MAO:273/18

Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - kirkon pihakansikorjaus

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - hankintapäätöksen tiedoksianto

Diaarinumero: 2017/482
Antopäivä: 9.5.2018

ASIAN TAUSTA

Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän (jäljempänä myös hankintayksikkö) kiinteistötoimi on ilmoittanut 23.2.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Pyhän Johanneksen kirkon pihakansikorjauksen urakkahankinnasta ajalle 15.5.–31.8.2017.

Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on 15.5.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 121 sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut Rakennustyö Salminen Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 350.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 6.6.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 36.800 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.437,50 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksulla.

Perusteet

Valittaja on saanut hankintapäätöksen tiedoksi vasta 14.6.2017, vaikka hankintayksikön ja voittaneen tarjoajan väliset sopimusneuvottelut on käyty 30.3.2017 ja urakka on aloitettu 1.6.2017. Hankintayksikkö on toiminut hankintapäätöksen antamisessa tiedoksi hankintasäännösten vastaisesti.

Voittaneen tarjoajan tarjouksessa ei ole esitetty tarjouspyynnössä vaadittua referenssiä vastaavasta kohteesta. Voittaneen tarjoajan tarjouksessa esitetyssä referenssikohteessa ei ole tehty neliötäkään pihakantta. Valittajan tietojen mukaan voittanut tarjoaja ei ole myöskään toiminut kohteessa pääurakoitsijana, sillä toinen yhtiö on hoitanut pääurakoitsijan velvoitteet kohteessa. Voittanut tarjoaja on antanut tarjouksessaan virheellistä tietoa, joka olisi virheettömässä menettelyssä johtanut tarjoajan sulkemiseen tarjouskilpailusta.

Toiselta tarjousvertailuun hyväksytyltä tarjoajalta on puuttunut tarjouksestaan tarjouspyynnössä vaadittu Rating Alfa -raportti. Tarjoajan toiminta on ollut raskaasti tappiollista viime vuosina. Mainitulla tarjoajalla ei myöskään ole ollut yritystasoista laadunhallintajärjestelmää. Tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Valittaja on suljettu referenssin puuttumisen vuoksi virheellisesti tarjousmenettelystä. Valittaja on esittänyt referenssin pääurakasta vesieristetyllä piha(tori)kansirakenteella sekä aliurakkana tehdyn kokonaisurakan isosta pihakansiurakasta, jossa valittajan rooli on ollut kokonaisurakoitsija. Valittaja on ollut ainut tarjoaja, jolla on ollut esittää referenssit hankintaa vastaavista urakoista. Vaatimuksena ei ole ollut yritystasoiset urakat, joten kun valittajalla on ollut referenssikohteet toteuttanut henkilö, on sillä myös ollut kokemus kohteiden toteuttamisesta. Hankintayksikön olisi tullut pyytää valittajalta täydennystä tältä osin.

Vastine

Vaatimukset

Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 7.440 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja ei ole täyttänyt hankintayksikön asettamia soveltuvuusvaatimuksia. Valittaja on liittänyt tarjoukseensa luottotietoraportin muttei tarjouspyynnössä vaadittua Rating Alfa raporttia. Luottotietoraportista ei ole ilmennyt tietoa valittajan liiketoiminnan kehityksestä, luottokelpoisuudesta tai kyvystä selviytyä normaaliin liiketoimintaan liittyvistä sitoumuksista. Valittajayritys on perustettu 13.10.2016, joten se ei ole voinut toimittaa tilinpäätöstietojaan kolmelta viime vuodelta taloudellisen kantokyvyn arvioimista varten. Hankintayksikön olisi tullut kyetä varmistumaan valittajan kykenevän suoriutumaan taloudellisesti hankinnan kohteena olevan urakan toteuttamisesta.

