MAO:221/18

Helsingin kaupunki - ulkovalaistusverkon LED-valaisimet

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/721
Antopäivä: 10.4.2018

ASIAN TAUSTA

Helsingin kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 7.9.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Helsingin kaupunkiympäristön ulkovalaistusverkon LED-valaisimien hankinnasta ajalle 1.12.2017–30.6.2019.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja on 16.11.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 64 sulkenut valittajan kaksi rinnakkaista tarjousta tarjouspyynnön vastaisena tarjouskilpailusta sekä valinnut Greenled Oy:n tarjouksen koskien puitejärjestelyä ajalle 1.12.2017−30.6.2019.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 710.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Strihl Scandinavia AB on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 100.000 euroa. Vielä valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikölle tehottomuusseuraamuksen ja määrää hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan kaksi rinnakkaista tarjousta tarjouskilpailusta valaisimien muotoiluun liittyvien laatuvaatimusten perusteella.

Tarjouspyyntö on ollut mainitulta osin epäselvä. Tarjouspyynnön liitteenä on ollut asiakirja "Valaisimien muotoilun laatuvaatimukset". Asiakirjassa on lueteltuna paljon termejä koskien hankittavien valaisimien ulkonäköä, mutta siinä ei todellisuudessa ole yhtään selkeästi määriteltyä perustetta. Ulkonäkövaatimuksissa ei ole yhtään konkreettista, matemaattista tai laskennallista tapaa arvioida tarjottavan tuotteen ulkonäöllistä hyväksyttävyyttä. Tarjouspyyntö on siten jättänyt hankintayksikölle rajoittamattoman vallan arvioida tarjottujen tuotteiden ulkonäön hyväksyttävyyttä oman maun ja mieltymyksen mukaan.

Valittaja on kiinnittänyt hankintayksikön huomion tarjouspyynnön virheellisyyteen jo ennen hankintapäätöksen tekemistä. Tarjouspyynnössä asetetun vaatimuksen virheellisyyttä osoittaa jo sekin, että hankintayksikkö on tällä perusteella sulkenut tarjouskilpailusta peräti 8 saamastaan 13 tarjouksesta.

Hankintayksikkö on arvioinut vaatimusten täyttymistä sille toimitettujen mallikappaleiden perusteella. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole voinut kaupan osapuolena olla puolueeton tuotteiden arvioitsija vaatimusten mukaisuuden osalta. Tällä tavoin suoritettuna vertailu perustuu yksinomaan hankintayksikön omaan tulkintaan ja mieltymyksiin.

Hankintayksikkö on katsonut, että valittajan Hero LED-katuvalaisin ei ole täyttänyt jäähdytysrivastoon liittyneitä vaatimuksia. Hankintayksikkö on kuitenkin hyväksynyt esimerkiksi kahden muun tarjoajan valaisimet, vaikka niissäkin on ollut samantyyppinen ratkaisu jäähdytysrivaston osalta kuin Hero LED-valaisimessa.

Lisäksi yksikään hankintayksikön hyväksymistä valaisimista ei ole täyttänyt sivuprofiilin osalta tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettua vaatimusta. Kaikissa valaisimissa on hyvin suorat litteämuotoiset kattorakenteet, mikä on ollut vastoin tarjouspyyntöasiakirjoissa olleita esimerkkikuvia hyväksyttävistä sivuprofiileista.

Ulkonäön osalta asetetut vaatimukset eivät myöskään ole olleet oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen nähden. Hankintayksikkö on ilmoittanut, että suurin osa valaisimista asennetaan 10 metrin korkeuteen. Ihmisen silmä ei käytännössä pysty erottamaan ulkonäköön liittyviä yksityiskohtia 6−10 metrin asennuskorkeudessa, eikä ainakaan valaisimen yläosan yksityiskohtia. Lisäksi helppoon puhtaana pitoon liittyvälle vaatimukselle ei ole ollut perusteita, sillä esimerkiksi valittajan tarjoama Hero LED-valaisin pysyy puhtaana ilman erillistä puhdistamista pelkän sadeveden huuhtoutumisen yhteydessä.

