkö on saanut kaksi tarjousta.

Hankintayksikön asiantuntijaryhmä on tarkasteltuaan tarjousten vaatimustenmukaisuutta ennen hankintapäätöstä 29.3.2017 katsonut valittajan sekä toisen tarjoajan tarjoaman huuhtelulaitteen täyttäneen kaikki laitespesifikaatioita koskevassa asiakirjassa asetetut vaatimukset. Hankintayksikkö on hyväksynyt molemmat tarjoukset tarjousvertailuun. Hankintayksikkö on hankintapäätöksellään 29.3.2017 valinnut valittajan tarjouksen hinnaltaan edullisimpana.

Hankintayksikkö 5.10.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä kumonnut 29.3.2017 tekemänsä hankintapäätöksen ja sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Hankintaoikaisupäätöksessä on lausuttu muun ohella seuraavaa:

"Kyseessä on suuri hankinta (17 kpl desinfioivia huuhtelulaitteita ja 11 kpl kaatoaltaita), joka tehdään valmistuviin uusiin tiloihin ja jolla on merkittävä toiminnallinen vaikutus, minkä takia Eksote halusi mahdollisuuden tutustua ja koekäyttää yhtä Clinichem Oy:n desinfioivaa huuhtelulaitetta omissa tiloissaan ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta ja tilausta. Pyyntö koekäytöstä lähetettiin Clinichem Oy:n toimitusjohtaja Matti Ihalaiselle ja tekninen johtaja Jani Pohjolalle 28.4.2017 sähköpostitse. Eksotesta riippumattomista syistä laitteen koekäyttö toteutui vasta syyskuussa 2017. Koekäytössä huomattiin, että tarjouspyynnön vaatimus koskien portatiivia ei toteudukaan Clinichem Oy:n tarjoamassa desinfioivassa huuhtelulaitteessa KEN BWD 736. Portatiivin kaikkia osia (portatiivi + rengas + kansi) ei ole mahdollista desinfioida yhdellä pesukerralla eli kaikki osat eivät mahdu yhtä aikaa koneeseen siten, että pesutulos vastaisi tarjouspyynnön vaatimusta.

− −

Asiaa tiedusteltaessa toimittaja Clinichem Oy:Ilä saatiin heidän kauttaan valmistajan vahvistus, että desinfioituakseen vaatimusten mukaisesti kansi ja rengas suositellaan pestäviksi eri pesukerralla.

Tarjouspyynnön vaatimus portatiivin pesusta yhdellä pesukerralla perustuu pesuaikaan sekä infektioriskiin. Jos portatiivia ei voi pestä kerralla, niin pesuaika on kaksinkertainen. Infektioriski lisääntyy merkittävästi, jos kansi ja istumarengas on säilytettävä muualla pesun aikana.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 14 luvun 132 §:n (Hankintaoikaisun tekeminen) mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Säännöksen perustelujen mukaan hankintaoikaisu olisi lain soveltamisessa tapahtuneen virheen ohella käytössä myös silloin, jos asiassa on tullut hankintapäätöksen tekemisen jälkeen sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Tällainen tilanne olisi käsillä esimerkiksi silloin, jos hankintapäätöksen tekemisen jälkeen osoittautuu, että tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan vakuutus soveltuvuuden täyttymisestä ei saatujen selvitysten perusteella pitänytkään paikkaansa.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 14 luvun 133 §:n (Hankintaoikaisun vireilletulo) mukaan hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty.

Eksotesta riippumattomista syistä desinfioivan huuhtelulaitteen koekäyttö toteutui vasta syyskuussa 2017. Eksotella ei siten ollut aikaisemmin mahdollista todeta, että Clinichem Oy:n antamat tiedot desinfioivan huuhtelulaitteen soveltuvuudesta eivät pidäkään paikkaansa eikä Clinichem Oy:n tarjous vastaa tarjouspyyntöä.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 3 §:n (Julkisissa hankinnoissa noudatettavat periaatteet) mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vaatimus on painavampi kuin hankintaoikaisun määräaikaa koskevat säännökset, varsinkin kun Clinichem Oy:n tarjouksen soveltuvuuden varmistaminen viivästyi Eksotesta riippumattomasta syystä."

Hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksellään 5.10.2017 valinnut toisen tarjouskilpailuun osallistuneen tarjoajan tarjouksen, jota hankintayksikkö on pitänyt ainoana tarjouspyynnön mukaisena tarjouksena.

Arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa on ensin arvioitava sitä, onko hankintayksikkö menetellyt virheellisesti ottaessaan omasta aloitteestaan hankintapäätöksen korjattavakseen vasta sen jälkeen, kun 90 päivää on kulunut alkuperäisen hankintapäätöksen tekemisestä.

Hankintayksikön mukaan valittajan tarjoaman laitteen tarjouspyynnön vastaisuus on siitä riippumattomista syistä voitu havaita vasta syyskuussa 2017 eli noin kuusi kuukautta varsinaisen hankintapäätöksen tekemisen jälkeen. Asiassa on esitetty runsaasti väitteitä koskien sitä, mistä eri syistä valittajan tarjoaman laitteen koekäyttö on viivästynyt huomattavasti.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain hankintaoikaisua koskevien säännösten ja niiden esitöiden perusteella hankintalain 133 §:ssä tarkoitettu 90 päivän määräaika olisi ehdoton. Markkinaoikeus siten katsoo, että hankintayksikön omasta aloitteestaan tekemälle hankintaoikaisulle ei ole ollut hankintalain 132−133 §:issä säädettyä perustetta. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankintaoikaisun tehdessään hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankinta on pantu täytäntöön. Hankintalain 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja valittajalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Pykälän 2 momentin mukaan hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan pykälässä säädettäisiin tarkemmin 154 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetusta hyvitysmaksusta. Pykälä vastaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; jäljempänä vanha hankintalaki) 95 §:ssä säädettyä.

Vanhan hankintalain 95 §:ää koskevissa esitöissä (HE 190/2009 vp s. 69) on tuotu esiin hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä olevan, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Valittajan on osoitettava, että sillä olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee edellä todetun mukaisesti arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä.

Valittaja on hankintapäätöksellä 29.3.2017 otettu mukaan tarjousvertailuun. Valittajan tarjous on ollut halvin ja sen tarjous on valittu tarjouskilpailun voittajaksi. Edellä todetun mukaisesti hankintayksikön ei olisi tullut virheettömässä menettelyssä sulkea hankintaoikaisupäätöksellä valittajan tarjousta tarjouskilpailusta. Ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Hankintayksikkö on näin ollen määrättävä maksamaan valittajalle hyvitysmaksu.

Valituksen kohteena olevan hankinnan arvo on ollut hankintayksikön ilmoituksen mukaan 150.000 euroa. Hankintamenettelyn osalta ilmenneisiin seikkoihin nähden markkinaoikeus harkitsee hankintalain 155 §:n 1 momentissa tarkoitetun hyvitysmaksun määräksi 5.000 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus määrää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän maksamaan Clinichem Oy Ltd:lle hyvitysmaksuna 5.000 euroa.

Markkinaoikeus velvoittaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän korvaamaan Clinichem Oy Ltd:n oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.6.2018