MAO:245/18

Kunnan Taitoa Oy - kodinkoneet

julkinen hankinta - hakintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - neuvottelumenettely

Diaarinumero: 2017/387 ja 2017/474

Antopäivä: 23.4.2018

ASIAN TAUSTA

Kunnan Taitoa Oy:n (jäljempänä myös hankintayksikkö) Hankinta Taitoa on ilmoittanut 23.2.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 18.3.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta kodinkoneiden tavarahankinnasta ajalle 1.5.2017–30.4.2021.

Kunnan Taitoa Oy:n Hankinta Taitoan hankintapalvelujen päällikkö on 5.5.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Karhunpesä Ky A & B:n tarjouksen.

Kunnan Taitoa Oy:n Hankinta Taitoan hankintapalvelujen päällikkö on 8.6.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä poistanut 5.5.2017 tekemänsä hankintapäätöksen, päättänyt siirtyä neuvottelumenettelyyn ja valinnut uuden tarjousvertailun perusteella Karhunpesä Ky A & B:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 680.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2017/387

Valitus

Vaatimukset

Gigantti Oy Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan 5.5.2017 tehdyn hankintapäätöksen, kieltää jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen. Voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Tarjouspyynnössä on edellytetty tarjousta muun ohella 550 millimetriä leveästä jääkaappipakastimesta, jonka pakastinosuuden tilavuus on 1/3 tai 40/60. Voittanut tarjoaja on tarjonnut jääkaappipakastinta, jonka jääkaapin tilavuus on ollut 173 litraa ja pakastimen tilavuus 54 litraa. Pakastinosio on kyseisessä jääkaappipakastimessa ollut liian pieni, eikä se siten ole vastannut tarjouspyynnön vaatimusta. Voittanut tarjoaja on todennut tämän itsekin tarjouksessaan.

Tarjouspyynnössä on lisäksi edellytetty alennusprosentin esittämistä tuoteryhmäkohtaisesti. Voittanut tarjoaja on esittänyt alennusprosentin vain tietyille tuotteille ja todennut näiden lisäksi sovellettavan 10 prosentin alennusta. Alennusprosenttia ei ole esitetty tuoteryhmittäin, joten tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksessa on todettu kampanjahintojen soveltuvan. Kampanjahintoihin viittaaminen on tehnyt tarjouksesta ehdollisen, koska tarjoushintaa ei ole pystynyt vertailemaan tulevien kampanjoiden osalta.

Vastine

Kunnan Taitoa Oy on 22.6.2017 ilmoittanut tehneensä 8.6.2017 hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on poistanut 5.5.2017 tekemänsä hankintapäätöksen.

Muut kirjelmät

Valittaja on vastauksena markkinaoikeuden tiedusteluun vastannut, että sen voimassa olevat vaatimukset on esitetty markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/474.

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2017/474

Valitus

Vaatimukset

Gigantti Oy Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan 8.6.2017 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen, kieltää jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.250 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on siirtynyt neuvottelumenettelyyn katsottuaan, ettei yksikään saaduista tarjouksista ole vastannut tarjouspyyntöä. Hankintayksiköllä ei ole ollut oikeutta siirtyä neuvottelumenettelyyn. Neuvottelumenettely edellyttää, että kaikissa tarjouksissa on sellaisia puutteita, että vertailua ei voida suorittaa. Voittaneen tarjoajan tarjoama jääkaappipakastin on ollut niin sanotun halvemman hintakategorian tuote, eikä se ole ollut vertailukelpoinen muiden tarjoajien tarjoamiin tuotteisiin nähden. Voittaneen tarjoajan 550 millimetriä leveän jääkaappipakastimen hinta on ollut 235 euroa, kun toiseksi halvimman tuotteen hinta on ollut 337 euroa. Hintaero on ollut yli 40 prosenttia.

Voittaneen tarjoajan kyseinen tuote on ollut pikemminkin jenkkikaappityyppinen jääkaappipakastin, joka ei täytä tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon tuotteen jääkaapin ja pakastimen käyttösuhde, ei litratilavuus, jota ei ole tarjouspyynnössä määritetty.

