MAO:200/18

Hyvinvointilomat ry - lomakohdetyypin asiakasryhmät

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - puitejärjestely - liitteen E mukainen palvelu

Diaarinumero: 2017/423
Antopäivä: 28.3.2018

ASIAN TAUSTA

Hyvinvointilomat ry (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 14.2.2017 julkaistulla sosiaalipalveluita ja muita erityispalveluita koskevalla hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta tuettujen lomapalveluiden liitteen E kohdan 7 mukaisesta hankinnasta yhden vuoden ajalle ja mahdolliselle kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Hyvinvointilomat ry:n toiminnanjohtaja on 12.5.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut lomakohdetyypissä "Lomakoti tai pieni lomakeskus" kohderyhmän "Aikuislomat" puitejärjestelyyn Lomakoti Kotoranta r.y:n, Täyttä Elämää Lomat Oy:n, Lomakoti Tammilehto ry:n, Lomakoti Onnela r.y:n, Lomapirtin Kannatusyhdistys ry:n, Salonsaaren Lomakylä ry:n, Lomakoti Lepola r.y:n, Sallan Lomakoti r.y:n ja Lylyn Kapusta -nimisen toiminimen haltija A:n tarjoukset. Lisäksi Hyvinvointilomat ry:n toiminnanjohtaja on samana päivänä tekemällään hankintapäätöksellä valinnut lomakohdetyypissä "Lomakoti tai pieni lomakeskus" kohderyhmän "Erityisryhmä" puitejärjestelyyn Lomakoti Kotoranta r.y:n, Täyttä Elämää Lomat Oy:n, Lomapirtin Kannatusyhdistys ry:n, Lomakoti Onnela r.y:n, Salonsaaren Lomakylä ry:n, Lomakoti Lepola r.y:n, Sallan Lomakoti r.y:n, Kesäkotiyhdistys Kallioniemi ry:n ja Lylyn Kapusta -nimisen toiminimen haltija A:n tarjoukset.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 13.080.000 euroa, josta edellä mainittujen kahden osan arvo noin 643.200 euroa.

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kuusiston Lomakeskus Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat hankintapäätökset koskien toimittajien valintaa lomakohdetyypin E "Lomakoti tai pieni lomakeskus" asiakasryhmissä 2 "Aikuisryhmät" ja 3 "Erityisryhmät" ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.625 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä, molemmat viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on kohdellut tarjoajia epätasavertaisesti hyväksymällä tarjousvertailuun tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimusten vastaisia tarjouksia. Useiden toimittajiksi valittujen tarjoajien toimitilat eivät ole täyttäneet tarjouspyynnön ehdottomia vaatimuksia tilojen esteettömyyteen liittyen. Esteettömyysvaatimuksen vastaisia toimitiloja tarjonneet tarjoajat olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Vastine

Vaatimukset

Hyvinvointilomat ry on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta. Hankintayksikkö on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 7.743,80 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja ei ole vaatinut, että hankintayksikön tulisi valita valittaja toimittajaksi puitejärjestelyyn. Valittajalla ei näin ollen ole oikeussuojan tarvetta, joten valitus on jätettävä tutkimatta.

Tarjouspyynnön kohdassa, joka on koskenut selvitystä tilojen esteettömyydestä, ei ole asetettu ehdotonta vaatimusta tilojen esteettömyydestä. Tarjouspyynnössä on asetettu ainoastaan vaatimus siitä, että tarjoajien on toimitettava tarjouksensa yhteydessä kuvaus lomapaikan esteettömyydestä. Pelkän kuvauksen toimittaminen on siten riittänyt vaatimuksen täyttämiseksi. Kaikki hankintayksikön saamat tarjoukset ovat sisältäneet kuvauksen tilojen esteettömyydestä. Hankintayksikkö on asettanut vaatimuksen esteettömyyttä koskevan kuvauksen toimittamisesta, jotta se pystyisi vastaamaan lomalle hakeutuvien henkilöiden kysymyksiin lomapaikan esteettömyydestä. Lomille hakee vuosittain 40.000 henkilöä. Hankintayksiköllä ei olisi mahdollisuutta vastata asiakkaiden kysymyksiin, mikäli sillä ei olisi tarjoajien toimittamia kuvauksia lomakohteiden esteettömyydestä.

