MAO:268/18

Keminmaan kunta - vartiointipalvelut

julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - markkinaoikeuden toimivalta - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2018/143
Antopäivä: 4.5.2018

ASIAN TAUSTA

Keminmaan kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 16.11.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella rajoitetulla menettelyllä toteutettavasta vartiointipalveluiden hankinnasta kahdelle vuodelle ja kahden vuoden optiokaudelle.

Keminmaan kunnan tekninen lautakunta on 14.3.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 28 valinnut Securitas Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 120.000–160.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

STSEC KY on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä tekemästä hankintasopimusta tai muullakaan tavalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.320 eurolla lisättynä markkinaoikeuden käsittelymaksulla korkoineen.

STSEC KY on muun ohella esittänyt, että markkinaoikeus on toimivaltainen käsittelemään valituksen.

Hankinnan todellinen arvo on ainakin 100.000 euroa vuodessa eli koko hankinnan aikana ainakin 400.000 euroa. Hankinnan laajuus on pysynyt lähes samana kuin Keminmaan kunnan aiemmassa kolmen vuoden kestoisessa hankinnassa, jossa hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo oli ollut 300.000 euroa.

Lisäksi hankinnasta merkittävä osa koskee muita palveluja kuin vartiointipalveluja (79713000-5). Hälytyspalvelut koskevat myös teknisiä hälytyksiä (70332000-7 Muiden kuin asuinkiinteistöjen hoitopalvelut). Keminmaan Vuokra-asunnot Oy:n osalta hankinta koskee asuinkiinteistöjen hoitopalveluita 70331000-0 ja liputusten osalta samoin kiinteistöjen hoitopalveluita. Näiden palveluiden osuus ilmeisesti ylittää kansallisen kynnysarvon 60.000 euroa.

Vastine

Keminmaan kunta on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 744 eurolla korkoineen.

Keminmaan kunta on esittänyt, että kynnysarvo ei ylity eikä markkinaoikeudella ole siten asiassa toimivaltaa.

Hankintaa ei ole toteutettu samanaikaisesti erillisinä osina vaan yhtenä kokonaisuutena. Joka tapauksessa muiden kuin vartiointipalvelujen osuus hankinnasta on häviävän pieni, eikä kansallinen kynnysarvo niiden osalta joka tapauksessa ylittyisi. Lisäksi esimerkiksi kiinteistöjen vikailmoitusten vastaanottoon ja liputuksiin liittyvien toimien hoitaminen kunnan omana työnä on vireillä, mikä on ilmoitettu jo tarjouspyynnössä.

Kokonaisarvon määrittämisessä on myös tutkittu vastaavan palvelun aikaisempaa kustannusta vuositasolla. Kokonaisarvon määrittämisessä on lisäksi huomioitu se tarjouspyyntöönkin kirjattu seikka, että kunta ei voi sitoutua tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Kunta tulee todennäköisesti sopimuskauden aikana järjestämään tietyt toimet kunnan omana työnä ja lisäksi Keminmaan kunnanvaltuusto on ennen tarjouspyynnön julkaisemista päättänyt myydä Terveyskeskuksen, Kallinrannan, Mäntykodin ja Mäntykeskuksen, joiden osalta sopimus päättyy jo tämän vuoden aikana.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 146 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tekemä ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Hankintalain 1 §:n 1 momentin mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden 5 §:ssä tarkoitettujen hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa ja käyttöoikeussopimuksensa siten kuin hankintalaissa säädetään.

Hankintalain 7 §:n 1 momentin mukaan hankintaan, joka koskee kahta tai useampaa 4 §:n 2–4 kohdassa ja liitteessä E tarkoitettua hankintalajia, sovelletaan hankintasopimuksen pääasiallisen kohteen mukaan määräytyviä säännöksiä. Hankinnan, joka koskee osaksi liitteessä E tarkoitettuja palveluja ja osaksi muita palveluja tai joka koskee osaksi palveluja ja osaksi tavaroita, pääasiallinen kohde on määritettävä palvelujen tai tavaroiden korkeimman ennakoidun arvon mukaan.

Hankintalain liitteen E kohdassa 12 tarkoitettuja palveluita ovat muun ohella tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, jotka kuuluvat CPV-koodeihin 79700000-1–79721000-4 (Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, Turvallisuuspalvelut, Hälytysjärjestelmän valvonta, Vartiointipalvelut, Valvontapalvelut, Seurantajärjestelmään liittyvät palvelut, Karkurien jäljityspalvelut, Partiointipalvelut, Henkilökorttien myöntämispalvelut, Tutkintapalvelut ja Etsivätoimistopalvelut).

Asiassa on kysymys vartiointipalveluiden hankinnasta. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintaan on sisältynyt myös kiinteistönhoitoon liittyviä palveluita. Markkinaoikeus katsoo, että hankinnan pääasiallisena kohteena on kuitenkin pidettävä vartiointipalvelua, joka on hankintalain liitteen E kohdassa 12 tarkoitettu erityinen palvelu.

Hankintalain 25 §:n 2 momentin mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintasopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot.

Hankintalain 25 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan kansalliset kynnysarvot ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat 300.000 euroa liitteen E 5–15 kohdassa tarkoitettuja muita erityisiä palveluja koskevissa hankinnoissa.

Hankintalain 27 §:n 1 momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvioinnin on perustuttava ilmoittamisajankohdan tai muun hankintamenettelyn alkamisajankohdan arvoon. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut. Laskettaessa 25 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun yhteishankinnan ennakoitua arvoa on otettava huomioon työvoimaviranomaisten rahoittama osuus hankinnasta.

Hankintalain 27 §:ää koskevien esitöiden (HE 108/2016 vp s. 118) mukaan hankinnan ennakoitua arvoa määritettäessä lähtökohtana olisi hankintayksikön oma arvio hankintasopimuksen arvosta. Toisaalta hankintayksikön on asianmukaisesti ja riittävän tarkasti asiaa selvittäen arvioitava hankinnan arvo, koska jos arvo on laskettu perusteettomasti väärin ja toteutuneiden tarjousten hinnat ylittävät merkittävästi hankintayksikön ennakoidun arvion ja kynnysarvo ylittyy, olisi hankinnasta julkaistava uusi ilmoitus.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinnan ennakoitu arvolisäveroton kokonaisarvo on ollut 120.000–160.000 euroa. Hankinnassa annetut tarjoukset on hinnoiteltu tunti-, käynti- tai kuukausiperusteisesti. Huomioon ottaen hankinnassa toteutuneiden tarjousten hinnat ja muu asiassa esitetty selvitys markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole perusteita katsoa hankintayksikön määrittäneen hankinnan ennakoidun kokonaisarvon virheellisesti. Hankinnan ennakoitu arvo näin ollen alittaa kansallisen kynnysarvon.

Johtopäätös

Koska muutoksenhaun kohteena oleva hankinta ei kuulu hankintalain soveltamisalaan, on valitus jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksiköllä on ilmoituksensa mukaan oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on kuitenkin vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta ja hylkää STSEC KY:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa STSEC KY:n korvaamaan Keminmaan kunnan oikeudenkäyntikulut 600 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Riikka Pirttisalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 16.5.2018