MAO:192/18

Mäntsälän kunta – rakennusurakka

julkinen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – epäselvä tarjouspyyntö

Diaarinumero: 2017/177
Antopäivä: 26.3.2018

ASIAN TAUSTA

Mäntsälän kunta (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 8.7.2016 julkaistulla ja 19.7.2016 korjatulla EU-hankintailmoituksella ja kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta Ehnroosin koulun rakennusurakasta.

Mäntsälän kunnan tekninen lautakunta on 28.2.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 16 valinnut NCC Suomi Oy:n tarjouksen.

Mäntsälän kunnan kunnanhallitus on 13.3.2017 antamallaan päätöksellä § 54 päättänyt käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen 28.2.2017 § 16.

Mäntsälän kunnan kunnanhallitus on 5.6.2017 tekemällään päätöksellä § 139 valinnut NCC Suomi Oy:n tarjouksen.

Markkinaoikeus on 4.7.2017 antamallaan päätöksellä numero 468/17 hylännyt Mäntsälän kunnan vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimisesta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 16.900.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lujatalo Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 10 prosenttia hankinnan kokonaisarvosta. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 31.255 eurolla viivästyskorkoineen. Valittajan on edelleen katsottava vaatineen, että markkinaoikeus toimittaa sille tarjouskilpailun voittaneen NCC Suomi Oy:n tarjouksen kaikkine liitteineen sekä Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen 5.6.2017 tekemässä päätöksessä § 139 mainitun uuden tarkistetun tarjousvertailun asiakirjat.

Lujatalo Oy on vielä toistanut asiassa esittämänsä vaatimukset kohdistuen Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen päätökseen 5.6.2017 § 139 siinä tilanteessa, että markkinaoikeus katsoo Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen päätöksen 5.6.2017 § 139 olevan uusi hankintapäätös.

Perusteet

Tarjouskilpailun voittaneen NCC Suomi Oy:n tarjouksen hinnoitteluun ja toteutuksen laajuuteen ei ole sisältynyt tarjouspyynnössä pakollisena edellytettyä näyttämön esitystekniikkaa. Yhtiö on ilmoittanut esitystekniikan av-järjestelmään ainoastaan optiona. NCC Suomi Oy:n tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Liikunta- ja juhlasalin esitystekniikka on hintava urakkaan kuuluva hankinta, jonka puuttuminen on keinotekoisesti alentanut NCC Suomi Oy:n tarjouksen hintaa, minkä hankintayksikön olisi tullut ottaa huomioon tarjouksia vertaillessaan.

NCC Suomi Oy:n tarjous ei ole myöskään sisältänyt tarjouspyyntöasiakirjoissa edellytettyä välituntipihan katosta. Mikäli tämä puute ja liikuntasalin esitystekniikan puute olisi otettu huomioon, hintaero NCC Suomi Oy:n tarjouksen ja Lujatalo Oy:n tarjouksen välillä olisi muodostunut huomattavasti hankintapäätöksessä esitettyä pienemmäksi. Lujatalo Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen, eikä se ole sisältänyt tarjouspyynnön vastaisia varaumia tai erityisehtoja.

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti kohteen rakennustöille luvattu takuuaika on pisteytetty siten, että lupaus seitsemän vuoden takuuajasta on tuonut enimmäismäärän eli kymmenen laatupistettä. Asiakirjoissa asetetun taulukon mukaan tavanomaisesta kahden vuoden takuuajasta ei ole annettu lainkaan laatupisteitä. Jokainen tätä puolella vuodella pidempi lupaus takuuajasta on tuonut yhden lisäpisteen. Varsinaisen takuun sisältöön ja muuhun urakkasopimukseen on sovellettu kaikilta osin YSE 1998 -ehtoja.

NCC Suomi Oy on ilmoittanut takuuajaksi seitsemän vuotta ja Lujatalo Oy 30 kuukautta. Lujatalo Oy on saanut tältä osin tarjousvertailussa yhden pisteen ja NCC Suomi Oy kymmenen pistettä. NCC Suomi Oy:n takuuaika ei ole kuitenkaan ollut YSE 1998 – ehtojen mukainen, sillä yhtiön ilmoittama takuuaika on sisältänyt 18 erilaista poikkeusta. Tosiasiallisesti takuuaika ei näin ollen toteudu YSE 1998 -ehtojen mukaisena. NCC Suomi Oy:n ilmoittama takuuaika on ollut tarjouspyynnön vastainen. Sen ilmoittamaa takuuta ei olisi tullut ottaa tarjousvertailuun mukaan tai pisteitä ei olisi tullut antaa lainkaan tältä osin.

Hankintayksikkö on tarjousvertailun pisteytyksessä suosinut perusteettomasti NCC Suomi Oy:tä, koska pisteytys on perustunut monelta osin vääriin tosiasiatietoihin.

Hankintayksikkö on ilmoittanut laadullisten vertailuperusteiden prosentuaaliset painotukset, mutta itse laadulliset vertailuperusteet eivät ole olleet yhtenäiset, eikä hankintayksikkö ole pisteyttänyt tarjouksia laadullisesti samoin perustein. Hankintayksikkö ei ole ilmoittanut laadullisia vertailuperusteita siten, kuin arviointi on todellisuudessa tehty. Pisteytystapa on sisältänyt tarjouspyynnössä ilmoitettuihin vertailuperusteisiin nähden täysin uusia elementtejä kuten laatupisteiden antaminen eri alueiden erottamisesta värikoodein suunnitelmassa.

Mikäli tarjousvertailun arviointiryhmä nro 2 olisi antanut pisteet tasapuolisesti ja perustuen tosiasiatietoihin, Lujatalo Oy olisi voittanut tarjouskilpailun.

Valittajan käsityksen mukaan 5.6.2017 tehty päätös ei ole uusi hankintapäätös, josta valittajan tulisi valittaa. Oikeudenmenetyksen välttämiseksi valittaja haluaa kuitenkin kohdistaa kaikki asiassa esittämänsä vaatimukset myös uuteen päätökseen.

Valitus perustuu keskeisiltä osin siihen, että tarjouskilpailun voittaneen NCC Suomi Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikkö on varannut valittajalle 8.3.2017 mahdollisuuden tutustua NCC Suomi Oy:n tarjoukseen hankintayksikön toimipaikassa. Tutustumisaika on ollut rajattu ja hankintayksikkö on kieltänyt valittajaa ottamasta tarjousasiakirjoista kuvia tai kopioita. Tarjousasiakirjojen laajuudesta ja asiakirjojen kopiointikiellosta johtuen valittaja ei ole voinut 8.3.2017 tilaisuudessa riittävällä tavalla varmistua sen oikeusturvan kannalta keskeisistä seikoista.

NCC Suomi Oy:n tarjous ei voi kokonaisuudessaan olla liikesalaisuus, joten hankintayksiköllä ei ole lain mukaisia perusteita olla toimittamatta tarjousasiakirjoja valittajalle. Koska valittajalla ei ole ollut riittävää mahdollisuutta perehtyä NCC Suomi Oy:n tarjoukseen, se ei ole voinut täsmentää väitteitään valitusvaiheessa kannaltaan riittävällä tavalla.

Vastine

Vaatimukset

Mäntsälän kunta on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 31.626,98 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja ei ole perustellut väitettään siitä, että NCC Suomi Oy:n tarjous on ollut ehdollinen. Tarjouksen sitovuutta koskevien ehtojen hyväksyttävyys riippuu tarjouspyynnön ehdoista. NCC Suomi Oy ei ole asettanut ehtoja tarjouksen hyväksymiselle tai tarjouksen sitovuudelle, joten yhtiön tarjous on tarjouspyynnön ehtojen mukainen.

Valittaja on tulkinnut tarjouspyyntöä virheellisesti, kun se on katsonut, että näyttämön esitystekniikka olisi tarjouspyynnön pakollinen vaatimus. Näyttämön esitystekniikalla tarkoitetaan tyypillisesti koulurakennusten osalta näyttämövalaistusta ja muuta varustusta. Tarjouspyynnössä ei ole määritelty näyttämön esitystekniikkaa tai edellytetty sen sisältyvän urakkaan. Tarjouspyynnön kohdassa 15 "Tarjouksen hinta ja hinnan arviointipisteet" on pyydetty, että tarjouksessa "eritellään optiona kaluste ja AV-laitehankinta. Kohdassa on todettu lisäksi seuraavaa: "Optiot otetaan mukaan hintavertailuun. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää tai olla käyttämättä optioita. Niiden suunnittelu sisältyy perustarjoushintaan."

