MAO:233/18

Lahden kaupunki - sataman GH-laiturin rakennusurakat

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/328 ja 2017/334
Antopäivä: 16.4.2018

ASIAN TAUSTA

Lahden kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 6.3.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Teivaan sataman GH-laiturin rakennusurakasta.

Lahden kaupungin katupäällikkö on 11.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 31 valinnut Suomen Vesityö Oy:n tarjouksen ja todennut, että Laakson Laiturit Oy:n ja Vileo Finland Oy:n sekä yhden muun tarjoajan tarjoukset eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksia.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ylittänyt 150.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 12.4.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Dnro 2017/328

Valitus

Vaatimukset

Laakson Laiturit Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 31.760 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.760 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksulla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on virheellisesti hylännyt Laakson Laiturit Oy:n edullisemman tarjouksen.

Tarjouspyyntö on ollut epätarkasti, harhaanjohtavasti ja ilmeisen tarkoitushakuisesti laadittu. Myös hankintapäätös on ilmentänyt samaa tarkoituksenhakuisuutta, aivan kuin päätös toimittajasta olisi tehty jo ennen tarjouspyyntöä.

Tarjouspyynnön mukaan kysymyksessä on ollut kokonaisurakka, ja tarjouspyynnössä on pyydetty laatimaan tekninen luonnos tarjottavasta laiturista. Tarjouspyynnössä ei ole yksiselitteisesti edellytetty, mitä tietoja on toimitettava ja millä tarkkuudella ne on esitettävä. Kokonaishintaurakka sisältää myös suunnitelmien tekemisen, mutta tarjouspyynnössä ei ole mainittu, että suunnittelu tulisi tehdä jo ennen tarjouksen jättämistä. Tarjouspyynnössä ei ole mainintaa siitä, millä tarkkuudella tekninen luonnos tulisi laatia. Hankintayksikölle toimitetussa poikkileikkauksessa ja tekniset tiedot -liitteessä on esitetty kaikki tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Liitteessä on ollut maininta, että "laituri on tarjouspyynnön mukainen kaikilta osin".

Tarjouspyynnössä on ollut maininta siitä, että laiturielementtien ponttonit tulee osastoida noin neljän metrin välein liittäen selkeällä uraliitoksella yhtenäiseksi pitkäksi ponttoniksi. Kysyttäessä, mitä uraliitoksella tarkoitetaan, hankintayksikkö on vastannut "uros-naaras-ura". Tarjouspyynnössä ei ole yksiselitteisesti pyydetty esittämään juuri uraliitoksen kiinnitysratkaisua. Laakson Laiturit Oy:n tarjous on ollut tältä osin tarjouspyynnön mukainen.

Hankintayksikkö on tehnyt laskuvirheen, kun se on todennut, ettei esitetyllä ratkaisulla (500 millimetrin putki) saavuteta 125 kilogrammaa neliötä kohden hyötykantavuutta. Tarjouksen liitteenä olleen tarjottavan laiturin teknisten tietojen mukaan laiturin kantavuus on ollut 141 kilogrammaa neliömetriä kohden. Laakson Laiturit Oy:n laskelman mukaan laiturin hyötykantavuus on 162,5 kilogrammaa neliömetriä kohden, joten laiturille voi sijoittaa tasaista hyötykuormaa vähintään 125 kilogrammaa neliömetriä kohden. Mikäli hankintayksikkö on tarkoittanut muuta kuin laiturin kannelle sijoitettavaa 125 kilogramman kuormaa neliötä kohden, tämä olisi pitänyt mainita tarjouspyynnössä.

Tarjouspyynnössä ei ole otettu huomioon, että laiturin kantavuuteen vaikuttaa se, mihin kohtaan Vesijärven vesi kohdistaa nostetta ja mihin ei. Tarjouspyynnön tekijä ei ole voinut tulkita käsitettä "hyötykantavuus" täysin mielivaltaisesti ja vailla perusteita.

Tarjoukseen on merkitty "ei" kohtaan, jossa on pyydetty Rala ry:n toimialapätevyys tai sertifikaatti. Tarjouspyynnön mukaan "Rala ry:n hyväksymän toimialapätevyyden puuttuessa voidaan em. pätevyys osoittaa referenssein". Tarjouspyynnöstä ei ole ilmennyt, että Rala-toimialapätevyyden puuttuessa sen voisi korvata jollain sertifikaatilla, joten sertifikaatin puuttuminen ei voi olla hylkäämisen peruste. Laakson Laiturit Oy on merkittävimpiä laiturinvalmistajia Suomessa, ja referenssiluettelo on ladattu tarjousta annettaessa.