Esteettömyyden vaatiminen olisi ollut suhteellisuusperiaatteen vastaista. Tässä hankinnassa tavoiteltu päämäärä on ollut tarjota tuettuja lomia hakeville henkilöille riittävän monipuolinen valikoima erilaisia lomakohteita kaikkialla Suomessa. Tätä päämäärää ei olisi tukenut vaatimus siitä, että kaikkien lomakohteiden pitäisi olla esteettömiä. Hankinnassa on saatu 146 tarjousta. Hankintayksikkö ei ole halunnut rajoittaa tarjontaa asettamalla tavoiteltuun päämäärään nähden ylimitoitettuja vaatimuksia.

Kuultavien lausunnot

Kesäkotiyhdistys Kallioniemi ry, Lomakoti Kotoranta r.y., Lomakoti Lepola r.y., Lomakoti Onnela r.y., Lomakoti Tammilehto ry, Lomapirtin Kannatusyhdistys ry, A, Lylyn Kapusta -nimisen toiminimen haltijana, Sallan Lomakoti r.y., Salonsaaren Lomakylä ry ja Täyttä Elämää Lomat Oy eivät ole niille varatuista tilaisuuksista huolimatta antaneet lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että tarjouspyynnön perusteella vaatimus tilojen esteettömyydestä on ollut vähimmäisvaatimus tarjouskilpailuun osallistumiselle. Hankintayksikön jälkikäteinen selitys siitä, että kyse on ollut ainoastaan vaatimuksesta toimittaa kuvaus, ei ole hyväksyttävä. Osa markkinoilla toimivista yrityksistä on saattanut jättää vastaamatta tarjouskilpailuun ajatellen, että tilojen esteettömyys on ollut vähimmäisvaatimus.

Valitus kohdistuu aikuislomien ja eritysryhmien kohderyhmiin. Majoitus-, pesu- ja wc-tilojen esteettömyys ja saavutettavuus on ollut olennainen osa hankintaa. Viisi mainittuihin kohderyhmiin valituista tarjoajista on tarjonnut majoitusta tarjouspyynnön vastaisesti.

Puitejärjestelyyn on tarjouspyynnön mukaan valittu vähintään kolme palveluntuottajaa. Hankintamenettelyä ei ole kuvattu siltä osin, että valittujen palveluntarjoajien lukumäärää rajoitettaisiin yhdeksään. Valittajan tarjous on sijoittunut sijalle 10 sekä aikuisryhmien että eritysryhmien kohderyhmissä. Valittajan tulee päästä osaksi puitejärjestelyä, kun hankintayksikkö ei ollut etukäteen rajannut puitejärjestelyyn valittavien palveluntuottajien lukumäärää.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antamassaan lisävastineessa esittänyt muun ohella, että esteettömyyttä ei ole haluttu asettaa ehdottomaksi vähimmäisvaatimukseksi, koska saman tarjouspyynnön on haluttu soveltuvan kaikkine samoine vaatimuksineen jokaiseen viiteen eri lomakohdetyyppiin sekä jokaiseen kolmeen eri asiakasryhmään. Lisäksi tarjouspyynnössä käytetty nimitys "erityisryhmät" ei ole tarkoittanut pelkästään henkilöitä, joille esteettömyys on tärkeää. Erityisryhmien kategoriaan ovat lukeutuneet myös esimerkiksi lomailevat vangit perheineen.

