MAO: 301/18

Vantaan kaupunki - kodinkoneet ja viihde-elektroniikka

julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjoajan taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Diaarinumero: 2017/359
Antopäivä: 29.5.2018

ASIAN TAUSTA

Vantaan kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) hankintakeskus on ilmoittanut 17.11.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan tavarahankinnasta 24 kuukauden ajalle sekä kahdelle yhden vuoden optiojaksolle.

Vantaan kaupungin konserni- ja asiakaspalveluiden toimialan hankintakeskuksen hankintajohtaja on 20.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 17 valinnut Radiolux Oy:n tarjouksen.

Vantaan kaupungin konserni- ja asiakaspalveluiden toimialan hankintakeskuksen hankintajohtaja on 20.4.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 42 muun ohella kumonnut 20.2.2017 tekemänsä hankintapäätöksen § 17, sulkenut Radiolux Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut Gigantti Oy Ab:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 700.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Radiolux Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen.

Perusteet

Hankintayksikön ei olisi tullut sulkea valittajaa tarjouskilpailusta. Valittajaa koskenut Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokitus on ollut tarjouspyynnössä vaadittu A (tyydyttävä). Hankintayksiköllä ei ole ollut ajantasaista tietoa valittajan rahoituksellisesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Hankintayksikön selvitys, jonka mukaan valittajaa koskenut Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokitus olisi ollut B (välttävä), on perustunut vanhentuneeseen tietoon. Suomen Asiakastieto Oy on päivittänyt valittajaa koskeneeksi ratingluokitukseksi luokan A, perustuen valittajan 31.12.2015 päättyneen tilikauden tilinpäätöstietoihin. Analyysissä on hyödynnetty myös tilikausien 2010–2014 tietoja.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.900 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen osalta.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että tarjoajan taloudellinen tilanne on sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n rating-luokituksessa vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka 1–3 taikka sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun selvityksen perusteella olevan vastaava.

Hankintayksikkö on selvittänyt valittajan rahoituksellista ja taloudellista tilannetta pyytämällä selvitystä valittajalta sekä selvittämällä valittajaa koskeneen Suomen Asiakastieto Oy:n rating- ja riskiluokituksen. Valittajaa koskenut Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokitus on ollut B (välttävä) ja riskiluokka 4 (suuri riski). Valittajan rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne on ollut hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittämätön, eikä valittaja ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tarjousta jätettäessä eikä myöskään hankintapäätöstä tehtäessä. Valittaja ei ole myöskään toimittanut muuta selvitystä, jonka valossa valittajan taloudellisen tilanteen tarjousta tehtäessä olisi katsottava olleen tarjouspyynnössä vaaditun mukainen.

Kuultavan lausunto

Gigantti Oy Ab on esittänyt muun ohella, että valittajan ratingluokitus on ollut tarjouksen jättämisen ajankohtana luokka B ja noussut vaadittuun luokkaan A vasta 27.4.2017. Tarjoukset on tullut jättää 16.12.2016 mennessä.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Muu kirjelmä

Gigantti Oy Ab on toimittanut lisälausunnon.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 41 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä kelpoisuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan on tätä varten toimitettava.

Hankintalain 52 §:n mukaan ehdokas tai tarjoaja on suljettava tarjouskilpailusta, ehdokkaiden ja tarjoajien soveltuvuus muuten arvioitava sekä tarjoajat valittava ennen tarjousten vertailua.

Hankintalain 56 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi esittää ehdokkaiden tai tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia ehdokkaita ja tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Pykälän 2 momentin mukaan vaatimusten ja niiden täyttymisen todistamiseksi pyydettävien selvitysten tulee liittyä ehdokkaan ja tarjoajan edellytyksiin toteuttaa hankinta, ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksista ja selvityksistä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Pykälän 4 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja.

Hankintalain 58 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi pyytää ehdokasta tai tarjoajaa osoittamaan rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteensa muun muassa pankin tai luottolaitoksen lausunnolla. Pykälän 2 momentin mukaan, jos ehdokas tai tarjoaja ei hyväksyttävästä syystä voi toimittaa hankintayksikön vaatimia asiakirjoja, se voi osoittaa taloudelliseen tai rahoitukselliseen tilanteeseensa liittyvät tiedot jollakin muulla hankintayksikön hyväksymällä asiakirjalla.

Keskeiset tosiseikat

Vantaan kaupunki on pyytänyt tarjouspyynnöllä tarjouksia kodinkoneista ja viihde-elektroniikasta 24 kuukauden ajalle sekä kahdelle yhden vuoden optiojaksolle.

Tarjouspyynnön kohdassa "Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne" on edellytetty muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajalla on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen."

Lisätietona kyseisessä kohdassa on ilmoitettu:

"Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka on 1–3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava."

Tarjouspyynnön kohdassa "Rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne" on lisäksi todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoaja sitoutuu pyydettäessä toimittamaan tilaajalle Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa tai vastaavan raportin, joka sisältää ehdokkaan riskiluokituksen TAI Tarjoajien, joiden luokitusta ei ole saatavilla Suomen Asiakastieto Oy:stä, tulee toimittaa kahden viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmat, taseet ja toimintakertomukset, mikäli tarjoajalla on takanaan kaksi tilikautta."