Valittaja on liittänyt tarjoukseensa henkilöstön referenssilistauksen, mutta selvityksestä ei ole ilmennyt valittajayhtiön kokemusta vastaavan urakan toteuttamisesta. Valittaja on korostanut listauksen kahta uudiskohdetta vuodelta 2013. Näistä yksi on ollut 70.000 euron pääurakka ja toinen 300.000 euron vaativa kiviurakka, josta valittajan rooli ei ole selvinnyt, eikä referenssikohteen laajuutta tai tilaajan yhteystietoja ole ilmoitettu vaaditulla tavalla.

Voittaneen tarjoajan selvitys hankintaa vastaavan kohteen kokemuksesta on katsottu riittäväksi kohteen laajuuden sekä sen sisältäneiden rakenteiden ja töiden näkökulmasta. Hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessa annettuihin tietoihin. Tarjouspyynnössä ei ole pyydetty erillistä liitettä tai lisäselvitystä soveltuvuuden osoittavista referensseistä.

Hankintayksikkö on voinut varmistua toiseksi tarjousvertailussa tulleen tarjoajan riittävästä vakavaraisuudesta, taloudellisesta kantokyvystä ja maksukyvystä RALA-pätevyysraportin perusteella. Hankintayksikkö on selvityksen perusteella arvioinut tarjoajan suoriutuvan taloudellisesti hankinnan kohteena olevan urakan toteuttamisesta. Perusteita tämän tarjoajan tarjouksen hylkäämiselle ei ole ollut.

Hankintayksikkö on tarjousten vastaanoton ja tarkistuksen jälkeen käynnistänyt neuvottelut Rakennustyö Salminen Oy:n kanssa varmistaakseen, että tämä on ymmärtänyt oikein tarjouspyyntöaineiston sisällön ja tarjouspyynnön mukaisuuden. Neuvottelu on käyty 30.3.2017. Urakkasopimusneuvottelut on käyty voittaneen tarjoajan kanssa 3.5.2017, jolloin on varmistettu hankintasopimuksen sisältö. Urakkasopimuksen allekirjoitusajankohdaksi on sovittu 6.6.2017, jolloin yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen toimeenpanon odotusaika 21 vuorokautta on otettu huomioon. Voittaneelle tarjoajalle on kuitenkin annettu mahdollisuus aloittaa valmistelevat työt omalla riskillään 22.5.2017 alkaen. Urakan on tullut valmistua 31.8.2017 mennessä. Virallinen tiedoksianto hankinnasta on voitu antaa tarjoajille tiedoksi vasta hankintapäätöksen syntymisen jälkeen. Hankintapäätös on annettu tiedoksi tarjoajille 14.6.2017. Nyt tapahtunut viive hankintapäätöksen syntymisen ja tiedoksiannon välillä ei ole ollut omiaan aiheuttamaan mitään sellaista, joka olisi vaikuttanut hankintaprosessin kulkuun. Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta soveltaa odotusaikasääntelyä kansallisessa hankinnassa.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Asiassa on kyse Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän kilpailuttamasta Pyhän Johanneksen kirkon pihakannen korjausurakasta kansallisena hankintana. Hankinnan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta.

Hankintayksikkö on tarjouspyyntönsä liitteen 1 "Tarjouslomake" kohdassa II esittänyt vaatimuksia tarjoajien soveltuvuudelle. Kohdassa on todettu muun ohella seuraavaa:

"6 Tarjoajan vakavaraisuus

Tarjoajalla on oltava riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky sekä maksukyky hankinnan kohteena olevien palveluiden tuottamiseen.

Tämän arvioimiseksi tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on vähintään A (tyydyttävä) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.

Tarjoajat, joiden luokitus ratingluokituksessa on C taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. luokituksia, suljetaan hankintamenettelyn ulkopuolelle.

Tarjoajat, joiden luokitus ratingluokituksessa on B taikka joiden taloudellisen tilanteen arvioidaan vastaavan em. tasoa, voidaan sulkea tarjouskilpailusta, jos tarjoaja ei kykene esittämään luotettavaa selvitystä toimenpiteistä, joihin se ryhtyy tai on ryhtynyt taloudellisen tilanteensa parantamiseksi.

Tarjoaja liittää tarjoukseensa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating alfa raportin tai jos tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta tai muun vastaavan selvityksen ja numeroi sen tarjouksensa liitteeksi 6."