Tarjouspyynnön sanamuoto "vähintään" puitejärjestelyyn valittavien tarjoajien määrästä on mahdollistanut hankintayksikölle harkintavaltaa sen osalta, valitseeko se lopulta kolme vai useamman palveluntuottajan puitejärjestelyyn. Kilpailutuksessa olisi ollut mahdotonta ilmoittaa etukäteen tarkkaa lukumäärää puitejärjestelyyn mukaan valittaville toimittajille, sillä hankintayksikkö ei ole voinut etukäteen tietää, mistä päin Suomea ja kuinka paljon tarjouksia kuhunkin osa-alueeseen saadaan. Kilpailutuksen tarkoituksena on ollut varmistaa lomakohteiden sijainti ympäri Suomea ja pyrkimyksenä on ollut myös lyhentää lomalaisten saapumismatkoja. Kaikissa lomakohdetyypeissä lopullinen valittavien toimittajien määrään liittynyt ratkaisu on tehty kokonaisharkinnan perusteella tarjoajien saamien kokonaispisteiden ja tarkentavana tekijänä laatupisteiden mukaisesti. Raja valitsematta jätettyjen osalta on vedetty sellaiseen kohtaan, jossa valitsematta jääneiden toimittajien osalta on muodostunut selkeä ero valittuihin toimittajiin laatu- ja kokonaispisteiden perusteella. Valittajan kokonais- ja laatupisteet ovat olleet lähes koko osa-alueen heikoimmat, eikä valittaja olisi voinut tulla valituksi puitejärjestelyyn näiden pisteiden perusteella.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkimista koskeva väite

Hankintayksikkö on ensiksi esittänyt, että valittajan valitus on jätettävä tutkimatta, koska valittaja ei ole vaatinut sen valitsemista puitejärjestelyn toimittajaksi. Valittajan esitettyä vaatimuksen sen valitsemisesta puitejärjestelyyn on hankintayksikkö väittänyt, että valittaja olisi muuttanut vaatimuksiaan hallintolainkäyttölain vastaisesti asian ollessa vireillä.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on valituksessaan esittänyt vaatimuksen muutoksenhaun kohteena olevien hankintapäätösten kumoamisesta ja vaatimuksen hankintayksikön velvoittamisesta korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on siten vaatinut julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 154 §:ssä tarkoitettuja seuraamuksia. Valituksen tutkimisen edellytyksenä ei ole se, että valittaja olisi vaatinut nimenomaan sen valitsemista puitejärjestelyyn. Markkinaoikeuden toimivaltaan ei myöskään kuulu nimenomaan määrätä, mitkä tarjoajat hankintayksikön tulisi mahdollisen virheellisen menettelyn tilanteessa valita hankinnan toimittajiksi. Koska valittaja on valituksessaan vaatinut hankintalaissa säädettyjä seuraamuksia, joiden vaatimiseen se on ollut oikeutettu ja joiden menestymisellä voisi olla vaikutusta sen oikeusasemaan, asiassa ei ole estettä valituksen tutkimiselle. Koska valittajan ei ole myöskään ollut tarpeen esittää vaatimusta sen valitsemisesta puitejärjestelyyn, merkitystä ei ole hankintayksikön valituksen muuttamista koskeneella väitteellä.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 107 §:n mukaan sen lisäksi, mitä lain I ja IV osassa säädetään hankintasopimuksista, liitteessä E lueteltuja palveluja koskeviin hankintoihin, jotka ovat arvoltaan vähintään 25 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa säädettyjen kynnysarvojen suuruisia, sovelletaan lain 12 luvun säännöksiä.

Hankintalain 109 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on noudatettava hankinnan kilpailuttamisessa sellaista menettelyä, joka on lain 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukainen. Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Hankintalain 113 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintamenettelystä

Asiassa on kyse tuettujen lomapalveluiden hankinnasta puitejärjestelynä.

