MAO:300/18

Vantaan kaupunki - sairaankuljetusautot

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankintalaki 2017

Diaarinumero: 2017/477
Antopäivä: 29.5.2018

ASIAN TAUSTA

Vantaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.3.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta neljän sairaankuljetusauton hankinnasta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Vantaan kaupungin hankintajohtaja on 5.6.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 55 valinnut Profile Vehicles Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 700.000 euroa.

Hankintapäätöstä ei ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Oy Tamlans Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittajan on katsottava toissijaisesti vaatineen, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 125.880 euroa ja velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 4.500 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti hylätessään valittajan tarjouksen. Valittajan tarjous on ollut edullisin ja se on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset.

Valittajan tarjoama tuote on ollut teknisesti vastaavan tasoinen tuote kuin Profile Vehicles Oy:n tarjoama tuote. Yksittäishyväksynnän osalta voidaan myöntää vapautus yhdestä tai useammasta teknisestä vaatimuksesta. Käytännössä kuitenkin EY-tyyppihyväksytyn ja yksittäishyväksytyn ambulanssin tekninen suorituskyky on toisiaan vastaava, koska kansallisia vapautuksia ei juurikaan tekniseen vaatimustasoon ole myönnetty, vaan kaikki oleelliset puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/46/EY (jäljempänä puitedirektiivi) mainitut vaatimukset tulee täyttää. Yksittäishyväksyntä suoritetaan koko ajoneuvolle, jolloin vaatimustaso on viimeisimmän voimassa olevan lainsäädännön mukainen, koska yksittäishyväksyntä suoritetaan valmistuneelle ajoneuvolle kyseisellä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Käytännössä Suomessa valmistetut ambulanssit on rekisteröity käyttämällä yksittäishyväksyntämenettelyä, koska yleensä ambulanssi on valmistettu asiakkaan vaatimusten mukaisesti ja harvoin asiakas valitsee mallin, joka on suoraan tyyppihyväksyntätodistuksen mukainen. Vain harvoilla suuria määriä ambulansseja valmistavilla yrityksillä Euroopassa on EY-tyyppihyväksyntöjä käytössään. Nämä hyväksynnät ovat monivaiheisia moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntöjä, eivät koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntöjä.

Hankintayksikön kannalta ei ole merkitystä sillä, onko ajoneuvo hyväksytty tieliikenteeseen yksittäishyväksynnällä tai eri tyyppihyväksyntämenettelyiden mukaisesti. Kaikissa tapauksissa ajoneuvon valmistajalta vaaditaan kullekin ajoneuvoluokalle soveltuvien säädösten täyttämistä, jotta ajoneuvot voisivat tulla hyväksytyiksi rekisteröintikatsastuksessa.

Valittajan ajoneuvot ovat täyttäneet lisäksi ambulanssistandardin EN 1789 vaatimukset, mitä voidaan pitää merkittävästi oleellisempana asiana kuin sitä millä tavalla ambulanssi on hyväksytty tieliikenteeseen ja millä tavalla sen vaatimustenmukaisuus puitedirektiivin vaatimuksia kohtaan on osoitettu.

Hankintapäätös on ollut myös syrjivä. Voittaneen tarjoajan esittämä EY-tyyppihyväksyntätodistus e9*2007/46*6103*00 on monivaiheisen moottoriajoneuvon EY-tyyppihyväksyntätodistus, joka ei ole koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntätodistus.

Profile Vehicles Oy:n tyyppihyväksyntä on lisäksi ollut vuodelta 2013 ja siten kyseisen vuoden lainsäädännön vaatimusten mukainen, eli vanhentunut. Esimerkiksi puitedirektiiviä on päivitetty vuoden 2013 jälkeen seitsemällä eri asetuksella.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.900 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen ja se on tullut hylätä. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että tarjotuilla ajoneuvoilla on tullut olla eurooppalainen (EWVTA) koko ajoneuvoa koskeva tyyppihyväksyntätodistus. Valittajan tarjouksesta on puuttunut vaadittu todistus.