Ulkonäköön liittyvien virheellisten vaatimusten lisäksi tarjouspyynnössä on ollut kiellettyjä teknisiä vähimmäisvaatimuksia. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan valaisin on tullut varustaa MMJ 5x 1,5 kaapelilla. MMJ-kaapeli on kuitenkin suomalainen tuotetyyppi määrätylle muoviselle PVC-eristeellä varustetulle kaapelille. Tarjouspyynnössä on siten hankintaa koskevien säännösten vastaisesti viitattu tuotetyyppiin ja alkuperään, jota edustavat vain muutamat kaapelivalmistajat Suomessa.

Vielä tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan valaisin on tullut varustaa niin sanotulla Gore-Tex-napilla, jossa on riittävä hengittävyys kosteuden poistoon valaisimesta. Tarjouspyynnössä on siten suoraan viitattu erään tarjoajan valaisimissaan käyttämään ratkaisuun kosteuden poistamisen osalta. Tarjouspyyntö on näin ollen ollut hankintaa koskevien säännösten vastainen. Valittaja on hankintamenettelyn aikana ilmoittanut hankintayksikölle, että vaikka se ei käytä kyseistä ratkaisua valittajan toimittamien valaisimien osalta ei ole Pohjoismaissa tai Pohjois-Euroopassa havaittu kosteusongelmia. Valittaja on myös antanut hankintayksikölle 10 vuoden takuun valaisimilleen.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.800 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankinnassa ei ole menetelty virheellisesti.

Valittajan tarjoukset on suljettu tarjouskilpailusta sen vuoksi, että sen tarjoamat valaisimet ole täyttäneet valaisimille tarjouspyynnössä asetettuja muotoilun laatuvaatimuksia. Helsingissä panostetaan ulkotilan kalusteiden muotoiluun ja kaupungissa on laadittu muotoilua koskevia ohjeita. Näitä muotoilun ohjeita ja Helsinki-ilmettä käytetään hyväksi lähes kaikissa kaupungin ulkotilan valaistusta ja kalustusta koskevissa hankinnoissa. On katsottu tärkeäksi, että kaupungin ulkotila noudattelee samankaltaista muotoilua. Sen vuoksi muotoilulla on merkitystä näissä hankinnoissa ja sen vuoksi kaupunki voi käyttää sitä koskevia perusteita kyseisissä hankinnoissaan.

Hankintaa koskevissa säännöksissä ei edellytetä, että hankinnan kohteen määrittely olisi toteutettava siten, että vähimmäisvaatimukset on voitava todeta laskennallisesti. Hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset on kuitenkin esitettävä riittävän täsmällisesti.

Tarjouspyynnön mukaan tarjottavista valaisinmalleista on tullut toimittaa mallikappaleet arviointia varten. Tarkoituksena on ollut arvioida valaisinmallien soveltuvuutta Helsingin kaupunkikuvaan valaisimien muotokielen perusteella. Tarjouspyynnössä on todettu, että jos tarjotut valaisimet eivät ole liitteen "Valaisimien muotoilun laatumääritykset 2017" -vaatimusten mukaisia, tarjous hylätään. Vähimmäisvaatimukset on muotoilun osalta siten ilmoitettu tarjouspyynnön liitteessä. Muotoiluun liittyviä vertailuperusteita ei ole hankinnassa käytetty. Valaisimille on asetettu neljä vaatimusta, jotka on kohdittain avattu ja havainnollistettu kuvalla. Hankinnan kohteen kuvaus on siten toteutettu riittävän täsmällisesti. Tarjoajat ovat voineet määrittää tarjouspyynnön liitteessä kuvatun perusteella hankinnan kohteen.

Valittajan Hero LED -valaisimessa on selkeästi havaittavat erillisesti muotoillut osat, eikä kokonaisuus anna yhtenäisyyttä tukevaa kuvaa. Ylimääräiset osat eivät liity kokonaisuuteen esteettisesti. Jäähdytysrivasto on selkeästi muusta muodosta erottuva osansa. Se on myös syvä, kapeahko ja sen pohjalla on nystyjä, minkä vuoksi se on hankala pitää puhtaana. Valaisimen viimeistely on myös ollut huolimattomasti toteutettu muun ohella silikonitiivisteen osalta. Siten valaisin ei ole täyttänyt kolmea ensimmäistä vaatimusta. Jokainen muotoilun vähimmäisvaatimus on ollut pakko täyttää päästäkseen osallistumaan sähköiseen huutokauppaan.

