MAO:236/18

Kunnan Taitoa Oy - ilmanvaihtolaitteiden suodattimet

julkinen hankinta - tarjoajan osallistuminen hankintamenettelyn valmisteluun - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - valitusosoitus

Diaarinumero: 2017/355 ja 2017/421
Antopäivä: 19.4.2018

ASIOIDEN TAUSTA

Kunnan Taitoa Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.2.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta ilmanvaihtolaitteiden suodattimien ja niiden tarvikkeiden tavarahankinnasta 36 kuukauden sopimuskaudelle sekä 12 kuukauden optiokaudelle.

Kunnan Taitoa Oy on 19.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut F-Suotimet Oy:n tarjouksen.

Kunnan Taitoa Oy on 12.5.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä sulkenut kolmanneksi sijoittuneen tarjoajan tarjouskilpailusta ja muilta osin hylännyt Dinair Clean Air Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 240.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIOIDEN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitukset

Vaatimukset

Dinair Clean Air Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen (dnro 2017/355) ja hankintaoikaisupäätöksen (dnro 2017/421) siltä osin kuin hankintapäätöstä ei ole hankintaoikaisupäätöksellä muutettu, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 17.353 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnön hinnoitteluliitteen on 22.1.2017 laatinut henkilö, joka on voittaneen tarjoajan F-Suotimet Oy:n hallituksen jäsen ja sen emoyhtiö Camfil Oy:n toimitusjohtaja. Hankintailmoitus on julkaistu pian hinnoitteluliitteen laatimisen jälkeen 31.1.2017. Tarjouspyynnön hinnoitteluliitteessä on tarjottavien tuotteiden ja niiden hintatietojen lisäksi pitänyt ilmoittaa energiankulutuksesta tietoja, joista on annettu tarjousvertailussa laatupisteitä. Voittanut tarjoaja on hinnoitteluliitteen laatiessaan voinut vaikuttaa kilpailua vääristävästi tarjouspyynnön sisältöön voittanutta tarjoajaa tarjousvertailussa suosivin painotuksin. Kilpailun vääristyminen on ilmennyt myös siitä, että voittanut tarjoaja on saanut laatuvertailusta ja hintavertailusta täydet pisteet. Piste-ero seuraaville kolmelle sijalle sijoittuneisiin tarjoajiin on ollut merkittävä.

Voittanut tarjoaja on myös ilmoittanut tarjouksensa liitteenä toimittamassaan yhteisessä eurooppalaisessa hankinta-asiakirjassa, ettei se ole osallistunut tarjouskilpailun valmisteluun. Voittanut tarjoaja on antanut toiminnastaan hankintasäännösten tarkoittamalla tavalla olennaisesti vääriä tietoja. Voittanut tarjoaja ei näin ollen ole osoittanut julkisissa hankinnoissa tarjoajalta edellytettävää luotettavuutta. Voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Voittaneen tarjoajan tarjous on lisäksi ollut tarjouspyynnön vastainen, koska sen F7-, M5- ja M6-luokan suodattimista ei ole toimitettu vaaditulla tavalla testiraportteja. Testiraportteja ei ole toimitettu sen omien tuotemerkkien mukaisista tarjotuista tuotteista, vaan Camfil Oy:n tuotteista. Testiraporttien perusteella ei ole voinut tarjouspyynnön edellyttämällä tavalla varmistua siitä, että kaikissa erikokoisissa hinnoiteltavissa pussisuodattimissa on sama suodatinmateriaali kuin testatuissa suodattimissa ja että tarjousten vertailua varten ilmoitetut tiedot suodattimien minimierotusasteesta, alkupainehäviöstä ja energiankulutuksesta pitivät paikkansa. Tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousvertailussa toiseksi sijoittuneen Kaarinan Suodatintekniikka Oy:n tarjouksessa suodattimien vähimmäiserotusasteeksi on ilmoitettu 54 prosenttia, mutta hinnoitteluliitteen ja F7-luokan tuotetta koskevan testiraportin mukaan suodattimen vähimmäiserotusaste on ollut 48 prosenttia. Tarjouspyynnön mukaan F7-luokan suodattimien vähimmäiserotusasteen vähimmäisvaatimus on ollut 50 prosenttia. Tarjous ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia ja se olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Myös tarjouskilpailussa kolmanneksi sijoittuneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska tarjotuista suodattimista ei ole toimitettu testiraportteja.