Lisäksi voittaneen tarjoajan tarjouksesta on puuttunut tarjouspyynnössä vaadittu tuoteryhmäkohtainen alennusprosentti.

Vastine

Vaatimukset

Kunnan Taitoa Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.380 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta kaikkien tarjoajien tarjoukset on tarkistettu. Hankintayksikkö on tällöin todennut, että tarjouskilpailussa ei ole tullut yhtäkään tarjousta, joka olisi vastannut 550 millimetriä leveän jääkaappipakastimen osalta tarjouspyynnön vaatimuksia. Jääkaapin ja pakastimen tilavuuksien suhde oli laskettu kaikissa tarjouksissa eri tavalla kuin mitä tarjouspyynnössä on edellytetty. Lisäksi asennuspalveluiden osalta yksikään tarjous ei täyttänyt vaatimusta pesukoneiden asentamisesta lattiakaivottomaan tilaan. Tästä johtuen hankintayksikkö on päättänyt siirtyä neuvottelumenettelyyn.

Hankintayksikkö on muuttanut tarjouspyynnön vaatimuksia saattaakseen tarjoukset vertailukelpoisiksi. Tarjouspyynnön vaatimuksesta 550 millimetriä leveän jääkaappipakastimen jääkaapin ja pakastimen tilavuuksien suhteesta on luovuttu, sillä kaikkien tarjoajien tarjoamat laitteet ovat olleet mitoitukseltaan markkinoilla yleisesti myytäviä tuotteita. Hankintayksikkö on lisäksi poistanut vaatimuksen pesukoneiden asentamisesta lattiakaivottomaan tilaan.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen alennusprosentin osalta on todettu, että tarjouksessa on mainittu 10 prosentin alennuksen koskevan kaikkia tuotteita. Tarjous on ollut tältä osin yksiselitteinen, ei ehdollinen. Kun voittanut tarjoaja on myöntänyt kaikille tuotteille saman alennusprosentin, erillisiä tuoteryhmäkohtaisia alennuksia ei ole ollut tarpeen ilmoittaa.

Vastaselitys

Valittaja on vastineen johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt muun ohella, että voittaneen tarjoajan tarjous on sisältänyt tarjouspyynnön vastaisen toimitusehdon. Tarjouspyynnön mukaan sovellettavien toimitusehtojen mukaan rahdista ei ole saanut periä maksua eikä veloittaa pientoimituslisää.

Voittaneen tarjoajan tarjoama 550 millimetriä leveä jääkaappipakastin ei ole täyttänyt tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia. Hankintayksikön ei olisi tullut ottaa voittaneen tarjoajan tarjousta neuvottelumenettelyyn. Tarjoajien tasavertainen kohtelu on vaarantunut, kun tarjouspyyntöä on muutettu.

Kuultavan lausunto

Karhunpesä Ky A & B on lausunnossaan esittänyt, että se on tarjonnut 550 millimetriä leveää jääkaappipakastinta aivan oikein perustein. Alalla on käytäntö, jossa puhutaan 1/3-suhteesta ja tarkoitetaan, että pakastimen tulee olla selkeästi pienempi kuin jääkaapin. Kuultava on ollut yhteydessä hankintayksikköön tämän lähettämän selvityspyynnön jälkeen ja on tuolloin selvittänyt, ettei markkinoilta löydy sellaista jääkaappipakastinta, joka täyttäisi hankintayksikön vaatimuksen tilavuudeltaan ja kooltaan. Lisäselvityksen myötä kuultavan tarjous on pysynyt ennallaan, eikä kuultava ole muuttanut tarjoukseen mitään tuotetta tai hintaa.