Valittajalle on lähetetty selvityspyyntö koskien tyyppihyväksyntätodistusta. Tarjoajan toimittamasta selvityksestä on ilmennyt, että tarjotulla ajoneuvolla ei ole ollut koko ajoneuvoa koskevaa tyyppihyväksyntää, eikä tarjoaja ole osoittanut tarjouksessaan eikä muutenkaan, että sen tarjoama ajoneuvo olisi täyttänyt tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt vaatimukset.

Hankintayksikkö on vaatinut EWVTA-tyyppihyväksyntää tarjottaville sairaankuljetusajoneuvoille, koska koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä on korkeimman tason todiste siitä, että valmistajalla on teknologinen ja teollinen kyky valmistaa maksimaalisen turvallisia tuotteita sekä potilaan että ajoneuvossa työskentelevien ammattilaisten näkökulmasta. Saadakseen EWVTA-tyyppihyväksyntätodistuksen ajoneuvolta edellytetään kaikilta osin, että sen korityö täyttää EN 1789 + A1 2010 -standardin mukaiset vaatimukset.

Kun ajoneuvoalusta, jolla on jo tyyppihyväksyntä, varustellaan esimerkiksi sairaankuljetusajoneuvoksi, tulee varusteltu ajoneuvo uudelleen tyyppihyväksyttää, jolloin hyväksynnässä on mukana ajoneuvoon tehdyt muutokset sekä varustelut.

Se, että ajoneuvo on rekisteröity Suomessa tieliikenteeseen sairaankuljetusajoneuvona ei osoita, että se täyttää EWVTA-standardin mukaiset vaatimukset.

Valittajan valituksesta on ilmennyt, että heidän tarjoamansa ajoneuvot on yksittäishyväksytty Suomessa sairaankuljetusajoneuvoksi. Yksittäishyväksynnässä ajoneuvon tekniset ominaisuudet saattavat vaihdella, eikä niille ole määritelty teknisiä ominaisuuksia vastaavalla tavalla kuin ajoneuvoille, jotka on hyväksytty EWVTA-standardin mukaisesti. Valittaja ei ole esittänyt tarjouksessaan eikä valituksessaan selvitystä siitä, että sen tarjoama ajoneuvo olisi täyttänyt EWVTA-standardin mukaiset vaatimukset.

Tarjousasiakirjoissa on vaadittu, että ajoneuvolla on todistus koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä, erittelemättä onko se koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä vai koko ajoneuvon monivaiheinen EY-tyyppihyväksyntä. Valittajan mukaan Profile Vehicles Oy on toimittanut hankintayksikölle koko ajoneuvon monivaiheisen EY-tyyppihyväksyntätodistuksen. Näin ollen Profile Vehicles Oy on täyttänyt tarjouspyynnön vaatimukset tyyppihyväksyntätodistuksen osalta. Profile Vehicles Oy:n hankintayksikölle toimittama tyyppihyväksyntä on päivätty 17.6.2016, eikä vuonna 2013.

Hankintayksikkö on vaatinut, että sairaankuljetusajoneuvoilla on koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä korityön jälkeen, koska puitedirektiivi edellyttää, että kaikilla ajoneuvoilla, myös sairaankuljetusajoneuvoilla, tulee olla koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä, jos sairaankuljetusajoneuvon korityön aikana koritehdas kajoaa sairaankuljetusajoneuvon alustan koriin, kiinnittää sinne erilaisia teknisiä ratkaisujaan ja tuo esimerkiksi lisää massaa tai painoa kiinni alusrakenteeseen tai alusta muuttuu eri muotoon verrattuna siihen, mitä se on alun perin ollut.

EWVTA-tyyppihyväksyntäprosessissa myös tuotantotilat auditoidaan tuotteen lisäksi ja näin varmistutaan, että ajoneuvot valmistetaan sellaisin menetelmin ja sellaisissa tiloissa, joissa ne normien ja määräysten mukaan tulee valmistaa.

