MAO:199/18

VTK Kiinteistöt Oy - jäähallin kylmälaitteet

julkinen hankinta hankintalaki 2017 - asiakirjojen julkisuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/323
Antopäivä: 28.3.2018

ASIAN TAUSTA

VTK Kiinteistöt Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 15.3.2017 julkaistulla ja 30.3.2017 korjatulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Myyrmäen jäähallin kylmälaitteiden muutostöiden rakennusurakasta.

VTK Kiinteistöt Oy on 6.4.2017 tekemällään päätöksellä valinnut Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 150.000–250.000 euroa.

Hankintayksikön ilmoituksen mukaan hankinta on tilattu voittaneelta tarjoajalta 6.4.2017, ja Oy Yleiskylmä-Findri Ltd on ryhtynyt toteuttamaan rakennusurakkaa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Suomen Tekojää Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön toimittamaan sille voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjat. Valittajan on katsottava myös vaatineen, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 32.364 euroa.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole toimittanut voittaneen tarjouksen tarjousaineistoa valittajan useasta pyynnöstä huolimatta. Tästä johtuen valittaja ei ole voinut tarkastella onko voittanut tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen.

Valittaja on vaatinut saada voittaneen tarjoajan tarjousmateriaalin tarkasteltavakseen tai tarjouksen hylkäämistä.

Vastine

Vaatimukset

VTK Kiinteistöt Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.636,80 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on vaatinut saada voittaneen tarjoajan tarjouspyyntöaineiston. Hankintayksikkö on tiedustellut voittaneelta tarjoajalta, miltä osin sen tarjous sisältää liikesalaisuuksia. Voittaneelta tarjoajalta saamansa vastauksen perusteella hankintayksikkö on 13.4.2017 toimittanut valittajalle voittaneen tarjoajan kokonaishinnan ilmaisevan hintalomakkeen ja voittaneen tarjoajan referenssitiedot.

Hankintayksikkö on toimittanut valittajalle voittaneen tarjoajan tarjouksen siltä osin kuin se on voinut sen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) mukaisesti tehdä.

Hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta eikä edes oikeutta toimittaa valittajalle voittaneen tarjoajan liikesalaisuuksikseen ilmoittamia tietoja. Hankintayksikkö on toimittanut valittajalle tiedon tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta, joka on ollut tarjouskilpailussa ainoa vertailuperuste.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnönmukainen, se on täyttänyt asetetut vähimmäisvaatimukset ja ollut hinnaltaan halvin.

Kuultavan lausunto

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd on esittänyt, että se on tehnyt tarjouksensa tarjouspyyntömateriaalien mukaisesti ja sen tarjous on ollut halvin.

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n intressissä on säilyttää salassa pitkällä ajalla kehittämänsä ratkaisut, ja se on ilmoittanut hankintayksikölle salassa pidettävät tarjouksen tiedot. Liike- ja ammattisalaisuudet ovat Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n omaisuutta ja yhtiöllä on vahva intressi niiden salassapitoon.

Vastaselitys ja lisävastaselitys

Suomen Tekojää Oy on esittänyt muun ohella haluavansa tarkistaa, onko voittaneen tarjoajan jättämä tarjous tarjouspyynnön ja Myyrmäen jäähallin työselvityksen mukainen. Hankintayksikkö ei ole noudattanut julkisuuslakia, jonka mukaan hankintapäätös ja kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia.

Muut kirjelmät

Oy Yleiskylmä-Findri Ltd on lisälausunnossaan ilmoittanut, että sen tarjousasiakirjoista ovat julkisia Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä pätevyysraportti, kaupparekisteriote, tilaajavastuuraportti ja referenssitiedot. Muut tarjousasiakirjat ovat salassa pidettäviä, sillä mitoitusajot kompressoreista, levylämmönvaihtimista, nestejäähdyttimistä sekä pumpuista sisältävät Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n teknisiä suunnitelmia ja mitoittamia tietoja, ja lisäksi laatusuunnitelma ja huolto- ja asennuspalveluissa käytettävät resurssit sisältävät tietoja sen prosesseista ja resursseista.

