MAO:252/18

Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice - fyrfackskärl

offentlig upphandling - uteslutande av anbud - föremålet för upphandlingen

Diaarinumero: 2017/122 och 2017/126

Antopäivä: 24.4.2018

BAKGRUNDEN

Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice (nedan även den upphandlande enheten) har med en 15.12.2016 publicerad EU-upphandlingsannons, som gäller ett öppet förfarande, begärt anbud på avfallshämtning i fyrfackskärl i kommunerna Mariehamn, Jomala, Hammarland och Lumparland. Avtalsperioden har uppgetts vara 1.9.2017–31.8.2022 med möjlighet till två förlängningar med ett år i taget.

Styrelsen för kommunalförbundet för Ålands Miljöservice har med beslut 14.2.2017 § 21 uteslutit bland annat In Via Ab:s anbud ur anbudstävlingen och antagit Transmar Ab:s anbud.

Enligt den upphandlande enheten har upphandlingens uppskattade totala värde exklusive mervärdesskatt överstigit EU-tröskelvärdet för upphandling av varor och tjänster.

Enligt den upphandlande enheten har upphandlingsbeslutet inte verkställts.

HANDLÄGGNINGEN I MARKNADSDOMSTOLEN

Besvären

In Via Ab:s yrkanden (Dnr 2017/122)

In Via Ab har yrkat att marknadsdomstolen i första hand upphäver det överklagade upphandlingsbeslutet och i andra hand ålägger den upphandlande enheten att betala en gottgörelse om 50 000 euro jämte laga ränta räknat från anhängiggörandet av besvären. In Via Ab har därtill yrkat att marknadsdomstolen ålägger den upphandlande enheten att ersätta dess rättegångskostnader, som exklusive mervärdesskatt uppgår till 1 200 euro, jämte dröjsmålsränta.

Grunder

In Via Ab har uteslutits ur anbudstävlingen p.g.a. att bolaget underlåtit att lämna in ett USB-minne med prislistan och mängdförteckningen. Bilagan med prislista och mängdförteckning har dock lämnats in skriftligen. Felet är av sådan art att det kan förbises. Att utesluta ett anbud på denna grund strider bl.a. mot proportionalitetsprincipen. Formella brister som inte äventyrar en jämlik behandling av anbudsgivarna eller som inte påverkar jämförbarheten av anbuden utgör inte en grund för uteslutning av anbudet.

Miro-Transport Ab:s yrkanden (Dnr 2017/126)

Miro-Transport Ab har yrkat att marknadsdomstolen upphäver det överklagade upphandlingsbeslutet och ålägger den upphandlande enheten att ersätta dess rättegångskostnader, som exklusive mervärdesskatt uppgår till 3 280 euro, jämte dröjsmålsränta samt marknadsdomstolens rättegångsavgift 1 000 euro.

Grunder

Ålands Renhållning Ab som i många decennier har haft hand om avfallshanteringen i de nu aktuella kommunerna har uppgått i den vinnande anbudsgivaren, Transmar Ab. Transmar-koncernen äger eller tillhandahåller de avfallskärl som deras kunder använder sig av i de kommuner som upphandlingen berör.

Upphandlingskraven dvs. kravet på fyrfackskärl med åtta fraktioner och två kärl per hushåll, är identiska med det system som Ålands Renhållning Ab använt sig av. Den upphandlande enheten har inte närmare motiverat varför den gått in för just detta system.

Av anbudsförfrågan framgår inte exakt hur många kärl som ska tillhandahållas av entreprenören och hur många kärl som ska köpas av beställaren. Endast Transmar Ab har insyn i hur många kärl som finns hos de hushåll vars avfallshantering ska övergå på den upphandlande enheten. Upphandlingen har anpassats så att befintliga kärl som Transmar Ab äger ska övergå i den upphandlande enhetens ägo. Detta har gynnat Transmar Ab på ett otillbörligt sätt, eftersom bolaget kan tillhandahålla sina nuvarande begagnade avfallskärl, som i stort sett är avskrivna, medan de övriga anbudsgivarna är tvungna att skaffa nya kärl. Förutsättningarna för att ge anbud har således varit helt olika.