Kuultavan lausunto

Profile Vehicles Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on vastaselityksessä esittänyt muun ohella, että se on toimittanut tarjouksessaan hankintayksikölle tarjouspyynnössä edellytetyn koko Mercedes-Benz Sprinter -ajoneuvon tyyppihyväksyntätodistuksen (Veho Oy Ab:n lausunto tarjotusta ajoneuvoalustasta sekä luettelo 1. vaiheen testaustodistuksista). Tarjouspyynnössä ei ole ollut vaatimusta EWVTA-tyyppihyväksynnästä, joka tulisi teettää ajoneuvoalustan varustelun jälkeen.

Vaikka katsottaisiin, että hankintayksikkö on käytännössä vaatinut tyyppihyväksyntää EWVTA-tyyppihyväksyntänä, joka on tullut teettää ajoneuvoalustan varustelun jälkeen, on hankintapäätös silti ollut virheellinen, sillä valittajan ajoneuvoilla on ollut ajoneuvoalustan varustelulle Suomessa myönnetty yksittäishyväksyntä, joka on katsottava hankintasäännösten terminologian mukaisella tavalla EWVTA-tyyppihyväksyntää vastaavaksi.

Valittaja on osoittanut, että sen valmistamat ja tarjouskilpailussa tarjoamat ajoneuvot ovat täyttäneet Liikenteen turvallisuusviraston antaman autojen ja niiden perävaunujen teknisiä vaatimuksia koskevan määräyksen tekniset vaatimukset, joita sovelletaan ajoneuvojen yksittäishyväksynnässä.

Valittaja on toimittanut tarjouksessaan näytön siitä, että sen tarjouksen mukaisille ajoneuvoille on saatavilla Liikenteen turvallisuusviraston automääräykseen edellyttämä yksittäishyväksyntä. Yksittäishyväksyntä annetaan kunkin ajoneuvon osalta käyttöönottokatsastuksessa, jossa todetaan vaihe kerrallaan ajoneuvon määräysten mukaisuus. Käytännössä käyttöönottokatsastuksessa käydään läpi jokainen yksittäinen kohta, joka arvioidaan myös koko ajoneuvon tyyppihyväksyntää tehtäessä. Suomalaista Liikenteen turvallisuusviraston automääräyksen mukaisesti antamaa yksittäishyväksyntää on pidettävä vastaavana kuin eurooppalaista koko ajoneuvon tyyppihyväksyntää.

Lisäksi valittajan tarjoamat ajoneuvot ovat täyttäneet eurooppalaisen ambulanssistandardin EN 1789 + A2 vaatimukset, jossa esitetään tieliikenteessä kulkevien potilasta kuljettavien ambulanssien suunnittelua, testausta, suorituskykyä ja varustelua koskevat vaatimukset. Standardi sisältää myös vaatimuksia potilastilan suhteen. Standardin mukaisuus on osoitettu viimeksi DEKRA:n testiraportissa, joka on liitetty valittajan valitukseen.

Valittaja on osoittanut, että sen tarjouksen mukaiset ajoneuvot on yksittäishyväksytty Suomessa sairaankuljetusajoneuvoiksi.