Suomen Tekojää Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lisälausumaa markkinaoikeuden toimitettua tälle Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:n lisälausunnon ja siinä julkisiksi ilmoitetut tarjousasiakirjat.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Tiedon antaminen asiakirjasta

Valittaja on vaatinut, että sille annetaan kuultavan eli voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjat tiedoksi, jotta se voi tarkistaa onko voittaneen tarjoajan jättämä tarjous tarjouspyynnön ja työselvityksen mukainen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouskilpailuun osallistuneiden oikeutta saada tieto hankintamenettelyn asiakirjasta turvataan ensisijaisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetulla lailla (jäljempänä julkisuuslaki) siten, että tarjoaja pyytää saada tiedon hankintamenettelyn asiakirjasta hankintayksiköltä. Hankintayksikön asiakirjan antamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta julkisuuslain 33 §:n 2 momentin nojalla valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä valitusta, joka koskee hankintayksikön asiakirjan antamista koskevaa päätöstä. Koska valittajan on nyt käsillä olevassa asiassa katsottava kuitenkin vaatineen myös hankintalaissa tarkoitettujen seuraamusten määräämistä kohdistuen hankintamenettelyä koskevaan hankintayksikön päätökseen ja koska valittaja on lisäksi esittänyt väitteen voittaneen tarjoajan tarjouksen hylkäämisestä, on asiassa otettava näiden vaatimusten arvioinnin yhteydessä markkinaoikeudessa huomioon vielä, mitä oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa on säädetty.

Kuultava eli voittanut tarjoaja on antanut lausunnon, jossa se ovat ilmoittanut tarjousasiakirjoistaan Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämän pätevyysraportin, kaupparekisteriotteen, tilaajavastuuraportin ja referenssitietojen olevan julkisia. Muiden tarjousasiakirjojen kuultava on todennut sisältävän sen liike- ja ammattisalaisuuksia.

Markkinaoikeus on 16.2.2018 toimittanut valittajalle kuultavan lausunnon ja tämän julkisiksi ilmoitetut tarjousasiakirjat. Valittaja ei ole toimittanut markkinaoikeudelle tämän jälkeen lausuntoa.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan vaatimat asiakirjat on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa. Asiassa on siten valittajan vaatimuksen johdosta kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiasiakirjan saamisedellytyksistä oikeudenkäynnin osapuolena olevana asianosaisena.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (jäljempänä julkisuuslaki) tai muussa laissa säädetään, jollei oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa toisin säädetä. Hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Mainitun lainkohdan mukaan salassa pidettäviä ovat myös sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa.

Julkisuuslain 11 §:ssä on säädetty asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- ja ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin jättää antamatta julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Edellä mainittua oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ää koskevassa hallituksen esityksessä (HE 12/2006 vp s. 28 ja 30) on todettu, että harkittaessa tiedon antamatta jättämistä 3 momentin perusteella on otettava huomioon tiedon ilmaisemisesta aiheutuva haitta tai vahinko niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty julkisuuslaissa. Näitä etuja ovat yksityisyyden, terveyden ja lapsen edun turvaaminen, liike- ja ammattisalaisuuksien ja niihin rinnastettavien yritystoimintaa koskevien tietojen suojaaminen, yleinen järjestys ja turvallisuus sekä muu erittäin tärkeä yksityinen tai julkinen etu. Tieto voidaan jättää antamatta asianosaiselle vain, kun tämä on välttämätöntä salassa pidettäväksi säädettyjen etujen suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Mainitussa hallituksen esityksessä (HE 12/2006 vp s. 30) on lisäksi todettu, ettei oikeudenkäynti saa muodostua myöskään keinoksi saada tietoonsa toisen elinkeinonharjoittajan liikesalaisuuksia esimerkiksi julkisia hankintoja koskevissa asioissa.

Valittajalla on oikeudellinen intressi sellaisiin tietoihin, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko hankintamenettely ollut julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaista. Harkittaessa valittajan vaatimien asiakirjojen antamista valittajalle on otettava huomioon asiakirjojen antamisesta voittaneelle tarjoajalle aiheutuva haitta tai vahinko sekä toisaalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamisen edellytykset.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikön ilmoituksen mukaan valittajalle on toimitettu ensinnäkin voittaneen tarjoajan tarjouslomakkeesta sellainen versio, josta näkyy tarjouksen kokonaishinta, ja lisäksi voittaneen tarjoajan referenssitiedot. Markkinaoikeus on voittaneen tarjoajan markkinaoikeudelle ilmoittaman mukaisesti toimittanut valittajalle lisäksi voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoista Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämän pätevyysraportin, kaupparekisteriotteen ja tilaajavastuuraportin.

