MAO:205/18

Hyvinkään kaupunki - Kenttäkadun päiväkodin kalusteet

julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu - hankintalaki 2017

Diaarinumero: 2017/335
Antopäivä: 3.4.2018

ASIAN TAUSTA

Hyvinkään kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) hankintapalvelut on ilmoittanut 7.2.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kenttäkadun päiväkodin kalustehankinnasta.

Hyvinkään kaupungin sivistystoimenjohtaja on 11.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 10 valinnut Lekolar-Printel Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 120.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 22.5.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Tevella Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen. Toissijaisesti valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 12.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla.

Perusteet

Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Voittanut tarjoaja ei ole tarjouksessaan tarjonnut päiväkodin kotialueen ryhmähuoneisiin tarjouspyyntöasiakirjoissa pakollisiksi määriteltyjä sohvia.

Hankintayksikkö on vastannut sille tarjouspyynnöstä esitettyihin sohvien lukumäärää koskeviin kysymyksiin, että palasohva kotialueen ryhmähuoneeseen leikkimistä varten sekä kaksi vuodesohvaa kotialueen lepo- ja leikkitilaan ovat olleet pakollisia.

Valittajan ja voittaneen tarjoajan tarjoukset eivät ole olleet vertailukelpoisia. Valittajan tarjous on ollut ainoa tarjouspyynnön mukainen tarjous.

Vastine

Vaatimukset

Hyvinkään kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Voittanut tarjoaja on voinut jättää tarjoamatta sohvan päiväkodin kotialueen ryhmähuoneeseen, koska se on ollut perusteltua tilojen toiminnallisuuteen liittyvillä seikoilla. Lisäksi voittanut tarjoaja on ottanut huomioon tarjouspyynnön liitteen 2 mukaiset pakolliset vaatimukset toiminnallisuuden näkökulmasta.

Hankintayksikkö on vastannut sille tarjouspyynnöstä esitettyihin kysymyksiin, että hankintayksikkö on hyväksynyt sen, että tarjoaja esittää tarjoamiensa kalusteiden ja ehdotuksensa mukaista kokonaisuutta niin, että tarjoaja ottaa huomioon myös tarjouspyynnön liitteessä 1 korostetut tilojen toiminnallisuuteen liittyvät seikat.

Hankintayksikkö on vertaillut tarjoukset tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt, että hankintayksikön lisätietokysymykseen antama vastaus on antanut mahdollisuuden voittaneen tarjoajan tarjoamaan ratkaisuun ja että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen.

Mikäli mainitun vastauksen katsotaan olleen kuitenkin tulkinnanvarainen, tällä on katsottava olleen vaikutusta tarjousten keskinäiseen vertailukelpoisuuteen. Valittajalla ei näin ollen voida katsoa olleen todellista mahdollisuutta voittaa tarjouskilpailua virheettömässä menettelyssä, eivätkä hyvitysmaksun määräämisen edellytykset siten täyty.

Joka tapauksessa hyvitysmaksuna tulisi määrätä korkeintaan 4–6 prosenttia hankinnan arvosta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain kansallisia menettelyjä koskevan 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta.

Asian arviointi

Asiassa on kyse Hyvinkään kaupungin Kenttäkadun päiväkodin kalustehankinnasta.

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena sen johdosta, että voittaneen tarjoajan tarjoukseen ei ole sisältynyt tarjouspyyntöasiakirjoissa pakolliseksi tuotteeksi määriteltyä sohvaa päiväkodin kotialueen ryhmähuoneeseen.

Hankintayksikkö on puolestaan esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Hankintayksikön esittämän mukaan valittajan viittaaman sohvan on voinut jättää tarjoamatta päiväkodin kotialueen ryhmähuoneeseen, sillä tämä on ollut perusteltua tilojen toiminnallisuuteen liittyvillä seikoilla.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kuvaus" on ilmoitettu muun ohella seuraavaa:

"Tämän tarjouspyynnön liitteenä 2 on kuvaus päiväkodin tilojen toiminnasta sekä niihin hankittavien kalusteiden vähimmäisvaatimuksista sekä toiminnallisesta että laadullisesta näkökulmasta."