Profile Vehicles Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska tyyppihyväksyntä ei ole täyttänyt tarjouspyynnön julkaisuhetken edellytyksiä, eikä Profile Vehicles Oy:n tarjouksen mukaisia ajoneuvoja olisi voitu rekisteröidä tarjoukseen liitetyn tyyppihyväksynnän perusteella Suomeen. Vanhentuneen tyyppihyväksynnän toimittamista ei voida myöskään pitää hankintasäännösten mukaisesti vastaavana, koska Profile Vehicles Oy:n tarjoama tavara ei ole täyttänyt hankinnan kohteen kuvauksessa viitattuja eritelmiä, standardeja, arviointeja, hyväksyntöjä tai viitejärjestelmiä vastaavalla tavalla, kuten hankintasäännökset edellyttävät.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on valituksen johdosta kysymys siitä, onko hankintayksikkö voinut hylätä eli sulkea valittajan tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta johtuen valittajan tarjoamilta sairaankuljetusajoneuvoilta puuttuneesta eurooppalaisesta koko ajoneuvoa koskevasta tyyppihyväksynnästä. Lisäksi asiassa on kysymys siitä, olisiko hankintayksikön tullut samalla perusteella sulkea myös voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät on laadittava viittaamalla hankinnan kohdetta kuvaaviin määritelmiin sekä kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan voimaan eurooppalaisia standardeja, eurooppalaisiin teknisiin arviointeihin, yhteisiin teknisiin eritelmiin, kansainvälisiin standardeihin, muihin eurooppalaisten standardointielinten laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin, tai jos näitä ei ole, kansallisiin standardeihin, kansallisiin teknisiin hyväksyntöihin tai kansallisiin rakennusurakoiden suunnitteluun, laskentaan ja toteuttamiseen sekä tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin määritelmiin. Jokaiseen viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Edellä mainitun lainkohdan esitöiden (HE 108/2016 vp s. 169) mukaan, jos hankintayksikkö käyttää mahdollisuutta viitata kohdassa tarkoitettuihin määrittelyihin, se ei saa hylätä tarjousta sillä perusteella, että tarjotut rakennusurakat, tavarat tai palvelut eivät ole niiden määrittelyjen mukaisia, joihin se on viitannut, jos tarjoaja osoittaa tarjouksessaan jollakin asianmukaisella tavalla, että sen ehdottamat ratkaisut täyttävät teknisten määrittelyjen vaatimukset vastaavalla tavalla. Muutoinkin hankintayksikön on varmistettava, että standardeihin tai eurooppalaiseen tekniseen arviointiin viitattaessa ei rajoiteta kilpailua tai perusteettomasti syrjitä tai suosita tiettyjä ehdokkaita tai tarjoajia. Mikäli tällainen viittaaminen johtaa syrjivään lopputulokseen, on hankintayksikön harkittava hankinnan kohteen kuvaamista muulla tavalla.

Hankintalain 73 §:n 4 momentin mukaan, jos hankintayksikkö määrittelee hankinnan kohteen 71 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, hankintayksikkö ei saa hylätä tarjousta tarjouspyyntöä vastaamattomana, jos tarjoaja osoittaa tarjouksessaan jollakin asianmukaisella tavalla, että sen tarjoama tavara, palvelu tai urakka täyttää hankinnan kohteen kuvauksessa määritellyt vaatimukset viitattuja eritelmiä, standardeja, arviointeja, hyväksyntöjä tai viitejärjestelmiä vastaavalla tavalla.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen.

Tarjouspyyntö

Vantaan kaupunki on pyytänyt tarjouksia neljästä sairaankuljetusautosta. Tarjouspyynnön kohdassa "HANKINTAA JA TARJOAJAA KOSKEVAT MUUT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET" on muun ohella vaadittu, että tarjotut ajoneuvot täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä 1–6 luetellut tekniset vähimmäisvaatimukset.

Lisäksi tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on lueteltu muun ohella seuraavat hankinnan kohdetta koskevat vaatimukset:

"Tarjoajan pitää liittää tarjoukseen ja ladata ajoneuvojen hyväksyntätodistukset.

Tarjottavien ajoneuvojen pitää olla kaikilta osin Suomessa voimassa olevien lakien, asetusten sekä viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisia.

Ajoneuvojen lisärakenteiden on täytettävä asetus ajoneuvojen rakenteista ja varusteista (1256/92)

Ajoneuvojen lisärakenteiden on täytettävä sisäasiainministeriön asetus pelastusautoiksi (720/2001)

Lisärakenteiden on täytettävä ISO 10085 käyttöohje ja -tekstit, vaatimukset.

Lisärakenteiden on täytettävä EN 1789:1999 / pr A1:2004, vaatimukset."

