MAO:264/18

Helsingin kaupunki - siivouskoneet

julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankintalaki 2017

Diaarinumero: 2017/434
Antopäivä: 4.5.2018

ASIAN TAUSTA

Helsingin kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) hankintakeskus on ilmoittanut 23.2.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 9.3.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta siivouskoneiden ja niiden huollon hankinnasta puitejärjestelynä kahden vuoden ajalle sekä kahden vuoden optiokaudelle.

Helsingin kaupungin hankintajohtaja on 16.5.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 30 valinnut kohderyhmässä 3 Suomen Alfa-Cleaning Oy:n, CC-Tukku Oy:n ja Dysnomia Oy:n tarjoukset.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 370.000 euroa.

Hankintapäätöstä ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole pantu täytäntöön.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Diversey Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen kohderyhmän 3 osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.325 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Puitejärjestelyyn valittu tarjoaja Dysnomia Oy ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä edellytettyä soveltuvuusvaatimusta, koska se on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan. Dysnomia Oy:llä on järjestelemätöntä verovelkaa 500–10.000 euroa.

Lisäksi Dysnomia Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen ja se olisi tullut hylätä.

Hankintayksikkö on toiminut jätelain, tarjouspyynnön vaatimusten ja Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikan vastaisesti, kun se on hyväksynyt Dysnomia Oy:n toimittaman selvityksen siitä, miten käytöstä poistettavat koneet toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn, kun myyjältä hankintaan uusi siivouskone. Selvitys ei ole vastannut tarjouspyynnössä edellytettyä. Tarjouspyynnössä edellytetyksi asianmukaiseksi jätteenkäsittelyksi olisi voitu hyväksyä ainoastaan sellaiset selvitykset, joiden mukaan jätteenkäsittelyn suorittaa yritys, jolla on hyväksytyt viranomaisluvat jätteenkäsittelyyn ja jonka toimintaa viranomainen seuraa.

Dysnomia Oy:n toimittama tarjouspyynnössä edellytetty tuote-esite ei ole vastannut sen tarjoamaa konetta. Dysnomia Oy:n tarjoamassa koneessa vetoalustan irrotus tapahtuu eri tavalla kuin mitä Dysnomia Oy on tarjouksessaan selvittänyt.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta siltä osin kuin se kohdistuu seikkoihin, joiden tutkiminen ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan ja muilta osin hylkää valituksen. Lisäksi Helsingin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassa hankintasäännösten vastaisesti.

Dysnomia Oy:llä ei ole ollut järjestelemättömiä verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisen laiminlyöntejä ennen hankintapäätöksen tekemistä. Dysnomia Oy:n poissulkeminen tarjouskilpailusta valittajan esittämällä perusteella olisi joka tapauksessa jäänyt hankintayksikön omaan harkintaan.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus pitää Dysnomia Oy:n tarjousta tarjouspyynnön mukaisena siltä osin kuin tarjouspyynnössä on vaadittu eräitä koneiden kierrätystä koskevia tietoja. Dysnomia Oy on tarjouksessaan sitoutunut huolehtimaan jätteiden käsittelystä. Dysnomia Oy on vastannut kyllä kysymykseen siitä, sisältyykö jätteen käsittelymaksu koneen hintaan. Tarjouspyynnössä pyydetylle selvitykselle siitä, miten käytöstä poistetut koneet toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn, kun myyjältä hankitaan uusi siivouskone, ei ole asetettu erityisiä laatu- tai laajuusvaatimuksia. Tältä osin hankinnassa ei ole myöskään asetettu soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia.

Dysnomia Oy:n tarjoama yhdistelmäkone on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetun toiminnallisen vaatimuksen siitä, että vetoalustan irrotus ei vaadi työntekijän polvistumista tai kumartumista. Sillä onko Dysnomia Oy kuvannut täsmällisesti oikein sen tavan, jolla vaatimus toteutuu, ei ole oikeudellista merkitystä.

