MAO:216/18

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - mökkien lämmitysjärjestelmät

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2017/693
Antopäivä: 5.4.2018

ASIAN TAUSTA

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 19.9.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Pättiniemen leirikeskuksen mökkien (majoitusryhmä A) lämmitysjärjestelmän hankinnasta.

Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän kiinteistöpalvelujen kiinteistöpäällikkö on 12.10.2017 tekemällään päätöksellä (§ 52) valinnut Tec Heat Ab Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan jäänyt alle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 25 §:ssä säädetyn kynnysarvon.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

VT-Energia Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla sekä oikeudenkäyntimaksun.

Perusteet

Hankintayksikkö on valinnut urakoitsijaksi toiseksi halvimman tarjouksen jättäneen tarjoajan. Voittaneen tarjoajan tarjousta on korjattu tarjousten avaamisen jälkeen. Menettely on ollut hankintasäännösten vastaista.

Tarjouksen korjaaminen on käynyt ilmi hankintayksikön laatimasta päätöspöytäkirjasta, jossa on todettu tarjousaikana jätetyn vain kaksi hyväksyttävää tarjousta. Tarjousten vertailutaulukkoon on kuitenkin lisätty voittaneelta tarjoajalta toinenkin tarjous, joka on saatu näyttämään halvimmalta muokkaamalla 10 vuoden aikaista sähkönkulutusta pienemmäksi.

Vastine

Vaatimukset

Tampereen evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 500 eurolla.

Perusteet

Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituspalvelussa, vaikka kyseessä on ollut kansallisen kynnysarvon alle jäävä rakennusurakka. Hankintapäätöksessä on ollut virheellisesti valitusosoitus markkinaoikeuteen. Kansallisen kynnysarvon alle jäävä hankinta ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Hankintayksikkö on saanut määräpäivään mennessä kaksi hyväksyttävää tarjousta. Tarjousten vertailussa on otettu huomioon urakkaohjelmassa esitetyt vaatimukset. Voittanut tarjoaja on jättänyt vertailuhinnaltaan edullisimman tarjouksen. Laskennallinen arvonlisäverollinen vertailuhinta on ollut 16.650 euroa mökkiä kohden. Viiden mökin lämpöjärjestelmän kokonaisarvo kiinteään arvonlisäverolliseen hintaan on ollut yhteensä 66.900 euroa.

Voittanut tarjoaja ei ole korjannut alkuperäistä tarjoustaan. Hankintapäätöksen liitteenä olleessa vertailutaulukossa rivillä "Techeat, korjattu kulutus" on otettu huomioon voittaneen tarjoajan tarjouksen liitteenä olleesta energialaskelmasta ilmennyt tieto siitä, että käyttöveden sähkönkulutuksen osuus on otettu mukaan tarjouksessa annetussa muodossa. Toisin sanoen varsinainen tarjous on laadittu siten, että se on sisältänyt myös käyttöveden sähkön osuuden. Tämä on haluttu esittää vertailulaskelmassa avoimesti, ja siksi vertailulaskelmassa on ollut ylimääräinen rivi. Hankintayksikkö on itse vertailussa täsmentänyt tietoja tarjouksen liitteenä olleen energialaskelman perusteella.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 154 §:n 1 momentista seuraa, että markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu tutkia, onko hankinnassa menetelty hankintalain tai pykälässä mainittujen muiden säännösten tai oikeusohjeiden vastaisesti.

Markkinaoikeuden toimivallan edellytyksenä on siten se, että markkinaoikeudelle tehdyssä valituksessa esitetyt vaatimukset koskevat hankintalain soveltamisalaan kuuluvaa hankintaa.