Tarjouspyynnön liite 1 on mainittu tarjouspyynnössä nimellä "Korityön tekniset vähimmäisvaatimukset" ja liitteen ensimmäisellä sivulla on sisällysluettelon yläpuolella todettu, että tarjottavan korityön tulee täyttää seuraavat tekniset vähimmäisvaatimukset. Mainitun liitteen kohdassa 1 "YLEISTÄ" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Korityön toimittajalla tulee olla ajoneuvon valmistajan voimassa oleva sertifiointi (korin muutostöiden hyväksyttäminen). Korityöltä edellytetään kaikilta osin EN 1789 + A1 2010 standardin mukaista negatiivisen kiihtyvyyden (10G) törmäystestiä virallisen testauslaitoksen DEKRA:n tai vastaavan toimesta. Todistukset hyväksytystä törmäystestistä sekä valmistajan sertifioinnista tulevat olla tarjouksen liitteessä.
Ajoneuvolla tulee olla Eurooppalainen (EVWTA), koko ajoneuvoa koskeva tyyppihyväksyntä, todistus hyväksynnästä oltava tarjouksen liitteenä."

Valittajan tarjous ja hankintayksikölle toimittama lisäselvitys

Valittaja on tarjouksessaan vastannut yllä mainittuihin tarjouspyynnön liitteen 1 korityön teknisiin vähimmäisvaatimuksiin seuraavasti:

"Korityön toimittaja noudattaa Mercedes-Benz päälirakenne ohjeita ja on valmistajan edustajan Veho Oy Ab:n virallinen yhteistyö korinrakentaja (korin muutostöiden hyväksyttäminen). Korityö on testattu kaikilta osin EN 1789 + A1 2010 standardin mukaisen negatiivisen kiihtyvyyden (10G) törmäystestiä virallisen testauslaitoksen DEKRA:n toimesta. Todistukset hyväksytystä törmäystestistä sekä valmistajan sertifioinnista ovat tarjouksen liitteessä.

Ajoneuvoa koskeva tyyppihyväksyntä, todistus hyväksynnästä on tarjouksen liitteenä."

Valittajan tarjouksen liitteenä on ollut Veho Oy Ab:n 18.4.2017 päivätty lausunto tarjotusta ajoneuvoalustasta, jossa on todettu seuraavaa:

"Pyynnöstä ilmoitamme, että Mercedes-Benz Sprinter 319CDI ambulanssin alustana täyttää tehtaalta toimitettaessa LiikM Asetuksen autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista sekä SisM Asetuksen pelastusautoista esitetyt vaatimukset soveltuvin osin."

Lisäksi liitteenä on ollut 22.11.2016 päivätty englannin- ja saksankielinen luettelo "List of approval numbers", joka on valittajan mukaan koskenut 1. vaiheen testaustodistuksia.

Tarjouksen liitteenä on ollut vielä 11.4.2017 päivätty lausunto valittajan yhteistyöstä Veho Group Oy Ab:n kanssa, jossa on todettu muun ohella, että valittaja on Veho Group Oy Ab:n virallinen yhteistyökumppani ja alihankkija, ja että yhteistyö koskee tuotteiden valmistusta sekä after sales -palveluita. Lausunnossa on lisäksi todettu, että valittaja ja Veho Group Oy Ab noudattavat Mercedes-Benz -hyötyajoneuvojen valmistamisessa Daimler AG:n antamia päällirakenneohjeita valmistusprosessissaan.

Hankintayksikkö on pyytänyt valittajalta lisäselvitystä ilmoittamalla, että valittajan tarjouksesta on puuttunut eurooppalainen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntätodistus. Valittaja on vastannut selvityspyyntöön seuraavasti:

"Olemme liittäneet tarjoukseemme koko auton Mercedes Benz Sprinter tyyppihyväksyntätodistuksen.

Tarjouspyynnöstä ei käy ilmi tarkemmin mitä tyyppihyväksyntää vaaditaan: "Ajoneuvolla tulee olla Eurooppalainen (EVWTA), koko ajoneuvoa koskeva tyyppihyväksyntä, todistus hyväksynnästä oltava tarjouksen liitteenä."