Av anbudsförfrågan har inte heller klart framgått vilken typ av kärl som entreprenören ska tillhandahålla och vilka kvalitetskraven är, antalet kärl och huruvida de ska vara nya eller begagnade samt när entreprenörens kärl ska övergå i den upphandlande enhetens ägo.

Eftersom Transmar Ab har gamla kärl som under entreprenadtiden ska underhållas och repareras på beställarens bekostnad, har bolaget kunnat ge ett mycket lägre pris än de andra anbudsgivarna. Upphandlingen av reparationstjänster är inte reglerad i anbudsförfrågan.

Om den upphandlande enheten har haft för avsikt att införskaffa kärl, borde dessa ha upphandlats skilt. I varje fall borde upphandlingens omfång ha definierats.

Bemötanden

Yrkanden

Den upphandlande enheten har yrkat att marknadsdomstolen förkastar besvären och ålägger In Via Ab och Miro-Transport Ab att ersätta dess rättegångskostnader, som exklusive mervärdesskatt för vartdera bolagets del uppgår till 307,20 euro, jämte dröjsmålsränta.

Grunder avseende In Via Ab:s besvär (Dnr 2017/122)

Det är ostridigt att In Via Ab inte lämnat in ett USB-minne före utsatt anbudsfrist.

Hade det funnits något oklart angående kravet på att lämna in ett USB-minne, hade In Via Ab kunnat ställa frågor om kravet till den upphandlande enheten inom den i anbudsförfrågan utsatta tidsfristen. Ingen anbudsgivare har bett om ett förtydligande av kravet och samtliga övriga anbudsgivare har lämnat in ett USB-minne tillsammans med anbudshandlingarna.

Syftet med kravet på att bilagan med prislista och mängdförteckning skulle lämnas in både undertecknad i pappersform och elektroniskt var att säkerställa en korrekt hantering av anbudsgivarnas uppgifter och att underlätta den upphandlande enhetens arbete.

Anbudsförfrågans krav att den ifrågavarande bilagan skulle lämnas in elektroniskt i form av ett USB-minne har varit ett obligatorisk ska-krav. Ett anbud måste uppfylla samtliga ska-krav för att anbudet ska kunna prövas och antas. Det strider inte mot proportionalitetsprincipen att kräva att anbud lämnas in dels elektroniskt och dels i pappersform.

En möjlighet att komplettera anbudet genom att i efterhand lämna in ett USB-minne skulle ha lett till en otillåten förbättring av anbudet. Att förbise bristen eller att ge In Via Ab en möjlighet att komplettera anbudet hade även äventyrat en jämlik och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna. Det har inte heller varit fråga om ett uppenbart sakfel eller en sådan brist som kunde ha korrigerats med en enkel förklaring.

Den upphandlande enheten har inte förfarit felaktigt då den inte har gett In Via Ab en möjlighet att komplettera sitt anbud med ett USB-minne efter anbudstidens utgång och inte heller genom att utesluta In Via Ab:s anbud ur anbudstävlingen då kravet på ett USB-minne enligt punkt 2.5.1. i anbudsförfrågan inte uppfyllts.

Grunder avseende Miro-Transport Ab:s besvär (Dnr 2017/126)

Den upphandlande enheten har iakttagit likabehandlingsprincipen genom att ge alla anbudsgivare samma möjligheter. Inga detaljerade tekniska krav angående kärl eller fordon har ställts, vilket gett utrymme för ny teknik och för flera anbudsgivare. Avsaknaden av krav är inte konkurrensbegränsande och strider inte mot principen om transparens.

I anbudsförfrågan har inte ställts specifika krav på att kärl som tillhandahålls av entreprenören måste vara nya och inte heller på hur gamla eller hur använda fyrfackskärlen ska vara. Inga andra krav angående kärlen har ställts än att de ska vara av fyrfacksmodell med insatser i olika storlekar. För att ge alla anbudsgivare lika möjligheter har upphandlingen således inte begränsats.

