MAO:298/18

Kokemäen kaupunki - katuvalaistuksen saneerauksen rakennusurakka

julkinen hankinta – hankintalaki 2017 – hankinnan kohteen määritteleminen – tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2017/329
Antopäivä: 25.5.2018

ASIAN TAUSTA

Kokemäen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 22.2.2017 julkaistulla ja 13.3.2017 korjatulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kokemäen katuvalaistuksen saneerauksen rakennusurakasta ajalle 1.4.2017–31.8.2017.

Kokemäen kaupungin tekninen lautakunta on 11.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 33 valinnut Kokemäen Sähkö Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 260.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta hankintapäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Strihl Scandinavia AB on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 20.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.000 eurolla viivästys-korkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön alkuperäisessä tarjouspyynnössä on ollut hankintasäännösten vastaisia viittauksia tuotemerkkeihin. Valittajan kiinnitettyä hankintayksikön huomion asiaan tämä on korjannut päivitettyyn tarjouspyyntöön osan tuotemerkkiviittauksista korvaamalla ne teknisillä määritelmillä. Myös uuteen tarjouspyyntöön on kuitenkin jäänyt viittauksia tuotemerkkeihin. Kyseiset viittaukset eivät ole liittyneet kyseessä olevaan kilpailutukseen, mutta hankintayksikkö on niillä saattanut pyrkiä viestittämään tarjoajille, mitä tuotteita se on aikaisemmin käyttänyt ja mitä pylväs- ja valaisintuotteita se suosittelee tarjottavan.

Tarjouspyynnössä on esitetty toistasataa tuoteteknistä vähimmäisvaatimusta, vaikka hankittavat tuotteet ovat olleet teknisesti melko yksinkertaisia. Tämä on ollut suhteellisuusperiaatteen vastaista ja vaikuttanut olennaisesti tarjottujen valaisintuotteiden hinnoitteluun sekä rajoittanut kilpailua perusteettomasti. Päivitetyssä tarjouspyynnössä hankintayksikkö on edelleen lisännyt vähimmäisvaatimusten määrää.

Hankintayksikkö ei ole tarjousten vertailussa tarkistanut, täyttävätkö tarjoajien tarjoamat tuotteet tarjouspyynnössä esitetyt lukuisat vähimmäisvaatimukset. Voittanut tarjoaja on urakkatarjouspyyntöön viitaten ilmoittanut urakkatarjoushintansa ja että se suorittaa katuvalaistussaneerauksen kokonaishintaurakkana tarjouspyyntö-asiakirjojen mukaisesti. Hankintayksikkö on hyväksynyt voittaneen tarjoajan tarjouksen tietämättä mitään tarjouksen sisällöstä ja niistä valaisin- ja pylvästuotteista, joita voittanut tarjoaja on sille tarjonnut. Muilla tarjoajilla ei ole ollut kyseisen tarjouksen perusteella mitään mahdollisuutta varmistua siitä, täyttääkö hankintayksikön hyväksymä tarjous tosiasiassa hankintayksikön tarjouspyynnössä esittämät vähimmäisvaatimukset. Tällainen hankintayksikön menettely on antanut hankintayksikölle rajattoman vallan päättää siitä, onko jokin tuote vaatimusten mukainen. Tarjoajien tasavertaisen kohtelun periaate sekä syrjimättömyys- ja avoimuusperiaate huomioon ottaen hankintayksikön olisi tullut varmistaa tarjottujen tuotteiden vaatimuksenmukaisuus ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnön liitteessä todennut, että kaupunkikuvallisista syistä tilaajalla on oikeus hylätä ulkonäöltään nykyisistä led-valaisimista poikkeavat valaisimet. Uudet hankittavat led-katuvalaisimet eivät ole olleet mitenkään riippuvaisia olemassa olevasta valaistusjärjestelmästä ja olemassa olevista valaisimista, joten tällainen aikaisempiin hankintoihin viittaaminen on rajoittanut avointa kilpailua.

Hankintayksikkö on valinnut paikallisen toimijan tietämättä lainkaan tämän tarjouksen sisällöstä. Hankintapäätös on perustunut vähintään osittain syrjiviin perusteisiin.