Tarjoajien on tullut vastata kohtaan kyllä ja esittää liitteen numerointi.

Samassa tarjouspyynnön liitteen 1 kohdassa II on lisäksi esitetty seuraava tarjoajan pätevyyttä koskeva vaatimus:

"8 Laadunvarmistusjärjestelmä
Tarjoajalla on rakentamisen laadunvarmistusjärjestelmä, josta käy ilmi vähintään seuraavat asiat:
- yrityksen laadunvarmistus työmaalla,
- yrityksen ympäristöasioiden hallinta sekä
- yrityksen työturvallisuuden hallinta.

Tarjoaja toimittaa ulkopuolisesti todennetun tai tarjoajan itsensä laatiman selvityksen rakentamisen laadunvarmistusjärjestelmästä, josta käy ilmi: 8.1 yrityksen laadunvarmistus työmaalla;
8.2 yrityksen ympäristöasioiden hallinta ja
8.3 työturvallisuuden hallinta
ja numeroi sen tarjouksensa liitteeksi 8."

Tarjoajien on tullut vastata kohtaan kyllä ja esittää liitteen numerointi.

Samassa tarjouspyynnön liitteen 1 kohdassa II on myös esitetty seuraava tarjoajan pätevyyttä koskeva vaatimus:

"9 Tarjoajan pätevyys vastaavasta urakasta

Tarjoajalla on riittävä pätevyys vastaavasta urakasta. Tarjoaja voi osoittaa pätevyyteensä joko RALA-pätevyydellä (9.1) tai ilmoittamalla kohdetta vastaavan referenssin (9.2).

9.1 Tarjoajalla on Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama hankinnan kohdetta vastaavan rakennustyön RALA pätevyysnimikkeistön mukainen pätevyys (esim. RALA pätevyys 17. Talonrakennuksen pääurakointi tai vastaava).

TAI MIKÄLI RALA-PÄTEVYYTTÄ EI OLE

9.2 Vaihtoehtoisesti tarjoaja voi osoittaa pätevyytensä vastaavalla referenssillä:

Tarjoajalla on oltava urakan laajuus huomioiden riittävästi kokemusta vastaavasta urakasta.

Vastaava urakka = tarjoajan tulee ilmoittaa viimeisen viiden (5) vuoden ajalta yksi (1) referenssi, jossa tarjoaja on toiminut vastaavanlaajuisessa (vastaavanlaajuiseksi kohteeksi katsotaan kohde, jossa vesieristetyn pihakannen ala ≥ 100 m²) uudis- tai korjausrakennushankkeessa pääurakoitsijana. Tarjoaja täyttää referenssin sisällön yksilöimiseksi kaikki alla edellytetyt kohdat 9.2.1–9.2.6. Tarjoaja on voinut käyttää ilmoittamassaan referenssikohteessa alihankkijoita.

9.2.1 Referenssikohteen nimi

9.2.1 (ilmoittakaa referenssikohteen nimi)

9.2.2 Tarjoajan rooli referenssikohteessa
(huomioikaa että tarjoajan on tullut toimia rakennushankkeessa pääurakoitsijana)

9.2.2 (ilmoittakaa, oletteko toiminut kohteessa pääurakoitsijana)

9.2.3 Referenssin laajuus
(huomioikaa vähimmäisvaatimus: vastauksesta käytävä ilmi, että referenssikohteen vesieristetyn pihakannen ala ≥ 100 m²)

9.2.3 (ilmoittakaa kokonaisurakan ala)

9.2.4 Referenssikohde on ollut uudis- tai korjausrakennushanke
(huomioikaa vähimmäisvaatimus: vastauksesta on käytävä ilmi, onko referenssikohde ollut vesieristetyn pihakannen a. uudis- tai b. korjausrakennushanke).