Hankintapäätöksen perusteella vaikuttaisi siltä, että Laakson Laiturit Oy:n tarjous on hylätty yksinomaan hyötykantavuuden perusteella.

Valittajan tarjous olisi tullut valittua tarjousta kokonaisedullisempana hyväksyä. Hankinnan tekijän virheen laatu ja menettelyn erityinen moitittavuus sekä valittajalle aiheutuneen vahingon määrä huomioon ottaen hyvitysmaksun on oltava merkittävästi suurempi kuin 10 prosenttia. Kohtuullisena hyvitysmaksuna voidaan pitää 20 prosenttia hyväksytyn tarjouksen määrästä.

Vastine

Vaatimukset

Lahden kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla.

Perusteet

Laakson Laiturit Oy:n tarjouksessaan esittämät teknilliset tiedot ovat olleet puutteelliset. Hankintayksikölle lähetetystä materiaalista on selvinnyt, ettei laiturin hyötykantavuus ole täyttänyt asetettuja vaatimuksia. Hankintayksikön laskelman mukaan laiturin hyötykantavuus on ollut 101,2 kilogrammaa neliömetriä kohden. Laskelman pohjana on käytetty kestopuun painoa 700 kilogrammaa neliömetriä kohden.

Hyvitysmaksuvaatimus on paitsi perusteeton myös määrältään kohtuuton. Mikäli hyvitysmaksua määrättäisiin maksettavaksi, kohtuullisena määränä tulisi pitää 5–7 prosenttia hankinnan arvonlisäverottomasta kokonaisarvosta. Valittajan oikeudenkäyntikulujen määrän osalta hyväksyttävänä työmääränä vodaan pitää enintään viiden tunnin työpanosta.

Vastaselitys

Kaupunki on solminut hankintasopimuksen välittömästi hankintapäätöksen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta piittaamatta. Puutteellinen ja sekava tarjouspyyntö on ilmeisesti laadittu "mittatilaustyönä" toimijalle, joka on valittu urakkaa tekemään.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että se ei ole hankintamenettelyssä syrjinyt tarjoajia.

Dnro 334/2017

Valitus

Vaatimukset

Vileo Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 35.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 12.372,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyyntö on ollut selkeästi syrjivä ja rajoittanut olennaisesti kilpailua. Lisäksi hankintayksikkö on perusteettomasti hylännyt Vileo Finland Oy:n tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen.

Hankintayksikkö ei saa teknillisillä eritelmillä suosia tiettyä valmistajaa. Kaikilla tarjoajilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Viitattaessa standardeihin ei saa rajoittaa kilpailua tai perusteettomasti syrjiä tai suosia tiettyjä tarjoajia.

Hankintayksikkö on edellyttänyt, että ankkuroinnissa käytettävän kettingin tulee täyttää standardin NS 9415:2009 vaatimukset. Mainittu standardi ei ole merenkulun standardi, eikä mitään asiallista perustetta nimenomaan tämän standardin käyttämiselle ole ollut. Joka tapauksessa olisi pitänyt hyväksyä myös sellaiset tuotteet, jotka eivät ole standardin tai muun teknisen määrittelyn mukaisia mutta jotka ovat täyttäneet asetetut vaatimukset. Tämän vuoksi viittaukseen on lisättävä ilmaisu "tai vastaava".

Tarjouspyynnössä mainittu kettinki on ollut tarjolla vain yhdellä valmistajalla yksinoikeusmyynnissä Suomen markkinoilla. Tämän yrityksen tuotteita on mainittu myös useissa muissa tarjouspyynnön kohdissa kuten puomikellukkeissa. Menettely on johtanut siihen, että vaatimukset tosiasiallisesti täyttäviä ja laadullisesti parempia tarjouksia on suljettu pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö ei ole antanut lupaa tarjota vastaavaa kettinkiä.

Kaikki muut tarjoajat paitsi voittanut tarjoaja on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattomina. Menettely on rajoittanut selkeästi kilpailua ilman mitään asiallista, hankintaan liittyvää perustetta.

