MAO:290/18

Joensuun kaupunki - hoitajakutsujärjestelmän hankinta

julkinen hankinta – tarjoajan soveltuvuus

Diaarinumero: 2017/344
Antopäivä: 22.5.2018

ASIAN TAUSTA

Joensuun kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 21.01.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Siilaisen terveyskeskuksen vuodeosastojen hoitajakutsujärjestelmän hankinnasta.

Joensuun kaupungin tilakeskuksen johtaja on 10.4.2017 tekemällään viranhaltijapäätöksellä § 45 valinnut BLC Turva Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 250.000 euroa ja koko sairaalan rakennushankkeen noin 46 miljoonaa euroa.

Markkinaoikeus on 20.6.2017 antamallaan päätöksellä numero 367/17 hylännyt Ascom Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 12.10.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ascom Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on myös vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 31.546,90 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.097,40 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on, siltä osin kuin sen on katsottava viitanneen hankintayksikön väitettyyn virheelliseen menettelyyn julkista hankintaa koskevan kilpailutuksen järjestämisessä, todennut vaatimustensa perusteena muun ohella, että tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan sekä tarjousten vertailussa toiseksi ja neljänneksi tulleiden tarjoajien referenssit eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön liitteen 1 kohdan 87 mukaisia pakollisia vaatimuksia vähintään kolmesta sairaalareferenssikohteesta ja niiden vähintään 100 potilasvuodepaikan järjestelmästä. Mainittujen tarjoajien referenssit eivät ole myöskään täyttäneet tarjouspyynnön 21.2.2017 päivätyn lisäkirjeen 2 yhteydessä julkaistun liitteen lisäkysymykseen 10 annetussa vastauksessa määriteltyä referenssivaatimusta tarjouspyyntöä vastaavien kohteiden 10.000 käyttäjästä.

Lisäksi valittaja on ainoana tarjoajana täyttänyt tarjouspyynnön liitteen 1 kohdassa 88 edellytetyn projektipäällikön kokemusvaatimuksen. Voittaneen tarjoajan sekä tarjousten vertailussa toiseksi ja neljänneksi tulleiden tarjoajien esittämät projektipäälliköt eivät ole täyttäneet asetettuja vaatimuksia.

Vastine

Vaatimukset

Joensuun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan referenssit ovat täyttäneet tarjouspyynnössä ja sen lisäkirjeessä 2 esitetyt vaatimukset. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouspyynnön hankintaohjelman liitteen 1 pakollisten vaatimusten kohdassa 87 edellytetyin tavoin, että sillä on kokemusta tätä hanketta potilaspaikkamäärältään vastaavista jo valmistuneista vähintään sadan potilasvuodepaikan järjestelmistä vähintään kolmen sairaalareferenssikohteen osalta Suomessa. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan neljä sairaalareferenssikohteeksi hyväksyttävää kohdetta. Lisäksi voittanut tarjoaja on pyynnöstä toimittanut täydentävän referenssiluettelon lisättynä potilaspaikkaluvulla. Referenssiluettelossa voittanut tarjoaja on nimennyt toteutuneiksi referenssikohteiksi Porin kaupungin sairaalan (182 paikkaa), Korson vanhustenkeskuksen (100 paikkaa), Tampereen entisen Koukkuniemen sairaalan, (130 paikkaa) ja Vetrea terveys Joensuun (128 paikkaa).

Voittanut tarjoaja on täyttänyt tarjouspyynnön hankintaohjelman liitteen 1 pakollisten vaatimusten kohdan 88 mukaiset projektipäällikköä koskevat vaatimukset, joiden mukaan projektipäälliköllä on kokemusta tätä hanketta vastaavista jo valmistuneista vähintään viidenkymmenen potilasvuodepaikan järjestelmistä vähintään kahdesta sairaalareferenssikohteesta Suomessa.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut nimetylle projektipäällikölle ja hänen varamiehelleen kaksi sairaalareferenssiksi hyväksyttävää kohdetta ja kaksi tehostetun palveluasumisen kohteeksi hyväksyttävää kohdetta.