Vastine

Vaatimukset

Kokemäen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Hankintayksikkö on toiminut kaikilta osin hankintasäännösten mukaisesti.

Alkuperäisessä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on mainittu virheellisesti tuotemerkkejä. Hankintayksikkö on kuitenkin korjannut virheet julkaisemaansa uuteen korjattuun tarjouspyyntöön liitteineen. Pylväs- ja valaisinluettelossa on myös tämän jälkeen ollut tuotemerkkejä joillakin luettelon riveillä, mutta kyseiset rivit eivät ole koskeneet nyt esillä olevaa hankintaa. Pylväs- ja valaisinluettelossa on ollut tummennetulla tekstillä ne osat kustakin luettelosta, jotka ovat sisältyneet hankinnan kohteena olevaan urakkaan.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus päättää hankintansa sisällöstä ja teknisin määrittelyin rajata hankinnan kohdetta. Tekniset määrittelyt ovat olleet tarpeellisia, eivätkä ne ole rajoittaneet eri tuotemerkkien käyttöä tarjouksissa. Teknisten määritelmien on ollut tarkoitus mahdollistaa sellaisten tuotteiden hankkiminen, jotka vastaavat parhaiten olosuhteita eri alueilla ja tieosuuksilla.

Hankintayksikkö ei ole edellyttänyt, että tarjouksessa on tullut esittää tarkempia tietoja siitä, mitä valaisimia tarjoaja tarjoaa. Riittävää on ollut, että tarjottu tuote on täyttänyt tarjouspyynnössä ja sen liitteissä vaaditut tekniset määritelmät ja ominaisuudet. Tarjoajat ovat sitoutuneet tarjouksellaan toimittamaan hankintayksikön tarjouspyynnössä määrittelemät tuotteet ja palvelut. Tarjoukset ovat näin ollen olleet vertailukelpoisia. Hankintayksikkö tulee tekemään hankintasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen voittaneen tarjoajan kanssa ja tulee urakan toteutuksen aikana edellyttämään, että asennettavat tuotteet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Hankinnan perusteella tehtävän sopimuksen valvontaan kuuluu se, että hankintayksikkö huolehtii asennettavien tuotteiden täyttävän tosiasiassa määritellyt kriteerit.

Kuultavan lausunto

Kokemäen Sähkö Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.455,20 eurolla viivästyskorkoineen.

Kuultava on esittänyt, että tarjouspyyntö ja valaisimien tekniset vaatimukset ovat olleet selkeästi määriteltyjä. Tarjouspyynnön liitteiden runsas määrä on johtunut siitä, että tarjouspyyntö on koostunut useasta samankaltaisesta työkohteesta, jotka on eritelty tarjouspyynnössä. Kuultava on saanut tarjouksen tarjouspyynnön vaatimusten mukaisista valaisimista usealta tavarantoimittajalta, joiden välillä lopullinen valinta on ollut tarkoitus tehdä urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Paikallisuutta ei ole voinut eikä tule käyttää tarjoajaa vastaan. Kuultava on alalla erittäin kokenut toimija, ja sen tarjoama urakkahinta on perustunut siihen, että paikallisena toimijana se pystyy järjestelemään töitään kustannustehokkaasti eikä sen ole tarvinnut ottaa tarjouksessaan huomioon matkakorvauksia tai päivärahoja.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä esitetyillä lukuisilla tuoteteknisillä vähimmäisvaatimuksilla on käytännössä suoraan viitattu jonkin määrätyn tuotteen, kuten Philipsin led-katuvalaisimen, ominaisuuksiin. Lisäksi moni esitetyistä vähimmäisvaatimuksista ei ole pohjautunut mihinkään eurooppalaiseen standardiin. Tarjouspyynnössä ei ole ollut minkäänlaisia valoteknisiä vaatimuksia hankittaville led-katuvalaisimille. Vähimmäisvaatimukset ovat olleet syrjiviä, eikä niillä kaikilla ole ollut olennaista vaikutusta lopulliseen valaistuksen toteuttamiseen.