Tarjous on täyttänyt laiturin kantavuutta koskevat vaatimukset, joiden mukaan laiturin kantavuuden tulee olla vähintään 125 kilogrammaa neliömetriä kohti. Vileo Finland Oy:n laskujen mukaan sen tarjoaman ponttonin hyötykantavuus on noin 120,8 kilogrammaa neliömetriä kohden. Poikkeama vaaditusta on vain 3,3 prosenttia, kun alan erikoisrakenteissa sallitaan yleisesti noin viiden prosentin poikkeama. Tarjouspyynnössä on esimerkiksi kannen kelluntakorkeuden määrittelyssä sallittu ±5 senttimetrin vaihtelu, joka on prosentuaalisesti ollut melko suuri (8,5 prosenttia).

Tarjotuissa rakenteissa ei ole ollut vedessä ruostuvia osia. Tarjouksessa on ollut ruostuvia teräsosia ainoastaan nivelliitoksessa ja muutamassa kiinnityspultissa. Nivelliitos on kuitenkin tarjouspyynnön mukaan pyydetty tarjoamaan kuumasinkittynä eli huonommin ruostesuojattuna.

Vileo Finland Oy:n tarjoama ratkaisu on täyttänyt osastojen putkiponttoneiden osalta kaikki tarjouspyynnössä teknilliselle toteutukselle esitetyt vaatimukset. Hankintayksikkö on vahvistanut, että puskuhitsaus on ollut mahdollinen ponttonien päissä. Hitsausmenetelmänä on käytetty muovin extruuder-hitsausta, jossa muovimassaa lisätään liitettäessä kappaleita yhteen. Tämä menetelmä vahvistaa tutkitusti muovia.

Vaadittu hyvitysmaksu on määrällisesti perusteltu, koska Vileo Finland Oy:lle on aiheutunut vahinkoa hankintayksikön syrjivästä menettelystä. Asiassa on olemassa erityisiä syitä sille, että hyvitysmaksu ylittää 10 prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Vastine

Vaatimukset

Lahden kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa Vileo Finland Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla.

Perusteet

Vileo Finland Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, eikä tarjouspyynnössä ole syrjitty tarjoajia.

Vileo Finland Oy:n tarjoaman rakenteen hyötykantavuus on ollut yrityksen itse myöntämin tavoin vain 101,2 kilogrammaa neliömetriä kohden, mikä on ollut alle tarjouspyynnössä edellytetyn. Alan yleinen käytäntö tai muille rakenteille annettu vaihteluväli ei tarkoita, että hyötykantavuus olisi saanut jäädä alle pyydetyn. Tarjouspyynnön mukaista 125 kilogrammaa neliömetriä kohden hyötykantavuutta ei ole voinut saavuttaa halkaisijaltaan 500 millimetrin putkelta.

Tarjouspyynnössä on edellytetty Axxa, Aceke, R7 -tuotetta, jota on saatavilla tukkukaupassa. Jokainen tarjoaja on voinut hankkia sitä tarjouspyynnön vaatimusten mukaisesti. Sertifikaatin mukainen ketju on ympäristöystävällinen. Lahti on profiloitunut ympäristökaupungiksi ja kaikilla toimenpiteillä on edistettävä Vesijärven veden laadun parantumista. Kettingissä on edellytetty olevan sama leima kuin sertifikaatissa, jotta se on voitu todentaa samaksi. Sertifioinnilla on vältetty piraattituotteiden käyttöä.

Hitsausten osalta tarjotussa rakenteessa hitsauskohta vahvistuu, mutta heikkous on tämän sauman vieressä. Hitsattaessa vieressä olevan kohdan materiaalin kestävyys heikkenee merkittävästi. Rotaatiovalettu tuote on vahvempi kuin hitsattu tuote, koska siinä ei ole rakennetta heikentäviä saumoja lainkaan.

Vastaselitys

Vileo Finland Oy on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous olisi pitänyt hylätä, koska tarjouksessa on esitetty arkkuponttonimallia, joka ei ole tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikölle esitettyihin kysymyksiin annettujen vastausten perusteella tällaista mallia ei ole saanut käyttää. Käytetyssä ponttonissa ei myöskään ole ollut osastointia eikä peräkkäisiä ponttoneja ole liitetty toisiinsa.