Kuultavan tarjoama jääpakastinkaappi on ollut oikea jääkaappipakastin, ei jenkkikaappi. Kuultavan tarjoama edullinen hinta on perustunut maahantuojalta saatuun hyvään tarjoukseen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 34 §:n 1 momentin mukaan neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö julkaisee ilmoituksen hankinnasta, johon kaikki halukkaat toimittajat voivat pyytää saada osallistua. Hankintayksikkö neuvottelee hankintasopimuksen ehdoista valitsemiensa toimittajien kanssa. Pykälän 3 momentin mukaan hankintayksikkö voi valita neuvottelumenettelyn myös, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä on saatu vain tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, tai jos tarjouksia ei voida hyväksyä. Uutta hankintailmoitusta ei tarvitse julkaista, jos neuvottelumenettelyyn otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät 79–92 §:n mukaisesti asetetut vähimmäisedellytykset ja jotka ovat edeltävässä menettelyssä tehneet tarjousmenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen.

Hankintalain 34 §:n 3 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp) mukaan neuvottelumenettelyn käyttö on sallittua tilanteessa, jossa avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä on jätetty vain tarjouksia, jotka eivät vastaa hankinta-asiakirjoja tai joita ei voida hyväksyä. Säännös vastaa tuolloin voimassa olleen hankintalain 25 §:n 1 momenttia sillä erolla, että kilpailullisesta neuvottelumenettelystä ei voida enää siirtyä neuvottelumenettelyyn. Näissä tilanteissa neuvottelujen käymisen tarkoituksena on saada hankinta-asiakirjoja vastaavia ja hyväksyttäviä tarjouksia. Uutta hankintailmoitusta ei kuitenkaan tarvitse julkaista, jos neuvottelumenettelyyn otetaan mukaan kaikki ne tarjoajat, jotka täyttävät 79–92 §:n mukaisesti asetetut vähimmäisedellytykset ja jotka ovat edeltävässä menettelyssä tehneet hankintamenettelyn muotovaatimusten mukaisen tarjouksen. Muotovaatimuksia olisivat muut kuin hankinnan tai tarjouksen sisältöön liittyvät vaatimukset kuten esimerkiksi vaatimus tarjouksen allekirjoittamisesta tai tarjouskappaleiden määrää koskevat vaatimukset.

Hankintalain 35 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi menettelyn aikana pyytää tarjoajilta uusia neuvottelujen perusteella mukautettuja tarjouksia. Hankintayksikön on neuvoteltava tarjoajien kanssa niiden jättämien alustavien ja mahdollisesti myöhemmin annettujen tarjousten perusteella tarjousten parantamiseksi. Neuvottelujen kuluessa hankintayksikkö voi myös muuttaa tarjouspyyntöä tai neuvottelukutsua. Hankintailmoituksessa, ilmoituksen julkaisuhetkellä saataville asetetussa tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa esitetyistä vähimmäisvaatimuksista ja 93 §:ssä tarkoitetuista kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteista ei saa neuvotella.

Hankintalain 35 §:n 2 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp) mukaan neuvottelujen kulku on tuolloin voimassa olleeseen hankintalakiin verrattuna tarkemmin säännelty siten, että mukaan otettujen ehdokkaiden tulee tehdä alustava kirjallinen tarjous, joka toimii neuvottelujen pohja-asiakirjana. Tilanteissa, joissa neuvottelumenettelyyn siirrytään edeltävästä avoimesta tai rajoitetusta menettelystä, alustavina tarjouksina voidaan pitää edeltäneessä menettelyssä saatuja tarjouksia. Esitöiden mukaan lainkohdassa on täsmennetty, että neuvottelujen perusteella sekä tarjoajien tarjouksia että hankintayksikön etukäteen asettamia määrittelyjä voidaan muuttaa, vähimmäisvaatimuksia lukuun ottamatta.

Mainitun lainkohdan esitöissä (HE 108/2016 vp) on ilmaistu rajoitus neuvottelujen käymiselle. Hankinta-asiakirjoissa esitetyistä vähimmäisvaatimuksista ja 93 §:ssä tarkoitetuista kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteista tai hinta-laatusuhteen vertailuperusteista ei saa neuvotella. Jos hankintailmoituksessa ilmoitetuista perusteista poiketaan, on hankinnasta julkaistava syrjimättömyysvaatimuksen mukaisesti uusi hankintailmoitus.