Vastine

Vaatimukset

Kunnan Taitoa Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valitukset ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.850 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikkö on pyytänyt hinnoitteluliitteen tekemiseksi voittaneelta tarjoajalta tiedon tuotteiden kulutuksesta, mikä on normaali käytäntö tarvikkeiden tarjouskilpailussa. Hankintayksikkö on tehnyt hinnoitteluliitteen voittaneen tarjoajan toimittaman volyymitiedon perusteella lisäämällä siihen muiden toimittajien tuotteita ja niiden volyymeja. Voittaneen tarjoajan hallituksen jäsen ei ole osallistunut tarjouspyynnön valmisteluun.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleet tarjouspyynnössä edellytetyt suodattimien testiraportit ovat koskeneet tarjottuja tuotteita. Voittanut tarjoaja on ollut 31.3.2016 alkaen osa Camfil Oy:n konsernia, jolloin suodattimien laatuvaatimukset ovat olleet samat kuin muillakin Camfil Oy:n tehtailla. Tarjotut suodattimet on vielä toistaiseksi tehty

F-Suotimet Oy:n tuotenimillä, koska tuotannonohjausjärjestelmä ei ole antanut mahdollisuutta käyttää muita tuotenumeroita eikä tuotenimiä. Tarjotut suodattimet ovat siten olleet tarjouspyynnön mukaisia.

Hankintayksikön selvennettyä tarjouspyyntöä tietyn F7-luokan suodattimen energiatehokkuusluokan osalta tarjouskilpailussa toiseksi tullut tarjoaja on syöttänyt tarjoukseen tarjotun kyseisen suodattimen arvoksi 54 prosenttia. Se on vastannut hankintayksikölle esitetyn lisäkysymyksen vastauksessa tarkennettua suodatinta ja täyttänyt suodattimelle asetetun 50 prosentin vähimmäisvaatimuksen.

Tarjouskilpailussa kolmanneksi sijoittuneen tarjoajan tarjous on hankintaoikaisupäätöksellä suljettu tarjouskilpailusta. Hankintayksikön virheellinen menettely ei ole vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen.

Kuultavien lausunnot

Camfil Oy (31.12.2017 asti F-Suotimet Oy) on esittänyt, että sen markkinaoikeudelle toimittamista materiaalivalmistajan todistuksesta ja tuotekohtaisista valokuvista käy ilmi, että se valmistaa suodattimet samasta materiaalista kuin testiraporttien tuotteet. Camfil Oy:n toimitusjohtaja ei ole osallistunut tarjouspyynnön laadintaan, vaan tehnyt hankintayksikön pyynnön mukaisesti Excel-tiedoston, jossa on ollut tiedot käytetyistä tuotteista aikaisempaan kulutukseen perustuen. Ilmeisesti hankintayksikkö on käyttänyt pohjana tätä Excel-tiedostoa laatiessaan tarjouskilpailutuksessa käytettyä Excel-tiedostoa, ja henkilön nimi on jäänyt tiedoston metatietoihin.

Kaarinan Suodatintekniikka Oy on esittänyt, ettei sen tarjous ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyynnön tarkentavissa kysymyksissä on määritetty, että 50 prosentin vähimmäiserotusastetta koskeva vaatimus koskee tiettyä F7-luokan suodatinta, jonka vähimmäiserotusaste sillä on tarjouspyynnön mukaisesti 54 prosenttia.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, ettei tarjouskilpailussa ole annettu selvitystä siitä, että hankintayksikön voittaneelta tarjoajalta saamat tiedot suodattimista ja niiden volyymimääristä olisivat poikenneet siitä, minkälaisia vaatimuksia hankintayksikkö on tarjouskilpailussa asettanut eri suodattimille. Voittanut tarjoaja on voinut vaikuttaa hankittaviin tuotteisiin ja energiankulutusta koskeviin laatupainotuksiin tavalla, joka on tuottanut sille kilpailuetua.

Hankintayksikkö on edellyttänyt, että testausseloste on tarjouspyynnön mukaisen ulkopuolisen testaajan tekemä. Tarjouspyynnön testausselosteita koskeva vaatimus ja tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttävät, etteivät voittaneen tarjoajan oma tai materiaalitoimittajien vakuutus voi laajentaa Camfil Oy:n tuotteiden testausselosteita koskemaan voittaneen tarjoajan omia tuotemerkkejä.