9.2.4 Valitkaa rastittamalla X sen mukaan, mikä referenssikohteenne on ollut (vain yksi kohdista a tai b, voidaan valita)

a. (pihakannen uudisrakennushanke)

b. (pihakannen korjausrakennushanke)

9.2.5 Referenssikohteen ajankohta ja kesto kuukausien ja vuosien tarkkuudella

(huomioikaa vähimmäisvaatimus: kohteen oltava viimeisen viiden (5) vuoden ajalta. Kohteen katsotaan olevan viimeisen viiden vuoden ajalta, mikäli se on valmistunut ja tilaajan hyväksymä viimeisen viiden (5) vuoden aikana. Siten tässä ilmoitettavaksi referenssikohteeksi hyväksytään hanke, joka on valmistunut ja tilaajan hyväksymä 02/2012 tai tätä tuoreemmat referenssikohteet).

9.2.5 -
(ilmoitetaan kk/vuosi – lopetus kk/vuosi)

9.2.6 Tilaajan yhteyshenkilön nimi ja yhteystieto (sähköposti tai puhelinnumero)

9.2.6 ja (ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystieto)".

Hankintayksikkö on vastaanottanut viisi tarjousta. Kolmen tarjoajan, mukaan lukien valittajan, ei ole todettu vastanneen asetettuja kelpoisuusehtoja ja niiden tarjoukset on suljettu tarjouskilpailusta. Hankintapäätökseen liitetyssä muistiossa on todettu muun ohella seuraavaa:

"*7) Ykkös [I]nfra Oy ei ole liittänyt kohdan 6 mukaisesti tarjoukseensa riittävää selvitystä yrityksen vakavaraisuudesta. Tarjoaja ei ole liittänyt tarjoukseensa Suomen Asiakastieto Oy:n Rating alfa raporttia, tilinpäätöstietoja kolmelta vuodelta tai muuta vastaavaa selvitystä. Tarjoaja on liittänyt tarjoukseen ainoastaan Suomen Asi[a]kastieto Oy:n luottotietoraportin, josta selviää, ettei yrityksellä ole maksuhäiriömerkintöjä. Koska tarjoajan toiminta on uutta, tulisi tarjoajan riittävä vakavaraisuus, taloudellinen toimintakyky ja maksukyky voida arvioida laajemmin kuin maksuhäiriötietojen perusteella.

*8) Ykkös [I]nfra Oy:n esittämästä pätevyytensä osoittavasta referenssistä ei ilmene, onko toiminut referenssikohteessa pääurakoitsijana, onko kohde sisältänyt vaadittua vesieristettyä pihakantta ≥ 100 m² ja referenssikohteen yhteyshenkilön yhteystietoja ei ole ilmoitettu. Ykkös [I]nfra Oy viittaa referensseissään henkilöstönsä referensseihin, mutta itse tarjoaja ei ole toiminut vastaavassa urakassa pääurakoitsijana. Esitetyn referenssin mukaan tarjoajan soveltuvuutta koskeva vaatimus Tarjoajan pätevyys vastaavasta urakasta ei täyty."

Hankintapäätöksen mukaan kahden soveltuvuusvaatimukset täyttäneen tarjoajan tarjoukset on vertailtu ja Rakennustyö Salminen Oy:n kanssa on käyty urakkaneuvottelut. Hankintayksikkö on valinnut Rakennustyö Salminen Oy:n hankinnan urakoitsijaksi.

Valittajan sulkeminen tarjouskilpailusta

Hankintalain 99 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain I ja IV osassa säädetään hankintasopimuksista, tavara- ja palveluhankintoihin, suunnittelukilpailuihin sekä rakennusurakoihin, jotka ovat arvoltaan lain 26 §:ssä säädetyt EU-kynnysarvot alittavia, mutta vähintään lain 25 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa säädettyjen kansallisten kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan kansallisia hankintoja koskevan 11 luvun säännöksiä.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Hankintayksikkö voi vaatia, että tarjoajat antavat tarjouksensa osana vakuutuksen, että ne täyttävät hankintayksikön asettamat soveltuvuutta koskevat vaatimukset. Vakuutuksessa annettujen tietojen paikkansapitävyys tulee tarkastaa tarjouskilpailun voittajan osalta ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista. Pykälän 2 momentin mukaan ehdokkaiden ja tarjoajien sulkemisessa tarjouskilpailun ulkopuolelle ja soveltuvuutta koskevien vaatimusten asettamisessa voidaan noudattaa, mitä lain 80–86 §:ssä säädetään.