Tarjouspyynnön kohdassa "Hylkäämisperusteet" on todettu muun ohella, että tarjoaja, joka ei täytä soveltuvuusvaatimuksia, suljetaan tarjouskilpailusta.

Hankintailmoituksen mukaan tarjoukset on tullut toimittaa 16.12.2016 mennessä.

Radiolux Oy on 15.12.2016 päivätyllä tarjouslomakkeellaan ilmoittanut, että sillä on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen sekä sitoutunut pyydettäessä toimittamaan hankintayksikölle selvityksen rahoituksellisesta ja taloudellisesta tilanteestaan.

Hankintayksikkö on 20.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Radiolux Oy:n tarjouksen.

Gigantti Oy Ab on tehnyt hankintayksikölle hankintapäätöstä 20.2.2017 koskeneen hankintaoikaisuvaatimuksen, jossa se on esittänyt muun ohella, että Radiolux Oy ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tarjoajan rahoituksellisen ja taloudellisen tilanteen osalta.

Hankintayksikkö on 20.4.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä muun ohella kumonnut 20.2.2017 tekemänsä hankintapäätöksen, sulkenut Radiolux Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut Gigantti Oy Ab:n tarjouksen. Hankintaoikaisupäätöksen mukaan Radiolux Oy on suljettu tarjouskilpailusta, koska se ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Päätöksen perusteluissa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hankintayksikkö on selvittänyt Euronics/Radiolux Oy:n rahoituksellista ja taloudellista tilannetta pyytämällä selvitystä tarjoajalta sekä selvittämällä tarjoajan Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksen sekä riskiluokituksen. Tämän ratingluokituksen mukaan Euronics/Radiolux Oy on luokassa B ja riskiluokka on 4. Hankintayksikkö katsoo, että Euronics/Radiolux Oy:n rahoituksellinen ja taloudellinen tilanne on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittämätön, eikä tarjoaja täten täytä tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimuksia."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön ei olisi tullut sulkea valittajaa tarjouskilpailusta, koska sen Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokitus on ollut tarjouspyynnössä vaadittu A. Valittajan mukaan hankintayksikön selvitys, jonka mukaan valittajan Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokitus oli ollut B, on perustunut vanhentuneeseen tietoon.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä esitetyllä tavalla asetettu tarjoajan soveltuvuutta koskeva vaatimus, jonka mukaan tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se on Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa vähintään tyydyttävä A tai riskiluokka 1–3 tai sen katsotaan tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen mukaan olevan vastaava.

Tarjoajan on tullut tarjouslomakkeella ilmoittaa, onko sillä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen sekä sitoutua pyydettäessä toimittamaan hankintayksikölle Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -yritysraportin tai sitä vastaavan raportin, joka sisältää ehdokkaan riskiluokituksen.

Valittaja on 15.12.2016 päivätyllä tarjouslomakkeellaan ilmoittanut, että sillä on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen sekä sitoutunut pyydettäessä toimittamaan hankintayksikölle selvityksen rahoituksellisesta ja taloudellisesta tilanteestaan.

Hankintayksikkö on 20.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä ensin valinnut valittajan tarjouksen, mutta sittemmin 20.4.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut valittajan tarjouskilpailusta. Valittajan poissulkemista tarjouskilpailusta on hankintaoikaisupäätöksessä perusteltu sillä, että valittaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnön edellä mainittua soveltuvuusvaatimusta.

Asiassa saadun selvityksen perusteella hankintayksiköllä on ollut hankintaoikaisupäätöstä 20.4.2017 tehdessään käytössään Suomen Asiakastieto Oy:n 16.3.2017 päivätty Rating Alfa -yritysraportti, jonka mukaan valittajan luottoluokitus on ollut B (välttävä). Lisäksi hankintayksiköllä on ollut käytössään Suomen Asiakastieto Oy:n 13.3.2017 päivätty riskiluokitusraportti, jonka mukaan valittajan riskiluokka on ollut 4 (suuri riski). Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että valittaja olisi toimittanut hankintayksikölle muuta selvitystä, jonka perusteella valittajan taloudellinen tilanne olisi ollut tarjouspyynnössä vaaditun mukainen.

Edellä mainitun ennen hankintaoikaisupäätöksen 20.4.2017 tekemistä hankintayksikön hankkiman selvityksen valossa valittaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua tarjoajan rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevaa vaatimusta sen paremmin tarjouksen tekohetkellä kuin hankintapäätöstä 20.2.2017 tehtäessä.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksessään 20.4.2017 mainitsemillaan perusteilla voinut sulkea valittajan tarjouskilpailusta.

Valittaja on toimittanut markkinaoikeudelle 27.4.2017 päivätyn Suomen Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -yritysraportin, jonka mukaan valittajan luottoluokitus on ollut A (tyydyttävä). Kyseiselle valittajan myöhemmin vasta markkinaoikeudelle esittämälle luottokelpoisuuttaan koskevalle selvitykselle, joka on vielä hankintaoikaisupäätöksenkin tekemisen jälkeiseltä ajalta, ei ole annettavissa asian arvioinnin kannalta merkitystä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Radiolux Oy:n korvaamaan Vantaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.900 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jaakko Ritvala ja Riikka Innanen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 7.6.2018