Valittajan Smart LED -valaisin on ollut yhtenäisempi kokonaisuus, mutta siitä huolimatta se on koostunut useasta osasta vaatimuksissa kielletyllä tavalla ja kiinnitysratkaisu on lisännyt ylimääräisiä osia esteettisyysvaatimuksen vastaisesti. Myös tämän valaisimen viimeistely on toteutettu huolimattomasti. Valaisin ei ole täyttänyt kolmea ensimmäistä muotoilun vähimmäisvaatimusta. Arvioinnissa olleista valaisimista juuri valittajan valaisimet olivat selkeimmin hylättäviä.

Valituksessa viitattujen kahden muun toimittajan valaisimien jäähdytysrivasto on ollut hyvin matala ja ripojen välit ovat olleet leveät ja helposti puhtaanapidettävät. Ne ovat myöskin sulautuneet valaisimen muuhun muotoiluun hyvin. Sen vuoksi edellä mainitut valaisimet on hyväksytty, toisin kuin valittajan valaisimet.

Valaisinten vaatimustenmukaisuus muotoiluvaatimusten osalta on arvioitu mallikappaleista, jotka tarjoajat toimittivat tarjousajan kuluessa hankintayksikölle. Nyt kyseessä olevaa hankintaa edeltävä hankinta jouduttiin keskeyttämään, koska siinä oli määritelty muotoilun vaatimukset arvioitavaksi tarjoajien toimittamien kuvien perusteella. Kuvat olivat siinä määrin eritasoisia, ettei arviointia voinut toteuttaa tasapuolisesti niiden perusteella. Kuvien perusteella ei voinut riittävästi todeta valaisimien vaatimustenmukaisuutta, joten hankinta on keskeytetty 24.8.2017. Hankintayksikkö on varmistanut tarjoajien tasapuolisen kohtelun pyytämällä mallikappaleet arvioitavista valaisimista. Valaisimien muotoilua koskevien vaatimusten täyttyminen on arvioitu pelkästään mallikappaleiden perusteella, eikä sitä ole voinut tasapuolisesti suorittaa tuotekorttien perusteella.

Valaisimet on arvioitu numeroituina siten, ettei valaisimeen ole yhdistetty tarjoajan nimeä. Arvioinnin jälkeen numerot ja arviot on yhdistetty oikeisiin tarjouksiin. Arvioijat ovat olleet muotoilun ja Helsinki-ilmeen asiantuntijoita. Tämän lisäksi kolmesta arvioijasta kaksi ovat olleet sillä tavalla ulkopuolisia, ettei heillä ole käsitystä ulkovalaisinmarkkinoiden markkinatilanteesta tai toimittajista. Arvioijat eivät ole tienneet esimerkiksi sitä, mitkä valaisimet ovat suomalaisten tarjoajien tuotteita.

Kun hankintayksikkö asettaa hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimuksia, on sillä velvollisuus myös hylätä vähimmäisvaatimukset täyttämättömät tarjoukset. Siten on luonnollista, että hankintayksikkö myös arvioi tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden ja vähimmäisvaatimusten täyttymisen. Tämä tehtävä kuuluu hankintayksikölle, joskin ulkopuolisia arvioijia on mahdollista käyttää apuna. Siten on ollut hankintayksikön velvollisuutena tarkastaa, täyttävätkö tarjotut valaisimet niille asetetut vähimmäisvaatimukset.

Tarjouspyynnössä on asetettu vähimmäisvaatimukseksi kaapeleille MMJ 5 x 1,5 kaapeli. Merkintä määrittelee kaapelin ominaisuuksia, mutta ei ole tuotemerkki. MMJ 5 x 1,5 -kaapelilla tarkoitetaan muovivaippaista muovieristeistä asennuskaapelia, jossa on 5 kappaletta 1,5 mm2 johdinta. MMJ-kaapelia on saatavilla useilta eri valmistajilta ja jokainen tarjoaja on voinut halutessaan käyttää kyseistä kaapelia. Vaikka MMJ-kaapelia ei löytyisikään Suomen ulkopuolelta, kyse ei ole syrjivästä vaatimuksesta. Vastaavaa kaapelia on mahdollisuus valmistaa myös Suomen ulkopuolella. Siten kaapelia koskeva vähimmäisvaatimus ei ole hankintalain vastaisesti asettanut tarjoajia eriarvoiseen asemaan. Yhtään tarjousta ei ole hylätty tämän vaatimuksen perusteella. Hankintayksikkö on halunnut käyttää nimenomaan yksisäikeistä MMJ kaapelia hankinnassa, koska siihen pystyy monisäikeisen MPK-kaapelin sijaan liittämään pikaliittimen, mikä tekee valaisimien asentamisesta helpompaa ja mahdollisesti edullisempaa. Hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti. Kaapelia koskeva vaatimus on täyttänyt tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun sekä suhteellisuuden vaatimukset, joten hankintayksikkö on voinut asettaa hankittavan valaisimen kaapelille kyseisen vaatimuksen.