Voittanut tarjoaja ei myöskään ole käyttänyt uraliitosta, vaikka tätä on hankintayksikön vastauksen mukaan selvästi vaadittu. Tarjotussa ponttonissa on ollut ainoastaan muotoilu, joka estää sivuttaisliikettä. Kysymyksessä ei ole ollut uraliitos, mikä on todettu myös Vileo Finland Oy:n toimittamassa asiantuntijalausunnossa. Lausunnon mukaan voittaneen tarjoajan ponttonit toimivat kolmena erillisenä laatikkoponttonina, joiden välit ovat auki ja jotka on erikseen kiinnitetty laiturin runkoon. Urat eivät tee kolmesta erillisestä ponttonista yhtenäisenä toimivaa pitkää, osastoitua ponttonia.

Tarjouspyynnössä on vaadittu Axxa, Aceke, R7 -tuotetta. Tätä kettinkiä on Suomen markkinoilla tarjonnut vain yksi valmistaja yksinoikeudella. Vaatimuksen syrjivyyttä osoittaa sekin, että vaadittu sertifikaatti on kalanviljelylaitosten sertifikaatti. Vileo Finland Oy:n tarjoamissa kettingeissä on ollut Bureau Veritaksen Marine-osaston lujuusluokitussertifikaatti, joka on käytössä myös kaikilla muilla alan toimijoilla. Tämä sertifikaatti olisi pitänyt hyväksyä tarjouspyyntöä vastaavana. Hankintayksikön olisi tullut vaatia standardin mukaista laatua eikä sitoa vaatimusta yhden valmistajan nimenomaiseen tuotteeseen.

Ympäristövaatimuksia ei saa asettaa suosimaan vain yhtä tarjoajaa. Vileo Finland Oy:n laiturit täyttävät korkeat ympäristökriteerit ja niitä käytetään säännönmukaisesti vastaavissa kohteissa.

Vileo Finland Oy:n tarjous on täyttänyt kaikki tarjouspyynnön vaatimukset, eikä tarjotuissa ponttoneissa ole ollut heikentäviä muovihitsauksia. Yhtiön hitsausmenetelmä on yksi yleisemmin käytetyistä, sitä on käytetty satamissa jo 1970-luvulta lähtien ja se sopii erinomaisesti isojen muovikappaleiden yhdistämiseen.

Vileo Finland Oy:llä olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Valittu tarjous on ollut huomattavasti Vileo Finland Oy:n tarjousta kalliimpi. Hyvitysmaksuvaatimus on siten perusteltu.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjoama rakenne on ollut yhtenäinen, sillä laiturin puurunko tekee siitä yhtenäisen. Ponttonit on liitetty toisiinsa selkeällä uraliitoksella, josta on muodostunut erillisesti osastoitu kokonaisuus.

Vileo Finland Oy:n tarjoama halkaisijaltaan 500 millimetrin muoviputki ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä esitettyä kantavuusvaatimusta. Vaatimuksen olisi täyttänyt noin 600 millimetrin putki.

Vileo Finland Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on kohtuuttoman suuri sekä tuntimäärältään että euroiltaan. Vaatimus on hylättävä kokonaan tai sitä on merkittävästi kohtuullistettava.

Vileo Finland Oy on esittänyt, että vaatimus yhtenäisenä toimivasta pitkästä osastoidusta ponttonista ei täyty sillä, että laiturilla on puurunko. Voittanut tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on valittajien esittämien väitteiden perusteella kysymys siitä, ovatko valittajien tarjoukset olleet hankintayksikön päätöksessään toteamin tavoin tarjouspyynnön vastaisia.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Hankintalain 123 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Lainkohdan 2 momentin mukaan päätöksestä tai siihen liittyvistä asiakirjoista on käytävä ilmi ratkaisuun olennaisesti vaikuttaneet seikat, joita ovat ainakin ehdokkaan, tarjoajan tai tarjouksen hylkäämisen perusteet sekä keskeiset perusteet, joilla hyväksyttyjen tarjousten vertailu on tehty.