Av bilaga 2 till anbudsförfrågan (förfrågningsunderlaget) framgår det antal kärl som efterfrågats, dvs. 3 804 stycken. Av bilaga 2 framgår vidare vilka kärl som ska tillhandahållas av entreprenören och vilka av beställaren samt kärlens storlek och antal. Av punkt 5.10.5. i anbudsförfrågan framgår att kärl, som tillhandahålls av entreprenören vid hämtställen som har fyrafackskärl, övergår i beställarens ägo vid utgången av entreprenadtiden.

Av renhållningsplanen 2014–2024 som bifogats till anbudsförfrågan har tydligt framgått varför den upphandlande enheten valt fastighetsnära hämtning med fyrfackskärl.

Eftersom systemet med fyrfackskärl har använts närregionen i snart 20 år, finns det avfallskärl som har använts under en lång tid. Behovet av reparationer har inte varit stort. Pris för montering av kärl och tillbehör har inte beaktats vid anbudsutvärderingen.

Yttrande av den som hörts

Transmar Ab har inte utnyttjat möjligheten att avge ett yttrande med anledning av besvären.

Genmälen

In Via Ab har beretts tillfälle att lämna in ett genmäle. In Via Ab har meddelat att bolaget inte har någonting ytterligare att anföra med anledning av bemötandet.

Miro-Transport Ab har i sitt genmäle anfört att avsaknaden av krav avseende avfallskärlen har gynnat den vinnande anbudsgivaren som tillhandahåller avskrivna kärl som är upp till 20 år gamla och som den upphandlande enheten är beredd att överta, medan andra aktörer blir tvungna att införskaffa nya kärl för att kunna delta i upphandlingen. Det är således utöver en upphandling av sophämtningen fråga om en dold till den nuvarande entreprenören och tillika den vinnande anbudsgivaren riktad upphandling av befintliga gamla kärl.

Kostnaden för kärlen har motsvarat ca 15 procent av upphandlingens totala värde, vilket är betydande. På Åland finns bara en dominerande entreprenör som har begagnade kärl i bruk, vilket den upphandlande enheten har känt till och därför valt att inte ställa krav på kärlens ålder och utformning i syfte att gynna denna.

Det finns ingen särskild marknad för begagnade kärl och det finns ingen annan entreprenör som skulle ha 3 804 begagnade för Åland utformade fyrfackskärl tillgängliga för det fallet att sådana skulle upphandlas.

Det system med flera fack som efterfrågats är inte objektivt grundat då exempelvis brännbart avfall och plastavfall går till förbränning tillsammans trots sortering. Hushållen producerar inte sådana mängder glas, metall, returpapper och kartong att det skulle behövas egna fack för dessa hos varje hushåll. Upphandlingen har utformats enligt den vinnande anbudsgivarens system och inte enligt hushållens faktiska behov.

Övriga skrivelser

Marknadsdomstolen har berett In Via Ab, Miro-Transport Ab och den upphandlande enheten tillfälle att yttra sig om huruvida besvären har lämnats in i tid med beaktande bland annat av att den upphandlande enheten anfört att upphandlingsbeslutet jämte bilagor delgivits parterna både per post och genom elektroniskt meddelande 15.2.2017.

In Via Ab och Miro-Transport Ab har inkommit med yttranden.

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Motivering

Tid för ändringssökande

Enligt 87 § 1 mom. upphandlingslagen ska besvär, om inte något annat föreskrivs i nämnda paragraf, anföras skriftligen inom 14 dagar efter det att anbudssökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet jämte besvärsanvisning.