Kuultavien lausunnot

Suomen Alfa-Cleaning Oy, CC-Tukku Oy ja Dysnomia Oy eivät ole niille varatuista tilaisuuksista huolimatta antaneet lausuntoja.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön tulee selvittää Dysnomia Oy:ltä, että sen yhteistyökumppani täyttää lainsäädännön edellyttämät vaatimukset. Mikäli Dysnomia Oy:n yhteistyökumppani suorittaa käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkajätteeksi luokiteltavien koneiden asianmukaisen jätteiden käsittelyn Suomessa, hankintayksikön tulee varmistaa aluehallintovirastolta sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, että Dysnomia Oy:n yhteistyökumppani täyttää ympäristölainsäädännön vaatimukset ja että siltä löytyy toiminnan vaatimat luvat. Toisaalta jos yhteistyökumppani suorittaa käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkaromuksi luokiteltavien koneiden asianmukaisen jätteiden käsittelyn Virossa, tulee tuottajalla olla jätteiden ympäristölainsäädännön mukaiset luvat jätteiden kansainväliseen siirtoon.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että hankintaviranomaisen tehtävänä ei ole toimia valvontaviranomaisena erilaisiin ympäristöllisiin lupiin liittyen. Kierrätystä toteutettaessa kunkin kierrätyksen osapuolen velvollisuus on noudattaa toimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintalain 79 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen ja että tarjouksen on antanut tarjoaja, jota ei ole suljettu menettelyn ulkopuolelle lain 80 tai 81 §:n nojalla ja joka täyttää hankintayksikön asettamat 83 §:ssä tarkoitetut soveltuvuusvaatimukset.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa Suomen tai sijoittautumismaansa veroja tai sosiaaliturvamaksuja ja jonka hankintayksikkö voi näyttää toteen muulla kuin lainvoimaisella päätöksellä tai tuomiolla.

Hankintalain 87 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hankintayksikön on vaadittava käytettäväksi yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa alustavana näyttönä siitä, että ehdokas tai tarjoaja täyttää vaatimuksen siitä, että mikään 80 ja 81 §:ssä tarkoitetuista poissulkemisperusteista ei koske ehdokasta tai tarjoajaa.

Hankintalain 87 §:n esitöiden yksityiskohtaisten perustelujen (HE 108/2016 vp s. 193) mukaan hankintayksikön tulee lähtökohtaisesti luottaa toimittajan yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa antamiin tietoihin ja vakuutuksiin. Tarjoaja vastaa kuitenkin antamiensa tietojen vaatimustenmukaisuudesta. Tarjoaja tai tarjous voidaan sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle 74 §:n mukaisesti, mikäli ne eivät vastaa hankinta-asiakirjoissa asetettuja vaatimuksia.

Asian arviointi

Ympäristösäännöksiä koskevat väitteet

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 154 §:n perusteella markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu sen tutkiminen, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai muiden kyseisessä lainkohdassa mainittujen julkista hankintaa koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti. Siten markkinaoikeuden toimivaltaan ei kuulu sen arviointi, onko hankintayksikkö menetellyt ympäristösäännösten mukaisesti.

Tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

Asiassa on ensin arvioitava, olisiko Dysnomia Oy tullut valittajan esittämin tavoin sulkea pois tarjouskilpailusta sen vuoksi, että tämä on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan.

Tarjouspyynnön kohdan "ESPD" on katsottava sisältäneen hankintalain 87 §:ssä tarkoitetun yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan. Asiakirjan III osan B kohdassa on esitetty seuraavaa:

"Onko tarjoaja rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sekä maassa, johon toimija on sijoittautunut, että hankintaviranomaisen tai -yksikön jäsenvaltiossa, jos se on muu kuin sijoittautumismaa."

Dysnomia Oy on tarjouksessaan vastannut kysymykseen "Ei". Hankintayksikön esittämän, 5.4.2017 päivätyn Dysnomia Oy:tä koskevan Tilaajavastuu-raportin mukaan yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintalain 87 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla hankintayksikön on tullut hyväksyä Dysnomia Oy:n tarjouksessaan esittämä vastaus alustavaksi näytöksi siitä, että veronmaksuvelvoitteisiin liittyvä vaatimus täyttyy. Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi hankintayksikkö ei olisi voinut luottaa Dysnomia Oy:n vastaukseen. Kun vielä otetaan huomioon se, että harkinnanvaraisten poissulkemisperusteiden osalta hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen ratkaisemisessa, päättääkö se soveltaa tiettyä harkinnanvaraista poissulkemisperustetta, hankintayksiköllä ei ole ollut edellytyksiä sulkea Dysnomia Oy:tä tarjouskilpailusta valittajan esittämällä perusteella. Hankintayksikön menettely ei siten tältä osin ole ollut valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaista.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Asiassa on lisäksi arvioitava, olisiko Dysnomia Oy:n tarjous tullut valittajan esittämin tavoin sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sen vuoksi, että selvitys siitä, miten käytöstä poistettavat koneet toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn, kun myyjältä hankintaan uusi siivouskone, on ollut puutteellinen tai virheellinen.