Dnro 2017/328

Asian arviointi

Rala-todistus

Tarjouspyynnön kohdan "Tekniset mitat ja vaatimukset" mukaan "Tarjoajalla tulee olla vähintään Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan sopiva toimialapätevyys; 9.5 Rantarakentaminen. RALA ry:n hyväksymän toimialapätevyyden puuttuessa em. pätevyys voidaan osoittaa referenssein: Tällöin yrityksellä tulee olla viimeisen kolmen vuoden aikana tehtynä/käynnissä vähintään yli 90.000 euron (alv 0%) urakkaa laiturin rakentamisesta. Ilmoita ohessa jos RALA toimialapätevyys on."

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä oleva vaatimus on tarjoajan soveltuvuutta koskeva edellytys.

Tarjouspyynnössä on toisaalla pyydetty lataamaan referenssiluettelo. Tässä kohdassa ei ole ollut mainintaa siitä, mitä tietoja referenssiluettelon on tullut sisältää.

Hankintapäätöksen mukaan Laakson Laiturit Oy:n tarjouksessa on merkitty "ei" kohtaan, jossa on pyydetty Rala ry:n toimialapätevyys tai sertifikaatit. Laakson Laiturit Oy on kuitenkin liittänyt tarjoukseensa luettelon referensseistään. Hankintaoikaisupäätöksessä 15.5.2017 on todettu, että ilmoitetut referenssit ovat riittävät. Toisaalla on tuotu esille, että RALA-pätevyys puuttuu.

Markkinaoikeus toteaa, että hankinnan edellyttävän pätevyyden on voinut osoittaa myös referenssein. Laakson Laiturit Oy:n referensseissä ei tosin ole mainittu urakkasummia, mutta niitä on ollut kolmen vuoden aikana useita ja on tällä perusteella ilmeistä, että vaadittu yli 90.000 euron urakoiden määrä on täyttynyt.

Markkinaoikeus katsoo, että Laakson Laiturit Oy on RALA-pätevyyden puuttumisesta huolimatta täyttänyt tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset tarjoajan kokemuksen osalta toimittamiensa referenssien perusteella. Tarjousta ei siten voida pitää tältä osin tarjouspyynnön vastaisena.

Tekninen kuvaus

Tarjouspyynnön kohdan "Tekniset mitat ja vaatimukset" mukaan tarjouksen oheen on tullut ladata laiturin tekniset tiedot ja tekninen luonnos tarjottavasta laiturista.

Hankintapäätöksen mukaan Laakson Laiturit Oy:n toteutuksen teknillinen kuvaus on ollut puutteellinen, koska tarjoukseen on sisältynyt vain poikkileikkauskuva.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä ei ole ollut tarkempaa määritelmää tai luetteloa edellytetyistä piirustuksista. Laakson Laiturit Oy:n tarjoukseen on sisältynyt edellä mainittu poikkileikkauskuva "Teknillinen luonnos tarjottavasta laiturista" ja tämän lisäksi "Laiturisuunnitelma". Edellisestä asiakirjasta on ilmennyt muun ohella laiturin ulkomitat, materiaalit ja ponttonien koko sekä niiden seinämän vahvuus. Lisäksi tarjouksen liitteenä on ollut "Tarjottavan laiturin teknilliset tiedot" -asiakirja, josta on ilmennyt esimerkiksi laiturin pituus, leveys ja kansikorkeus.

Voittaneessa tarjouksessa on ollut vastaavat piirustukset kuin Laakson Laiturit Oy:lla ja näiden lisäksi voittanut tarjoaja on toimittanut AXXA-TECH Oy:n laatiman piirustuksen "AK36-12MM", jossa on ilmeisesti kuvattu ponttonien liitos. Markkinaoikeus katsoo, ettei tarjousten välillä tarjouspyynnön vaatimukset huomioon ottaen ole ollut merkittävää eroa.

Kun tarjouspyynnössä ei ole täsmällisesti määritetty vaadittavia teknisiä tietoja tai piirustuksia ja Laakson Laiturit Oy:n sekä voittaneen tarjoajan tarjouksiin sisältyneet tiedot ja piirustukset huomioon ottaen, markkinaoikeus katsoo, ettei Laakson Laiturit Oy:n tarjousta voida pitää tarjouspyynnön vastaisena laiturin teknisen kuvauksen osalta.

Uraliitokset

Tarjouspyynnön kohdan "Tekniset mitat ja vaatimukset" mukaan "Laiturielementtien ponttonit tulee osastoida noin 4 m välein selkeällä uraliitoksella yhtenäiseksi pitkäksi ponttoniksi puoleltaan lukuun ottamatta elementtiä, jolla määritellään laiturin kokonaispituus". Tarjouspyynnössä ei ole edellytetty piirustusten toimittamista uraliitoksesta.