Edelleen saman lainkohdan esitöiden (HE 108/2016 vp) mukaan hankinta-asiakirjoissa esitetyillä vähimmäisvaatimuksilla tarkoitetaan sellaisia edellytyksiä ja ominaisuuksia, jotka kaikkien tarjousten on täytettävä ja jotka niillä on oltava, jotta hankintayksikkö voi tehdä hankintasopimuksen asettamiensa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteiden mukaisesti. Kaikki hankinta-asiakirjoissa asetetut vaatimukset, ehdot ja määrittelyt eivät näin ollen muodosta sellaisia vähimmäisvaatimuksia, joista ei voisi neuvotella. Epäselvyyksien välttämiseksi hankintayksiköiden tulee hankinta-asiakirjoissa ilmoittaa riittävän selvästi, mitkä sen asettamista vaatimuksista, ehdoista ja määrittelyistä ovat pakollisia vähimmäisvaatimuksia, joista ei voida neuvotella, ja mitkä puolestaan sellaisia, joista voidaan neuvotella. Tässä arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei hankinta saa muodostua olennaisesti muuksi kuin alun perin on ilmoitettu. Neuvotteluja voidaan käydä hankittavien rakennusurakoiden, tavaroiden ja palvelujen kaikista ominaisuuksista, myös esimerkiksi niiden laadusta, määristä, ehdoista sekä sosiaalisista, ympäristöön liittyvistä ja innovatiivisista seikoista, elleivät ne kuulu pakollisiin vähimmäisvaatimuksiin.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Hankintamenettelyn kulku

Asiassa on kyse kodinkoneiden hankinnasta avoimella menettelyllä. Hankintayksikkö on toiminut yhteishankintayksikkönä Kotkan Asunnot Oy:n, Kotkan ja Haminan kaupunkien, Pyhtään kunnan, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymän sekä Kotkan-Kymin seurakunnan puolesta. Hankinnasta on julkaistu EU-hankintailmoitus, ja tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Hankintayksikkö on saanut tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä tarjoukset neljältä tarjoajalta. Hankintayksikkö on todennut kaikki tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi. Hankintayksikkö on hankintapäätöksellään 5.5.2017 valinnut tarjousvertailun perusteella Karhunpesä Ky A & B:n tarjouksen.

Valittaja on tehnyt hankintayksikölle hankintaoikaisuvaatimuksen, jonka perusteella hankintayksikkö on tarkistanut uudelleen kaikkien tarjoajien tarjoukset. Hankintayksikkö on tällöin todennut kaikki tarjoukset tarjouspyynnön vastaisiksi, sillä yhdenkään tarjoajan tarjoama 550 millimetriä leveä jääkaappipakastin ei ole vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia jääkaapin ja pakastimen tilavuussuhteen osalta.

Hankintayksikkö on 8.6.2017 tehnyt hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on poistanut 5.5.2017 tekemänsä hankintapäätöksen. Hankintaoikaisupäätöksestä ilmenee, että hankintayksikkö on siirtynyt hankinnassa neuvottelumenettelyyn hankintalain 34 §:ssä tarkoitetusti, kun se on havainnut kaikkien tarjousten olleen tarjouspyynnön vastaisia. Hankintayksikkö on tällöin lähettänyt kaikille tarjoajille tiedot siitä, miltä osin tarjoukset eivät ole vastanneet tarjouspyyntöä ja pyytänyt, että kukin tarjoaja muuttaa tarjoustaan vastaamaan tarjouspyyntöä. Hankintaoikaisupäätöksen mukaan hankintayksikkö on saattaakseen tarjoukset vertailukelpoisiksi muuttanut tarjouspyynnön vaatimuksia seuraavasti:

"- Asennuspalvelu: vaatimus luvasta pesukoneiden asentamisesta lattiakaivottomaan tilaan poistetaan

- Jääkaappipakastimien osalta todettiin, että tarjouspyynnön vaatimus jääkaapin ja pakastimen tilavuuden suhteen osalta on markkinoita vastaamaton ja vaatimuksesta luovuttiin. Kaikki tarjotut laitteet ovat mitoitukseltaan markkinoilla yleisesti myytäviä tuotteita ja täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset muilta osin."