Tarjousvertailussa toiseksi tullut tarjoaja on tarjonnut F7-suodatinta, jonka minimierotusaste on ollut 48 prosenttia, mikä on ollut vähemmän kuin tarjouspyynnössä vaadittu 50 prosenttia. Tarjouspyynnön mukaan vähimmäiserotusaste on tullut ilmoittaa siitä F7-luokan suodattimesta, jonka vähimmäiserotusaste on pienin. Mikäli näin ei ole ollut, hankintayksikkö ei ole voinut muuttaa tarjouspyynnön olennaisia ehtoa F7-luokan suodattimien vähimmäiserotusasteesta tarjoajien kysymyksiin antamassa vastauskoosteessa tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että samalla tavoin kuin muissa sen järjestämissä tarvikekilpailutuksissa, sopimuskumppaneilta on pyydetty tarjouspyynnön hinnoitteluliitteen laatimiseksi tietoa hankituista tuotteista. Saadusta tiedosta on tehty "ABC-analyysi" ja pyydetty nettohinnat tuotteille. Muille tuotteille on pyydetty yleisalennus. Volyymi on pyydetty toimittajilta, koska heidän tietojärjestelmistä voidaan ajaa tai toimittaa hintaraportti tiedostona. Tässä tarjouskilpailussa on ollut tuotehistoria kahdelta toimittajalta, joista toinen on ollut tarjouskilpailun voittanut tarjoaja. Voittanut tarjoaja on muotoillut kulutushistoriataulukon tarjouspyynnön hinnoittelulomakkeen muotoon ja siihen on sisältynyt energiankulutuslaskentataulukko. Energiakulutustaulukko on sisältynyt myös edelliseen, vuoden 2014 tarjouspyyntöön. Hankintayksikkö on muokannut ostohistoriaa ja energiankulutuslaskelmaa LVI-insinööritoimiston avulla tarjouspyyntöön soveltuvaksi.

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikön esittämän selvityksen perusteella voittanut tarjoaja on hankintasäännösten vastaisesti osallistunut tarjouspyynnön laatimiseen tavalla, jolla on ollut keskeinen merkitys tarjousten vertailussa. Voittanut tarjoaja on laatinut Kotkan kaupungille toimitettujen suodatinmallien perusteella hankintayksikölle yksityiskohtaisen ehdotuksen sellaisista suodattimista painokertoimineen, jotka hankintayksikön tulisi ottaa mukaan hintavertailuun. Voittanut tarjoaja on laatinut energiakustannuksia koskevaa vertailua varten valmiin vertailutaulukon, joka on sisältänyt yksityiskohtaisen ehdotuksen vertailtavista suodatinmalleista painokertoimineen, samoin kuin ehdotuksen energiakustannuksissa huomioon otettavista tekijöistä. Voittaneen tarjoajan toimittama selvitys on laadittu niin, että selvitystä voidaan sellaisenaan hyödyntää tulevassa tarjouskilpailussa.

Voittaneen tarjoajan laatimassa hintakorissa ja energiakustannusten laskennassa huomioon otettavat suodatinmallit perustuvat voittaneen tarjoajan Kotkan kaupungille toimittamiin suodatinmalleihin. Voittanut tarjoaja on tällöin ollut kykenevä toimittamaan kaikkia vaadittavia suodatinmalleja ja menestynyt valituksen kohteena olevassa tarjouskilpailussa. Hankintayksikkö on hyödyntänyt voittaneen tarjoajan laatimaa vertailutaulukkoa tarjouskilpailussa lähes sellaisenaan. Hankintayksikön voittaneen tarjoajan laatimaan taulukkoon tekemät muutokset ovat olleet vähäisiä. Esimerkiksi hintaliitteen suodatinmallien painokerroin on taulukossa ainoastaan puolitettu, jolloin eri suodatinmallien suhteellinen painoarvo ei ole tarjouskilpailussa muuttunut siitä, mitä voittanut tarjoaja on painokertoimiksi ehdottanut. Laatimalla merkittäviltä osin tarjouskilpailussa käytetyn vertailutaulukon voittanut tarjoaja on saanut tarjouskilpailussa muiden tarjoajien vahingoksi kilpailuetua.