Hankintalain 83 §:n mukaan hankintayksikkö voi asettaa ehdokkaiden tai tarjoajien rekisteröitymistä, taloudellista ja rahoituksellista tilannetta sekä teknistä ja ammatillista pätevyyttä koskevia lain 84–86 §:ssä tarkoitettuja vaatimuksia. Vaatimuksista on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Vaatimusten tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja ne on suhteutettava hankinnan luonteeseen, käyttötarkoitukseen ja laajuuteen. Vaatimuksilla tulee voida asianmukaisesti varmistaa, että ehdokkaalla tai tarjoajalla on oikeus harjoittaa ammattitoimintaa ja että sillä on riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat sekä tekniset ja ammatilliset valmiudet toteuttaa kyseessä oleva hankintasopimus. Ehdokkaat tai tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on hankintasopimuksen toteuttamiseen tarvittavat taloudelliset ja rahoitusta koskevat voimavarat. Tätä varten hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia vähimmäisliikevaihdosta tai varojen ja velkojen välisestä suhteesta.

Hankintalain 86 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia, joilla varmistetaan, että ehdokkailla ja tarjoajilla on tarvittavat henkilöstö- ja tekniset voimavarat ja kokemusta hankintasopimuksen toteuttamiseksi hankintayksikön edellyttämällä tasolla. Hankintayksikkö voi vaatia, että riittävä kokemus osoitetaan viittaamalla aiemmin toteutettuihin sopimuksiin.

Valittaja on esittänyt, että se on suljettu virheellisesti tarjouskilpailusta. Valittajan mukaan sen luottotietoraportista on ilmennyt hankintayksikön edellyttämät tiedot, kun valittajayrityksen kaltaisesta nuoresta yrityksestä ei ole ollut saatavilla Rating Alfa -raporttia.

Valittaja on tarjouksessaan vastannut "Kyllä" tarjouspyynnön liitteen 1 kohdan II vaatimukseen "6 Tarjoajan vakavaraisuus". Valittaja on liittänyt tarjouksensa liitteeksi 6 Suomen Asiakastieto Oy:n raportin, josta on ilmennyt yrityksen rekisteröitymistietojen lisäksi, että yrityksellä ei ole ollut maksuhäirintämerkintöjä.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan esittämä raportti ei ole ollut mikään hankintayksikön soveltuvuusvaatimuksessa 6 pyydetyistä selvityksistä. Hankintayksikön soveltuvuusvaatimukseen vastaamiseksi on kuitenkin voinut esittää myös muuta vaihtoehtoista selvitystä, josta ilmenee tarjoajan vakavaraisuus ja taloudellinen kantokyky. Markkinaoikeus katsoo, että valittajan esittämä selvitys siitä, että sillä ei ole ollut maksuhäiriömerkintöjä, ei ole sisältänyt hankintayksikön edellyttämää selvitystä valittajayrityksen taloudellisesta tilanteesta siten, että hankintayksikkö olisi voinut varmistua siitä, että valittajalla on ollut riittävät taloudelliset voimavarat hankinnan toteuttamiseen. Hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti katsoessaan, että valittaja ei ole toimittanut tarjoajan vakavaraisuutta koskeneen soveltuvuusvaatimuksen mukaista selvitystä tarjouksessaan.

Valittaja on lisäksi esittänyt sen ilmoittamista referensseistä ilmenneen, että valittaja tuntee pihakansirakentamista ja että koska vaatimuksessa ei ole edellytetty yritystasoisia referenssejä, on sen henkilöstön referenssien esittäminen ollut riittävää.