Hankintaoikaisupäätöksen mukaan hankintayksikkö on tämän jälkeen suorittanut uuden tarjousvertailun, jonka perusteella se on valinnut Karhunpesä Ky A & B:n tarjouksen.

Arviointi markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/387

Markkinaoikeus toteaa, että valittajalla on valittaessaan muutoksenhaun kohteena olevasta hankintapäätöksestä 5.5.2017 markkinaoikeuteen ollut tarve saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja saada asiassa perusteltu ratkaisu. Valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa asiaintila on kuitenkin muuttunut hankintayksikön tehtyä 8.6.2017 hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on poistanut 5.5.2017 tekemänsä hankintapäätöksen.

Hankintayksikön 8.6.2017 tekemä hankintaoikaisupäätös on tarkoittanut, että muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös 5.5.2017 on menettänyt merkityksensä, sillä hankintaa ei voida enää toteuttaa viimeksi mainitun hankintapäätöksen perusteella. Valittajalla ei siten ole enää oikeudellista tarvetta saada asiassa markkinaoikeuden aineellista ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 5.5.2017 tehdyn hankintapäätöksen osalta valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikön poistettua hankintapäätöksensä markkinaoikeus ei voi enää sen osalta myöskään määrätä hankintayksikölle hankintalaissa säädettyä seuraamusta. Hankintapäätös on siten menettänyt oikeudellisen merkityksensä valittajan kannalta. Näin ollen lausuminen valittajan valituksesta markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/387 raukeaa.

Arviointi markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/474

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön ei olisi tullut siirtyä neuvottelumenettelyyn. Valittaja on lisäksi esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoama 550 millimetriä leveä jääkaappipakastin ei ole ollut vertailukelpoinen muiden tarjoajien jääkaappipakastimiin nähden. Valittajan mukaan hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön vastaista tarjousta tarjouskilpailusta. Valittajan mukaan tarjoajien tasavertainen kohtelu on vaarantunut, kun tarjouspyyntöä on muutettu.

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohde" alakohdassa II.2.4 "Kuvaus hankinnasta" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Kodinkoneiden laadun vähimmäisvaatimukset on kerrottu tarjouspyynnön kohdassa ʼHankinnan kohteen kriteeritʼ."

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" alakohdassa "Jääkaappi/pakastinyhdistelmät" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Jääkaappi/pakastin 550 mm, korkeus 1.750 mm–1.850 mm, tilavuudesta n. 1/3 osa pakastin, jääkaapin osuus n. 2/3, yksi kompressori, energialuokka vähintään A+, väri valkoinen."

Saman tarjouspyynnön kohdan alakohdassa "Ryhmän yleiset kriteerit" on todettu seuraavaa:

"Kaikki listatut vähimmäisvaatimuksen täyttyvät.
Kyllä

Tuote merkki ja malli
Syötettävä

Tuote-esite, josta em. vähimmäisvaatimukset ovat tarkastettavissa.
Ladattava."

Tarjoajien on tullut täyttää mainitut kohdat ja ladata tarjousta tehdessään tarjousjärjestelmään tuote-esite.

Hankintamenettelyn aikana esitettyihin kysymyksiin hankintayksikkö on vastannut muun ohella seuraavasti:

"Hyväksytäänkö jääpakastinkaappien (600 mm ja 550 mm leveys) tilavuussuhteiksi n. 60 % jääkaappi, 40 % pakastinosio?

Kyllä hyväksytään."