Hankintayksikkö ei ole voinut rajoittaa kilpailua vaatimalla, että hankittavien led-katuvalaisimien ulkonäkö ei saa poiketa aiemmista katuvaloista. Tarjouspyynnössä ei ole lainkaan määritelty, mitä kyseisillä ulkonäköseikoilla tarkoitetaan. Ulkonäön arviointiperusteet olisi tullut olla laskennallisesti todettavissa siten, että tarjoajat olisivat tienneet etukäteen, mitä tuotteelta on vaadittu, ja että ne voivat myös jälkikäteen varmistua hankintayksikön valitseman tarjouksen täyttävän laskennallisella tavalla tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Hankintayksikön olisi tullut esimerkiksi mallipiirustuksella osoittaa ulkonäön kannalta keskeiset arviointiperusteet. Hankintayksikkö ei ole voinut myöskään arvioida kyseisen vaatimuksen toteutumista, koska sillä ei ole ollut tiedossa tarjottujen valaisintuotteiden ulkonäkö. Tarjouspyynnön valaisimien ulkonäköä koskeva vaatimus on antanut hankintayksikölle rajattoman vallan arvioida hankinnan kohteena olevien katuvalaisimien ulkonäköä.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut hintatiedoiltaan puutteellinen, ja se olisi tullut sulkea tarjousvertailusta. Tarjouspyynnössä on vaadittu täytettäväksi yksikköhintaluettelo ja tarjouspyynnön ehdottomana vaatimuksena on ollut, että kaikille pyydetyille tuotteille on tullut antaa tarjouksen yhteydessä yksikköhinnat. Voittanut tarjoaja on jättänyt ilmoittamatta vakiohimmennyslaitetta koskevat yksikköhinnat. Hankintayksikkö ei ole pyytänyt voittaneelta tarjoajalta tarkennusta kyseiseen puutteeseen ja on hyväksynyt tarjouksen sellaisenaan.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

Valittaja on antanut lisälausumat.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain I ja IV osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan kansallisia menettelyitä koskevan 11 luvun säännöksiä.

Hankintalain 100 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä, joka on lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukainen. Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintalain 100 §:n 1 momenttia koskevien esitöiden (108/2016 vp s. 210) mukaan lainkohdassa on jätetty hankintayksikön harkintavaltaan se, minkälaista menettelyä se haluaa käyttää hankinnan kilpailuttamisessa. Hankintayksikkö voi halutessaan käyttää samanlaisia menettelyjä kuin lain EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa, mukauttaa niitä tai se voi käyttää aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) kansallisia menettelyjä. Halutessaan hankintayksikkö voi käyttää myös muunlaista menettelyä, jonka se on itse määritellyt. Momentin mukaan hankintayksikön on kuitenkin kuvattava käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Kuvaus tulee esittää siten, että toimittajat pystyvät sen perusteella ennakoimaan käytetyn hankintamenettelyn luonnetta ja kulkua sekä tietävät oman roolinsa menettelyssä.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankinta-asiakirjojen keskeinen sisältö

Kokemäen kaupunki on pyytänyt 22.2.2017 julkaistulla ja 13.3.2017 korjatulla tarjouspyynnöllä tarjouksia vuoden 2017 katuvalaistuksen saneerauksesta kokonaisurakkana piirustus- ja asiakirjaluettelossa mainittujen tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti saatettuna osasuorituksineen täysin valmiiksi. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdassa 6 "Tarjousten käsittely" on esitetty seuraavaa:

"Tarjousten arviointi toteutetaan kolmessa vaiheessa:

- Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

- Tarjousten ehdottomien vaatimusten täyttyminen

- Tarjousten vertailu".

Tarjouspyynnön kohdassa 8 "Tarjousten ehdottomat vaatimukset" on ilmoitettu seuraavaa: "Tarjouksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja sen liitteitä." Tarjouspyynnön liitteitä ovat olleet tarjouslomake, urakkaohjelma, sähkötyöselostus, työturvallisuusasiakirja ja sähköpiirustukset.

Urakassa saneerattavat katu- ja tievalaistuskeskusalueet on esitetty tarjouspyynnön liitteen "Urakkaohjelma" kohdassa 3.1. Valaistuskeskusalueita on ollut yhteensä 15.