Tarjouspyynnössä on vielä asetettu vähimmäisvaatimukseksi, että valaisin "tulee varustaa ns. Gore-Tex-napilla tai vastaavalla ratkaisulla, jossa on riittävä hengittävyys kosteuden poistoon valaisimesta." Hankintayksiköllä on ollut oikeus asettaa kyseinen vaatimus ja jokaisen tarjoajan on ollut mahdollista täyttää vaatimus. Vaatimus ei ole ollut syrjivä ja siinä on annettu mahdollisuus toteuttaa valaisin myös muulla teknisellä ratkaisulla. Sähköiseen huutokauppaan on hyväksytty 5 tarjoajaa, mikä osaltaan osoittaa, ettei yhtä toimittajaa ole suosittu tarjouspyynnön vaatimuksella. Yhtään tarjousta ei ole hylätty tämän vaatimuksen perusteella.

Kuultavan lausunto

Greenled Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.090 eurolla viivästyskorkoineen.

Greenled Oy on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti. Hankintayksiköllä on ollut oikeus tehdä valaisimien hankinta itse laatimiensa muotoilua koskevien vaatimusten mukaisesti. Laatuvaatimukset on ilmoitettu selvästi jo tarjouspyynnössä. Valittajan tarjoamat valaisimet ovat yksiselitteisesti olleet näiden laatuvaatimusten vastaisia. Myöskään kaapelia taikka niin sanottua Gore Tex-nappia koskevat vaatimukset eivät ole olleet syrjiviä.

Vastaselitys

Strihl Scandinavia AB on antamassaan vastaselityksessä muun ohella esittänyt, että Greenled Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta tulee joka tapauksessa hylätä sen vuoksi, että Greenled Oy ei ole valittajan vastapuoli tässä asiassa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 71 §:n 1 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät sekä niihin mahdollisesti sisältyvät tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä, neuvottelukutsussa tai näiden liitteissä ja niissä on vahvistettava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat ominaisuudet. Määritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun, eivätkä ne saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa. Kun hankinnan kohde on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden käyttöön, on asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta hankinnan kohde määriteltävä siten, että otetaan huomioon esteettömyys vammaisille käyttäjille sekä kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu. Hankinnan kohde on määriteltävä viittaamalla muualla lainsäädännössä tai Euroopan unionin säädöksellä pakollisiksi säädettyihin esteettömyysvaatimuksiin.

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan hankinnan kohdetta kuvaavat määritelmät on laadittava sellaisten suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten vaatimusten perusteella, jotka ovat riittävän täsmällisiä, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään hankinnan kohteen ja hankintayksiköt pystyvät tekemään hankintasopimuksen.

Pykälän 3 momentin mukaan hankinnan kohdetta kuvaavassa määritelmässä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita, eikä siinä myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään, joka on ominainen tietyn tarjoajan tavaroille, palveluille tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita; tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin; viittaukseen on tällöin liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Pykälää koskevissa lain esitöissä (HE 108/2016 vp s. 167) on todettu, että hankinnan tekninen määrittely teknisin eritelmin on vain osa hankintakokonaisuuden kuvausta, ja esimerkiksi palveluhankinnoissa ei välttämättä voida kuvata hankinnan kohdetta vain teknisin termein; tämän vuoksi hankintadirektiivin 42 artiklassa ja liitteen VII 1 kohdassa sekä ehdotetun 4 §:n 23 kohdassa tarkoitetut tekniset eritelmät esitettäisiin vain yhtenä mahdollisena osana lainkohdassa mainitun hankinnan kohteen kuvaamista.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö

Hankinnassa on ollut kyse Helsingin kaupunkiympäristön ulkovalaistusverkon led-valaisimien hankinnasta. Tarjouspyynnön mukaan tarkoituksena on ollut hankkia LED-valaisimia pääasiallisesti tontti- ja puistokäytäville arviolta 5.700 kappaletta. Hankittavien valaisimien asennuskorkeudeksi on ilmoitettu pääasiassa 4−10 metriä, joista suurin osa 10 metrin korkeuteen.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouspyynnön muut ehdot" on muun ohella mainittu, että tarjottavista valaisimista on toimitettava mallikappaleet arviointia varten ja että valaisinmallien soveltuvuutta Helsingin kaupunkikuvaan arvioidaan valaisimien muotokielen perusteella. Lisäksi siinä on mainittu, että jos tarjotut valaisimet eivät ole liitteen "Valaisimien muotoilun laatuvaatimukset 2017" vaatimusten mukaisia, tarjous hylätään.

Kyseissä tarjouspyynnön liitteessä on esitetty "valaisimien muotoilunperiaatteet ja niiden suositeltavat ja vältettävät käyttötapasuositukset."

Ensimmäinen vaatimuskohta on ollut "Linjakas, yhtenäinen ja hillitty" ja siinä on edellytetty, että

"Kaupunkitilan elementit muodostavat yhtenäisen, tunnistettavan kokonaisuuden. Muotokieli on funktionaalinen eli toimiva ja tarkoituksenmukainen.Vähistä elementeistä koostuva, selkeälinjainen, harmoninen, linjakas ja eleetön kokonaisuus, jota valitut rakenneratkaisut tukevat. Ylimääräisiä kokonaismuotoa häiritseviä rakenneosia, ulokkeita, muotoja tai koloja ei ole. Koristeellisia muotoja käytetään vain historiallisilla alueilla."

Lisäksi siinä on esimerkkikuvien yhteydessä edellytetty:

"HYVÄKSYTTÄVÄ on kulmistaan pyöristetty joko mahdollisimman matala tai geometriseen perusmuotoon pohjautuva yksikappaleisuutta tavoitteleva linjakas muoto."
"KIELLETTYJÄ muotoja ovat teräväreunainen suorakaide, voimakkaasti pyöristetty muoto tai useasta eri muotoisesta osasta koottu kokonaisuus."

Toisessa vaatimuskohdassa (vakuuttava) on edellytetty että:

"Rakenneratkaisut ja materiaalit ovat vakuuttavia ja käyttötarkoituksessaan kestäviä. Ylimääräisiä kokonaismuotoa häiritseviä osia ja liitoksia ei ole. Valaisimen liittyminen varteen on huolellisesti toteutettu ja asennus helppoa."

Lisäksi siinä on esimerkkikuvien yhteydessä edellytetty:

"HYVÄKSYTTÄVÄ rakenneosat on muotoiltu valaisimen muotoihin sopiviksi ja kestävästi.
Varren kiinnityskappale on joko integroitu valaisimen sisään huomaamattomasti tai noudattelee valaisimen muotokieltä, Kestävyyteen ja asennustavan helppouteen on kiinnitetty huomiota."

"KIELLETTY on useasta liitoksesta koostuva, haasteellisesti asennettava tai käyttötarkoituksessaan heikko ratkaisu. Kiinnitysratkaisu varteen lisää ylimääräisiä osia tai muotoja, jotka eivät liity esteettisesti kokonaisuuteen."

Kolmannessa vaatimuskohdassa (viimeistelty) on edellytetty, että

"Viimeistellyn ilmeen luovat mm. huolellinen toteutus ja detaljointi, laadukkaat materiaalivalinnat sekä rakenneosien, detaljien ja materiaalien huolellinen liittyminen toisiinsa."

Lisäksi siinä on esimerkkikuvien yhteydessä edellytetty:

"HYVÄKSYTTÄVÄ viimeistely on toteutettu huolellisesti, linjakkaasti ja yksinkertaisesti valaisimen muotoja mukaillen. Detaljit, saumat, liitokset ja kiinnityskohdat ovat sulavalinjaisesti ja viimeistellysti toteutettu.

Jäähdytysrivasto on ensisijaisesti integroitu valaisimen ulkokuoren sisäpuolelle tai se on toteutettu valaisimen muotoa mukaillen ja ripojen välit ovat helposti puhtaana pidettäviä.