Valittaja on liittänyt tarjoukseensa liitteen "Henkilöstön referenssejä". Liitteessä on listattu vuosilta 2013–2016 yli 30 referenssiä, joista kaksi on korostettu. Kyseessä ovat olleet osaurakan päätoteuttajana toimiminen 70.000 euron urakassa sekä 300.000 euron aliurakka.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien soveltuvuutta koskevilla vaatimuksilla hankintayksikkö pyrkii varmistumaan toimittajan kyvystä toteuttaa hankinta. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa soveltuvuusvaatimusten asettamisessa. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouspyynnössä asetettavien vaatimusten tulee olla hankinnan kannalta perusteltuja, eivätkä mainitut vaatimukset saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua. Suhteellisuusperiaatteesta johtuu, että vaatimusten on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa on yksityiskohtaisesti esitetty, millaisella kokemuksella on ollut merkitystä hankintayksikön soveltuvuusarvioinnin kannalta. Hankintayksiköllä on ollut oikeus edellyttää toimittajilta aiempaa, urakan kohdetta vastaavaa sopimussuoritusta osoitukseksi toimittajan kyvystä toteuttaa hankinnan kohteena oleva urakka. Esitetty referenssivaatimus on liittynyt hankinnan kohteeseen ja ollut suhteellisuusperiaatteen mukainen.

Valittajan referenssilistauksesta on ilmennyt, että korostetut kaksi referenssiä on toteutettu ennen valittajayrityksen perustamista. Referensseistä ei lisäksi ole edes ilmennyt kaikkia tarjouspyynnön liitteessä 1 edellytettyjä tietoja. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti arvioidessaan valittajan esittämät referenssit riittämättömiksi.

Edellä todetun perusteella hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta.

Tarjousvertailuun hyväksyttyjen tarjoajien soveltuvuus

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan osoittanut omaavansa tarjouspyynnössä edellytettyä kokemusta pihakansirakentamisesta. Valittajan mukaan voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta puuttuvan kokemuksen vuoksi.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan esittänyt referenssin viihdekeskus Iso Ceen parkkikansiremontista. Voittanut tarjoaja on tarjoukseen liitetyllä tarjouspyynnön liitteellä 1 esittänyt toimineensa kohteessa pääurakoitsijana, pihakannen alana olleen 3.000 neliömetriä, kyseessä olleen pihakannen korjausrakennushanke, referenssin olleen toteutettu 4/2016–10/2016 sekä tilaajan yhteyshenkilön nimen yhteystietoineen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamat tiedot pitävät paikkansa, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut tarjouksessaan kaikki tarjouspyynnössä vastaavasta referenssihankkeesta pyydetyt tiedot. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa voittaneen tarjoajan tarjouksessaan ilmoittamiin referenssitoimituksen tietoihin, eikä hankintayksikkö ole siten toiminut virheellisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan kokemuksen tarjouspyynnössä edellytetyn mukaiseksi.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että toinen tarjousvertailuun hyväksytty tarjoaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia, kun se ei ole toimittanut hankintayksikölle Rating Alfa -raporttia. Valittajan mukaan kyseisellä tarjoajalla ei lisäksi ole ollut yritystasoista laadunhallintajärjestelmää, vaikka se on näin tarjouksessaan ilmoittanut.

Hankintayksikkö on esittänyt, että toisen tarjousvertailuun hyväksytyn tarjoajan riittävä vakavaraisuus on todettu tämän tarjoukseensa liittämän RALA-pätevyysraportin perusteella, josta on selvinnyt yrityksen taloustiedot, kuten yrityksen liikevaihto, tulos, maksuvalmius sekä omavaraisuusaste.

Mainittu toinen tarjousvertailuun hyväksytty tarjoaja on vastannut "Kyllä" tarjouspyynnön liitteen 1 kohtaan "6 Tarjoajan vakavaraisuus" sekä saman liitteen kohtaan "8 Laadunvarmistusjärjestelmä". Tarjoaja on lisäksi liittänyt tarjoukseensa esimerkin toisen kohteen laadunvarmistussuunnitelmasta.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut oikeus arvioida toisen tarjousvertailuun hyväksytyn tarjoajan täyttävän sen asettaman edellytyksen riittävästä vakavaraisuudesta, taloudellisesta kantokyvystä sekä maksukyvystä hankinnan kohteena olevan urakan toteuttamiseen. Lisäksi hankintayksiköllä on ollut oikeus luottaa kyseisen tarjoajan tarjouksessaan antamaan vakuutukseen laadunvarmistusjärjestelmän olemassaolosta.