Tarjouspyynnön kohdassa 9. "Hankintarajat" on todettu, että "hankintarajat määräytyvät tämän tarjouspyynnön ja siihen liitetyn hankintaraja-liitteen mukaisesti". Kyseisen liitteen "Kalusteet ja varusteet" -kohdassa on todettu, että "Palveluntuottajan vastaa kiinto- ja irtokalusteiden sekä koneiden ja laitteiden suunnittelusta ja hankinnasta, kun optiota käytetään". Saman liitteen "AV-laitteet" kohdassa on todettu, että "Laitteiden hankinta ja kaapeloinnit, rasioinnit ja laiteristikytkennät ovat palveluntuottajan vastuulla suunnitelmansa mukaisesti". Tarjouslomakkeella on puolestaan oma rivinsä AV-laitteille, johon kyseisten laitteiden hinta on tullut merkitä. Hankintayksikkö on edelleen tarjouspyynnön liitteessä 11 (Tilaajan antamia vastauksia neuvottelujen aikana) useissa kohdissa nimenomaisesti viitannut hankintarajataulukkoon, kun kysymys on koskenut urakoitsijan vastuuta hankinnoista.

Tarjouspyynnön liitteessä 7 (Vastuurajataulukko) on muutamassa kohdassa käsitelty näyttämön esitystekniikkaa tai siihen liittyviä osia. Kyseisessä liitteessä on kuitenkin nimenomaisesti korostettu, ettei kyseessä ole hankintaluettelo vaan ainoastaan vastuurajataulukko. Vastuurajataulukko ei ole määritellyt tarjouspyynnön pakollisia vaatimuksia. Hankintayksikön tarkoituksena on ollut vastuurajataulukolla ilmaista se, että tarjoajan tehtävänä on hankintojen tekeminen, mutta kustannuksista vastaa hankintayksikkö tarjouspyynnön liitteiden 6 ja 13 mukaisesti. Vastuurajaliitettä käytetään kyseisessä tarkoituksessa vakiintuneesti rakennusurakoiden kilpailutuksissa.

Tarjouspyynnön liitteessä 13 (Koneiden ja laitteiden luettelot) on ilmoitettu urakkaan kuuluvien koneiden ja laitteiden vähimmäismäärät. Liitteessä on nimenomaisesti ilmoitettu, että koneet ja laitteet, joiden hankinta kuuluu palveluntuottajalle, on ilmoitettu erikseen. Kyseisessä liitteessä ei ole lainkaan käsitelty näyttämön esitystekniikkaa, eikä siinä ylipäänsä mainita tilana liikunta- tai juhlasalia, joten tämänkin hankinta-asiakirjan perusteella voidaan katsoa, että näyttämön esitystekniikka ei sisälly tarjouspyynnön pakollisiin vaatimuksiin.

Myöskään tarjouksen sisällölle asetetussa vaatimusliitteessä (liite 18) ei ole mainittu näyttämön esitystekniikkaa. Kyseisessä liitteessä on mainittu kuitenkin, että tarjouksen rakennustapaselosteesta tulee ilmetä huonetyyppiluettelo sekä kiintokaluste-, irtokaluste- ja av-laiteluettelot.

Vertailemalla tarjouspyynnön liitteitä 6 (Hankintarajat) ja 13 (Koneiden ja laitteiden luettelot) keskenään, käy selväksi, ettei hankintayksikkö ole voinut tarkoittaa liitteellä 6, että tarjoajan tulee hinnoitella kyseiset hankintavastuukohdat tarjouksessaan.

NCC Suomi Oy on tarjouksessaan 14.2.2017 ilmoittanut, että "urakkahintaan sisältyy AV-laitteet liitteen 13 mukaisesti. Urakkahinnassa ei ole mukana näyttämön esitystekniikkaa mutta kaapelointi sisältyy tarjoukseemme." NCC Suomi Oy:n tarjoukseen ei ole sisältynyt näyttämön esitystekniikkaa, mutta siinä on vaaditun mukaisesti ollut AV-laitteet.

Asian oikeudellisessa arvioinnissa on keskeistä se, miten toimialalla ammattimaisen ja huolellisesti toimivan urakoitsijan on tullut asia ymmärtää. Kyseessä on ollut kilpailullinen neuvottelumenettely, jossa tarjoajien – myös valittajan – kanssa on käyty useita hankinnan kohdetta selventäviä keskusteluja. Epäselvässä tilanteessa tarjoajien tulee myös selonottovelvoitteensa perusteella selvittää asiaa.

Kolmas tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja on sisällyttänyt tarjoukseensa NCC Suomi Oy:n tavoin tavanomaisen esitystekniikan kuten projektorit. Varsinaista näyttämön esitystekniikkaa, kuten valotehosteita ei ole sisältynyt myöskään tämän kolmannen tarjoajan tarjoukseen.

Näyttämön esitystekniikan kustannusvaikutus on ollut arviolta 1-2 prosenttia vertailuhinnasta, joten asialla ei ole myöskään ollut merkittävää vaikutusta valittajan saamiin hintavertailupisteisiin siinäkään tapauksessa, että tarjouspyyntöaineiston katsottaisiin olleen kyseisen riitaisen seikan osalta epäselvä.

NCC Suomi Oy:n tarjouksesta on ilmennyt, että sen suunnitelmiin ja asemapiirrokseen on sisältynyt sadesuojan rakentaminen välituntipihalle. Yhtiön tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja hankintayksikkö on toiminut tässäkin suhteessa julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden mukaisesti.

Tarjouspyynnössä ei ole nimenomaisesti asetettu takuun sisältöä koskevia ehdottomia vaatimuksia. Tarjouspyynnön kohdan 19 "Urakkasopimus ja sopimusehdot" mukaan urakassa noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Tarjouspyynnön liitteen 12 (luvatun takuuajan pisteytystaulukko) mukaan "luvatun takuuajan mukaisesti palveluntuottaja sitoutuu takuuajan vastuiden hoitamiseen YSE 1998 ehtojen mukaisessa laajuudessa". Tarjouspyyntöaineiston perusteella voidaan katsoa, että takuuajan ehtoihin sovelletaan rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

NCC Suomi Oy on todennut tarjouskirjeessään 31.1.2017 tarjoavansa kohteelle pidennetyn 7 vuoden takuuajan. Yhtiö on lisäksi ilmoittanut tarkemmassa takuuta koskevassa tarjouksen vapaaehtoisessa liitetiedostossa, että takuun myöntäminen edellyttää sopimista ylläpidon seurantaan ja takuun piiriin kuulumattomista seikoista. Kyseisessä liitteessä on ilmoitettu erikseen 18 kohtaa.

NCC Suomi Oy ei ole edellä mainitussa tarjouksen liitetiedostossa asettanut ehtoja, jotka rajaisivat urakoitsijan takuuvelvoitetta. Liitteessä on ensinnäkin otsikon "Ylläpidon seuranta ja valvonta" alla kuvattu takuuaikaisia toimenpiteitä kuten kaksi kertaa vuodessa tapahtuva raportointi, jotka edistävät rakennuskohteen turvallista ja oikeaa käyttöä. NCC Suomi Oy:n ilmoittama lisäinformaatio pikemminkin laajentaa urakoitsijan vastuita kuin rajaa niitä.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä nimenomaisesti ilmoittanut, että palveluntuottajalle annetaan oikeudet seurata takuuaikaisia huoltotoimenpiteiden toteutumista kiinteistönhuolto- ja automaatiojärjestelmistä. NCC Suomi Oy:n lisäinformaatio on liittynyt tähän asiaan. Tarjouspyynnön mukaan hankintayksikkö vastaa huoltojen kustannuksista.