Av 75 § upphandlingslagen framgår vid vilken tidpunkt anbudssökanden eller anbudsgivaren ska anses ha fått del av upphandlingsbeslutet. Då upphandlingsbeslutet har delgetts med användning av den elektroniska kontaktinformation som anbudsgivaren har meddelat den upphandlande enheten, anses anbudsgivaren ha fått del av beslutet och de i paragrafen nämnda kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelandet med dokumenten står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan hanteras. Dagen för avsändandet av meddelandet anses vara en sådan tidpunkt, om inte annat visas. Då upphandlingsbeslutet har delgetts i ett vanligt brev anses anbudsgivaren ha fått del av beslutet och de kompletterande handlingarna den sjunde dagen efter avsändandet, om inte anbudsgivaren visar att delgivningen har skett vid en senare tidpunkt.

Den upphandlande enheten har anfört att upphandlingsbeslutet jämte bilagor delgivits parterna både per post och genom elektroniskt meddelande 15.2.2017. Om delgivningen anses ha skett elektroniskt var sista dagen för inlämnande av besvären 1.3.2017. Om däremot delgivningen anses ha skett enbart per post var sista dagen för inlämnande av besvären 8.3.2017. In Via Ab har anfört att upphandlingsbeslutet inte har delgivits bolaget elektroniskt på det sätt som avses i 58 § förvaltningslagen för landskapet Åland och Miro Transport Ab har anfört att bolaget fått del av upphandlingsbeslutet enbart per post.

Av den anvisning för besvär till marknadsdomstolen som bifogats det överklagade upphandlingsbeslutet framgår att besvärstiden är 14 dagar från delfåendet av beslutet och att en part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat visas.

Marknadsdomstolen finner att anbudsgivarna på basis av ordalydelsen i ovan nämnda anvisning har haft grundad anledning att utgå ifrån att besvärstiden om 14 dagar bestäms enligt den rättsregel som gäller då upphandlingsbeslutet har delgetts i ett vanligt brev. Denna slutsats stöds därtill av att det i samma dokument i anvisningen för rättelseyrkande uttryckligen har angetts att upphandlingsbeslutet avsänts för delgivning per brev. Det saknar i detta fall betydelse att det i anvisningen för besvär till marknadsdomstolen inte skilt har angetts något delgivningssätt eller tidpunkt för delgivning.

Följaktligen ska In Via Ab och Miro Transport Ab anses ha fått del av beslutet och de kompletterande handlingarna den sjunde dagen efter avsändandet 15.2.2017 dvs. 22.2.2017. Besvärstiden om 14 dagar har gått ut 8.3.2017. Då besvären har inkommit till marknadsdomstolen 6.3.2017 och 8.3.2017, har de lämnats in inom utsatt tid.

In Via Ab:s besvär

In Via Ab har anfört att den upphandlande enheten handlat felaktigt då In Via Ab uteslutits ur anbudstävlingen p.g.a. att bolaget underlåtit att lämna in ett USB-minne med prislista och mängdförteckning.

Enligt 2 § 1 mom. upphandlingslagen ska den upphandlande enheten utnyttja befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven.

Enligt 46 § 1 mom. upphandlingslagen ska en anbudsgivare i sitt anbud visa att den vara, tjänst eller byggentreprenad som erbjuds svarar mot kraven i anbudsförfrågan. Anbud som inte motsvarar anbudsförfrågan eller anbudsförfarandets krav skall uteslutas ur anbudsförfarandet.

Av punkt 2.5.1. Allmänt i anbudsförfrågan framgår att dess bilaga 2 Á-prislista/Mängdförteckning ska lämnas in i original och även i Excel 2010-format lagrad i ett USB-minne, tydligt märkt med anbudsgivarens firma. Enligt punk 3.2. Kvalificering av anbudsgivare ska anbudet innehålla begärda och kompletta uppgifter enligt bland annat bilagan 2.

Av utredningen som företetts i ärendet framgår att In Via Ab inte har uppfyllt kravet om att lämna in ett USB-minne med anbudsförfrågans bilaga 2, utan enbart lämnat in bilagan skriftligen och detta trots att bolaget i sitt anbud uppgett att bilagan lämnats in både digitalt samt utskriven och undertecknad.

