MAO:209/18

Helsingin kaupunki - esitystekniikan laitteita ja niihin liittyvät palvelut

julkinen hankinta - puitejärjestely - käsittelylupa

Diaarinumero: 2017/739
Antopäivä: 4.4.2018

ASIAN TAUSTA JA KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Helsingin kaupunki on 20.10.2015 julkaistulla hankintailmoituksella ja 6.11.2015 päivätyllä korjausilmoituksella ilmoittanut avoimella menettelyllä toteutettavasta esitystekniikan laitteita ja niihin liittyviä palveluita koskevasta puitejärjestelystä 24 kuukauden ajaksi.

Tarjouspyynnön mukaan puitejärjestely on koskenut muun muassa projektoreita, dokumenttikameroita, interaktiivisia kosketusnäyttöjä, interaktiivisia tauluja, kaiuttimia, ohjauslaitteita, kaapeleita ja valkokankaita sekä asennuspalveluita. Tarjouspyynnön mukaan puitejärjestelyyn on valittu 4 toimittajaa. Tarjouspyynnössä on edelleen todettu, että puitejärjestelyssä enintään 5.000 euron hankinnat tehdään tarkoituksenmukaisimmalta toimittajalta toimittajille lähetettävien hintatiedustelujen tai toimittajien hinnastojen perusteella ja että yli 5.000 euron hankinnat minikilpailutetaan valittujen toimittajien kesken.

Helsingin kaupungin hankintakeskuksen hankintajohtaja on 14.12.2015 tekemällään hankintapäätöksellä 61 § valinnut puitejärjestelyyn Sähkötaso Esitystekniikka Oy:n, Turun Tietokeskus Oy:n, Lyreco Finland Oy:n ja Oy Mikrolog Ltd:n.

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on pyytänyt puitejärjestelyyn valituilta toimittajilta esitystekniikkaa koskevia tarjouksia pääkaupunkiseudun kouluihin.

Helsingin kaupunki on saanut tarjoukset Turun Tietokeskus Oy:ltä, Lyreco Finland Oy:ltä ja Oy Mikrolog Ltd:ltä.

Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta on 21.11.2017 tehdyllä hankintapäätöksellä § 112 päättänyt hankkia esitystekniikkaa päätöksen liitteenä olleen hintavertailun mukaisesti enintään 588.245 eurolla Oy Mikrolog Ltd:ltä. Päätöksessä on edelleen todettu, että Lyreco Finland Oy:n tarjous ei ole ollut tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen tuotteen numero 2 (lähiprojisointitykki) osalta, koska Lyreco Finland Oy:n tarjoama tuote ei ole ollut lähiprojisointitykki eikä siinä ole ollut vaadittua kiinnitysmekanismia.

Lyreco Finland Oy on markkinaoikeudelle 7.12.2017 toimittamassaan valituksessa ja sen 14.3.2018 päivätyssä täydennyksessä pyytänyt, että markkinaoikeus myöntää sille käsittelyluvan valittaa muutoksenhaun kohteena olevasta hankintapäätöksestä. Yhtiö on esittänyt muun ohella, että sen tarjoama tuote on ollut lähiprojisointitykki ja siinä on ollut tarjouspyynnössä esitetty kiinnitysmekanismi. Yhtiön mukaan asian käsittelylle markkinaoikeudessa on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy, koska Lyreco Finland Oy:n tarjous on virheellisin perustein suljettu tarjouskilpailusta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Käsillä olevassa asiassa muutoksenhakemuksen kohteena on hankintapäätös, joka perustuu puitejärjestelyyn.

Asiaan sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007; hankintalaki) 31 ja 32 §:ssä säädetään puitejärjestelystä ja puitejärjestelyyn perustuvista hankinnoista.

Hankintalain 86 §:n 3 momentissa puolestaan säädetään, että mainitun lain 32 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.

Edellä esitetty huomioon ottaen Lyreco Finland Oy ei saa hakea muutoksenhaun kohteena olevaan hankintapäätökseen muutosta valittamalla, ellei markkinaoikeus myönnä asiassa hankintalain 86 §:n 3 momentissa tarkoitettua käsittelylupaa.

Hankintalain 86 §:n 3 momentin mukaan käsittelylupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää (1 kohta) tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy (2 kohta).

Edellä selostettuja säännöksiä koskevista esitöistä (HE 190/2009 vp s. 92 ja PeVL 25/2009 vp s. 3) ilmenee, että käsittelyluvan myöntämiselle on säännöksessä tarkoitettu painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy, jos hankintaa ei ole toteutettu oikein puitejärjestelyyn perustuvana. Hallituksen esityksestä (HE 190/2009 vp s. 60) ilmenee lisäksi, että käsittelylupaa harkittaessa asian arvioinnin on tarkoitettu perustuvan lähtökohtaisesti käsittelylupahakemuksessa ja siihen liittyvässä valituksessa esitettyihin seikkoihin ja lisäksi hankintayksiköltä saatuihin asiakirjoihin. Jos hankintapäätöksen oikeellisuutta suhteessa hankintalaissa säädettyihin edellytyksiin ei ole perusteltua epäillä käsittelylupahakemuksessa ja siihen liittyvässä valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella, asiassa ei ole tarpeen ryhtyä kirjallisella menettelyllä selvittämään asiaa enempää.

Markkinaoikeus on tutkinut käsittelyluvan myöntämisen edellytykset. Lyreco Finland Oy:n valituksessaan ja sen täydennyksessä esittämien seikkojen ja hankintaa koskevien asiakirjojen perusteella asiassa ei ole ilmennyt hankintalain 86 §:n 3 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettua perustetta myöntää käsittelylupa. Sen vuoksi Lyreco Finland Oy:n hakemus käsittelyluvan myöntämiseksi on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus ei myönnä käsittelylupaa Lyreco Finland Oy:lle.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 103 §:n 3 momentin mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Pertti Lenkkeri.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 11.4.2018