Otsikon "Takuun piiriin kuulumattomat asiat" alla on ilmaistu 13 rakennusalalla vakiintunutta ja myös nyt kyseessä olevassa hankinnassa urakoitsijan takuuvastuun ulkopuolelle jäävää kohtaa. Takuun ulkopuolella olevien tehtävien listauksesta on selkeästi havaittavissa, että kyse on takuun piiriin kuulumattomista tehtävistä, jotka tarjoaja on vain selvyyden vuoksi halunnut tuoda esiin. Kyseiset tiedot ovat luonteeltaan lisäinformaatiota, eivätkä tiedot ole ristiriidassa tarjouspyynnön vaatimusten kanssa. Edellä tarkoitettua toimenpidelistausta ei voi missään mielessä pitää rajauksena taikka ehtona tarjotun takuun voimassaoloon.

Kun otetaan huomioon YSE 1998 ehtojen takuuta koskevat ehdot, tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen kohta 10, jossa todetaan muun muassa, että urakoitsija "on YSE 29 ja 30 §:ssä mainituin vastuun lisäksi velvollinen kustannuksellaan korjaamaan tai poistamaan ne KVR-suorituksen toimivuudessa ilmenevät virheet, puutteet tai haitat, jotka ilmenevät ennen takuuajan loppua", sekä tarjouspyynnön liitteen 11 kohdissa 123–124 ja 144 ilmoitetut seikat, on kiistatta katsottava, etteivät NCC Suomi Oy:n tarjouksen takuuta koskevassa liitteessä kohdassa "Takuun piiriin kuulumattomat asiat" luetellut seikat ole ristiriidassa tarjouspyynnön vaatimusten kanssa.

Mikäli asiassa katsottaisiin, että NCC Suomi Oy:n tarjous on ollut puutteellinen laadullista vertailua varten toimitettavan takuuajan osalta, ei sillä olisi vaikutusta yhtiön tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuteen. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta poissulkea tarjoajaa tarjouskilpailusta sellaisen tarjouksessa olleen puutteen vuoksi, joka on vaikuttanut ainoastaan tarjousten laadulliseen vertailuun. NCC Suomi Oy:n tarjous voittaisi myös siinä tapauksessa, että tarjousvertailussa ja pisteytyksessä ei huomioitaisi takuuajasta annettuja pisteitä.

Hankintayksikkö on valittajan valituksen johdosta tarkastanut valituksen kohteena olevan laatuvertailun uudelleen. Laatuvertailussa tarjoajat ovat saaneet pääosin samat pisteet kuin hankintapäätöksessä. Laatuvertailun vähäisillä puutteilla ei ole ollut vaikutusta lopputulokseen. Tarkistetussa pisteytyksessä NCC Suomi Oy olisi arviointiryhmän 2 osalta saanut yhden pisteen vähemmän verrattuna hankintapäätöksen pisteisiin.

Tarjousvertailu perustuu tarjoajan tarjouksen liitteenä toimittamaan suunnitelma-aineistoon kuten piirustuksiin. Useat valittajan esittämistä väitteistä ovat merkityksettömiä asian oikeudellisessa arvioinnissa, koska valittajan tarjouksessa ei ole esitetty kuvausta vertailuun vaikuttavasta asiasta. Vasta valituskirjelmässä esitetty tarjouksen sisältöön liittyvä seikka on merkityksetön, mikäli kyseistä seikkaa ei ole riittävän selvästi esitetty tarjouksessa. Hankintayksikkö on tarjouspyynnössä nimenomaisesti maininnut, että tarjousasiakirjoista on tullut käydä selkeästi ilmi laatuarvioinnin arviointikriteerien toteutuminen. Esimerkiksi tilojen toiminnallisen suunnitteluun liittyvä selvitys on ollut valittajan tarjouksessa yleisluontoinen ja heikompi kuin vastaava NCC Suomi Oy:n selvitys.

Hankintayksikkö on tarjouksia vertailtaessa toiminut harkintavaltansa puitteissa, eikä se ole toiminut epätasapuolisesti tai valittajaa syrjivästi katsoessaan, että valittajan tarjous on laadullisessa vertailussa ollut heikompi kuin NCC Suomi Oy:n tarjous ja kokonaisvertailussa myös heikompi kuin NCC Suomi Oy:n tarjous.

Hankintayksikkö on pisteytyksessään noudattanut tarjouspyynnössään ilmoittamaa pisteytystapaa ja se on voinut harkintavaltansa puitteissa antaa edellä mainituista osatekijöistä hankintapäätöksen mukaiset pistemäärät lukuun ottamatta muutamaa kohtaa, joilla ei ole merkitystä hankintapäätöksen lopputulokseen. Valittajan kohdistamien väitteiden osalta NCC Suomi Oy:lle olisi tullut antaa yksi piste vähemmän kuin hankintapäätöksessä.

Asiassa on myös huomattava, että NCC Suomi Oy:n ja valittajan hintatarjousten ero on noin 1,16 miljoonaan euroa, joka vastaa lopullisessa vertailussa 6,56 pisteen eroa. Laatuvertailussa valittajan tulee näyttää, että valittaja saisi noin 15,5 pistettä enemmän verrattuna hankintapäätökseen, jossa valittaja on saanut laadusta 52 pistettä.

Hankintayksikkö on hankintapäätöksen tarkastamisen yhteydessä katsonut, että eri alueiden rajaamista värikoodein ei voida huomioida vertailussa. Kyseessä on ollut suhteellisen vähäinen puute, jolla ei ole ollut vaikutusta vertailun lopputulokseen.

Hankintayksikkö on ilmaissut laadulliset arviointiperusteet ja niiden pisteytystavan tarjouspyynnössä kohdassa 14. Hankintayksikkö on avannut vertailuun vaikuttavia kohtia tarjouspyynnön liitteessä 9 "Ehnroosin koulun suunnittelun linjauksia". Myös tarjouspyynnön kohdassa 3 on kuvattu kunnan keskeisiä tavoitteita sekä koulun suunnittelu- ja rakentamistavoitteita. Kyseinen liite on laadittu kilpailullisen neuvottelumenettelyn aikana käytyjen keskustelujen pohjalta, joten valittajan on tullut ymmärtää mitkä seikat ovat merkityksellisiä vertailussa.

Mäntsälän kunta on 8.8.2017 luovuttanut valittajalle NCC Suomi Oy:n tarjousaineiston sisältäen muun muassa tilaajavastuuraportin, terve talo – mallin sekä piirustuksia. NCC Suomi Oy:n tarjouksen liitettä "619 – 32 – Ehnroosin koulu – Toiminnallinen selostus" ei ole kuitenkaan luovutettu. NCC Suomi Oy:n mukaan liite sisältää sen omia innovaatioita, joita kilpailija voi hyödyntää jatkossa omassa liiketoiminnassaan. Mäntsälän kunta on toimittanut valittajalle 20.6.2017 myös 22.5.2017 päivätyn yhteenvedon tarjousten tarkastamisesta ja pisteytyksestä.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

NCC Suomi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

NCC Suomi Oy:n myöntämä takuu ei ole sisältänyt poikkeuksia, ehtoja

tai rajoituksia YSE 1998 -ehtojen mukaisesta takuusta, lukuun ottamatta tarjouspyynnössä sallittua YSE 1998 -ehtojen 29 §:n mukaista takuuajan kestoa. Koska tarjouspyynnössä on mahdollistettu kestoltaan YSE 1998

-ehdoista poikkeava takuu, on NCC Suomi Oy katsonut tarkoituksenmukaiseksi selventää takuun sisältöä tarjouksen liitteessä. Liitteessä on ainoastaan selvennetty palvelunkuvauksia takuuaikaisista toimenpiteistä, joihin urakoitsija sitoutuu kustannuksellaan rakennuksen oikeanlaisen käytön ja huollon varmistamiseksi. Liitteessä on myös selvennetty ne asiat, jotka eivät kuulu YSE 1998 -ehtojenkaan mukaan urakoitsijan takuuvastuuseen.