Hankintapäätöksessä on Laakson Laiturit Oy:n osalta todettu, että "Uraliitosten kiinnitysratkaisua sekä teknistä toteutusta ei ole esitetty".

Laakson Laiturit Oy:n tarjouksessa on osastointia ja uraliitoksia koskevan vaatimuksen osalta vastattu "kyllä".

Kun uraliitosten osalta ei ole edellytetty piirustusten toimittamista ja tarjouksessa on sitouduttu uraliitoksen sisältävän ratkaisun toimittamiseen, markkinaoikeus katsoo, ettei Laakson Laiturit Oy:n tarjousta voida tälläkään perusteella pitää tarjouspyynnön vastaisena.

Laiturin kantavuus

Tarjouspyynnön kohdan "Tekniset mitat ja vaatimukset" mukaan laiturin kantavuuden tulee olla vähintään 125 kilogrammaa neliömetriä kohden. Tarjouspyynnössä ei ole ollut mitään laskukaavaa tai esimerkkiä siitä, miten kantavuus on laskettava.

Laakson Laiturit Oy on tarjouksessaan merkinnyt "kyllä" kyseiseen tarjouspyynnön vaatimuskohtaan. Laakson Laiturit Oy on toimittanut tarjouksensa liitteenä myös "tarjottavan laiturin tekniset tiedot", joiden mukaan laiturin kantavuus on 141 kilogrammaa neliömetriä kohden.

Hankintapäätöksessä on todettu, että "Esitetyllä teknillisellä ratkaisulla (halkisija 500mm putki) ei saavuteta 125kg/neliö hyötykantavuutta".

Laakson Laiturit Oy on markkinaoikeudelle esittämässään laskelmassa todennut tarjotun laiturin kantavuuden olevan 162,5 kilogrammaa neliömetriä kohden.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudelle esittämässään esimerkkilaituria koskevassa laskelmassa todennut, että 500 millin putkella ei voida saavuttaa 125 kilogramman kantavuutta neliömetriä kohden. Laskelman pohjana on käytetty kestopuun painoa 700 kilogrammaa kuutiometriä kohden.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön vaatimus on laiturin kantavuuden osalta ollut yksiselitteinen, vaikka laskentatapoja voi olla erilaisia. Laskentatavat voivat johtaa erilaisiin lopputuloksiin muun ohella sen takia, että laiturin paino ei tosiasiallisesti ole hankintayksikön laskelmassaan käyttämän arvion mukainen. Julkisissa hankinnoissa lähtökohtana on hankintayksikön oikeus määrittää hankinnan kohde ja sille asetettavat vaatimukset. Tarjoajien syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi vaatimusten on oltava kaikille tarjoajille samat. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole etukäteen ilmoittanut, miten kantavuus tulisi laskea.

Hankintayksikkö ei ole hankintapäätöksessä perustellut sitä, miksi Laakson Laiturit Oy:n tarjous on ollut kantavuuden osalta tarjouspyynnön vastainen, vaikka tarjouksessa esitettyjen tietojen mukaan tarjottu laituri on täyttänyt vaatimukset. Markkinaoikeus katsoo, että hankintapäätöstä ei ole tältä osin perusteltu hankintalain edellyttämällä tavalla, koska tarjoaja ei ole päätöksen perusteella voinut tietää, mihin laskelmiin tai tietoihin hankintayksikön arvio tarjotun laiturin kantavuudesta perustuu.

Hankintaoikaisupäätöksessä on käytetty esimerkkilaskelmaa, joka perustuu hankintayksikön tekemiin oletuksiin laiturirakenteesta ja sen painosta. Hankintayksikkö ei ole missään vaiheessa selvittänyt tarjoajalta, mihin tarjoajan esittämä kantavuustieto perustuu tai vastaako tarjottu rakenne hankintayksikön laskentamallin rakennetta.

