MAO:185/18

Jämsän kaupunki - syväkeräysastioiden tyhjennykset

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen – oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero: 2017/415
Antopäivä: 26.3.2018

ASIAN TAUSTA JA KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Jämsän kaupungin (jäljempänä myös hankintayksikkö) Jämsän Jätehuolto liikelaitos on ilmoittanut 19.11.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta syväkeräysastioiden tyhjennystä koskevasta palveluhankinnasta ajalle 1.5.2017–30.4.2022 ja mahdolliselle optiokaudelle 1.5.2022–30.4.2024. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 325.000 euroa.

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtokunta on 22.3.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 15 valinnut Haggrén Maa ja Vesi Oy:n tarjouksen. Jämsän kaupunginhallitus on 3.4.2017 tekemällään päätöksellä § 85 palauttanut otto-oikeutta käyttäen syväkeräysastioiden tyhjennystä koskevan valinnan uudelleen valmisteluun ja päätettäväksi johtokunnalle.

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtokunta on 3.5.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 20 valinnut RenoNorden Oy:n tarjouksen.

Haggrén Maa ja Vesi Oy on 23.5.2017 markkinaoikeudelle tekemässään valituksessa vaatinut muun ohella, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Valittaja on esittänyt muun ohella, että voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut poikkeuksellisen alhainen ja että hankintapäätös ei ole tästä johtuen ollut oikeudenmukainen eikä tasapuolinen.

Jämsän kaupunki on 6.7.2017 antamassaan vastineessa vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Hankintayksikkö on esittänyt, että se on pyytänyt voittaneelta tarjoajalta selvitystä poikkeuksellisen alhaisen hinnan perusteista ennen hankintapäätöksen tekemistä ja saatu selvitys on osoittanut, että voittanut tarjoaja on pystynyt suoriutumaan hankintasopimuksen mukaisista tehtävistä ja velvoitteista.

RenoNorden Oy on 14.7.2017 antanut lausunnon.

Haggrén Maa ja Vesi Oy on 11.9.2017 antanut vastaselityksen, jossa se on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi 1.500 euroa.

Haggrén Maa ja Vesi Oy on 2.10.2017 antamassaan lausumassa esittänyt, että RenoNorden Oy:n emoyhtiö RenoNorden ASA on hakeutunut selvitystilaan 19.9.2017.

Jämsän kaupunki on 3.10. ja 9.11.2017 antanut lisälausumat, joista ensimmäisessä se on ilmoittanut oikeudenkäyntikulujensa määräksi 2.360 euroa.

Haggrén Maa ja Vesi Oy on 9.11.2017 antanut lisälausuman.

Jämsän Jätehuolto liikelaitoksen johtokunta on 13.12.2017 tekemällään päätöksellä § 60 keskeyttänyt syväkeräysastioiden tyhjennysurakkaa koskevan hankinnan, koska kerättävien jätteiden määrä on muuttunut liikelaitoksen johtokunnan energiajätteen erilliskeräyksen lopettamisesta 22.11.2017 tekemän päätöksen takia niin paljon, että se vaikuttaa olennaisesti palvelun tuottamiseen ja sen hintaan.

Jämsän kaupunki on 18.12.2017 antamassaan lisälausumassa vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta, velvoittaa valittajan korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut ja velvoittaa valittajan pitämään omat oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Haggrén Maa ja Vesi Oy on 2.3.2018 antamassaan lausumassa esittänyt, että kumpikin osapuoli vastaa itse omista oikeudenkäyntikuluistaan.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on 13.12.2017 tekemällään päätöksellä tosiasiallisesti poistanut 3.5.2017 tekemänsä hankintaoikaisupäätöksen ja keskeyttänyt hankintamenettelyn valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa. Hankintaoikaisupäätöksen poistaminen ja hankintamenettelyn keskeyttäminen on tarkoittanut sitä, ettei hankintaa enää toteuteta hankintaoikaisupäätöksen perusteella. Valittajalla ei siten ole enää oikeudellista tarvetta saada asiassa markkinaoikeuden aineellista ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 3.5.2017 tehdyn hankintaoikaisupäätöksen osalta valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Hankintayksikön poistettua hankintaoikaisupäätöksensä markkinaoikeus ei voi enää sen osalta myöskään määrätä hankintayksikölle julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007; hankintalaki) säädettyä seuraamusta. Hankintaoikaisupäätös on näin ollen menettänyt oikeudellisen merkityksensä valittajan kannalta, ja valittaja on hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen tiedoksi saatuaan enää esittänyt, että kumpikin osapuoli pitäisi oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Näin ollen markkinaoikeus ei anna ratkaisua pääasian osalta.

Asiassa on tämän jälkeen kysymys ainoastaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevista vaatimuksista.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Valittaja on hankinnan keskeyttämistä koskevan päätöksen tiedoksi saatuaan esittänyt, että kumpikin osapuoli joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on edelleen vaatinut, että valittaja velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.

Kyseessä olevassa hankintamenettelyssä hankintaoikaisupäätös on poistettu ja hankintamenettely keskeytetty vasta sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Hankintamenettelyn keskeyttäminen on johtunut hankintayksikön keskeyttämispäätöksessään ilmoittamasta muuttuneesta hankinnan sisältöön liittyvästä tarpeesta. Markkinaoikeus katsoo, että tässä tilanteessa ei ole kohtuutonta, että sekä valittaja että hankintayksikkö saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Haggrén Maa ja Vesi Oy:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta.

Markkinaoikeus hylkää Haggrén Maa ja Vesi Oy:n sekä Jämsän kaupungin vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jaakko Ritvala ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 3.4.2018