Takuuajan osalta hankintayksikkö on pyytänyt tarjoamaan nimenomaisesti tavanomaista takuuta. Tarjouspyynnössä on niin ikään täsmennetty, että takuu ei koske normaalin käytön mukaisesta kulumisesta johtuvia käyttöpuutteita. Hankintayksikkö on siten tarjouspyynnössä itsekin selventänyt takuun sisältöä. Tyhjentävää listausta takuun sisällöstä ei ole kuitenkaan tarjouspyynnössä ilmoitettu, joten YSE 1998 -ehtojen mukaisen takuun yksityiskohtainen sisältö on joka tapauksessa tarkoitettu jäävän sovittavaksi osapuolten kesken myöhemmin.

NCC Suomi Oy:n tarjouksen takuuaikaa koskevaan liitteeseen on nimenomaisesti kirjattu, että takuun yksityiskohtainen sisältö selvennetään yhdessä. NCC Suomi Oy:n myöntämä takuu vastaa tarjouspyynnössä pyydettyä tavanomaista YSE 1998 -takuuehtojen mukaista takuuta. Koska YSE 1998 -ehdoista ei itsessään ilmene, mitkä konkreettiset yksittäiset asiat kuuluvat urakoitsijan vastuulle, on takuun sisältöä tarkoituksenmukaista selventää ottaen huomioon tavanomaisesta poikkeava takuuajan kesto. On välttämätöntä, että molemmat osapuolet ymmärtävät takuun sisällön, jotta jälkikäteiset keskustelut tältä osin vältetään.

NCC Suomi Oy:n myöntämä takuu on ollut tarjouspyynnön sekä YSE 1998 -ehtojen mukainen ja tietyiltä osin myös YSE 1998 -ehtoja kattavampi.

NCC Suomi Oy:n tarjoukseen on sisältynyt juhlasalin näyttämön esitystekniikka. Laskennan aikana on esitetty kysymyksiä av-laitteista. Vastauksissaan näihin kysymyksiin hankintayksikkö on viitannut tarjouspyyntöön ja hankintarajaliitteeseen. Tarjouspyynnön hankintarajaliitteen mukaan av-laitteiden hankinta ja kaapeloinnit, rasioinnit ja laiteristikytkennät ovat palveluntuottajan vastuulla suunnitelmansa mukaisesti.

Tarjouspyynnön liitteessä 13 (koneiden ja laitteiden luetteloista tiloittain) on kuvattu av-laitteet tiloittain. Asiakirjassa ei ole mainittu tilana liikunta- tai juhlasalia lainkaan. Tämän perusteella ei ole voitu tehdä johtopäätöksiä juhlasalin esitystekniikasta. Tarjouspyynnössä on kuitenkin pyydetty erittelemään optiona kohteen kaluste- ja av-laitehankinta.

Tarjouspyynnön liitteenä toimitetussa vastuurajataulukossa on todettu liikuntasalin osalta, että av-laitteisto on sisältynyt palveluntuottajalle. Tässä yhteydessä kyse on ollut nimenomaan liikuntasalin yleisäänentoistosta, koska av-laitteiden yksilöintiä ei ole löytynyt tarjouspyyntöasiakirjoista. Vastuurajataulukossa on myös maininta siitä, että näyttämön yleisvalaistus on kuulunut palveluntuottajalle. Liikuntasalin yleisvalaistus on siten mainittu, mutta av-laitteista ei ole ollut mainintaa missään asiakirjassa.

NCC Suomi Oy:n tarjoukseen on sisältynyt kaikki tarjouspyynnön liitteen 13 keltaisella värillä korostetut kohdat. Muilta osin tarjouspyynnön liitteen 13 av-laitteet ovat sisältyneet yhtiön antamaan optiohintaan.

Valittajan esittämät väitteet NCC Suomi Oy:n tarjouksen arkkitehtonisten suunnitelmien puutteista ovat virheellisiä.

Hankintayksikkö on varannut valittajalle mahdollisuuden tutustua NCC Suomi Oy:n tarjoukseen ja valittajalla on siten ollut riittävä aika varmistua, että NCC Suomi Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen ja että hankintapäätös on tehty oikein perustein.

NCC Suomi Oy:n tarjous sisältää sen ammatti- ja liikesalaisuuksia, eikä tarjousta voida näiltä osin luovuttaa valittajalle. Oikeudenkäynti ei saa muodostua keinoksi saada tietoonsa toisen elinkeinonharjoittajan ammatti- tai liikesalaisuuksia julkisia hankintoja koskevissa asioissa. Asiakirjojen luovuttaminen olisi niiden salassapitosäännöksissä tarkoitettujen etujen vastaista. Tietojen antamatta jättäminen ei myöskään vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut sitoutua vähintään kahden vuoden takuuaikaan, jonka sisältö ei voi olla YSE 1998 -ehtojen 29 §:ää rajoitetumpi. Kahden vuoden takuu on ollut minimivaatimus, jonka täyttymättä jäämisen johdosta tarjoukset on tullut hylätä.

Hankintayksikkö on tarjouspyynnön kohdan 3.2 mukaan tavoitellut hankinnassa tavanomaista korkeampaa laatutasoa, johon on pyritty muun muassa arvostamalla tarjousvertailussa YSE 1998 -ehtojen mukaisen kahden vuoden takuun ylittävää takuuaikaa. Kahta vuotta pidemmästä takuuajasta on siten saanut lisäpisteitä. Tarjouspyyntö ei ole kuitenkaan sallinut varaumien tai rajoitusten tekemistä takuun sisältöön siten, että takuun sisältö poikkeaisi YSE 1998 -ehtojen 29 §:ssä edellytetystä. Tarjouspyynnön liitteen 12 mukaan luvatun takuuajan mukaisesti palveluntuottaja sitoutuu takuuajan vastuiden hoitamiseen YSE 1998

-ehtojen mukaisessa laajuudessa.

NCC Suomi Oy:n takuu ei ole ollut sellaisenaan voimassa, vaan on edellyttänyt erillistä sopimusta, jossa yhtiön esittämät varaumat on hyväksytty. Hankintaa koskevat oikeusohjeet edellyttävät, että tarjous annetaan tarjoajaa sitovana ja lopullisena. Tarjouspyynnön vastainen ja sisällöltään merkittävästi rajoitettu takuu ei ole myöskään voinut vertailussa saada lisäpisteitä siitä, että takuu on voimassa seitsemän vuotta.

Osa NCC Suomi Oy:n takuun selvennyksistä on ollut aitoja selvennyksiä tai urakan ulkopuolisia tekijöitä. Yhtiön tarjouksen takuuehtoihin on sisältynyt kuitenkin erittäin merkittäviä ja kustannusvaikutteisia poikkeamia YSE-ehtojen takuuehtoihin verrattuna. NCC Suomi Oy:n tarjouksen takuu ei ole kattanut tilanteita, joissa esimerkiksi urakkasuoritukseen sisältyvä näyttö tai mediatykki hajoaa kesken takuuajan.

Rakennus ei ole valmis eikä käyttöönotettavissa ilman ilmanvaihtosuodattimia. Toisin kuin hankintayksikkö esittää, nämä kuuluvat urakkaan.

NCC Suomi Oy on rajannut takuun ulkopuolelle yleisellä tasolla "luonnonvoimat". Näin laaja rajaus merkitsee merkittävää sisällöllistä rajausta takuuseen. NCC Suomi Oy:n tarjoama takuu ei ole voimassa, jos rakennuksen vaurioiden syynä ovat esimerkiksi myrsky, helteet, sateet, lumikuorma, kovat pakkaset tai nopeat lämpötilan muutokset. Takuun rajausta ei ole rajattu täysin poikkeuksellisiin olosuhteisiin, katastrofeihin, ylivoimaisiin tapahtumiin tai force majeure -tilanteisiin. Hankintayksikkö on kuitenkin nimenomaan halunnut, että rakentamisessa vältetään riskiratkaisuja ja on tavoitellut erityisen korkeaa laatua. YSE 1998 -ehdot eivät tunne "luonnonvoimat"-käsitettä, vaan kyse on ollut NCC Suomi Oy:n itse muotoilemasta rajauksesta. "Luonnonvoimien" rajaaminen takuun ulkopuolelle on täysin poikkeuksellista, eikä rajausta voida hyväksyä.