Tarjouspyynnössä on otsikon 1 "Hankinnan tavoite ja kohde" alla todettu tarjoajien valinnasta puitejärjestelyyn seuraavaa:

"Kilpailutuksen perusteella valitaan kullekin osa-alueelle vähintään kolme palveluntuottajaa osallistumaan puitejärjestelyyn, mikäli kelpoisuusehdot ja ehdottomat vaatimukset täyttäviä tarjouksia saadaan riittävästi. Osa-alueet muodostuvat kohderyhmistä (1–3) ja lomakohdetyypeistä (a–e). Valittujen palveluntuottajien kanssa solmitaan puitesopimus, jonka perusteella tilataan hankittavat palvelut erikseen tapahtuvalla tilauksella.

Puitejärjestely on ns. kaikki ehdot vahvistettu malli. Puitejärjestelyn sisällä noudatetaan seuraavaa etusijajärjestystä: Tilaaja suunnittelee asiakasryhmille tarjottavat lomajaksot alueellisen ja ajallisen kysynnän mukaan sekä kohderyhmän erityistarpeet huomioiden. Ensisijaisesti lomajaksot sijoitetaan kohderyhmälle sopivaan lomakohdetyyppiin ja tilaaja sijoittaa lomajaksot kohderyhmän kannalta kohtuullisen matkan ja kulkuyhteyksien päähän. Toiminta on valtakunnallisesti kattavaa, mutta eri osissa maata järjestettävien sekä eri kohderyhmille suunnattavien lomajaksojen hankintojen määrä on riippuvaista niiden kysynnästä."

Tarjouspyynnössä on otsikon 9 "Tarjousten valintaperusteet ja vertailu" alla todettu seuraavaa:

"Tarjousten valintaperusteena on kaikilla osa-alueilla hinta-laatusuhde.

Sitä mitataan seuraavilla valintaperusteilla:

Hinta 40 %

Hintavertailussa otetaan huomioon kaikkien osa-alueiden osalta muun kauden arvonlisäveroton yhden täysihoitovuorokauden hinta. Halvin hinta saa vertailussa 40 pistettä (painoarvo muutettuna pisteiksi). Muiden tarjousten hintapisteet lasketaan seuraavaa kaavaa käyttäen: halvin hinta/vertailtava hinta*40.

Kaikissa osa-alueissa laatukriteerit (yhteensä 60 %) ovat seuraavat:

Ohjelmapalveluiden sisältö 60 %. Ohjelmapalveluiden osalta vertailussa arvostetaan:

[– –]

Yllä mainitut laatukriteerit arvioidaan siten, että kunkin arvioitavan kriteerin osalta parhaaksi arvioitu selvitys saa ao. kohdan mukaiset täydet pisteet eli 24 tai 12 pistettä. Muut selvitykset saavat sen verran vähemmän pisteitä kuin ne arvioidaan parasta selvitystä heikommiksi. Lopuksi laatuvertailupisteet ja hintapisteet lasketaan yhteen ja eniten pisteitä saaneet valitaan tarjouskilpailun voittajiksi."

Tarjouspyynnön liitteen 1 "Hankinnan kohde" mukaan hankinta on kilpailutettu jaettuna kolmeen kohderyhmään ja viiteen lomakohdetyyppiin seuraavasti:

"Palvelun sisältönä on tuettujen lomien järjestäminen seuraaville kohderyhmille:

1. Perhelomat
2. Aikuislomat
3. Erityisryhmät

[– –]

Lomajakson järjestäminen tapahtuu seuraavissa lomakohdetyypeissä:

a) Lomakeskus, jossa majoitus erillistaloissa, joissa vähintään 4 vuodetta sekä lasten sängyt
b) Lomakeskus tai hotelli, joissa majoitus hotellihuoneissa
c) Kylpylähotelli
d) Urheiluopisto tai liikuntakeskus
e) Lomakoti tai pieni lomakeskus, joka voidaan varata kokonaan yhdelle ryhmälle ja sopeuttaa palvelut sen tarpeisiin".