Valaisin on helposti huollettava ja puhtaana pidettävä."

"KIELLETTY viimeistely on toteutettu huolimattomasti tai epäesteettisesti. Detaljit, saumat, liitokset ja kiinnityskohdat ovat epäsiistejä tai epäesteettisiä. Valaisimessa on ylimääräisiä ulokkeita, saumoja, likaa kerääviä koloja tai osia tai jäähdytysrivasto ei tue valaisimen muotoa tai on vaikeasti puhtaana pidettävä."

Tarjouspyynnössä on otsikon "Hankinnan kohteet kriteerit" alakohdassa "Yleiset kriteerit/tiedot" valaisimien kaapelin osalta ilmoitettu, että käytetään MMJ 5x1,5 kaapelia. Lisäksi samassa kohdassa on ilmoitettu, että valaisin tulee varustaa niin sanotulla Gore-Tex-napilla tai vastaavalla ratkaisulla, jossa on riittävä hengittävyys kosteuden poistoon valaisimesta.

Hankintapäätös

Hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjoaman Strihl Smart LED

-valaisimen tarjouskilpailusta seuraavalla perusteella:

Useasta eri muotoisesta osasta koostuva kokonaisuus. Kiinnitysratkaisu lisää varteen ylimääräisiä osia, jotka eivät liity esteettisesti kokonaisuuteen. Jäähdytysrivasto ei tue valaisimien muotoa ja on vaikeasti puhtaanapidettävä. Viimeistely toteutettu huolimattomasti.

Hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjoaman Strihl Hero -valaisimen tarjouskilpailusta seuraavilla perusteilla:

Useasta eri muotoisesta osasta koostuva kokonaisuus. Kiinnitysratkaisu lisää varteen ylimääräisiä osia, jotka eivät liity esteettisesti kokonaisuuteen. Viimeistely toteutettu huolimattomasti.

Hankintayksikkö on saamastaan 13 tarjouksesta sulkenut muotoiluun liittyvien vähimmäisvaatimusten täyttymättömyyden perusteella valittajan tarjousten lisäksi kuusi muuta tarjousta. Sähköistä huutokauppaa koskeva kutsu on lähetetty viidelle tarjoajalle, joiden tarjousten on katsottu täyttäneen asetetut vähimmäisvaatimukset.

Hankintayksikkö on kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella valinnut Greenled Oy:n tarjouksen ja valinnut sen ainoaksi puitesopimustoimittajaksi.

Arviointi

Hankinnassa on ollut kyse Helsingin kaupunkiympäristön ulkovalaistusverkon led-valaisimien hankinnasta.

Hankintayksikkö on sulkenut valittajan molemmat rinnakkaiset tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sillä perusteella, että valittajan tarjoamat valaisimet eivät ole täyttäneet hankintayksikön valaisimien ulkonäön osalta asettamia vaatimuksia.

Valittaja on esittänyt, ettei sen tarjouksia olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Valittajan mukaan tarjouspyyntö on ollut epäselvä eikä tarjouspyyntö ole siten mahdollistanut yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten antamista. Valittajan mukaan hankintayksikkö ei ole myöskään ollut kaupan yhtenä osapuolena puolueeton taho arvioimaan asetettujen vaatimusten täyttymistä. Lisäksi muotoilun osalta asetetut vaatimukset eivät valittajan mukaan ole olleet oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen nähden. Vielä valittajan mukaan vaatimuksia on sovellettu epätasapuolisesti ja syrjivästi eri tarjoajien tarjoamien valaisimien osalta.

Valittajan esittämän johdosta asiassa on ensin arvioitava, onko hankintayksikkö tarjouspyyntöä laatiessaan ja siinä esitettyjä vaatimuksia asettaessaan menetellyt hankintasäännösten mukaisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeidensa mukaisesti ja että sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankinnan kohteen osalta asetettavat vaatimusten on kuitenkin oltava oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen nähden. Hankintayksikön on lisäksi otettava huomioon hankintalain vaatimukset tarjouspyynnön selvyydestä sekä tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta.