Vaikka hankintayksikön mukaan polttimoiden vaihdot eivät ole sisältyneet urakkasuoritukseen, yksittäisiä valaisimia voidaan joutua uusimaan merkittävissäkin määrin esimerkiksi sen johdosta, että urakkasuorituksessa on ollut virhe ja automaatio on ollut virheellinen. NCC Suomi Oy voi kuitenkin vetäytyä vastuusta, kun korjaus kohdistuisi yksittäisten polttimoiden vaihtoon. Tämä voi olla vastuiden ja kustannusten kannalta merkittävä seikka.

NCC Suomi Oy on rajannut kodinkoneiden ja suurkeittiölaitteiden takuun siten, että takuu on voimassa "valmistajan takuun mukaisesti". Yhtiö ei ole tältä osin sitoutunut edes kahden vuoden minimitakuuseen, vaan koneiden ja laitteiden takuu saattaa jäädä alle kahden vuoden.

NCC Suomi Oy:n tarjoama takuu on ollut viherrakenteiden osalta voimassa vain "normaaliin kasvuun lähtö tarkastukseen asti". Myös tämä rajaus on ollut sekä vastuiden että kustannusten kannalta merkittävä. Kasvuunlähtötarkastus pidetään urakan valmistumista seuraavalla kesäkaudella eli joka tapauksessa selvästi alle kahden vuoden kuluttua urakan valmistumisesta. On kuitenkin mahdollista ja jopa todennäköistä, että viherrakenteissa ilmenee virheellisyyksiä vasta merkittävästi myöhemmin. Tarjous on tältäkin osin ollut tarjouspyynnön vastainen, eikä takuu ole kattanut edes kahden vuoden aikaa.

Julkisessa hankinnassa normaaleihin käytäntöihin ei voida vedota tarjouspyynnöstä poikkeamisen perusteena. Tarjouksen on tullut noudattaa tarjouspyynnön ehtoja riippumatta siitä, minkälaisia käytäntöjä alalla muuten noudatetaan.

Ilman vastaavia rajauksia esimerkiksi Lujatalo Oy on joutunut omassa tarjouksessaan ottamaan huomioon hankintayksikön edellyttämän korkean laatutason, jolla on vaikutusta myös rakentamisen hintaan. Tämä on ollut omiaan johtamaan myös siihen, etteivät tarjoukset ole olleet hinnoittelultaan vertailukelpoisia ja yhteismitallisia. NCC Suomi Oy on voinut hinnoittelunsa perusteeksi ottaa kustannusvaikutteiset rajaukset, joita se on takuun osalta tarjoukseensa sisällyttänyt.

Tarjouspyynnön liitteenä 7 ollut vastuurajataulukko on määrittänyt tarjoajan ja tilaaja- tai käyttäjähankintojen vastuut hankkeessa. Vaikka vastuurajataulukko ei olisi ollut tyhjentävä luettelo kaikista hankintaan kuuluvista tekijöistä, tarjoajan vastuulle merkityt seikat ovat selvästi kuuluneet hankinnan kohteeseen. Taulukoissa on lisäksi ollut oma sarakkeensa, johon on tehty optioiden osalta erilliset merkinnät.

Vastuurajataulukossa on määritelty hankintakohteina näyttämön esitystekniikkaan kuuluvia varusteita ja nämä on määritelty tarjoajan vastuulle. Varusteita ei ole merkitty tarjottaviksi optioina.

NCC Suomi Oy:n suunnitelmissa esitetyt katokset ovat olleet sisäänkäyntikatoksia, eikä tarjouspyynnössä edellytettyä ulkopiha-alueen sadekatosta ole sisältynyt yhtiön suunnitelmaan. Alalla ammattimaisesti toimivalle yritykselle on selvää, että rakennuksen sisäänkäyntikatos on eri asia kuin ulkopiha-alueen katos. Talo-2000 -nimikkeistöjärjestelmä, jota rakennusalalla vakiintuneesti käytetään, erittelee pihakatokset ja katokset, ja näillä on vakiintuneet merkitykset, joista ei ole tarjouspyynnössä poikettu. NCC Suomi Oy:n ratkaisu on edullisempi toteuttaa, joten tarjouksen virhe on tältä osin ollut omiaan johtamaan hinnoittelultaan vertailukelvottomiin tarjouksiin.

Laadunarviointiryhmän 2 osalta tarjousvertailun arviointi ei ole tarjousten uudelleenarvioinninkaan jälkeen perustunut tarjouspyyntöön tai objektiivisiin kriteereihin, joihin tarjouspyynnössä on viitattu. Näitä ovat muun muassa pakottavat turvallisuusnormit ja hyvää rakennustapaa kuvaava RT-kortisto.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että NCC Suomi Oy:n tarjouksen takuuaikaa koskeva liite on koskenut ainoastaan pidennettyä takuuaikaa eli takuuaikaa, joka on ylittänyt YSE 1998 -ehtojen mukaisen kahden vuoden takuuajan. Kyseisellä tarjouksen liitteellä ei ole merkitystä arvioitaessa yhtiön tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuutta. Mäntsälän kunnalla on myös ollut oikeus ottaa huomioon tarjouksen liite tarjousten vertailussa.

YSE 1998 -ehtojen takuuvastuu kattaa virheiden korjaamisen. Tietotekniikan uusimisen rajaaminen takuun ulkopuolelle ei ole merkinnyt sitä, ettei urakoitsija korjaisi urakkasuoritukseen liittyvän laitteen sen hajotessa.

IV-suodattimet on ilmoitettu NCC Suomi Oy:n tarjouksen takuuliitteessä nuohousten yhteydessä. On ilmeistä, että kyseessä on urakkakohteen käyttöön liittyvä suodattimen vaihtaminen, joka ei sisälly urakkasuoritukseen, eikä näin myöskään takuuseen.

On ilmeistä, että NCC Suomi Oy:n tarjouksen takuuliitteessä ilmoitetulla luonnonvoimilla on tarkoitettu urakoitsijasta riippumatonta syytä, joka ei sisälly. Luonnonvoimilla tarkoitetaan vakiintuneesti tuhoisaa tai vaarallista sääilmiötä. Vahinkovakuutusluokittelussa luonnonvoimat rinnastetaan tulipaloon, räjähdykseen, ydinonnettomuuteen, maan vajoamiseen ja myrskyyn, joita kaikkia voidaan pitää urakoitsijasta riippumattomina syinä. Myös YSE 1998 -ehdoissa poikkeuksellista urakoitsijan suoritusta olennaisesti haittaavaa sääolosuhdetta pidetään ylivoimaisena esteenä.

Yksittäisten valaisimien polttimoiden vaihtamisen takuun rajaaminen takuun ulkopuolelle ei ole merkitse sitä, ettei urakoitsija korvaisi urakkasuoritukseen sisältyvän laitteen sen hajotessa. Polttimoiden vaihtaminen liittyy kiinteistön huoltoon, joka ei sisälly urakkasuoritukseen.

Myyjän takuu voi keittiölaitteiden osalta poiketa valmistajan takuusta, mistä on ollut kyse nyt käsillä olevassa asiassa. Pidennetyn takuuajan taloudellinen merkitys on ollut hankinnan laajuus huomioiden vähäinen.

Maanrakennusvaiheella ei tarkoiteta viherrakentamista. Valittajan viittaamat painaumat sisältyvät urakkasuoritukseen, eikä niitä ole poissuljettu viherrakentamista koskevalla takuumaininnalla. Pidennetyn takuun taloudellinen merkitys on lisäksi ollut hankinnan laajuus huomioiden vähäinen.

Asiassa on riidatonta, että tarjouspyynnössä on edellytetty sateensuojaa. Tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan edellytetty, että sateensuojan tulee olla rakennuksesta erillinen pihakatos tai sadesuoja.

Valittaja on sivuuttanut sen, että hankinnan päätavoitteena on ollut suunnitella ja rakentaa 2010-luvun pedagogisen ajattelun mukainen moderni ja innovatiivinen oppimisympäristö. Suunnittelun lähtökohdan mukaan suunnitelman on tullut olla pedagogisesti oivallinen ja uusia uria aukova. NCC Suomi Oy:n tarjoama ratkaisu on ollut useissa kohdin innovatiivinen ja muun muassa paremmin muunneltavissa eri käyttötarkoituksiin kuin valittajan tarjoama ratkaisu.