Hankinnan kohteena olevien valaisimien ja pylväiden tekniset vaatimukset on esitetty sähkötyöselostuksen kohdissa H5011 "Valaisimet" ja H5013 "Pylväät" sekä sähkötyöselostuksen liitteenä olleissa pylväs- ja valaisinluetteloissa. Tekniset vaatimukset ovat liittyneet muun ohella valaisimien ja pylväiden materiaaleihin, turvallisuuteen, tuotteiden direktiivien ja standardien mukaisuuteen, kestävyyteen ja takuuseen. Lisäksi tuotteille on asetettu suorituskykyyn, ohjaukseen, asennukseen, kunnossapitoon sekä suojaukseen liittyviä vaatimuksia.

Sähkötyöselostuksen kohdassa H5011 "Valaisimet" on ilmoitettu seuraavaa:

"Kaupunkikuvallisista syistä tilaajalla on oikeus hylätä ulkonäöltään nykyisistä uusista led-valaisimista poikkeavat valaisimet."

Mainitun kohdan alakohdassa "Valaisimen tekniset vaatimukset" on esitetty valaisimien ulkonäköön liittyen muun ohella, että valaisimien tulee olla katuvalokäyttöön tarkoitettu ja muotokieleltään katuvalaistustyyppinen, niiden suositeltava muoto on matala, loivasti kulmistaan pyöristetty ja valaisimien osien tulee liittyä sulavasti toisiinsa. Lisäksi on ilmoitettu, että kiinnityskappaleen ja liitoksen varteen tulee olla muotoiltu valaisimen muotoihin sopivaksi, ja että valaisimien tulee olla väriltään saman sävyisiä (vaaleanharmaita tai tummanharmaita). Muun ohella on esitetty vaatimuksia koskien valaisimien pintamateriaaleja.

Sähkötyöselostuksen liitteenä olleissa valaistuskeskusaluekohtaisissa pylväs- ja valaisinluetteloissa on esitetty tieosuuskohtaisia valaisimia ja pylväitä koskevia teknisiä vaatimuksia sekä tekniset tiedot alueella olemassa olevista pylväs- ja valaisinratkaisuista. Pylväs- ja valaisinluettelossa on esitetty tummennetulla tekstillä ne osat kustakin luettelosta, jotka on 13.3.2017 päivitetty nyt esillä olevaa hankintaa varten. Hankittavien valaisimien osalta vaatimukset ovat koskeneet valaisimen tyyppiä (led), valaisimen tehoa, valon määrää, valokartiota sekä valaisimen tehoa tiettynä kellonaikana. Hankittavien pylväiden osalta vaatimukset ovat liittyneet pylvään malliin, materiaaliin ja muotoon. Aiemmin saneerattujen tieosuuksien osalta on esitetty käytössä olevien valaisinten ja pylväiden tuotemerkkejä.

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut tarjouslomake, jossa on todettu seuraavaa:

"Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Kokemäen kaupungin katuvalaistussaneerauksen 2017 kokonaishinta-urakkana tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti seuraavasti:

Arvonlisäveroton hinta €

Arvonlisävero (24 %) €

Urakkahinta €".

Tarjouspyynnön liitteenä on myös ollut yksikköhintaluettelo, joka tarjoajien on tullut liittää täytettynä tarjouksiinsa.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole varmistanut tarjousten tarjouspyynnön mukaisuutta, vaikka se on asettanut tarjouspyynnössään kymmeniä ehdottomia vaatimuksia. Valittaja on viitannut muun ohella tarjouspyynnössä hankintayksikölle annettuun mahdollisuuteen sulkea tarjous tarjousvertailun ulkopuolelle, mikäli tarjottu tuote ei ole ulkonäöltään soveltuva. Valittajan mukaan hankintayksikön tarjouspyynnössään asettamat ehdottomat vaatimukset ovat olleet niin yksityiskohtaisia, että kaikki sen tai sen tarjouspyynnössäkin mainitun kilpailijan tuotteet eivät ole täyttäneet niitä. Siten ehdottomat vaatimukset ovat valittajan mukaan vaikuttaneet myös tarjoushintoihin.