Hankinnan kohteena on ollut Pättiniemen leirikeskuksen mökkien (majoitusryhmä A) lämmitysjärjestelmäurakka. Hankintayksikkö on julkaissut hankinnasta kansallisen hankintailmoituksen, jossa hankinnan pääkohteeksi on ilmoitettu "Rakennustyöt" ja CPV-koodiksi 45000000-7. Hankintayksikön mukaan hankintailmoitus on julkaistu Hilma-ilmoituspalvelussa, vaikka kyseessä on ollut hankintalaissa säädetyn kansallisen kynnysarvon alle jäävä rakennusurakka.

Hankintalain 4 §:n 2 kohdan mukaan rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on liitteessä B tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä; rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan myös rakennusurakan tyyppiin tai suunnitteluun ratkaisevaa vaikutusvaltaa käyttävän hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä tahansa tavalla; rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai vesirakennustöiden muodostama taloudellinen tai tekninen kokonaisuus.

Hankintayksikkö on pyytänyt 18.9.2017 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia Pättiniemen leirikeskuksen mökkien päälämmitysjärjestelmän toimittamisesta. Tarjouspyynnön mukaan urakkaan sisältyvät lämmitysjärjestelmän mitoitussuunnittelu, laitteiston toimitus ja asennus, lattialämmitysputkitus (suunnitteluineen ja kytkentöineen) täysin valmiiksi ja käyttökuntoon saatettuna. Hankinnan kohteesta saadun selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankinnassa on ollut kysymys hankintalain 4 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta rakennusurakasta.

Hankintalain 25 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on 150.000 euroa rakennusurakoissa. Pykälän 2 momentin mukaan hankintalakia ei sovelleta hankintasopimuksiin tai käyttöoikeussopimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot.

Hankintalain 27 §:n 1 momentin mukaan hankinnan ennakoitua arvoa laskettaessa perusteena on käytettävä suurinta maksettavaa kokonaiskorvausta ilman arvonlisäveroa. Arvioinnin on perustuttava ilmoittamisajankohdan tai muun hankintamenettelyn alkamisajankohdan arvoon. Arvoa laskettaessa on otettava huomioon myös hankinnan mahdolliset vaihtoehtoiset toteuttamistavat ja hankintasopimukseen sisältyvät optio- ja pidennysehdot sekä ehdokkaille tai tarjoajille maksettavat palkkiot tai maksut. Pykälän 2 momentin mukaan rakennusurakan ennakoitua arvoa laskettaessa on otettava huomioon urakan arvo sekä sellaisten urakan toteuttamisessa tarpeellisten tavaroiden ennakoitu kokonaisarvo, jotka hankintayksikkö antaa urakoitsijan käyttöön, jos ne ovat välttämättömiä rakennusurakan toteuttamiseksi.

Hankintayksikkö on saanut tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä kaksi tarjousta, joiden arvonlisäverottomat urakkahinnat ovat olleet 53.951 euroa ja 58.750 euroa sisältäen option. Hankinnan ennakoidun arvonlisäverottoman kokonaisarvon hankintailmoituksen julkaisuhetkellä voidaan tämän vuoksi katsoa olleen alle 150.000 euroa. Kysymyksessä olevan hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo ei siten ole ylittänyt hankintalain 25 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaista rakennusurakoiden kansallista kynnysarvoa. Hankintaan ei näin ollen sovelleta hankintalakia, ja valitus on jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankintayksikkö on liittänyt valituksen kohteena olevaan hankintapäätökseen valitusosoituksen asian saattamiseksi markkinaoikeuteen. Markkinaoikeudessa hankintayksikkö on kuitenkin esittänyt, että valituksen tutkiminen ei kuulu markkinaoikeuden toimivaltaan.

Edellä esitetty huomioon ottaen olisi asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta kohtuutonta, mikäli valittaja toimittuaan hankintapäätökseen liitetyn virheellisen muutoksenhakuohjeen mukaisesti joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa markkinaoikeudessa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Vastaavasti hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta.

Markkinaoikeus velvoittaa Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän korvaamaan VT-Energia Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Riikka Innanen ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 12.4.2018