Mäntsälän kunta paljoksuu valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimusta työmäärän, palkkioperusteen määrän ja kokonaismäärän osalta. Mäntsälän kuntaa ei voida velvoittaa korvaamaan valittajan asiamiehen vaihtumisesta aiheutuneita kuluja, kuten asiaan perehdyttämistä. Valitusvaiheen asiamies on valittajan palveluksessa oleva työntekijä, jonka osalta valitusperusteena on käytetty kokeneen hankinta-asioihin perehtyneen ulkopuolisen asiamiehen palkkioperustetta. Koska mitään selvitystä palkkion maksamisesta ei ole esitetty, hyväksyttävänä oikeudenkäyntikuluna voidaan tältä osin pitää enintään 1.000 euroa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Tiedon antaminen asiakirjasta

Valittaja on vaatinut, että sille annetaan NCC Suomi Oy:n tarjous kaikkine liitteineen sekä Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen päätöksessä 5.6.2017 § 139 mainittu uusi tarkastettu tarjousvertailu.

Hankintayksikkö on toimittanut vastineensa liitteenä markkinaoikeudelle NCC Suomi Oy:n tarjouksen liitteineen. Vastineen mukaan sen liitteet eivät ole sisältäneet liike- tai ammattisalaisuuksia lukuun ottamatta NCC Suomi Oy:n tarjouksen liitettä "619 – 32 – Ehnroosin koulu

– Toiminnallinen selostus". Hankintayksikkö on perustellut ilmoitustaan NCC Suomi Oy:n näkemyksellä, jonka mukaan mainittu liite sisältää yhtiön omia innovaatioita, joita kilpailija voi hyödyntää jatkossa omassa liiketoiminnassaan. Hankintayksikkö on toimittanut 7.12.2017 markkinaoikeudelle 22.5.2017 päivätyn yhteenvedon tarjousten tarkastamisesta ja pisteytyksestä, joka on hankintayksikön ilmoituksen mukaan toimitettu valittajalle 20.6.2017.

Markkinaoikeus on 17.1.2018 toimittanut Lujatalo Oy:lle NCC Suomi Oy:n tarjouksen liitteineen lukuun ottamatta yhtiön tarjouksen liitettä "619 – 32 – Ehnroosin koulu – Toiminnallinen selostus". Markkinaoikeus on 9.2.2018 toimittanut Lujatalo Oy:lle Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen päätökseen 5.6.2017 § 139 liittyneen yhteenvedon tarjousten tarkastamisesta.

Markkinaoikeus toteaa, että NCC Suomi Oy:n tarjousasiakirjat sekä Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen päätökseen 5.6.2017 § 139 liittynyt yhteenveto tarjousten tarkastamisesta on toimitettu markkinaoikeudelle osana oikeudenkäyntiaineistoa. Viimeksi mainittu asiakirja on asiassa saadun selvityksen perusteella toimitettu valittajalle myös hankintayksikön toimesta 20.6.2017. Kun mainitut tarjousasiakirjat on toimitettu valittajalle lukuun ottamatta tarjouksen liitettä "619 – 32 – Ehnroosin koulu – Toiminnallinen selostus", asiassa on kysymys oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun oikeudenkäyntiasiakirjan saamisedellytyksistä koskien NCC Suomi Oy:n tarjouksen liitettä "619 – 32 – Ehnroosin koulu – Toiminnallinen selostus".

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 8 §:n mukaan oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuudesta ja salassapidosta on voimassa, mitä asiakirjan julkisuudesta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (jäljempänä julkisuuslaki) tai muussa laissa säädetään, jollei oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa toisin säädetä. Saman pykälän mukaan hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Mainitun lainkohdan mukaan salassa pidettäviä ovat myös sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa.

Oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain 9 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuolena olevalla asianosaisella on oikeus saada tieto muustakin kuin julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn, jollei pykälän 2 tai 3 momentista muuta johdu. Pykälän 3 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi jättää antamatta muun ohella julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdassa mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi eikä tiedon antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Julkisuuslain 11 §:ssä säädetään asianosaisen oikeudesta tiedonsaantiin. Pykälän 1 momentin mukaan hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettua oikeutta julkisessa hankinnassa toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- ja ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; tieto tarjousten vertailussa käytetystä kokonaishinnasta on kuitenkin aina annettava.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa saadun selvityksen mukaan NCC Suomi Oy:n tarjouksen liitteenä ollut asiakirja "619 – 32 – Ehnroosin koulu – Toiminnallinen selostus" sisältää sellaisia tietoja NCC Suomi Oy:n elinkeinotoiminnasta, että tiedon antaminen asiakirjasta aiheuttaisi yhtiölle taloudellista vahinkoa, kun otetaan huomioon rakennusten suunnittelun innovatiivisuuden merkitys kilpailulle markkinoilla. Kun otetaan lisäksi huomioon jäljempänä pääasian ratkaisun perustelut ja lopputulos, markkinaoikeus katsoo, että valittajan vaatiman asiakirjan antamisella ei ole sillä tavoin merkitystä hankintamenettelyn oikeellisuuden arvioinnissa, että tiedon antamatta jättäminen kyseisestä asiakirjasta vaarantaisi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumisen. Näin ollen valittajan vaatimus tiedon antamisesta asiakirjasta on hylättävä siltä osin kuin se koskee NCC Suomi Oy:n tarjouksen liitettä "619 – 32 – Ehnroosin koulu – Toiminnallinen selostus".

Pääasiaratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa saadun selvityksen perusteella Mäntsälän kunnan kunnanhallitus on kuntalain 92 §:n nojalla ottanut käsiteltäväkseen kunnan teknisen lautakunnan muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen 28.2.2017 § 16. Kunnanhallitus on 5.6.2017 tekemällään päätöksellä § 139 muuttanut teknisen lautakunnan hankintapäätökseen sisältynyttä tarjousvertailun pisteytystä, mutta päätynyt muilta osin samaan tarjousten etusijajärjestykseen ja hankinnan lopputulokseen kuin tekninen lautakunta päätöksessään 28.2.2017 § 16.

Asiassa on valituksessa esitetyn johdosta arvioitava ensi vaiheessa sitä, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole sulkenut NCC Suomi Oy:n tarjousta tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjouspyyntöä vastaamattomana.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 40 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 46 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava tarjouskilpailusta.

Hankintalain 30 §:n 5 momentin mukaan hankintayksikön on kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä pyydettävä ehdokkailta neuvotteluissa esitettyihin ja määritettyihin ratkaisuihin perustuvat lopulliset tarjoukset. Tarjouksen on oltava tarjouspyynnössä esitettyjen hankkeen kohteen edellyttämien vaatimusten mukainen.

Hankintalain 30 §:n 7 momentin mukaan tarjouksia voidaan kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikön pyynnöstä täsmentää ja selkeyttää, jos se ei johda tarjousten tai tarjouspyynnön olennaisten tekijöiden muuttumiseen syrjivällä tai kilpailua vääristävällä tavalla. Samoin edellytyksin myös tarjouskilpailun voittanutta tarjousta voidaan täsmentää tai selkeyttää taikka vahvistaa siinä olevia sitoumuksia.

Markkinaoikeus toteaa, että oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen tarjouskilpailusta silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

NCC Suomi Oy:n tarjouksen takuuehdot

Valittaja on esittänyt, että NCC Suomi Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, kun siinä ilmoitettu takuu ei ole ollut sellaisenaan voimassa, vaan on edellyttänyt erillistä sopimusta, jossa yhtiön esittämät varaumat on hyväksytty.

Tarjouspyynnön kohdassa 3.2. "Koulun suunnittelun tavoitteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Erityistä huomiota kiinnitetään koulun turvallisuuteen ja ennen muuta liikenne- ja pysäköintiratkaisuihin. Rakennuksen kustannustehokkuutta haetaan paitsi kohtuullisella rakentamiskorvauksella myös moderneilla ja innovatiivisilla energiaratkaisuilla ja kestävien sekä ympäristöystävällisten rakennusaineiden käyttämisellä sekä huolellisen rakennustavan noudattamisella ja siihen perustuvalla tavallista pidemmällä takuuajalla. Koulun rakentaminen on suunniteltava siten, että siinä tietoisesti vältetään riskiratkaisut ja -rakenteet."