Hankintapäätöksen tiedoksianto

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on toiminut hankintasäännösten vastaisesti tehtyään hankintasopimuksen ja sallittuaan urakkatöiden aloittamisen ennen hankintapäätöksen antamista tiedoksi.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hankintalain 127 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee.

Hankintalain 128 §:n mukaan hankintayksikön on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen tekemisellä.

Viimeksi mainitun pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan säännös vastaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain 76 §:ää, jota koskevissa esitöissä (HE 190/2009 vp s. 51) on todettu, että hankintamenettelyjen sääntelyssä sopimuksen syntymisellä on merkitystä käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen kannalta. Ennen sopimuksen tekemistä markkinaoikeus voi määrätä seuraamukseksi hankintamenettelyn aikana tehdyn virheen tai hankintapäätöksen korjaamisen.

Hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista nyt ei ole kysymys, tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Tarjousten jättämiselle asetettu määräaika on päättynyt 16.3.2017. Hankintayksikkö on asiassa esitetyn selvityksen mukaan käynyt 30.3.2017 voittaneen tarjoajan kanssa urakkaneuvottelut. Hankintapäätös on tehty 15.5.2017 yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa. Hankintayksikkö on 22.5.2017 antanut voittaneelle tarjoajalle luvan aloittaa urakan toteuttaminen tämän omalla riskillä, ja hankintasopimus on allekirjoitettu 6.6.2017. Hankintapäätös on annettu 14.6.2017 tiedoksi tarjoajille.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintalain 128 §:n mukaan hankintayksikön on ensin tehtävä hankintapäätös, jonka jälkeen hankintayksikön tulee solmia hankinnasta hankintasopimus. Hankintapäätöksen tekemisellä ja tiedoksiannolla on merkitys käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen kannalta.

Hankintayksikkö on antanut hankintapäätöksen tiedoksi tarjoajille hankintasopimuksen solmimisen jälkeen. Vaikka hankintayksikkö on tosiasiassa tehnyt hankintapäätöksen ennen hankintasopimuksen tekemistä, on hankintayksikkö laiminlyönyt päätöksen antamisen tiedoksi siten, että tarjoajien muutoksenhakuaika ei ole alkanut kulua ennen kuin hankintayksikkö on solminut hankintasopimuksen voittaneen tarjoajan kanssa.

Hankintalaissa ei ole säännelty, missä ajassa hankintayksikön tulee antaa hankintapäätös tiedoksi. Lähtökohtana on kuitenkin pidettävä hankintapäätöksen viivytyksetöntä tiedoksiantoa. Hankintayksikkö on annettuaan päätöksen tiedoksi vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen vaikuttanut markkinaoikeuden käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on antaessaan päätöksen tiedoksi vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen toiminut hyvän hallinnon periaatteiden vastaisesti, eikä menettely ole tältä osin ollut asianmukaista. Ottaen kuitenkin huomioon, että edellä todetusti hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouskilpailusta, hankintayksikön viivyttelystä hankintapäätöksen tiedoksiannossa ei ole aiheutunut tosiasiallista haittaa nyt esillä olevan asian käsittelyyn markkinaoikeudessa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan sillä tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, että asiassa tulisi harkittavaksi hankintalain mukaiset seuraamukset. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Ottaen huomioon hankintayksikön menettelystä edellä lausuttu ei ole kohtuutonta, että myös hankintayksikkö joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa osittain vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Ykkös Infra Oy:n korvaamaan Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Eeva-Riitta Siivonen.


HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 17.12.2018 taltionumero 5946.

 
Julkaistu 17.5.2018