Hankintayksikkö on vielä esittänyt, ettei se pyydä hinnoittelua tuotteille, joita se ei osta sopimuskauden aikana. Tuotekohtainen hankintavolyymi on tärkeä osa vertailuhinnan laskentaa. Energiakustannusten laskenta on tavanomaista kiinteistöjen ilmansuodattimien kustannusten vertailua. Hankintayksikkö on laskenut energiakustannukset vastaavalla tavalla kuin aiemmin toteutetussa tarjouskilpailussa. Voittaneen tarjoajan hankintayksikölle kahden vuoden aikana ostetuista tuotteista toimittama raportti, josta hankintayksikkö on muokannut hinnoitteluliitteen, ei ole tuonut voittaneelle tarjoajalle etua, joka vaarantaisi tarjoajien tasapuolisen kohtelun. Hankintayksikön laatiman tarjouspyynnön hinnoitteluliitteessä on ollut vain tavanomaiset suodattimien määrittelyt.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Valittaja on 3.5.2017 valittanut markkinaoikeuteen hankintayksikön 19.4.2017 tekemästä hankintapäätöksestä (dnro 2017/355).

Hankintayksikkö on 12.5.2017 päivätyllä vastineella valittajan hankintaoikaisuvaatimukseen, johon on liitetty oikaisuohje ja valitusosoitus markkinaoikeuteen ja joka on katsottava hankintaoikaisupäätökseksi, sulkenut kolmanneksi sijoittuneen tarjoajan tarjouskilpailusta ja muilta osin hylännyt hankintaoikaisuvaatimuksen.

Valittaja on 24.5.2017 valittanut markkinaoikeuteen myös mainitusta hankintaoikaisupäätöksestä ja kohdistanut 3.5.2017 tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset myös hankintaoikaisupäätökseen siltä osin kuin hankintapäätöstä ei ole hankintaoikaisupäätöksellä muutettu (dnro 2017/421).

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö ei ole hankintaoikaisupäätöksellään kumonnut hankintapäätöstä eikä muuttanut sitä muutoin kuin tarjousvertailussa kolmanneksi sijoittuneen tarjoajan osalta. Hankintaoikaisupäätökseen olisi pitänyt liittää muutoksenhakuosoitus markkinaoikeuteen vain siltä osin kuin päätöstä on muutettu. Muilta osin mainittuun hankintaoikaisupäätökseen ei ole voinut hakea muutosta ja valitusosoitus on tältä osin poistettava. Näin ollen asiassa dnro 2017/421 valitus on jätettävä tutkimatta, koska se ei ole kohdistunut hankintaoikaisupäätökseen siltä osin kuin siihen on voinut hakea muutosta.

Valittaja on ilmoittanut, ettei hankintapäätös ole enää hankintaoikaisupäätöksellä muutetulta osin muutoksenhaun kohteena, joten asian dnro 2017/355 osalta lausunnon antaminen raukeaa tältä osin.

Oikeusohjeet

Asiassa on ensin arvioitava, onko hankintayksikkö toiminut hankintasäännösten mukaisesti

Asiaan sovellettavan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 65 §:n 1 momentin mukaan ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksikkö voi tehdä markkinakartoituksen hankinnan valmistelua varten ja antaa tietoa toimittajille tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmistaan ja vaatimuksistaan. Pykälän 2 momentin mukaan markkinakartoituksessa hankintayksikkö voi käyttää riippumattomia asiantuntijoita, muita viranomaisia tai toimittajia. Näiden tahojen neuvoja voidaan käyttää apuna hankintamenettelyn suunnittelussa ja toteuttamisessa, mutta neuvojen käyttäminen ei kuitenkaan saa johtaa kilpailun vääristymiseen eikä 3 §:ssä tarkoitettujen syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteiden vastaiseen menettelyyn.

Hankintalain 65 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 163) mukaan jos hankintayksikkö käyttää apuna ulkopuolista asiantuntemusta, tulee sen varmistua siitä, ettei mikään mukana oleva taho pääse liikaa vaikuttamaan esimerkiksi siihen, miten hankinnan kohde kuvataan tarjouspyynnössä.

Hankintalain 66 §:n mukaan jos ehdokas, tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on osallistunut hankinnan valmisteluun, on hankintayksikön varmistettava, ettei tämä vääristä kilpailua.

Hankintalain 65 ja 66 § perustuvat lain esitöiden (HE 108/2016 vp s. 162 ja 163) mukaan julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU (hankintadirektiivi) 40 ja 41 artikloihin. Hankintalain säännöksiä on näin ollen mahdollisimman pitkälle tulkittava hankintadirektiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti direktiivillä tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi.