Hankintayksikkö on edellä esitetyllä tavalla asettanut 13.3.2017 korjatulla tarjouspyynnöllään seikkaperäisiä ehdottomia teknisiä vaatimuksia hankinnan kohteena olevan urakan sisältämille valaisimille ja pylväille. Tarjoajien on tullut tehdä tarjouksensa täyttämällä tarjouspyynnön liitteenä ollut tarjouslomake, jossa tarjoajat ovat ilmoittaneet hinnan tarjouspyyntöasiakirjojen mukaiselle kokonaishintaurakalle. Tarjoajien on lisäksi tullut toimittaa täytetty yksikköhintaluettelo.

Hankintayksikkö on vastaanottanut tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä 12 tarjousta. Hankinnan valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella määritetty halvin hinta. Hankintapäätöksen mukaan kaikki tarjoukset on hyväksytty tarjousvertailuun.

Valittaja on pyytänyt markkinaoikeutta toimittamaan sille kaikkien tarjousten liitteet siltä osin kuin ne ovat koskeneet tarjottavien tuotteiden ehdottomien teknisten vaatimusten mukaisuutta. Markkinaoikeus toteaa, että lukuun ottamatta valittajan ja yhden toisen tarjoajan tarjousta ei muiden tarjoajien tarjouksissa ole esitetty joidenkin tarjoajien soveltuvuutta koskeneiden liitteiden lisäksi tietoa tarjottavista tuotteista tai urakan toteuttamisesta muutoin. Valittaja ja yksi toinen tarjoaja ovat usean liitteen muodossa esittäneet teknistä tietoa tarjoamistaan valaisimista.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että tarjoajat ovat sitoutuneet tarjouspyynnön mukaisen urakan toimittamiseen jättämällä tarjouksensa tarjouspyynnön liitteenä olleella tarjouslomakkeella. Siten tarjoajien tarjoamat tuotteet ovat hankintayksikön mukaan olleet tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön mukaan se tulee urakan toteuttamisen aikana varmistamaan asennettavien tuotteiden tarjouspyynnön mukaisuuden.

Markkinaoikeus toteaa hankintalain 100 §:n 1 momentista seuraavan, että hankintayksikön on kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa kuvattava käyttämänsä hankintamenettely ja myös noudatettava kuvaamaansa menettelyä. Tarjoajien on kuvauksen perusteella kyettävä ennakoimaan hankintamenettelyn kulku ja luonne sekä ymmärtämään roolinsa hankintamenettelyssä. Menettelyn on oltava hankintalain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukainen.

Tarjouspyynnön kohdassa 8 hankintayksikkö on edellyttänyt tarjousten vastaavan tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön kohdassa 6 hankintayksikkö on ilmoittanut tarkistavansa tarjousten täyttävän tarjouspyynnön ehdottomat vaatimukset ja vasta tämän jälkeen vertailevansa tarjoukset. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole markkinaoikeudessa esitetyn perusteella tarkistanut saamiensa tarjousten tarjouspyynnön ehdottomien vaatimusten mukaisuutta vaan on suoraan vertaillut saamiensa tarjousten hinnat.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole noudattanut tarjouspyynnössään kuvaamaansa menettelyä tarjousten ehdottomien vaatimusten tarkistamisesta. Hankintayksikön menettely on ollut tältä osin avoimuusperiaatteen ja tarjoajien tasapuolisen kohtelun vastaista.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Mikäli Kokemäen kaupunki aikoo edelleen toteuttaa katuvalaistuksen saneerausta koskevan rakennusurakan julkisena hankintana, sen on korjattava virheellinen menettelynsä ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä muun ohella hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä kuultava saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Kokemäen kaupungin teknisen lautakunnan 11.4.2017 tekemän hankintapäätöksen § 33. Markkinaoikeus kieltää Kokemäen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 20.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Kokemäen kaupungin korvaamaan Strihl Scandinavia AB:n oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Kokemäen Sähkö Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jaakko Ritvala ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 1.6.2018