Enligt den upphandlande enheten har syftet med kravet på att få bilagan även digitalt varit att underlätta den upphandlande enhetens arbete. I ärendet har dock inte framgått att den information som In Via Ab uppgett i den inlämnade bilagan inte skulle ha kunnat utläsas eller verifieras p.g.a. att den lämnats in skriftligen.

Marknadsdomstolen finner att det ovan nämnda kravet i punkt 2.5.1. varken har hänfört sig till föremålet för upphandlingen eller anbudsgivarens lämplighet. Den upphandlande enheten har kunnat beakta de uppgifter i bilagan 2 som i In Via Ab lämnat in endast skriftligen utan att äventyra en jämlik och icke-diskriminerande behandling av anbudsgivarna. Det har inte heller förelegat något hinder för den upphandlande enheten att i efterhand begära att In Via Ab kompletterar sitt anbud genom att lämna in de uppgifter som redan ingått i den skriftliga bilagan, om detta ansetts nödvändigt för att underlätta den tekniska genomgången av anbuden. Mot denna bakgrund kan ett uteslutande av In Via Ab:s anbud inte anses vara förenligt med proportionalitetsprincipen och kravet på en likvärdig behandling av anbudsgivarna. Denna uppfattning styrks för sin del även av den omständigheten att den upphandlande enheten berett en annan anbudsgivare tillfälle att komplettera sitt anbud.

På ovan nämnda grunder har den upphandlande enheten handlat i strid med de rättsregler som gäller för offentlig upphandling då den har uteslutit In Via Ab:s anbud ur anbudstävlingen på den grunden att In Via Ab underlåtit att lämna in ett USB-minne med anbudsförfrågans bilaga 2.

Miro-Transport Ab:s besvär

Miro-Transport Ab har för det första anfört att den upphandlande enheten handlat felaktigt genom att i samband med upphandlingen av avfallshämtning även upphandla avfallskärl utan att ange några kvalitetskrav eller antalet kärl som upphandlas. För det andra har Miro-Transport Ab anfört att den upphandlande enheten genom att inkludera avfallskärlen i upphandlingen av avfallshanteringen har gynnat den tidigare entreprenören som redan äger rätt mängd lämpliga avfallskärl.

Enligt 2 § 1 mom. upphandlingslagen ska den upphandlande enheten utnyttja befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven.

Enligt 41 § 1 mom. 1 punkten upphandlingslagen ska anbudsförfrågan eller i tillämpliga delar upphandlingsannonsen innehålla en definition av föremålet för upphandlingen med iakttagande av bestämmelserna om fastställande av tekniska specifikationer och krav i 44 och 45 § samt övriga kvalitetskrav som anknyter till föremålet för upphandlingen.

Enligt 44 § 1 mom. ska de tekniska specifikationer som beskriver upphandlingens innehåll ingå i upphandlingsannonsen eller anbudsförfrågan. De tekniska specifikationerna skall tillåta att anbudsgivarna deltar i anbudsförfarandet på lika villkor. De tekniska specifikationerna får inte medföra omotiverade hinder för konkurrens inom offentlig upphandling.

I upphandlingsannonsen har angetts bland annat att entreprenaden omfattar hämtning av fyrfackskärl och transport till omlastningsstation, och att samtliga krav på tjänsten specificeras i anbudsförfrågans avsnitt 5.

Upphandlingens omfattning har närmare definierats i anbudsförfrågans punkt 1.4.1. Av denna framgår att entreprenaden omfattar hämtning av fyrfackskärl och transport till omlastningsstation på Svinryggen i Ödanböle, Jomala, på fastlandet och öar med broförbindelse.

Av anbudsförfrågans punkt 3.3. Prövning och utvärdering av anbud framgår att kvaliteten säkerställs genom att anbudsgivaren godkänner samtliga s.k. ska-krav. För att utreda vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga utvärderar den upphandlande enheten anbudens pris.