Hankintadirektiivin 41 artiklan 1 kohdan mukaan jos ehdokas tai tarjoaja taikka ehdokkaaseen tai tarjoajaan liittyvä yritys on antanut neuvoja hankintaviranomaiselle, joko 40 artiklan puitteissa tai muutoin, taikka muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun, hankintaviranomaisen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei kyseisen ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen vääristä kilpailua. Artiklan 2 kohdan mukaan toimenpiteitä ovat muun muassa sellaisten tietojen toimittaminen muille ehdokkaille ja tarjoajille, jotka on saatu tai annettu ehdokkaan tai tarjoajan osallistuessa hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta, sekä riittävien määräaikojen vahvistaminen tarjousten vastaanottamiselle. Asianomaisen ehdokkaan tai tarjoajan saa sulkea pois hankintamenettelystä vain, jos ei ole olemassa muita keinoja varmistaa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattamista. Artiklan 3 kohdan mukaan ennen poissulkemista ehdokkaille tai tarjoajille on annettava tilaisuus osoittaa, ettei niiden osallistuminen hankintamenettelyn valmisteluun johda kilpailun vääristymiseen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan jos tarjouksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 92 §:n 2 momentin mukaan tarjoaja voi käyttää hankinnan toteuttamiseen muiden yksiköiden voimavaroja riippumatta niiden välisten suhteiden oikeudellisesta luonteesta.

Voittaneen tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun

Valittaja on esittänyt, että voittanut tarjoaja olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska siihen sidoksissa ollut henkilö on osallistunut tarjouspyynnön laatimista edeltäneeseen hankinnan valmisteluun.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa on noudatettava tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteita. Hankintamenettelyn on annettava myös ulospäin uskottava vaikutelma hankintayksikön toimimisesta tavalla, joka antaa kaikille tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet menestyä tarjouskilpailussa. Tarjoajan osallistuminen tarjouskilpailun valmisteluun tai muu hankintayksikön avustaminen hankintamenettelyssä saattaa vaarantaa hankintamenettelyn avoimuuden tai tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteiden toteutumisen hankinnassa. Mainittujen periaatteiden vaarantumista on aina arvioitava kunkin yksittäistapauksen erityispiirteet huomion ottaen.

Hankintayksikkö voi hankintalain 65 ja 66 § sekä hankintadirektiivin 41 artikla huomioon ottaen hankintavaltansa puitteissa tehdä markkinakartoituksia sekä käydä toimittajien kanssa vuoropuhelua hankinnan kohteen määrittelemisestä ja vertailuperusteiden asettamisesta. Tämä ei vielä sellaisenaan tarkoita sellaista hankinnan valmisteluun osallistumista, mikä vääristäisi kilpailua ja estäisi tällaista toimittajaa ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Niin ikään hankintadirektiivin mukaisesti, jos tarjoaja osallistuu hankinnan valmisteluun, on yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattamisesta lähtökohtaisesti pyrittävä varmistumaan muutoin kuin sulkemalla kyseinen tarjoaja tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella voittaneen tarjoajan F-Suotimet Oy:n emoyhtiö Camfil Oy on toimittanut 23.1.2017 hankintayksikölle ehdotuksia suodattimien laatuvaatimuksista sekä Excel-tiedoston tuotteiden aiemmasta kulutuksesta. Hankintayksikkö on pyytänyt ja saanut myös eräältä toiselta toimittajalta kulutustietoja. Camfil Oy:n toimittama tiedosto on ollut ainakin energiakulutusta koskevilta osin pitkälti hankintayksikön vuonna 2014 järjestämää tarjouskilpailua vastaava.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut käsillä olevassa tavarahankinnassa harkintavaltansa puitteissa perustaa tarjouspyynnön suodattimien kulutusmääriä koskevat painokertoimet sen edellä mainituin tavoin hankkimiin tosiasiallista kulutusta koskeviin tietoihin. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ei ole todettavissa, että Camfil Oy:n hankinnan kohdetta ja edellytettäviä testausraportteja koskevilla ehdotuksilla tai muilla esitetyillä näkökohdilla olisi ollut olennaista ja kilpailua vääristävää vaikutusta hankintamenettelyyn. Todettavissa ei ole myöskään, että jonkin toimittajan mahdollisuus tarjouksen antamiseen olisi vaarantunut tai että kilpailu olisi muutoinkaan vääristynyt.

Markkinaoikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla, ettei asiassa ole esitetty sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi todettavissa, että voittanut tarjoaja, tämän emoyhtiö tai näihin sidoksissa olleet henkilöt olisivat osallistuneet ainakaan sellaisella tavalla hankinnan valmisteluun, että tarjoajien tasavertainen ja syrjimätön kohtelu olisi vaarantunut.

Voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on myös esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, koska sen F7-, M5- ja M6-luokan suodattimista ei ole toimitettu vaaditulla tavalla testiraportteja tarjotuista tuotteista. Testiraportteja ei ole toimitettu sen omien tuotemerkkien mukaisista tarjotuista tuotteista, vaan sen emoyhtiö Camfil Oy:n tuotteista.

Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjousta arvioidaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa siihen, että voittaneen tarjoajan tarjouksessa esittämät tiedot pitävät paikkansa, ellei hankintayksiköllä ole perusteltua syytä muuta epäillä. Hankintayksikkö voi myös hankintalain 74 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin pyytää tarjoajaa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja.

Tarjouspyynnössä on F7-, M5- ja M6-luokan suodattimien osalta kohdassa pussi-ilmansuodattimien laadullinen vertailu muun ohessa vaadittu lataamaan energiatehokkuusluokituksen vakiomuotoinen testausseloste EN 779:2012 standardin mukaisesta tietyn kokoisesta ilmansuodattimesta. Kyseisessä kohdassa on myös vaadittu, että "testausselosteen on oltava keskenään vertailukelpoisia tuloksia antava seloste, jonka on tehnyt puolueeton taho, kuten esim. Eurovent sertifiointiorganisaation hyväksymä testilaitos tai VTT tai RISE (SP)". Kohdassa on niin ikään edellytetty, että kaikissa hinnoiteltavissa eri kokoisissa pussisuodattimissa on sama suodatinmateriaali kuin testatussa suodattimessa. Tarjouksessa on myös tullut ilmoittaa vähimmäiserotusaste testausselosteen mukaan.

Tarjouspyynnön hinnoitteluliitteessä tarjoajien on tullut ilmoittaa määriteltyjen suodatinluokan, tuotteen koon ja taskujen mukaisen suodattimen nettohinta, "valmistaja, tuotemerkki ja/tai nimike" ja tuotenumero. Hinnoitteluliitteen energiankulutusta koskevalla välilehdellä on tullut ilmoittaa minimierotusaste, suodattimen alkupainehäviö, energiankulutus, "valmistaja, tuotemerkki ja/tai nimike" ja tuotenumero. Tieto muun ohella minimierotusasteesta on tullut ilmoittaa tarjoukseen liitetyssä testiraportissa ilmoitetulla tiedolla.

F-Suotimet Oy on hinnoitteluliitteessään ilmoittanut kohdassa "valmistaja, tuotemerkki ja/tai nimike" nyt käsillä olevilta osin FS-10-F7-640-66, FS-10-F7-520-66, FS-10-M6-640-66 ja FS-10-M5-640-66. Tarjouksen liitteenä toimitetut testiraportit ovat vastaavasti koskeneet Camfil AB:n tuotteita HFGX-F7-0592/0592/0640-10, HFGX-F7-0592/0592/0520-10, HFGX-M6-592/592/640-10-25 ja HFGX-M5-592/592/640-10-25. Hankintayksikkö ja voittanut tarjoaja ovat markkinaoikeudessa esittäneet suodatinmateriaalin ja laatuvaatimusten olevan samat. Esitetyn mukaan tarjotut suodattimet on vielä toistaiseksi tehty F-Suotimet Oy:n tuotenimillä, koska tuotannonohjausjärjestelmä ei ole antanut mahdollisuutta käyttää muita tuotenumeroita eikä tuotenimiä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön mukaan kaikissa hinnoiteltavissa suodattimissa suodatinmateriaalin on tullut olla sama kuin testatuissa suodattimissa. Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty toimittamaan tästä selvitystä. Tarjouspyynnössä ei ole myöskään edellytetty, että testausraportissa olisi tullut mainita tarjoajan käyttämä tuotemerkki tai -nimike. Markkinaoikeus katsoo, että F-Suotimet Oy:llä on myös ollut oikeus tukeutua sen emoyhtiö Camfil AB:n voimavaroihin hankinnan toteuttamisessa tarjoamalla sen emoyhtiön tuottamia ja testaamia ilmansuodattimia sen omilla tuotenimikkeillä.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti ollut oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin. Voittaneen tarjoajan tarjousmateriaalista ei ole ilmennyt sellaista seikkaa, jonka perusteella hankintayksikkö ei olisi voinut luottaa tarjoukseen ja siihen, että tarjottujen suodattimien suodatinmateriaali on ollut sama kuin testatuissa suodattimissa ja että tarjouksen liitteenä toimitetut testiraportit kuvaavat tarjottuja tuotteita. Hankintayksikkö ei ole siten menetellyt hankintasäännösten vastaisesti katsoessaan voittaneen tarjoajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaiseksi.

Tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjoajan tarjousta koskevat väitteet

Valittaja on vielä esittänyt, ettei tarjousvertailussa toiseksi tulleen Kaarinan Suodatintekniikka Oy:n tarjous ole täyttänyt tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksia ja tarjous tulisi sulkea tarjouskilpailusta, tai mikäli näin ei olisi, hankintayksikkö olisi hankintasäännösten vastaisesti muuttanut tarjouspyynnön olennaisia ehtoja tarjoajien kysymyksiin antamassa vastauskoosteessa F7-luokan suodattimien vähimmäiserotusastetta koskevan vaatimuksen osalta.

Tarjouspyynnön mukaan F7-luokan ilmansuodattimista on tullut ladata kolmesta eri koosta edellä mainittu testausseloste. Tarjouspyynnössä on ollut kohta, johon on tullut syöttää "sen ladatun F7-luokan testausselosteen vähimmäiserotusasteen arvo, jolla on näistä pienin vähimmäiserotusaste". Kyseisen kohdan sarakkeessa "Minimivaatimus" on todettu "50" ja "Syötettävä".

Tarjoajat ovat esittäneet kysymyksiä hankintamenettelyn aikana, muun ohessa siitä, minkä F7-luokan suodattimen energiatehokkuusluokka merkitään tarjoukseen. Hankintayksikkö on vastannut muun ohella, että "tarjoukseen syötetään tarjotun F7 (592 x 592 mm) x (595–645 mm) 10 taskuisen testiraportin energiatehokkuusluokka ja erotteluaste".

Markkinaoikeus toteaa, ettei hankintayksikön ole katsottava kyseisellä vastauksella muuttaneen tältä osin yksiselitteistä tarjouspyyntöä siten, että vaatimus 50 prosentin vähimmäiserotusasteesta olisi menettänyt merkityksensä. Hankintayksikkö ei näin ollen ole muuttanut tarjouspyynnön olennaisia ehtoja, eikä hankintayksikön menettely ole ollut hankintamenettelyn lopputulokseen vaikuttavalla tavalla hankintasäännösten vastaista.

Hankintalain 154 §:n 4 momentin mukaan markkinaoikeus voi määrätä pykälän 1 momentissa tarkoitetun seuraamuksen vain, jos lainvastainen menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä. Hankintayksikön menettely on ollut voittaneen tarjoajan ja sen tarjouksen osalta hankintasäännösten mukaista. Hankintamenettelyn lopputulokseen tai valittajan asemaan hankintamenettelyssä ei siten ole vaikuttanut se, onko hankintayksikkö menetellyt virheellisesti tarjousvertailussa toiseksi tulleen tarjouksen osalta. Näin ollen asiassa ei tule harkittavaksi seuraamuksen määrääminen eikä asiasta ole tarpeen tältä osin enemmälti lausua.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin ainakaan siten julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, että asiassa tulisi harkita seuraamusten määräämistä. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta hankintayksikön valitusosoituksen antamisessa ja kolmanneksi tulleen tarjoajan tarjoukseen tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnissa tapahtunut virheellinen menettely huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että myös hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus poistaa Kunnan Taitoa Oy:n 12.5.2017 tekemään hankintaoikaisupäätökseen liitetyn valitusosoituksen siltä osin kuin 19.4.2017 tehtyä hankintapäätöstä ei ole muutettu ja jättää valituksen tutkimatta pääasian osalta ja hylkää sen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevilta osin asiassa dnro 2017/421.

Markkinaoikeus hylkää valituksen asiassa dnro 2017/355.

Markkinaoikeus hylkää Kunnan Taitoa Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Pekka Savola.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 3.5.2018