Tarjouspyynnön kohdassa 3.3. "Koulun rakentamisen tavoitteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Kunnan kustannuksia pyritään rakennuksen elinkaaren aikana alentamaan hyvällä laadulla ja urakoitsijan lupaamalla tavallista pidemmällä takuuajalla, josta liitteessä 12. esitetyn pisteytystaulukon mukaan voi saada enintään 10 laatupistettä. Tämän taulukon mukaisesti tavanomainen kahden vuoden takuuaika tuo tarjoajalle nolla laatupistettä ja puolen välein lisääntyvä aika aina yhden lisäpisteen siten, että 7 vuoden takuuaika tuo tarjoajalle täydet 10 pistettä."

Tarjouspyynnön kohdassa 14. "Hankinnan laadulliset arviointiperusteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Rakennusaikaisesti tavoiteltu laatutaso/takuuajan pituus (enint. 10 pistettä)

Urakoitsijan lupaama takuuajan pituus pisteytetään siten, että 7 vuoden takuuaika tuo enimmäismäärän eli 10 laatupistettä. Asetetun taulukon mukaan tavanomainen kahden vuoden takuu tuo tarjoajalle nolla laatupistettä ja aina puolella vuodella lisääntynyt aika kerrallaan yhden lisäpisteen siten, että 7 vuoden takuuaika tuo täydet 10 pistettä. Takuu ei koske normaali käytön mukaisesta kulumisesta johtuvia käyttöpuutteita."

Tarjouspyynnön kohdassa 19. "Urakkasopimus ja sopimusehdot" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Toimeksiannossa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa tämän tarjouspyynnön kanssa."

Tarjouspyynnön liitteessä 12. "Luvatun takuuajan pisteytystaulukko" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Luvatun takuuajan mukaisesti palveluntuottaja sitoutuu takuuajan vastuiden hoitamiseen YSE 1998 ehtojen mukaisessa laajuudessa"

Tarjouspyynnön liitteen 11 "Vastauksia esitettyihin kysymyksiin" kohdassa 124 on todettu kysymykseen "Vastaako tilaaja pidennetyn takuuajan huoltojen kustannuksista, kuten säännöllisistä tarkastuksista ja huoltokirjan mukaisista huolloista" vastauksena "Vastaa". Kohdassa 144 on todettu kysymykseen "Takuu aika 2–7 vuotta. Tarkoittaako, että mikäli urakoitsija lupaa kohteelle 7 vuoden takuun niin urakoitsijan tulee kustantaa myös takuu-ajan huollot 7 vuoden ajan tai kustantaako tilaaja takuu-ajan huollot?" vastauksena "Tilaaja kustantaa normaalit takuuajan huollot, urakoitsija takuukorjaukset. ks. kysymys 124".

YSE 1998 -ehtojen 29 §:n 2 kohdan mukaan urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan ne urakkasuorituksessaan takuuaikana ilmenneet virheet, joita urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomasta syystä aiheutuneiksi esimerkiksi osoittamalla, että kyseessä on normaali kuluminen tai virheellisen käytön taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden laiminlyönnin aiheuttama vaurio. Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työntuloksen käyttöä tai aiheuttavat vaaraa tahi rappeutumista, on urakoitsijan viipymättä korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee edellä tarkoitettujen töiden tekemisessä, on tilaajalla oikeus tehdä työ urakoitsijan kustannuksella ilmoitettuaan asiasta sitä ennen kirjallisesti urakoitsijalle.

Tarjouspyynnön liitteen 3 "Enhroosin uusi koulu KVR-urakkasopimusluonnos 9.11.2016" kohdassa 10 "Sopijapuolten vastuu" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Urakoitsijan vastuu YSE 24-33 §

Urakoitsijan edellytetään ennen tarjouksen antamista hankkineen kaikki sellaiset tiedot ja tutkineen kaikki seikat, joilla tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan on merkitystä hänen velvollisuuksiensa kannalta. Urakoitsijan tulee myös sopimusaikana hankkia kaikki tarvitsemansa tiedot ja tutkia sellaiset seikat, joilla sopimusasiakirjojen mukaan on merkitystä hänen velvollisuuksiensa kannalta.

(– –)

Urakoitsija on YSE 29 ja 30 §:ssä mainitun vastuun lisäksi velvollinen kustannuksellaan korjaamaan tai poistamaan ne KVR-suorituksen toimivuudessa ilmenevät virheet, puutteet tai haitat, jotka ilmenevät ennen takuuajan loppua.

Urakoitsija ei ole vastuussa virheistä, puutteellisuuksista tai haitoista, jotka aiheutuvat siitä, että tilaaja on jättänyt ilmoittamatta tietoja, joiden urakoitsija ei ole tiennyt vaikuttavan suoritukseensa, ja jotka lisäksi ovat sellaisia, ettei urakoitsijan voida katsoa pitäneenkään tietää niiden merkityksestä suorituksensa kannalta."

NCC Suomi Oy:n tarjouskirjeen kohdassa "Takuuaika" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Myönnämme kohteelle 7 vuoden takuuajan. Pidennetty takuu edellyttää yhteisymmärrystä kiinteistön ylläpidosta, käytöstä sekä huoltotoimenpiteistä. Tarjoukseemme sisältyy ylläpidon valvonta etäseurannalla ja ohjelman mukaisina tarkastuskäynteinä kiinteistössä sekä huoltokirjan laatiminen. Takuuajan toimenpiteet sekä takuun rajaukset on kuvattu tarjousliitteessä."

NCC Suomi Oy:n tarjouksen liitteenä olleessa asiakirjassa "Selvennykset takuuaikaan Ehnroosin koulu Mäntsälä" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Myönnämme rakennukselle 7 v takuun.

Tilaaja vastaa rakennuksen ylläpito- ja kiinteistönhoitotoimenpiteistä.

Takuun myöntäminen edellyttää sopimista seuraavista toimenpiteistä

(– –)

Takuun piiriin kuulumattomat asiat

Taloteknisten, av-laitteiden modernisointi ja ohjelmistojen päivitys

Rakennuksen normaali kuluminen

Tietotekniikan uusiminen

Nuohoukset, iv-suodattimet

Käyttäjän toimesta aiheutuneet laitteiden rikkoutumiset

Ilkivalta, luonnonvoimat

Virheellisen ylläpidon aiheuttamat vauriot

Käyttäjien suorittamat muutostyöt rakennuksen valmistumisen jälkeen

Yksittäisten valaisimien polttimoiden uusiminen

Kodinkoneiden ja suurkeittiölaitteiden takuu on voimassa valmistajan takuun mukaisesti

Piha leikkivälineiden huolto tilaajalta

Viherrakenteiden takuu normaaliin kasvuun lähtö tarkastukseen asti

Viheralueiden hoito tilaajalla."

Hankintayksikkö on esittänyt asiassa, että NCC Suomi Oy:n tarjousasiakirjoissa otsikon "Takuun piiriin kuulumattomat asiat" alla on ilmaistu rakennusalalla vakiintuneita ja nyt kyseessä olevassa hankinnassa urakoitsijan takuuvastuun ulkopuolelle jäävää kohtaa. Valittaja on puolestaan esittänyt, että osa listassa esitetyistä poikkeuksista muodostaa poikkeamia YSE 1998 -takuuehtoihin nähden.