Av anbudsförfrågans punkt 5.10.5. Behållare och tillbehör framgår att avfallskärlen kommer att ägas både av entreprenören och beställaren under avtalstiden, och att kärl som tillhandahålls av entreprenören övergår i beställarens ägo efter utgången entreprenadtid innan eventuell förlängning av avtal. Vidare framgår att nya kärl i storlekarna 370 liter och 660 liter samt kompletteringskärl i storlek 140 liter anskaffas och ägs av beställaren. Kärlens insatser ska ha fyra fack av olika storlekar.

Marknadsdomstolen konstaterar att upphandlingslagen inte reglerar upphandlingens innehåll eller omfattning och inte heller upphandlingens ändamålsenlighet. Den upphandlande enheten har en vidsträckt rätt att bestämma och definiera föremålet för upphandlingen. Denna rätt begränsas ändå av skyldigheten att behandla anbudsgivarna likvärdigt och på ett icke-diskriminerande sätt.

Marknadsdomstolen konstaterar vidare att ett krav i anbudsförfrågan som enbart ett fåtal företag kan uppfylla, inte i sig medför att likabehandlingsprincipen åsidosätts. Upphandlingsförfarandet kan inte anses vara felaktig på den grunden att en anbudsgivares produkt- eller tjänsteutbud inte sedan tidigare innehåller en lösning som motsvarar den upphandlande enhetens behov. Anbudsgivaren har en möjlighet att utveckla sitt utbud eller av andra leverantörer köpa de produkter som fattas i dess eget utbud.

Marknadsdomstolen finner att avfallskärlen, som omfattats av upphandlingen, har ett direkt samband med upphandlingen av avfallshämtningen. Den upphandlande enheten har haft rätt att definiera föremålet för upphandlingen i enlighet med sina behov. Marknadsdomstolen finner att den upphandlande enheten inte har förfarit felaktigt när den har inkluderat upphandlingen av avfallskärlen i upphandlingen av avfallshämtningen.

Den upphandlande enheten har inte ställt andra krav på avfallskärlen än att de ska vara fyrfackskärl av vissa särskilt nämnda storlekar. Antalet kärl som upphandlingen gäller har framgått av anbudsförfrågans bilaga 2. Marknadsdomstolen konstaterar att den upphandlande enheten inte har haft någon skyldighet att ställa krav på kärlens kvalitet eller på att kärlen ska vara nya eller använda. Däremot har anbudsförfrågans öppet formulerade beskrivning av kärlen möjliggjort att anbudsgivarna har kunnat inkludera kärl av varierande kvalitet och ålder i sina anbud. Marknadsdomstolen finner att avsaknaden av övriga specifika krav inte har varit ägnade att vare sig gynna den vinnande anbudsgivaren eller diskriminera en anbudsgivare som inte har levererat samma tjänst tidigare.

Marknadsdomstolen konstaterar vidare att det följer av sakens natur att en entreprenör som tidigare levererat de tjänster upphandlingen gäller och som har därmed förknippade resurser, kan ta dessa resurser i beaktande i sitt anbud. Rättsreglerna för offentlig upphandling förutsätter inte att en upphandlande enhet ställer alla anbudsgivare i samma position i detta avseende.

Miro-Transport Ab har inte under ärendets behandling i marknadsdomstolen företett någon utredning som skulle visa att det vore omöjligt för övriga än den vinnande anbudsgivaren att förfoga över lämpliga avfallskärl. Kravet på att avfallskärlen ska övergå i den upphandlande enhetens ägo har berört alla anbudsgivare på ett likvärdigt sätt. Marknadsdomstolen finner att det sistnämnda kravet inte har varit diskriminerande.

Den upphandlande enheten har således inte på de grunder som Miro-Transport Ab har framfört i sina besvär handlat i strid med de rättsregler som gäller för offentlig upphandling.

Slutsats

Marknadsdomstolen finner att den upphandlande enheten har handlat i strid med de rättsregler som gäller för offentlig upphandling då den uteslutit In Via Ab:s anbud ur anbudstävlingen. I ärendet ska därför bestämmas en i 94 § 1 mom. upphandlingslagen avsedd påföljd.