Voittanut tarjoaja on pyynnöstä toimittanut täydentävän referenssiluettelon lisättynä potilaspaikkaluvulla. Referenssiluettelon mukaan järjestelmän toimittajan vastaavalla projektipäälliköllä on referenssikohteina Porin kaupunginsairaala (182 paikkaa), Korson vanhustenkeskus (100 paikkaa) ja Tampereen entinen Koukkuniemen sairaala (130 paikkaa). Voittaneen tarjoajan nimettyjen projektipäälliköiden referenssikohteina ovat Vetrea terveys Joensuu (128 paikkaa), Enon terveyskeskus (54 paikkaa), Joensuun senioripiha (80 paikkaa) ja Ilomantsin yläpiha, Omakoti Onnetar (88 paikkaa).

Kuultavan lausunto

BLC Turva Oy on esittänyt, että sen tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Voittaneen tarjoajan referenssit, projektipäällikkö ja tarjoama laite ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset.

Vastaselitys

Valittaja on antanut lausuman hyvitysmaksun määräämisen edellytyksistä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 27 §:n 4 momentin mukaan tavara- ja palveluhankintoihin sisältyviin osiin, joiden ennakoitu arvo on alle 80 000 euroa, sekä rakennusurakoihin sisältyviin osiin, joiden ennakoitu arvo on alle 1 miljoona euroa, ei sovelleta tätä lakia, jos tällaisten osien yhteenlaskettu arvo on enintään 20 prosenttia kaikkien osien yhteisarvosta. Jos osan ennakoitu arvo on vähintään kansallisen kynnysarvon suuruinen, hankintaan on kuitenkin sovellettava tätä lakia.

Markkinaoikeus toteaa, että hoitajakutsujärjestelmän hankintaan, jonka ennakoitu arvonlisäveroton arvo 250.000 euroa on ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen tavara- ja palveluhankintojen 60.000 euron kansallisen kynnysarvon ja joka on ollut osa sairaalan 46 miljoonan euron arvoista rakennushanketta, sovelletaan hankintalain 11 luvun kansallisia hankintoja koskevia säännöksiä.

Hankintalain 100 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä, joka on 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukainen. Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 100 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 210) mukaan hankintayksiköllä on laaja harkintavalta menettelyn käytön valinnassa ja soveltamisessa. Menettelyn valinnassa ja määrittelyssä on kuitenkin otettava huomioon se, ettei siitä muodostu ehdotetun lain 3 §:ssä tarkoitettujen periaatteiden vastainen esimerkiksi siten, että se selvästi syrjii joitakin toimittajia tai estää niiden osallistumisen hankintamenettelyyn.

Esitöissä on edelleen todettu, että hankintayksikkö voi toteuttaa hankintamenettelyn EU-kynnysarvon alittavissa hankinnoissa kevyemmin ja joustavammin säännöksin kuin EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 213) mukaan momentissa säädetään, että hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Momentin mukaan hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia. EU-kynnysarvot alittavissa hankinnoissa ei aseteta velvollisuutta käyttää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa. Soveltuvuutta koskevien ehtojen osalta hankintayksikkö voi kuitenkin vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vapaamuotoisen vakuutuksen siitä, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista hankintayksikön tulee tarkistaa voittaneen tarjoajan osalta, että sen antaman vakuutuksen tiedot pitävät paikkansa.

Tarjoajien soveltuvuudelle valmistuneiden järjestelmien osalta asetetut vaatimukset

Tarjouspyynnön mukaan hankinnan kohteena on ollut Siilaisen terveyskeskuksen vaiheen 3 vuodeosastojen ABC hoitajakutsujärjestelmä. Hankinta on lisäksi käsittänyt hoitajakutsujärjestelmän laitteiden asennukset, kytkennän ja järjestelmien ohjelmoinnin ja käyttöönoton täyteen käyttökuntoon. Lisäksi hankinnan kohteena on ollut järjestelmän käyttö- ja huoltokoulutukset.

Tarjouspyynnön liitteenä on ollut hankintaohjelma, jonka liitteen 1 pakolliset vaatimukset kohdassa 87 on ilmoitettu seuraavaa: "Toimittajalla on kokemusta tätä hanketta potilaspaikkamäärältään vastaavista jo valmistuneista vähintään 100 (sadan) potilasvuodepaikan järjestelmistä vähintään 3 (kolmen) sairaalareferenssikohteen muodossa Suomessa. Tämä tulee osoittaa tarjouksen yhteydessä toimitettavalla asiakirjalla josta nämä asiat ilmenevät, asiakirjassa on referenssitietojen yhteydessä kerrottava myös näiden toteutuneiden kohteiden asiakkaiden yhteystiedot jotta tilaaja voi tarvittaessa tarkistaa annetut referenssit." Tarjoajan on tullut vastata kyseiseen kohtaan "kyllä" tai "ei".