Tarjouspyynnöstä on ilmennyt, että hankittavien valaisimien on tullut olla Helsingin kaupunkitilaan soveltuvia. Tarjouspyynnön liitteessä "Valaisimien muotoilun laatuvaatimukset 2017" on esitetty se, millaisin kriteerein soveltuvuutta arvioidaan. Kriteerit ovat liittyneet valaisimien ulkonäköön, varteen liitettävyyteen, puhtaanapidon helppouteen sekä viimeistelyyn ja muotoilun laadukkuuteen yleensä. Näillä on ollut keskeistä merkitystä arvioitaessa valaisimien soveltuvuutta Helsingin kaupunkitilaan. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on toiminut hankinnan luonne, käyttötarkoitus ja laajuus huomioon ottaen valaisimien muotoiluun liittyvät vaatimukset asettaessaan suhteellisuusperiaatteen edellyttämällä tavalla.

Kuten edeltä käy ilmi, hankintalain esitöiden mukaan hankinnan kohteen kuvausta ei ole aina mahdollista tehdä pelkästään teknisin termein. Markkinaoikeus toteaa, että ulkonäköön ja viimeistelyn laadukkuuteen sekä puhtaanapidon helppouteen liittyvät seikat ovat tyypillisesti sellaisia, joita ei pääsääntöisesti voida kuvata matemaattisen tai teknisen määrittelyn perusteella. Tarjouspyynnön edellä mainitussa liitteessä on kuitenkin varsin yksityiskohtaisesti ilmoitettu se, mitkä seikat tulevat nyt kysymyksessä olevien vaatimusten osalta arvioitaviksi. Liite on sanallisten osuuksien lisäksi sisältänyt myös kuvallisia osuuksia. Arviointi on ilmoitettu tapahtuvaksi tarjoajien toimittamien mallivalaisimien perusteella. Mainittu huomioon ottaen tarjouspyynnön on katsottava olleen niin selvä, että sen perusteella on voitu antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjottujen valaisimien muotoilun arvioinnin osalta on laadittu 17.10.2017 päivätty arviointipöytäkirja, jonka mukaan arvioinnin on suorittanut kolme henkilöä. Hankintayksikön ilmoituksen mukaan valaisimet on arvioitu numeroituina siten, ettei valaisimeen ole yhdistetty tarjoajan nimeä. Arvioijat ovat olleet muotoilun ja Helsinki-ilmeen asiantuntijoita. Lausuttuun nähden hankintayksikön ei ole katsottava menetelleen virheellisesti siinä, että se on arvioinut itse asettamiensa vähimmäisvaatimusten täyttymistä.

Valittaja on esittänyt, että menetellessään tasapuolisesti ja syrjimättömästi hankintayksikön olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta myös kaksi muuta tarjousta jäähdytysrivaston muotoiluun liittyvistä seikoista johtuen. Vielä valittaja on esittänyt, että mikään hyväksytyistä tarjouksista ei ole vastannut esimerkkikuvissa edellytettyä valaisimen kattorakenteiden muotoa.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen sekä yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden edellyttävän tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia. Hankintayksikön tulee siten hylätä sellaiset tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjouksen hylkäämistä tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset tulee pääsääntöisesti hylätä.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikön hyväksymät valaisimet eivät ole olleet valittajan esittämien yksityiskohtien osalta siinä määrin samankaltaisia valittajan tarjoamien tuotteiden kanssa, että hankintayksikön olisi katsottava menetelleen tarjoajia kohtaan epätasapuolisesti tai syrjivästi. Edelleen markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintayksikön hyväksymät valaisimet eivät ole olleet kattorakenteen muodon osalta sellaisia, että hankintayksiköllä ei olisi ollut harkintavaltansa rajoissa perustetta katsoa niiden täyttävän tältä osin asetetut vaatimukset.

Vielä markkinaoikeus toteaa, että yhtään tarjousta ei ole suljettu tarjouskilpailusta valaisimen kaapeliin tai valaisimen kosteudenpoistoon liittyvien vaatimusten perusteella. Hankintayksikön ei näin ollen ole katsottava menetelleen näiltä osin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Markkinaoikeus toteaa, että kuultavaa Greenled Oy:tä on pidettävä edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuna asianosaisena, jolla on oikeus muiden edellytysten täyttyessä saada korvaus oikeudenkäyntikuluistaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Strihl Scandinavia AB:n korvaamaan Helsingin kaupungin oikeudenkäyntikulut 3.800 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Strihl Scandinavia AB:n korvaamaan Greenled Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.090 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 16.4.2018