Påföljder

Eftersom ett upphandlingskontrakt inte har slutits och upphandlingsbeslutet inte heller på annat sätt verkställts kan det överklagade upphandlingsbeslutet enligt 94 § 1 mom. upphandlingslagen upphävas och dess verkställighet förbjudas.

Eftersom kommunalförbundet för Ålands Miljöservice har handlat felaktigt då den uteslutit In Via Ab:s anbud ur anbudstävlingen, kan det felaktiga förfarandet korrigeras genom att den upphandlande enheten gör en ny jämförelse av anbuden och därefter fattar ett nytt upphandlingsbeslut med beaktande av det ovan sagda och de rättsregler som gäller för offentlig upphandling.

Rättegångskostnader

Enligt 89 § 2 mom. upphandlingslagen tillämpas bestämmelserna i 74 § 1 och 2 mom. förvaltningsprocesslagen på ersättande av rättegångskostnaderna i ett upphandlingsärende.

Enligt 74 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen är en part skyldig att ersätta en annan parts rättegångskostnader helt eller delvis, om det särskilt med beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att denne själv får bära sina rättegångskostnader. Enligt paragrafens 2 mom. ska då frågan om en offentlig parts ersättningsskyldighet prövas särskilt beaktas om rättegången har orsakats av ett fel hos myndigheterna.

Med beaktande av avgörandet i ärendet dnr 2017/122 och den upphandlande enhetens felaktiga förfarande är det oskäligt att In Via Ab själv skulle svara för sina rättegångskostnader. Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice ska därför åläggas att ersätta In Via Ab:s rättegångskostnader med det yrkade beloppet, som är att anse som skäligt.

Med beaktande av avgörandet i ärendet dnr 2017/126 ska Miro Transport Ab själv svara för sina rättegångskostnader. Däremot är det oskäligt att kommunalförbundet för Ålands Miljöservice själv skulle svara för sina rättegångskostnader. Miro Transport Ab ska därför åläggas ersätta dess rättegångskostnader med det yrkade beloppet, som är att anse som skäligt.

Slutresultat

Marknadsdomstolen upphäver upphandlingsbeslutet av kommunalförbundet för Ålands Miljöservice 14.2.2017 § 21. Marknadsdomstolen förbjuder kommunalförbundet för Ålands Miljöservice att sluta ett upphandlingskontrakt eller att på annat sätt verkställa beslutet vid ett nu förelagt vite om 50 000 euro.

Marknadsdomstolen ålägger kommunalförbundet för Ålands Miljöservice att ersätta In Via Ab:s rättegångskostnader med 1 200 euro jämte dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan bestäms enligt den räntefot som anges i 4 § 1 mom. räntelagen från det att en månad förflutit från den dag då detta beslut gavs.

Marknadsdomstolen förkastar det yrkande på ersättning för rättegångskostnaderna som kommunalförbundet för Ålands Miljöservice framställt i ärendet dnr 2017/122.

Marknadsdomstolen förkastar Miro Transport Ab:s besvär.

Marknadsdomstolen ålägger Miro Transport Ab att betala 307,20 euro i ersättning för rättegångskostnaderna jämte dröjsmålsränta till kommunalförbundet för Ålands Miljöservice. Dröjsmålsräntan bestäms enligt den räntefot som anges i 4 § 1 mom. räntelagen från det att en månad förflutit från den dag då detta beslut gavs.

HUR BESVÄR ANFÖRS

Marknadsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. En besvärsanvisning finns som bilaga.

Enligt 106 § 1 mom. upphandlingslagen ska marknadsdomstolens beslut iakttas trots att besvär anförts, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

Ärendet har enhälligt avgjorts av marknadsrättsdomarna Anne Ekblom-Wörlund, Pertti Virtanen och Eeva-Riitta Siivonen.

OBSERVERA

Den som vill veta om beslutet har vunnit laga kraft ska kontakta högsta förvaltningsdomstolen.

 
Julkaistu 9.5.2018