Mikäli vaaditaan valmiin koko ambulanssin tyyppihyväksyntä todistusta käytännössä se tarkoittaa että ambulanssin valmistaja ottaa vastuun koko autosta, takuu- ja huoltovastuun myös alustasta. Koko auton tyyppihyväkyntä tarkoittaa ajoneuvoa jota on muutettu käyttötarkoitukseensa niin paljon ettei ajoneuvon alustan valmistaja ei enää vastaa takuu- ja huoltovastuusta vaan sen hoitaa ajoneuvon korimuutosten valmistaja. Todennäköisesti tarjouspyynnössänne tällaista vaatimusta ei ole tarkoitettu.

Ajoneuvon rekisteröinti sairaankuljetusajoneuvoksi ei vaadi kokoauton tyyppihyväksyntää ambulanssin korityöltä.

Ajoneuvo rekisteröinti alustan osalta vaatii ajoneuvon alustan tyyppihyväksyntää ja sitä ei erikseen tarjouspyynnössä tarvitse vaatia."

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain säännökset eivät sääntele hankinnan sisältöä tai hankinnan tarkoituksenmukaisuutta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja millaisia ominaisuuksia se hankinnan kohteelta edellyttää sekä miten näiden vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa edellyttäen, että asetetut vaatimukset ja niiden täyttymisen osoittamista koskevat ehdot täyttävät avoimuuden, syrjimättömyyden ja tasapuolisuuden vaatimukset.

Nyt kysymyksessä olevassa hankintamenettelyssä on aiemmin esitetyn mukaisesti asetettu vaatimus, että tarjottavilla ajoneuvoilla on tullut olla eurooppalainen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä, jota koskeva todistus on tullut liittää tarjoukseen. Vaatimus on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä 1, joka on koskenut korityön teknisiä vähimmäisvaatimuksia ja vaatimusta on edeltänyt muita korityöhön liittyviä todistusvaatimuksia. Ottaen lisäksi huomioon, että tarjouspyynnössä on ollut erillinen liite 2 koskien ajoneuvon alustan teknisiä vähimmäisvaatimuksia, markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella on ollut selvää, että eurooppalaista koko ajoneuvon tyyppihyväksyntää on vaadittu hankintayksikön esittämän mukaisesti sairaankuljetusajoneuvolta, johon on tehty kaikki vaadittavat korityöt. Markkinaoikeus katsoo, että vaatimus on ilmoitettu riittävän selvästi.

Valittaja on esittänyt, että se on toimittanut tarjouksensa liitteenä koko ajoneuvoa koskevan tyyppihyväksyntätodistuksen, joka on valittajan mukaan ollut Veho Oy Ab:n antama lausunto tarjotusta ajoneuvoalustasta yhdessä 1. vaiheen testaustodistuksia koskevan luettelon kanssa. Valittaja on toisaalta esittänyt, että se on tarjouksessaan toimittanut näytön siitä, että sen tarjoamille sairaankuljetusajoneuvoille on ollut olemassa tai ainakin saatavilla Liikenteen turvallisuusviraston automääräyksen edellyttämä yksittäishyväksyntä, ja että yksittäishyväksyntää on pidettävä vastaavana kuin koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää.

Valittajan asiassa esittämän selvityksen perusteella sairaankuljetusajoneuvoille on mahdollista hankkia joko koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä, koko ajoneuvon monivaiheinen EY-tyyppihyväksyntä, kansallinen koko ajoneuvon piensarjatyyppihyväksyntä tai vaihtoehtoisesti kansallinen yksittäishyväksyntä. Valittaja on toimittanut markkinaoikeudelle asiantuntijalausunnon, jossa on esitetty muun ohella EY-tyyppihyväksynnän ja kansallisen yksittäishyväksynnän teknisen vaatimustason ja vaatimustenmukaisuuden osoittamistapojen samankaltaisuuksia ja eroja.