Markkinaoikeus katsoo, että tarjoajien yhdenvertaisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi sekä hankintamenettelyssä edellytettävän avoimuuden turvaamiseksi kantavuuslaskelmamalli olisi tullut esittää tarjouspyynnössä. Vaihtoehtoisesti hankintayksikön olisi tullut varmistaa tarjoajilta, millaisen laskelman perusteella tarjoajat ovat katsoneet tarjotun laiturin täyttävän kantavuutta koskevat vaatimukset. Kun hankintayksikkö ei ole edellyttänyt tarkempia laskelmia tai selvittänyt asiaa, Laakson Laiturit Oy:n tarjousta on siinä olevien tietojen perusteella pidettävä tältä osin tarjouspyynnön mukaisena, koska yhtiö on tarjouksessaan ilmoittanut laiturin kantavuuden olevan vaaditun mukainen ja siten sitoutunut toimittamaan tarjouspyynnön mukaisen laiturin myös tältä osin.

Johtopäätös

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus toteaa, ettei Laakson Laiturit Oy:n tarjous ole ollut hankintayksikön mainitsemilla perusteilla tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikkö on siten menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti hylätessään Laakson Laiturit Oy:n tarjouksen. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Dnro 2017/334

Asian arviointi

Tarjouspyynnön kohdan "Tekniset mitat ja vaatimukset" mukaan laiturin kantavuuden tulee olla vähintään 125 kilogrammaa neliömetriä kohden. Tarjouspyynnössä ei ole ollut mitään laskukaavaa tai esimerkkiä siitä, miten kantavuus on laskettava.

Vileo Finland Oy on tarjouksessaan merkinnyt "kyllä" kyseiseen tarjouspyynnön vaatimuskohtaan. Tarjouksessa ei ole erikseen ilmoitettu, mikä tarjotun laiturin kantavuus neliömetriä kohden on.

Hankintapäätöksessä on todettu Vileo Finland Oy:n tarjouksen osalta, että "Esitetyllä teknillisellä ratkaisulla (halkaisija 500mm putki) ei saavuteta 125kg/neliö hyötykantavuutta".

Hankintayksikkö ei ole etukäteen ilmoittanut, miten kantavuus tulisi laskea. Lisäksi saadun selvityksen perusteella kantavuus voidaan laskea eri tavoin. Tämä voi johtua muun ohella siitä, että laiturin paino ei tosiasiallisesti ole ollut hankintayksikön laskelman mukainen.

Vileo Finland Oy on markkinaoikeudelle esittämässään laskelmassa todennut tarjotun laiturin kantavuuden olevan noin 120,8 kilogrammaa neliömetriä kohden eli alle tarjouspyynnössä vaaditun. Vileo Finland Oy on esittänyt, että alalla sallitaan viiden prosentin poikkeama tarjouspyynnön vaatimuksista.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön vaatimus on edellytetyn laiturin kantavuuden osalta ollut edellä todetuin tavoin yksiselitteinen, vaikka laskentatapoja voi olla erilaisia. Hankintayksikkö ei ole selvittänyt myöskään Vileo Finland Oy:ltä, mihin tarjoajan esittämä kantavuustieto perustuu tai vastaako tarjottu rakenne hankintayksikön laskentamallin rakennetta. Hankintamenettely on siten ollut vastaavalla tavalla virheellinen kuin edellä Laakson Laiturit Oy:n osalta on todettu.

Vileo Finland Oy:n tarjoama laituri ei heidän markkinaoikeudessa esittämän oman laskelmansa mukaan kuitenkaan ole täyttänyt asetettua vaatimusta, joten mahdollisilla muilla laskentatavoilla ei ole merkitystä arvioitaessa Vileo Finland Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta. Yhtiö on vedonnut toimialan käytäntöön, jonka mukaan tarjouspyynnön vaatimuksista voidaan yleisesti poiketa noin viisi prosenttia.

Julkisissa hankinnoissa lähtökohtana on hankintayksikön oikeus määrittää hankinnan kohde ja sille asetettavat vaatimukset. Tarjoajien syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi vaatimusten on oltava kaikille tarjoajille samat. Kun hankintayksikkö ei ole tarjouspyynnössään ilmoittanut laiturin kantavuuden osalta hyväksyvänsä minkäänlaista poikkeamista vaaditusta, tarjoajien on tullut varmistaa, että heidän tarjouksensa täyttävät asetetun vaatimuksen. Toimialan mahdollisella käytännöllä ei ole tässä tilanteessa merkitystä.

Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan hylätä. Vileo Finland Oy:n tarjous ei edellä todetuin tavoin ole edellä mainitun yhtiön oman laskelman perusteella tältä osin täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia. Oikein toteutetussa hankintamenettelyssä hankintayksikön olisi edellä lausutun mukaisesti tullut ennen Vileo Finland Oy:n tarjouksen hylkäämistä selvittää, onko Vileo Finland Oy:n tarjous kantavuuden osalta tarjouspyynnön mukainen vai ei. Kun tarjous ei tältä osin tosiasiallisesti ole vastannut tarjouspyynnön vaatimuksia, hankintayksikön päätös hylätä Vileo Finland Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena ei ole johtanut virheelliseen lopputulokseen.

Johtopäätös

Edellä todetuin tavoin hankintamenettelyssä on sinänsä ollut virhe. Tämä virhe ei kuitenkaan ole johtanut virheelliseen lopputulokseen, joten syytä määrätä hankintalain mukaisia seuraamuksia ei näin ollen ole ja Vileo Finland Oy:n valitus on hylättävä.

Asiassa on solmittu hankintasopimus ja hankintapäätös on jo pantu täytäntöön. Kysymyksessä on siten hyvitysmaksuasia. Vileo Finland Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, eivätkä jäljempänä todetut hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaiset hyvitysmaksun edellytykset tämän yrityksen osalta ole jo tällä perusteella täyttyneet. Asiassa ei siten ole tarpeen lausua Vileo Finlandin esittämistä, väitetystä tarjouspyynnön syrjivyydestä tai muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen (dnro 2017/328)

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä;
4) määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä;
5) määrätä hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen;
6) määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun;
7) lyhentää hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen sopimuksen sopimuskauden päättymään määräämänsä ajan kuluttua.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 12.4.2017. Hankintalain 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste on ollut halvin hinta. Laakson Laiturit Oy:n tarjous on ollut hinnaltaan halvempi kuin voittanut tarjous mutta kalliimpi kuin kaksi tarjouspyynnön vastaisena pidettyä tarjousta. Sen arvioimiseksi, olisiko Laakson Laiturit Oy:llä virheettömässä menettelyssä ollut mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu, on ensin selvitettävä, ovatko kaksi muuta halvempaa tarjousta olleet tarjouspyynnön vastaisia.

Halvimman tarjouksen tehneen Vileo Finland Oy:n tarjouksen on edellä todetuin tavoin katsottu olevan tarjouspyynnön vastainen ja hankintayksikkö on voinut hylätä kyseisen tarjouksen.

Toiseksi halvimman tarjouksen tehnyt yritys on tarjouksessaan todennut, ettei tarjous sisällä vaadittuja osastoituja ponttoneja. Tämän yrityksen tarjous on hylätty tarjouspyynnön vastaisena eikä yritys ole valittanut hankintapäätöksestä.

Edellä lausutusta seuraa se, että Laakson Laiturit Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukaisista tarjouksista edullisin. Yhtiöllä olisi siten ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä ja hyvitysmaksun määräämisen edellytykset täyttyvät.

Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on ollut yli 150.000 euroa. Voittaneen tarjoajan tarjoama hinta on ollut 158.800 euroa ja Laakson Laiturit Oy:n tarjoama hinta 139.800 euroa. Mainittuihin seikkoihin nähden ja kun otetaan huomioon hankintayksikön virheen laatu sekä Laakson Laiturit Oy:lle aiheutuneet kustannukset ja vahinko, markkinaoikeus harkitsee kohtuulliseksi hyvitysmaksun määräksi 10.000 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa dnro 2017/328 annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli Laakson Laiturit Oy joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan yhtiön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksuineen eli yhteensä 3.760 eurolla. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa dnro 2017/334 annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintamenettelyssä todettu virhe huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että myös hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen asiassa dnro 2017/334.

Markkinaoikeus määrää asiassa dnro 2017/328 Lahden kaupungin maksamaan Laakson Laiturit Oy:lle hyvitysmaksuna 10.000 euroa.

Markkinaoikeus velvoittaa asiassa dnro 2017/328 Lahden kaupungin korvaamaan Laakson Laiturit Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.760 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Lahden kaupungin oikeudenkäyntikuluvaatimukset asioissa dnro 2017/328 ja dnro 2017/334.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 30.4.2018