Markkinaoikeus toteaa, että nyt käsillä olevassa asiassa on kysymys asiassa saadun selvityksen perusteella kilpailullisena neuvottelumenettelynä toteutetun hankinnan neuvottelujen jälkeisten lopullisten tarjousten arvioimisesta.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa saadun selvityksen perusteella NCC Suomi Oy:n lopullisessa tarjouksessa takuun piiriin kuulumattomina on mainittu luonnonvoimat, kodinkoneiden ja suurkeittiölaitteiden takuu valmistajan takuun mukaisesti sekä viherrakenteiden takuu kasvuunlähtötarkastuksen jälkeen, joita ei ole mainittu ehdottomina takuun rajoituksina YSE 1998 -ehdoissa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa ja joihin liittyviä osia ei ole myöskään jätetty tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella hankinnan kohteen ulkopuolelle.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön mukainen eikä sisällä tarjouspyynnön vastaisia ehtoja tai varaumia. NCC Suomi Oy:n lopullisessa tarjouksessa asetetut edellä mainitut rajaukset ovat merkinneet tarjouspyynnön vastaista varaumaa siihen vaatimukseen, että toimeksiannossa on tullut noudattaa Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998. Vaikka tarjouspyyntöasiakirjoissa on selostettu takuun sisältöä melko yleisluontoisella tavalla, NCC Suomi Oy:n tarjouksessa ilmoitettuja takuun rajauksia ei voida pitää pelkkinä selvennyksinä takuuaikaan tai takuuseen. Kun lopullisessa tarjouksessa ilmoitetun takuun ajallinen pituus on otettu huomioon tarjousvertailussa, on NCC Suomi Oy:n lopullisen tarjouksen tarjouspyynnön vastaisuuden katsottava vaarantaneen tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Ei voida myöskään katsoa, että kyse olisi voittaneen tarjouksen sellaisista tekijöistä, jotka olisi voitu hyväksyä niitä myöhemmin täsmentäen tai selkeyttäen hankintalain 30 §:n 7 momentin perusteella.

NCC Suomi Oy:n tarjouksen laajuus esitystekniikan osalta

Valittaja on esittänyt, että NCC Suomi Oy:n tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, kun siihen ei ole sisältynyt tarjouspyynnössä edellytettyä näyttämön esitystekniikkaa.

Tarjouspyynnön kohdassa 15. "Tarjouksen hinta ja hinnan arviointipisteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoushinta käsittää kaikki urakan toteuttamisen edellyttämät kustannukset. Tarjouksessa eritellään optiona kaluste ja AV-laitehankinta. Optiot otetaan mukaan hintavertailuun. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden käyttää tai olla käyttämättä optioita. Niiden suunnittelu sisältyy perustarjoushintaan."

Tarjouspyynnön kohdassa 9. "Hankintarajat" on todettu, että "hankintarajat määräytyvät tämän tarjouspyynnön ja siihen liitetyn hankintarajaliitteen mukaisesti (Liite 6.)".

Tarjouspyynnön liitteen 6 "Hankintarajat / Ehnroosin koulu" kohdassa "Kalusteet ja varusteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Palveluntuottaja vastaa kiinto- ja irtokalusteiden sekä koneiden ja laitteiden suunnittelusta ja hankinnasta, kun optiota käytetään".

Liitteen 6 kohdassa "AV-laitteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Laitteiden hankinta ja kaapeloinnit, rasioinnit ja laiteristikytkennät ovat palvelutuottajan vastuulla suunnitelmansa mukaisesti."

Liitteen 6 kohdassa "Äänentoisto" on todettu seuraavaa:

"Hankinta on palvelutuottajan vastuulla."

Tarjouspyynnön liitteen 7 "Vastuurajataulukko" kohdassa 1.4 "Erityistilat" on todettu, että näyttämörakenteet ja valaistus sekä esiriippu laitteineen ovat hankintoja, jotka sisältyvät tarjoajalle. Toisin kuin esimerkiksi ruokalan varusteiden ja kalusteiden tai puhujakorokkeiden osalta, edellä mainittujen osien yhteydessä ei ole ollut mainintaa "huom. tarjouspyynn. optio".

Mainitun liitteen kohdassa 1.7 "Juhla-/liikuntasalikalusteet" on todettu, että AV-laitteisto on hankinta, joka sisältyy tarjoajalle. Toisin kuin esimerkiksi liikuntasalin tuolien osalta, edellä mainitun AV-laitteiston yhteydessä ei ole ollut mainintaa laitteiston kuulumisesta optioon.

Liitteen kohdassa 1.10 "Erittelemättömät" on todettu, että näyttämövalaistus (yleisvalaistus) on hankinta, joka sisältyy tarjoajalle. Toisin kuin irtokalusteiden osalta, kyseisen valaistuksen yhteydessä ei ole ollut mainintaa "huom. tarjouspyynn. optio".

Tarjouspyynnön liitteessä 13 "Enhroosin uusi koulu koneiden ja laitteiden luettelot 2.11.2016, Luettelo urakkaan kuuluvien koneiden ja laitteiden vähimmäismääristä" ei ole ilmoitettu liikunta- tai juhlasalin laitteita.

Tarjouspyynnön liitteen 11 "Vastauksia esitettyihin kysymyksiin" kohdassa 6 on kysymykseen "Hankintarajat, esim. av-tekniikka?" annettu vastaukseksi: "Ks. hankintarajataulukko". Kohdassa 7 kysymykseen "Talo-/tietotekninen määrittely, ainakin it:n osalta neuvotteluissa esitetty ja hankesuunnitelma ristiriidassa" on annettu vastaukseksi muun ohella "Ks. hankintarajataulukko."

NCC Suomi Oy:n tarjouskirjeen osassa "Ehnroosin uuden koulun toteutuksen ratkaisuehdotus / hintaosio" on todettu kohdassa "Täsmennykset tarjoushintaan" muun ohella seuraavaa:

"Urakkahintaan sisältyy AV-laitteet liitteen 13 mukaisesti. Urakkahinnassa ei ole mukana esitystekniikkaa mutta kaapelointi sisältyy tarjoukseemme".

Valittaja, hankintayksikkö ja kuultava ovat esittäneet toisistaan eroavia näkemyksiä siitä, onko juhlasalin esitystekniikka kuulunut hankinnan kohteeseen ja onko esitystekniikka tullut sisällyttää tarjoukseen ja sen hintaan. Asiassa on näin ollen arvioitava myös sitä, onko tarjouspyyntöasiakirjat laadittu tältä osin siten, että niiden perusteella on voitu antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa saadun selvityksen perusteella tarjouspyyntöasiakirjoissa on ollut ristiriitaista tietoa siitä, onko juhlasalin esitystekniikka kuulunut hankinnan kohteeseen sekä onko se tullut ottaa huomioon tarjouksen perushinnassa vai pelkästään optiona. Tarjouspyynnössä on yhtäältä esitetty, että tarjouksessa eritellään optiona AV-laitehankinta, mutta toisaalta tarjouspyynnön liitteenä olleessa hankintarajoissa ja vastuurajataulukossa AV-laitteiden, joihin myös esitystekniikan on katsottava kuuluvan, on ilmoitettu olevan palveluntuottajan vastuulla ilman, että näiden ilmoitusten yhteyteen olisi liitetty maininta siitä, että AV-laitteiden hankinta sisältyy optioon. Koska juhlasalin esitystekniikan kuuluminen hankinnan kohteeseen on vaikuttanut tarjousten hinnoitteluun, on edellä esitetyn ristiriitaisuuden katsottava vaikuttaneen tarjousten vertailuun.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö ei ole ollut tältä osin omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa. Näin ollen hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti myös tarjouspyyntöä laatiessaan.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintaa koskevaa sopimusta ei ole allekirjoitettu eikä muutoksenhaun kohteena olevia päätöksiä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena olevat päätökset voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja niiden täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 100 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa tässä laissa tarkoitetun kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Mäntsälän kunta aikoo edelleen toteuttaa Ehnroosin koulun rakennusurakan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi katsomalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Lujatalo Oy:n vaatimuksen tiedon antamisesta asiakirjasta siltä osin kuin se koskee voittaneen tarjoajan tarjouksen liitettä "619 – 32 – Ehnroosin koulu – Toiminnallinen selostus".

Markkinaoikeus kumoaa Mäntsälän kunnan teknisen lautakunnan 28.2.2017 tekemän hankintapäätöksen § 16 sekä Mäntsälän kunnan kunnanhallituksen 5.6.2017 tekemän päätöksen § 139. Markkinaoikeus kieltää Mäntsälän kuntaa tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 500.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Mäntsälän kunnan korvaamaan Lujatalo Oy:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 18.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Mäntsälän kunnan vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Markus Ukkola ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.4.2018