Sekä valittajan että hankintayksikön esittämän perusteella markkinaoikeus katsoo, että vaikka niin sanottu EY-tyyppihyväksyntä ja kansallinen yksittäishyväksyntä eivät välttämättä eroa olennaisesti toisistaan, niiden ei ole osoitettu myöskään olevan aina täysin toisiaan vastaavia tekniseltä vaatimustasoltaan tai vaatimustenmukaisuuden osoittamistavoiltaan. Näin ollen hankintayksiköllä voidaan katsoa olleen tarpeisiinsa liittyvä perusteltu oikeus arvioida, että ajoneuvon yksittäishyväksyntä ei vastaa koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää, ja näin ollen myös oikeus asettaa ajoneuvon yksittäishyväksynnässä vaadittua vaatimustasoa tiukemmat tekniset vaatimukset hankkimilleen sairaankuljetusajoneuvoille ilman, että näin rajoitettaisiin kilpailua tai perusteettomasti syrjittäisiin tai suosittaisiin tiettyä tarjoajaa.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn perusteella valittaja ei ole toimittanut tarjouksensa liitteenä sellaista koko ajoneuvon eurooppalaista tyyppihyväksyntätodistusta, joka olisi annettu ajoneuvolle koritöiden tekemisen jälkeen. Valittajan tarjousasiakirjoissa ja hankintayksikölle antaman lisäselvityksen yhteydessä ei myöskään ole osoitettu olleen sellaista todistusta tai selvitystä, joka olisi osoittanut, että valittajan tarjoamat sairaankuljetusajoneuvot täyttäisivät koko ajoneuvon eurooppalaista tyyppihyväksyntää vastaavat vaatimukset.

Valittaja on vasta markkinaoikeudessa esittänyt, että sen tarjoamilla ajoneuvoilla joko on tai niille olisi saatavilla kansallinen yksittäishyväksyntä, ja että tämä vastaisi olennaisilta osin vaatimuksiltaan koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää. Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella, joten valittajan vasta markkinaoikeudessa esittämät selvitykset valittajan tarjoamien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuudesta eivät ole merkityksellisiä arvioitaessa hankintayksikön menettelyn hankintasäännösten mukaisuutta hankintamenettelyn aikana.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan, että valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen ja sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut koko ajoneuvoa koskevan tyyppihyväksynnän kohdalla seuraavaa:

"Täyttää esitetyt vaatimukset.
Todistus tarjouksen liitteenä"

Voittanut tarjoaja on lisäksi liittänyt tarjoukseensa tarjoamansa ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntätodistuksen. Todistuksessa on ilmoitettu EY-tyyppihyväksyntänumero e9*2007/46*6103*00.

Valittaja on esittänyt, että tämä voittaneen tarjoajan tarjouksensa liitteenä toimittama koko ajoneuvon monivaiheinen EY-tyyppihyväksyntätodistus ei ole vastannut tarjouspyyntöasiakirjoissa vaadittua eurooppalaista koko ajoneuvon tyyppihyväksyntätodistusta. Lisäksi valittajan mukaan voittaneen tarjoajan toimittama tyyppihyväksyntä ei ole tarjouspyynnön julkaisuhetkellä tai tarjousten jättöhetkellä ollut hyväksyttävä koko ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntä, sillä puitedirektiivi on muuttunut useita kertoja voittaneen tarjoajan tyyppihyväksyntätodistuksen päiväyksen jälkeen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksen tekemisellä tarjoaja sitoutuu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Hankintayksiköllä on puolestaan lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksessa ilmoittamiin tietoihin, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on nyt käsillä olevassa tapauksessa voinut lähtökohtaisesti luottaa siihen, että voittaneen tarjoajan toimittama EY-tyyppihyväksyntätodistus on vastannut tarjouspyynnössä vaadittua. Ottaen lisäksi huomioon, että voittanut tarjoaja on edellä todetusti ilmoittanut, että tarjous täyttää esitetyt vaatimukset, markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä ei ole ollut aihetta epäillä, että voittaneen tarjoajan tarjoamat sairaankuljetusajoneuvot eivät olisi olleet tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten mukaisia.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti arvioidessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi ja hyväksyessään voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouskilpailuun.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Oy Tamlans Ab:n korvaamaan Vantaan kaupungin arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.900 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Riikka Pirttisalo ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 7.6.2018