Valittajan markkinaoikeudelle esittämästä ei ilmene muita perusteluja tiedon antamiselle voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjoista kuin se, että valittaja tarkastaisi onko voittaneen tarjoajan tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen, ja että julkisuuslain mukaan voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjojen tulisi olla julkisia. Valittaja ei ole kuitenkaan esittänyt mitä seikkoja se voittaneen tarjoajan tarjouksesta tarkastaisi ja millä tavoin salaisiksi ilmoitetuissa asiakirjoissa olevilla tiedoilla olisi merkitystä hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa. Lisäksi saatuaan edellä mainitut voittaneen tarjoajan Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämän pätevyysraportin, kaupparekisteriotteen ja tilaajavastuuraportin valittaja ei ole enää uusinut vaatimusta tai esittänyt perusteluja sille, miksi sen tulisi saada tieto voittaneen tarjoajan salaiseksi ilmoitetuista tarjousasiakirjoista eli mitoitusajoista koskien kompressoreja, levylämmönvaihtimia, nestejäähdyttimiä ja pumppuja, laatusuunnitelmasta ja huolto- ja asennuspalveluissa käytettävistä resursseista tai myöskään tarjouslomakkeesta muiltakin osin kuin kokonaishinnan osalta.

Markkinaoikeus toteaa, että voittaneen tarjoajan edellä mainitut salaisiksi merkityt asiakirjat sisältävät muun ohella yksityiskohtaista tietoa voittaneen tarjoajan hinnoittelusta, teknisistä suunnitelmista urakan toteuttamiseen ja töiden käytännön järjestelyistä. Markkinaoikeus katsoo, että voittaneella tarjoajalla voidaan katsoa olevan liiketoimintoihinsa liittyvät objektiiviset intressit pitää edellä mainitut tiedot salassa. Kyse on siten julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetuista liikesalaisuuksista. Kun otetaan lisäksi huomioon asiaa koskevat valittajan tiedoksi saamat asiakirjat ja se, ettei valittaja ole esittänyt lainkaan perusteluja voittaneen tarjoajan tarjousasiakirjojen merkitykselle hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa sekä jäljempänä pääasian perusteluissa lausuttu, markkinaoikeus katsoo, että vaadituilla voittaneen tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksia sisältävillä asiakirjoilla ei ole hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa sillä tavalla merkitystä, että tiedon antamatta jättäminen kyseisistä asiakirjoista vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Näin ollen valittajan vaatimus tiedon antamisesta asiakirjasta on hylättävä.

Pääasian perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 105 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Hankintalain 105 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa vaatimuksia tarjoajan soveltuvuudelle. Soveltuvuutta koskevien vaatimusten tulee olla oikeassa suhteessa hankinnan kohteeseen. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä vaatimukset hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Hankintayksikön on suljettava tarjouskilpailusta ehdokas tai tarjoaja, joka ei vastaa asetettuja soveltuvuusvaatimuksia.

Asian arviointi

Hankinnassa on ollut kyse jäähallin kylmälaitteiden muutostöiden rakennusurakasta. Tarjouspyynnön mukaan valintaperuste on ollut halvin hinta.

Valittajan vaatiessa voittaneen tarjoajan tarjouksen hylkäämistä voidaan sen katsoa esittäneen, että voittanut tarjoaja tai voittaneen tarjoajan tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Valittaja ei ole kuitenkaan esittänyt mitään perusteluja tai edes epäilyä siitä, että voittanut tarjoaja ei olisi toimittanut kaikkia tarjouspyynnössä edellytetty asiakirjoja tarjouksensa liitteenä tai että voittanut tarjoaja ei olisi mahdollisesti joltain osin täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia tai voittaneen tarjoajan tarjous asetettuja vähimmäisvaatimuksia.

Hankintayksikkö on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja että se on täyttänyt tarjouspyynnössä asetetut vähimmäisvaatimukset ja ollut hinnaltaan halvin. Myös kuultava on esittänyt tehneensä tarjouksensa hankinta-asiakirjojen mukaisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" tarjoajien on edellytetty täyttävän seuraavat vaatimukset ja toimittavan mainitut kirjalliset selvitykset:

"1. Tarjoajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin (Suomessa todistus verojen maksamisesta).
2. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin (Suomessa kaupparekisteriote).
3. Tarjoajan tulee olla suorittanut kaikki erääntyneet verot ja sosiaaliturvamaksut. Maksusuunnitelmia ei hyväksytä (Suomessa todistus verojen maksamisesta).
4. Tarjoajan tulee olla suorittanut lakisääteiset työeläkemaksut. Maksusuunnitelmia ei hyväksytä (Vakuutusyhtiön todistus työeläkemaksujen maksamisesta).
5. Tarjoajan tulee esittää selvitys työhön sovellettavista työehtosopimuksista tai keskeisistä työehdoista
6. Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva tapaturmavakuutus (Vakuutusyhtiön todistus voimassaolevasta työntekijöiden tapaturmavakuutuksesta).
7. Tarjoajalla tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus (Vakuutusyhtiön todistus voimassaolevasta vastuuvakuutuksesta).
8. Urakoitsijalla tulee olla suomenkielinen työnjohto ja työhön vaadittava ammattitaito sekä yrityskohtainen laadunvarmennusmenettely.
9. Tarjoajalla tulee olla riittävä tekninen suorituskyky. Soveltuvuusvaatimuksena on:

- Tarjoaja on toimittanut ainakin kaksi (2) vastaavanlaajuista Suomessa vähintään 150kW tehoista kylmälaitteistoa viimeisen viiden (5) vuoden aikana tarjouksen jättöpäivästä lukien. Tarjoajan tulee toimittaa selvitys, mistä käy ilmi referenssikohtaisesti:

o hankkeen nimi ja tilaajan tekemän vastaanoton aika
o tilaajan nimi ja tilaajan yhteyshenkilö sekä yhteystiedot
o hankkeen vastaavuutta kuvaavat tiedot (kylmäjärjestelmän teho, kohteen tyyppi)

Referenssikohteiksi kelpaavat jäähallit ja ulkotekojääkentät."

Kohteissa 1–7 vaaditut selvityksen on voinut korvata voimassa olevalla Tilaajavastuu -yritysraportilla tai muulla vastaavalla raportilla, mikäli raporteista on käynyt ilmi vaaditut tiedot.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tarjouksen vähimmäisvaatimukset" on todettu seuraavaa:

"Tarjouksen vähimmäisvaatimuksena on, että tarjottava järjestelmä täyttää tarjouspyynnön teknisissä asiakirjoissa esitetyt vaatimukset.

Tarjoajan tulee esittää hyväksyttäväksi tarjouksen liitteenä mitoitusajot kompressoreista, lämmönvaihtimista, nestejäähdyttimistä sekä pumpuista. Mikäli komponentit eivät vastaa tarjouspyyntöä, tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena."

Asiassa saadun selvityksen perusteella voittanut tarjoaja on toimittanut tarjouksen käyttäen tarjouspyynnön mukaista tarjouslomaketta, jossa on ilmoitettu muun ohella kiinteä kokonaishinta eri töiden osalta ja tarjoushinta yhteensä sekä lisäksi yksikköhinnat erikseen tilaajan kanssa sovittaville lisä- ja muutostöille. Voittanut tarjoaja on ilmoittanut hinnat kaikissa tarjouslomakkeen kohdissa. Lisäksi saadun selvityksen perusteella tarjouksen liitteenä on toimitettu mitoitusajot kompressoreista, levylämmönsiirtimistä, nestejäähdyttimistä ja pumpuista. Tarjouksen liitteenä on ollut myös voittaneen tarjoajan "LAATUSUUNNITELMA Laadunvarmistustoimenpiteet", jossa on kuvattu muun ohella laatupolitiikka ja laadunvarmistus, sekä voittaneen tarjoajan "HUOLTO- JA ASENNUSPALVELUSSA KÄYTETTÄVÄT RESURSSIT", jossa on kuvattu muun ohella huolto- ja korjaustöistä ja asennuksesta vastaava organisaatio. Lisäksi tarjouksen liitteenä on ollut Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä pätevyysraportti, kaupparekisteriote ja tilaajavastuuraportti. RALA-pätevyysraportin mukaan "Tietolähteiden perusteella yrityksen tilaajavastuutiedot ovat kunnossa" ja "Tilinpäätöstietojen perusteella yrityksen taloustiedot ovat kunnossa". Myös tilaajavastuuraportin mukaan "Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet". Tarjouksen liitteenä on ollut vielä referenssitiedot, joista käy ilmi kuusi eri referenssiä viimeiseltä viideltä vuodelta.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että tarjouksen tekemisellä tarjoaja sitoutuu hankinnan toteuttamiseen tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Hankintayksiköllä on puolestaan lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjoajan tarjouksen sisältöön, ellei sillä ole perusteltua syytä muuta epäillä.

Koska edellä esitetyn perusteella asiassa ei ole ilmennyt, ja koska valittajakaan ole esittänyt väitteenään edes epäilyä siitä, että voittanut tarjoaja ei olisi toimittanut tarjouksensa liitteenä tarjouspyynnössä vaadittuja selvityksiä tai että voittanut tarjoaja tai sen tarjous ei olisi täyttänyt tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimuksia, markkinaoikeus katsoo, että VTK Kiinteistöt Oy ei ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut Oy Yleiskylmä-Findri Ltd:tä tai sen tarjousta tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Hankintayksiköllä ei ilmoituksensa mukaan ole oikeutta vähentää oikeudenkäyntikuluihinsa sisältyvää arvonlisäveroa omassa verotuksessaan. Korvattavaksi vaadituista oikeudenkäyntikuluista ei siten ole vähennettävä niihin sisältyvää arvonlisäveroa.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Suomen Tekojää Oy:n korvaamaan VTK Kiinteistöt Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.636,80 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Ukkola ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.4.2018