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on ilmoitettu muun ohella, että kalusteiden tulee täyttää kaikki tarjouspyynnön liitteessä 2 "Kalustuksen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset" mainitut ehdot.

Edellä mainitussa tarjouspyynnön liitteessä 2 on yksilöity päiväkodin eri tiloihin hankintayksikön pakollisiksi määrittelemät kalusteet. Kyseisen liitteen kohdassa "Kenttäkadun päiväkodin kalustuksen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset" on todettu sohvien osalta seuraavaa:

"Ryhmähuone

[--]

Lepoa sekä leikki- ja lukuhetkiä varten paloista rakennettava sohva, jonka tulee sopia sekä lasten että aikuisten käyttöön."

"Lepo- ja leikkihuone

[--]

Kuhunkin lepo- ja leikkihuoneeseen tarvitaan kaksi (2) vuodesohvaa (3-osainen pehmustettu sohvasarja, jossa voi levätä kolme (3) lasta), lasten päivälepoon sopiva."

Hankintayksikölle on esitetty tarjouspyynnössä varattua mahdollisuutta noudattaen tarjousaikana täsmentäviä kysymyksiä muun ohella kalusteita koskevista vaatimuksista.

Päiväkodin kotialueen ryhmähuoneen sekä lepo- ja leikkihuoneen kalusteita koskien hankintayksikölle esitetyssä kysymyksessä on muun ohella todettu:

"Sohvia ei mielestämme tarvitsisi yhdellä kotialueella olla 3 kpl koska tilat ovat pienet ja rajalliset"

sekä edelleen lisäksi:

"Haluaisimme suunnitella tiloista ensisijaisesti toimivat ja turvalliset ottaen huomioon liitteessä 1 esitetyt lähtökohdat ja vaatimukset tilojen toimivuudelle. Hyväksytäänkö, että tarjouspyynnössä esitetyt pakolliset kalusteet huomioidaan suunnitelmassa vain tarpeellisilta osin ja näiden lisäksi suunnitelmassa otetaan huomioon myös liitteessä 1 korostetut tilojen toiminnallisuuteen liittyvät asiat?"

Hankintayksikkö on antanut vastauksensa edellä mainittuun kysymykseen todeten siinä muun ohella:

"Kotialueelle on pyydetty palasohva ryhmähuoneeseen leikkimistä varten sekä 2 kpl vuodesohvia lepo- ja leikkitilaan. Nämä ovat pakollisia."

sekä edelleen lisäksi:

"Hankintayksikkö hyväksyy, että tarjoaja esittää tarjoamiensa kalusteiden ja ehdotuksensa mukaista kokonaisuutta niin, että tarjoaja ottaa huomioon myös liitteessä 1 korostetut tilojen toiminnallisuuteen liittyvät asiat. Liitteen 2 Kalustuksen kuvaus ja vähimmäisvaatimukset mukaiset kalusteet tarjoajan tulee huomioida pakollisina vaatimuksina toiminnallisuuden näkökulmasta sekä näiden vastausten perusteella."

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen on sisältynyt kaksi päiväkodin kotialueen lepo- ja leikkihuoneeseen sijoitettavaa sohvaa. Sen sijaan voittaneen tarjoajan tarjoukseen ei ole sisältynyt mainitun kotialueen ryhmähuoneeseen sijoitettavaa sohvaa.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellä selostetulla tavalla kuvattu päiväkodin kalustus ja sitä koskevat vähimmäisvaatimukset. Edellä selostetulla tavalla mainitulta osin tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty, että päiväkodin kotialueen ryhmähuoneeseen on tullut sijoittaa paloista rakennettava sohva, jonka on tullut sopia sekä lasten että aikuisten käyttöön. Mainitun vaatimuksen on katsottava olleen kysymyksessä olevan hankinnan luonne huomioon ottaen selkeä ja yksiselitteinen. Lisäksi hankintayksikkö on sille esitettyyn kysymykseen antamassaan vastauksessa edellä selostetulla tavalla todennut, että tarjouspyynnössä päiväkodin kotialueen ryhmähuoneeseen pyydetyssä palasohvassa on ollut kyse pakollisesta vaatimuksesta.