Tarjouspyynnön liitteessä 3 "Hankinnan kohdetta ja tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset" on asetettu seuraava vaatimus:

"5. Tilojen esteettömyys

Tarjoukseen on liitettävä kuvaus liikuntaesteisten henkilöiden mahdollisuuksista liikkua sisätiloissa (myös liikunta- ja harrastepaikat) ja lomapaikan ympäristössä sekä kuvaus tilojen muusta esteettömyydestä.

kyllä ei

Selvitys tarjouksen liitteeksi: Tilojen esteettömyys".

Tarjoajien on tullut vastata vaatimukseen "Kyllä" tai "Ei".

Hankintayksikkö on vastaanottanut lomakohdetyypin E kohderyhmään "Aikuisloma" 11 tarjousta, joiden perusteella se on valinnut yhdeksän toimittajaa puitejärjestelyyn kokonaispisteillä 60,23–89,03. Myös lomakohdetyypin E kohderyhmään "Erityisryhmä" on saapunut 11 tarjousta, joiden perusteella hankintayksikkö on valinnut puitejärjestelyyn yhdeksän toimittajaa kokonaispisteillä 60,23–88,31. Valittajaa, joka on sijoittunut kummassakin mainituista tarjousvertailuista sijalle 10, ei ole valittu puitejärjestelyihin sen saatua molemmissa 56 kokonaispistettä.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö on virheellisesti hyväksynyt tarjouspyynnössä asetetun lomakohteiden esteettömyyttä koskeneen vähimmäisvaatimuksen vastaiset tarjoukset tarjousvertailuun.

Hankintayksikkö on esittänyt, että tarjouspyynnössä asetettu vähimmäisvaatimus ei ole sisältänyt vaatimusta lomakohteiden esteettömyydestä, vaan vaatimuksessa on edellytetty tilojen esteettömyyttä sisältävän kuvauksen liittämistä tarjoukseen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön liitteessä 3, jossa muun ohella esteettömyyteen liittyvä vaatimus on esitetty, on ollut seitsemän kohtaa, joihin tarjoajien on tullut vastata kyllä tai ei. Näistä seitsemästä kohdasta viidessä on ollut vastauksen jälkeen alleviivattu edellytys selvityksen liittämisestä tarjouksen liitteeksi. Kaikissa seitsemässä kohdassa on ollut numeroitu otsikko ja sen alla selostus vaatimuksesta.

Esteettömyyttä koskevan vähimmäisvaatimuksen 5 alleviivattu osuus on koskenut selvityksen liittämistä tarjoukseen. Lisäksi vaatimuksen selostuksessa on edellytetty tiloissa liikkumisen mahdollisuuksista kertovan kuvauksen esittämistä. Markkinaoikeus katsoo, että tilojen esteettömyyttä koskevassa vähimmäisvaatimuksessa 5 ei ole sen selostuksen tai otsikonkaan perusteella edellytetty kaikkien tilojen olevan esteettömiä, vaan tarjoajien on tullut kohtaan vastaamalla vakuuttaa tarjouksensa sisältävän vaaditun kuvauksen tilojen esteettömyydestä. Hankintayksikkö ei näin ollen ole toiminut hankintasäännösten vastaisesti ottaessaan tarjousvertailussa huomioon myös sellaisten tarjoajien tarjoukset, joiden kaikki lomakohteiden tilat eivät näiden selvitysten perusteella ole olleet esteettömiä.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että se olisi tullut valita puitejärjestelyyn kymmenentenä toimittajana tarjousvertailun perusteella, kun hankintayksikkö on tarjouspyynnössä ilmoittanut valitsevansa vähintään kolme tarjoajaa, eikä tarjoajien enimmäismäärää ole rajoitettu.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että se on valinnut puitejärjestelyyn lomakohdetyyppi- ja kohderyhmäkohtaisesti sellaisen määrän toimittajia, joiden palvelut ja maantieteellinen sijoittuminen on mahdollistanut riittävän monipuolisen määrän erilaisia lomakohteita erilaisille kohderyhmille. Hankintayksikön mukaan valittavien toimittajien määrää on ollut mahdotonta määrittää etukäteen. Hankintayksikkö on lisäksi markkinaoikeudessa esittänyt, että puitejärjestelyyn valittavien toimittajien valintaan ovat vaikuttaneet kokonaispisteet sekä tarkentavana tekijänä laatupisteet. Hankintayksikön mukaan valittajan laatupisteet sekä kokonaispisteet olivat lähes koko osa-alueen heikoimmat, eikä valittaja siten olisi voinut tulla valituksi puitejärjestelyyn.