Tarjouspyynnön kohdassa "KIERRÄTYS" on esitetty seuraavaa:

"Jätteen käsittelymaksu sisältyy koneen hintaan.

Myyjä ottaa tarvittaessa vastaan käytöstä poistettuja koneita uutta vastaavan määrän."

Tarjouspyynnössä näiden vaatimusten on ilmoitettu olevan minimivaatimuksia.

Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty, että tarjouksen jättämisen yhteydessä ladataan seuraava selvitys:

"Selvitys, miten (myyjän/ostajan toimenpiteet) käytöstä poistettavat koneet toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn, kun myyjältä hankitaan uusi siivouskone."

Dysnomia Oy on tarjouksessaan ilmoittanut molempien mainittujen edellytysten osalta "Kyllä" ja mainitun vaaditun selvityksen osalta seuraavaa:

"Dysnomia Oy toimittaa poistetut koneet varaosiksi"

Lisäksi Dysnomia Oy on tältä osin liittänyt tarjoukseen asiakirjan, jossa on esitetty seuraavaa:

"Käytöstä poistettavat koneet

Dysnomia Oy toimittaa käytöstä poistetut koneet yhteistyökumppanille Puhastusmasinad OU:lle, jossa koneet joko kunnostetaan tai puretaan varaosiksi."

Hankintayksikkö on edellä todetusti edellyttänyt tarjoajia esittämään selvityksen siitä, miten käytöstä poistettavat koneet toimitetaan asianmukaiseen jätteenkäsittelyyn, kun myyjältä hankitaan uusi siivouskone. Selvityksessä on katsottava pyydetyn ilmoittaa myyjän tai ostajan toimenpiteet. Muita laatu- tai laajuusvaatimuksia ei selvitykselle ole asetettu. Dysnomia Oy on tarjouksessaan esittänyt yllä todetun selvityksen. Selvityksen mukaan Dysnomia Oy toimittaa käytöstä poistetut koneet yhteistyökumppanilleen, jossa koneet kunnostetaan tai puretaan varaosiksi. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut hyväksyä Dysnomia Oy:n selvityksen.

Asiassa on vielä arvioitava, olisiko Dysnomia Oy:n tarjous tullut valittajan esittämin tavoin sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sen vuoksi, että Dysnomia Oy:n toimittama tarjouspyynnössä edellytetty tuote-esite ei ole vastannut sen tarjoamaa konetta, koska tarjotussa koneessa vetoalustan irrotus tapahtuu eri tavalla kuin mitä Dysnomia Oy on tarjouksessaan selvittänyt.

Tarjouspyynnössä on kohdassa "Yhdistelmäkone, työleveys 43-45 cm, harjaveto" vaadittu syötettäväksi tietoa seuraavanlaisista vaatimuksista:

"Vetoalustan irrotus ei vaadi työntekijän polvistumista tai kumartumista. Selvitys, kuinka vetoalusta irrotetaan."

Dysnomia Oy on tarjouksessaan tältä osin ilmoittanut seuraavaa:

"napin painamalla"

Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty esittämään koneen kuva tai kuvallinen esite.

Dysnomia Oy on tarjouksessaan toimittanut "TASKI Swingo 455 tuotelehti.pdf" -nimetyn asiakirjan. Asiakirjan otsikko on "TASKI swingo 455 B ja 455 E Kompaktit yhdistelmäkoneet" ja se sisältää tekstin lisäksi kuvan siivouskoneesta. Dysnomia Oy on tarjouksessaan ilmoittanut tarjotun tuotteen olevan "Taski Swingo 455 B BMS".

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, mitä tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Markkinaoikeus katsoo, että Dysnomia Oy:n tarjouksessa ei ole edellä mainituilta kohdin havaittavissa ristiriitaa, eikä asiassa ole muutoinkaan ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden vuoksi hankintayksikkö ei olisi voinut luottaa siihen, mitä Dysnomia Oy on tarjouksessaan tarjoamansa tuotteen osalta esittänyt.

Hankintayksiköllä ei siten ole ollut velvollisuutta sulkea Dysnomia Oy:n tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena eikä hankintayksikkö ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on hyväksynyt Dysnomia Oy:n tarjouksen tarjousten vertailuun.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Diversey Suomi Oy:n korvaamaan Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Riikka Pirttisalo ja Markus Ukkola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 16.5.2018