Hankintayksikkö on edellä kuvatulla tavalla siirtynyt hankinnassa neuvottelumenettelyyn todettuaan kaikki tarjoukset tarjouspyynnön vastaisiksi.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö voi siirtyä neuvottelumenettelyyn, mikäli se on avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä saanut vain tarjouksia, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut siirtyä neuvottelumenettelyyn, kun se on tarkistettuaan tarjoukset uudelleen havainnut, ettei mikään sen vastaanottamista tarjouksista ole vastannut tarjouspyyntöä.

Markkinaoikeus toteaa, että avointa menettelyä seuraavassa neuvottelumenettelyssä neuvottelujen käymisen tarkoituksena on saada hankinta-asiakirjoja vastaavia ja hyväksyttäviä tarjouksia.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että neuvottelumenettely on käyty tarjoajien kanssa sähköpostitse siten, että tarjoajille on lähetetty tarjoajakohtainen lisäselvityspyyntö tarjousten puutteista. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitetty 550 millimetriä leveän jääkaappipakastimen jääkaappiosan ja pakastinosan tilavuussuhde on ollut markkinoita vastaamaton, eivätkä avoimessa menettelyssä tarjouksen jättäneet tarjoajat ole voineet jättää tältä osin tarjouspyyntöä vastaavaa tarjousta. Hankintayksikkö on neuvottelumenettelyn aikana luopunut muun ohella edellä mainitusta jääkaappipakastimen jääkaapin ja pakastimen tilavuussuhdetta koskevasta vaatimuksesta.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyynnössä asetettu vaatimus 550 millimetriä leveän jääkaappipakastimen tilavuussuhteesta on ollut hankintalain 35 §:n 2 momentissa tarkoitettu vähimmäisvaatimus. Poistamalla tarjouspyynnöstään jääkaappipakastimen tilavuussuhdetta koskeneen vähimmäisvaatimuksen ja muuttamalla tarjouspyyntöään hankintayksikkö on samalla muuttanut hankinnan kohteen toiseksi kuin julkaistussa hankintailmoituksessa on ilmoitettu. Hankintayksikkö ei voi neuvottelumenettelyn aikana muuttaa tarjouspyynnössään asettamaansa vähimmäisvaatimusta, joten markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on toiminut virheellisesti poistettuaan vähimmäisvaatimuksen neuvottelumenettelyn aikana. Kun hankintayksikön tarjouspyynnössä ilmoittama tilavuusvaatimus on ollut sellainen, jota yhdenkään tarjoajan jääkaappipakastin ei ole täyttänyt, olisi hankintayksikön tullut vähimmäisvaatimuksesta neuvottelemisen sijaan julkaista hankinnasta uusi hankintailmoitus.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Koska hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti muutettuaan tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia neuvottelumenettelyn aikana, virheellinen hankintamenettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Kunnan Taitoa Oy aikoo edelleen toteuttaa kodinkoneiden hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Pykälän 3 momentin mukaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuutta ratkaistaessa hankintayksikköön sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Valittaja on liiketoiminnastaan arvonlisäverovelvollinen ja sillä on oikeus vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvä arvonlisävero omassa verotuksessaan. Tämän vuoksi korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista on vähennettävä niihin sisällytetty arvonlisävero.

Lopputulos

Gigantti Oy Ab:n valituksesta lausuminen raukeaa markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/387.

Markkinaoikeus kumoaa Kunnan Taitoa Oy:n Hankinta Taitoan hankintapalvelujen päällikön 8.6.2017 tekemän hankintaoikaisupäätöksen markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/474. Markkinaoikeus kieltää Kunnan Taitoa Oy:tä tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa asiassa diaarinumero 2017/474 Kunnan Taitoa Oy:n korvaamaan Gigantti Oy Ab:n oikeudenkäyntikulut 1.814,52 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Kunnan Taitoa Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta asiassa diaarinumero 2017/474.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Riikka Innanen ja Eeva-Riitta Siivonen.


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 3.5.2018