Vaikka tarjouspyyntöasiakirjoissa on sinänsä tuotu esiin, että tarjoajat ovat voineet ottaa kalustesuunnitelman laatimisvaiheessa myös tilojen toiminnallisuuden, niin sen valossa, mitä edellä on selostettu tarjouspyynnössä sekä tarjoajille annetussa vastauksessa esitetystä, ei edellä todetusta vaatimuksesta, jonka mukaan päiväkodin kotialueen ryhmähuoneeseen on tullut sijoittaa paloista rakennettava sohva, voida katsoa tulleen luovutuksi myöskään mainitun toiminnallisuuteen liittyneen viittauksen kautta.

Voittaneen tarjoajan tarjoukseen ei edellä selostetulla tavalla ole sisältynyt päiväkodin kotialueen ryhmähuoneeseen sijoitettavaa sohvaa. Voittaneen tarjoajan tarjous ei siten ole sisällöltään vastannut tarjouspyynnössä tarjouksen sisällölle asetettuja pakollisia vähimmäisvaatimuksia. Näin ollen hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole sulkenut Lekolar-Printel Oy:n tarjousta tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimus on allekirjoitettu 22.5.2017. Hankintalain 155 §:n 1 momentista johtuen ainoana seuraamuksena hankintayksikön virheellisestä menettelystä voi siten tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen.

Hankintalain 154 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksun asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Hankintalain 155 §:n 1 momentin mukaan hyvitysmaksua määrättäessä otetaan huomioon hankintayksikön virheen tai laiminlyönnin laatu, valituksen kohteena olevan hankinnan arvo ja valittajalle aiheutuneet kustannukset ja vahinko. Pykälän 2 momentin mukaan hyvitysmaksun määrä ei saa ilman erityistä syytä ylittää kymmentä prosenttia hankintasopimuksen arvosta.

Pykälän esitöiden (HE 108/2016 vp s. 240) mukaan pykälä vastaa aiemmin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 95 §:ssä säädettyä. Viimeksi mainittua pykälää koskevien esitöiden (HE 190/2009 vp s. 69) mukaan hyvitysmaksun määräämisen edellytyksenä on, että hankintamenettelyssä on tapahtunut virhe ja että ilman tätä virhettä valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus päästä hankinnan toimittajaksi. Jotta hyvitysmaksu voidaan määrätä, molempien edellytysten tulee täyttyä. Hyvitysmaksua voidaan määrätä maksettavaksi sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Valittajan on tämä osoitettava.

Hyvitysmaksun määräämisen edellytyksiä tulee edellä todetun mukaisesti arvioida sen perusteella, millaiseksi tarjouskilpailu ja valittajan asema olisi muodostunut virheettömässä menettelyssä.

Hankintayksikkö on saanut tarjouspyynnön perusteella kaksi tarjousta, jotka molemmat hankintayksikkö on hyväksynyt mukaan tarjouskilpailuun ja tarjousten vertailuun. Edellä todetun mukaisesti hankintayksikön olisi tullut virheettömässä menettelyssä sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Koska asiassa ei ole ilmennyt, että valittajan tarjousta olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena, markkinaoikeus katsoo, että valittajalla olisi virheettömässä menettelyssä ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Hankintayksikkö on näin ollen määrättävä maksamaan valittajalle hyvitysmaksu.

Valituksen kohteena olevan hankinnan arvo on ollut hankintailmoituksen mukaan 120.000 euroa. Kysymys on ollut niin sanottuna käänteisenä kilpailutuksena toteutusta hankinnasta. Mainittuihin seikkoihin nähden ja kun otetaan huomioon hankintayksikön virheen laatu, markkinaoikeus harkitsee hankintalain 155 §:n 1 momentissa tarkoitetun hyvitysmaksun määräksi 10.000 euroa.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus määrää Hyvinkään kaupungin maksamaan Tevella Oy:lle hyvitysmaksuna 10.000 euroa.

Markkinaoikeus velvoittaa Hyvinkään kaupungin korvaamaan Tevella Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla.

Markkinaoikeus hylkää Hyvinkään kaupungin vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Olli Wikberg ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 6.4.2018