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan vastannut "kyllä" hankintaohjelman kysymykseen numero 87. Lisäksi voittanut tarjoaja on hankintayksikön pyynnöstä täydentänyt tarjoustaan nimeämällä referenssikohteiksi Porin kaupunginsairaalan, jossa on ollut 182 paikkaa, Korson vanhustenkeskuksen, jossa on ollut 100 paikkaa, Tampereen entisen Koukkuniemen sairaalan, nykyisen Jukola Impivaaran, jossa on ollut 130 paikkaa ja Joensuun Vetrea terveys -yksikön, jossa on ollut 128 paikkaa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä on ollut referenssiluettelo, jossa on ilmoitettu neljä referenssikohdetta. Referenssikohteissa on kaikissa vähintään sadan potilasvuodepaikan järjestelmät, jotka on tarjouksen täsmennyksessä yksilöity. Kaksi kohteista on ollut sairaaloita, yksi vanhustenkeskus ja yhden osalta on referenssiluettelossa ilmoitettu, että se järjestää muun ohella päiväsairaanhoitoa ja saattohoitoa. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa rajoissa ja tarjoajien tasapuolista kohtelua vaarantamatta arvioida, että mainitut neljä kohdetta voidaan hyväksyä kyseessä olevassa hankinnassa vähintään 100 potilasvuodepaikan sairaalareferenssikohteiksi. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti katsoessaan, että voittanut tarjoaja on täyttänyt edellä todetun tarjoajan referenssejä koskeneen soveltuvuusvaatimuksen.

Tarjoajien projektipäällikölle asetetut vaatimukset

Tarjouspyynnön liitteenä olleen hankintaohjelman liitteen 1 pakolliset vaatimukset kohdassa 88 on ilmoitettu muun ohella seuraavaa: "Toimittajan tätä hanketta varten nimeämällä projektipäälliköllä on kokemusta tätä hanketta vastaavista jo valmistuneista vähintään 50 (viidenkymmenen) potilasvuodepaikan järjestelmistä vähintään 2 (kahden) sairaalareferenssikohteen muodossa Suomessa." Lisäksi kohdassa on todettu, että projektipäällikölle on nimettävä varahenkilö, joka täyttää vastaavat kelpoisuusvaatimukset kuin varsinainen projektipäällikkö. Tarjoajan on tullut vastata kyseiseen kohtaan "kyllä" tai "ei".

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan vastannut "kyllä" hankintaohjelman kysymykseen numero 88. Voittanut tarjoaja on lisäksi täydennetyssä tarjouksessaan ilmoittanut Siilaisen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmän osalta kaksi projektipäällikköä, joilla se on ilmoittanut olevan kokemusta neljästä kohteesta seuraavasti: Vetrea terveys Joensuu, 128 paikkaa, Enon terveyskeskus, 54 paikkaa, Joensuun senioripiha, 80 paikkaa ja Ilomantsin yläpiha/Omakoti Onnetar, 88 paikkaa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksen täsmennyksen mukaan voittaneen tarjoajan projektipäälliköillä on ollut kokemusta kuntoutuslaitoksesta, terveyskeskuksesta, hyvinvointikeskuksesta ja palvelukeskuksesta. Kaikissa referenssikohteissa on ollut vähintään viidenkymmenen potilasvuodepaikan järjestelmät, joten voittaneen tarjoajan tarjous on täyttänyt tältä osin tarjouspyynnön vaatimuksen. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on harkintavaltansa puitteissa voinut pitää ainakin terveyskeskusta ja tehostetun palveluasumisen kohteita tarjouspyynnössä tarkoitettuina sairaalakohteina, jolloin voittanut tarjoaja on myös tältä osin täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut referenssivaatimukset.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä muun ohella hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Ascom Oy:n korvaamaan Joensuun kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.000 eurolla.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 29.5.2018