Markkinaoikeus toteaa, että puitejärjestelyn luonteeseen kuuluu se, ettei siihen ole valittava kaikkia tarjoajia, jotka ovat jättäneet hyväksytyt tarjoukset. Lisäksi puitejärjestelyssä hankinnan laajuuteen ja hankinnan muihin ehtoihin voi lähtökohtaisesti puitejärjestelyn luonteesta johtuen sisältyä epävarmuutta. Puitejärjestelyä koskevat ehdot eivät kuitenkaan saa jäädä tarjouspyynnössä niin yleisluontoisiksi, että ne antavat hankintayksikölle rajoittamattoman harkintavallan valittaessa toimittajia puitejärjestelyyn tai että ne muutoin vaarantavat hankintamenettelyyn osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun.

Nyt esillä olevan hankinnan luonteeseen on kuulunut se, että hankintayksikkö ei ole tarjoajien maantieteellisen jakautumisen ja lomakohteiden monipuolisuuden vuoksi tiennyt etukäteen, kuinka monta toimittajaa se tulee tarvitsemaan puitejärjestelyyn. Markkinaoikeus toteaa, että mainittujen seikkojen vuoksi valittavien tarjoajien määrän avoimeksi jättäminen on sinänsä ollut mahdollista.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössään ilmoittanut valitsevansa kuhunkin puitejärjestelyyn vähintään kolme toimittajaa. Vaikka hankintayksikkö on tarjouspyynnössään kuvannut käyttämänsä menettelyn ja hinta-laatusuhteen pisteytysmallin, ei hankintayksikkö ole kuitenkaan ilmoittanut ensinnäkään kohteiden maantieteellisen hajautumisen ja monipuolisuuden vaikuttavan puitejärjestelyyn valittavien tarjoajien määrään. Toiseksi hankintayksikkö on sen markkinaoikeudessa esittämällä tavalla perustanut päätöksensä siitä, kuinka monta tarjoajaa valitaan puitejärjestelyyn, paitsi tarjouspyynnössä mainittuihin kokonaispisteisiin myös erityisenä tekijänä tarjoajien saamiin laatupisteisiin. Mainittu seikka ei ole kuitenkaan käynyt etukäteen ilmi tarjouspyyntöasiakirjoista. Tarjouksiaan valmistelevat tarjoajat eivät ole siten olleet etukäteen tietoisia laadun korostuneesta merkityksestä toimittajia valittaessa. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei näin ollen ole avoimuusperiaatteen edellyttämällä tavalla annettu riittäviä tietoja siitä, mihin seikkoihin puitejärjestelyyn valittavien toimittajien määrä tulee perustumaan.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimuksia ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena olevat hankintapäätökset voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja niiden täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Hyvinvointilomat ry aikoo edelleen toteuttaa lomakohdetyypin E "Lomakoti tai pieni lomakeskus" asiakasryhmien 2 "Aikuisryhmät" ja 3 "Erityisryhmät" hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Hyvinvointilomat ry:n toiminnanjohtajan 12.5.2017 tekemät hankintapäätökset koskien lomakohdetyypin E "Lomakoti tai pieni lomakeskus" asiakasryhmien 2 "Aikuisryhmät" ja 3 "Erityisryhmät" toimittajien valintaa. Markkinaoikeus kieltää Hyvinvointilomat ry:tä tekemästä hankintasopimuksia sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Hyvinvointilomat ry:n korvaamaan Kuusiston Lomakeskus Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.625 eurolla. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 5.4.2018