MAO:180/18

Turun kaupunki - pehmeän ruokaleivän hankinta

julkinen hankinta - hankintalaki 2017 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Diaarinumero: 2017/698
Antopäivä: 23.3.2018

ASIAN TAUSTA

Turun kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 12.9.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella ja 3.10.2017 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta pehmeän ruokaleivän hankinnasta Turun ja Naantalin kaupungeille sekä Liedon, Maskun, Nousiaisten ja Pöytyän kunnille ajalle 1.1.2018–31.5.2020 ja mahdolliselle optiokaudelle 1.6.2020–31.5.2021.

Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkajohtaja on 26.10.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 68 sulkenut Veraisen Leipomo Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinnut Jokioisten Leipä Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut noin 1.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Veraisen Leipomo Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.760 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksulla, molemmat viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen ja se olisi tullut hyväksyä tarjousvertailuun.

Hankintasäännösten mukaan hankintayksikön on tarkistettava, että tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen.

Tuotteen "LUOMU vaalealeipä viip tai pala" kuitupitoisuudeksi on määritelty tarjouspyynnössä yhden prosenttiyksikön tarkkuudella vähintään 3 prosenttia – ei siis esimerkiksi 3,00 prosenttia. Eviran asiakirjassa ravitsemusväitteiden vastaavista sanamuodoista on elintarvikkeiden ravitsemusväittämän "kuidun lähde" osalta käytetty samaa yhden numeron tarkkuutta (3 g / 100 g). Valittaja on tarjouksessaan määritellyt kyseisen tuotteen kuitupitoisuudeksi 2,8 prosenttia. Yhden numeron tarkkuudella ilmaistuna se on 3 prosenttia ja täyttää siten tarjouspyynnön ehdottoman vaatimuksen. Vaikka tarjoaja ei ole tehnyt pyöristystä valmiiksi, se ei ole voinut olla peruste tarjouksen sulkemiselle tarjouskilpailusta, kun tuote on tosiasiassa täyttänyt tarjouspyynnön ehdottoman vaatimuksen.

Tarjousvertailussa ja poissulkemisperusteissa tulee käyttää samaa tarkkuutta kuin on esitetty tarjouspyynnössä. Näin ollen hankintayksikön olisi virheettömässä menettelyssä tullut todeta valittajan tarjous tarjouspyynnön mukaiseksi.

Vastine

Vaatimukset

Turun kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.040 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole toiminut virheellisesti, kun se ei ole valittajan esittämin tavoin pyöristänyt valittajan tarjouksessaan ilmoittamaa leivän kuitupitoisuutta kokonaislukuun vaan on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnössä on vaadittu kyseisen tuotteen osalta vähintään 3 gramman kuitupitoisuutta. Valittaja on ilmoittanut tarjouksessaan kyseisen tuotteen kuitupitoisuudeksi 2,80 prosenttia ja on myöhemmin selvityksessään tarkentanut, että kuitupitoisuus on sama grammoina. Ilman kuitupitoisuuden pyöristämistä kokonaislukuun 3 valittajan tarjoaman leivän ilmoitettu kuitupitoisuus jää alle vähimmäisvaatimuksen.

Valittajan vetoamalla Eviran asiakirjalla ei ole asiassa merkitystä. Tarjouspyynnössä ei ole viitattu mainittuun asiakirjaan eikä ravitsemusväitteisiin. Tarjouspyynnössä ei ole esitetty, että vähimmäisvaatimuksina olleita kuitupitoisuuksia arvioitaisiin ainoastaan kokonaislukujen tarkkuudella tai että tarjouksissa esitettyjä kuitupitoisuuksien desimaaleja pyöristettäisiin kokonaislukuihin.

Kuultavan lausunto

Jokioisten Leipä Oy on antanut lausunnon.

Vastaselitys

Valittajan mukaan tarjouspyynnössä on ilmoitettu eri tuotteiden vaatimuksia siten, että jotkut vaatimukset on ilmoitettu nimenomaan desimaalien tarkkuudella. Sen sijaan kuitupitoisuuksissa hankintayksikkö ei ole käyttänyt desimaaleja ilmoittaessaan vaatimuksiaan tuotteille, vaan niissä on katsottu riittäväksi kokonaisluvun ilmoittaminen.

Hankintayksikön olisi tullut hyväksyä jätetyt tarjoukset noudattamalla samaa tarkkuutta, jota se on itse käyttänyt tarjouspyynnössään. Valittajan tarjouksessaan esittämä 2,8 prosentin kuitupitoisuus leivällä on täysin hankintayksikön asettaman vaatimustason mukainen, koska 2,8 prosenttia on kokonaislukuna ilmoitettuna 3 prosenttia.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia pehmeästä ruokaleivästä. Tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta.

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on ryhmän yleisinä kriteereinä ilmoitettu vähimmäisvaatimuksena, että tarjotut tuotteet täyttävät ehdottomat vaatimukset.

Tarjouspyynnön liitteenä 2 olleessa hintaliitteessä on yksilöity hankinnan kohteena olevia tuotteita, joiden osalta kohdassa "LUOMU" positiossa 35 "LUOMU vaalealeipä viip tai pala" sarakkeessa "Laatuvaatimukset (tuotekohtaiset)" on esitetty muun ohella seuraava vaatimus: "Suolapitoisuus 1,1 %, kuitupitoisuus vähintään 3 g, maidoton".

Hankintayksikkö on vastaanottanut tarjouksille asetetussa määräajassa kaksi tarjousta. Valittaja on hintaliitteessään ilmoittanut kyseisen tuotteen kuitupitoisuudeksi 2,80 prosenttia ja voittanut tarjoaja 4,80 prosenttia.

Hankintayksikkö on 22.10.2017 lähettänyt sekä valittajalle että voittaneelle tarjoajalle sähköpostiviestin, jossa hankintayksikkö on muun ohella todennut seuraavaa:

"Olette ilmoittaneet hintaliitteessä kuitupitoisuuden prosentteina eikä grammoina (laatuvaatimusten mukaisesti). Pyydän saada selvityksen kuitupitoisuudesta; onko kuitupitoisuus sama prosentteina ja grammoina?

Tarjousta ei saa parantaa."

Sekä valittaja että voittanut tarjoaja ovat 23.10.2017 vastanneet hankintayksikön selvityspyyntöön sähköpostiviesteillä.

Valittaja on viestissään ilmoittanut muun ohella seuraavaa:

"Olimme ilmoittaneet hintaliitteessä kuitupitoisuuden prosentteina eikä grammoina (vaatimus grammoina).

Kuitupitoisuus on sama prosentteina kuin grammoina 100 g:ssa tuotetta."

Myös voittanut tarjoaja on ilmoittanut kuitupitoisuuden olevan saman prosentteina ja grammoina.

Hankintayksikkö on 26.10.2017 tekemässään hankintapäätöksessä todennut muun ohella seuraavaa:

"Verai[s]en [L]eipomo Oy:n tarjous ei täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia seuraavin osin: LUOMU vaalealeipä viip tai pala, kuitupitoisuuden laatuvaatimuksen mukaan tuli olla vähintään 3 g. tarjottu leipä Luomu Reimarin sekaleipä, viipale kuitupitoisuus on 2,80.

Verai[s]en [L]eipomo Oy:n tarjous ei vastaa tarjouspyynnön vaatimuksia, eikä sitä voida vertailla. Tarjous tulee hylätä tarjouspyynnön vastaisena."

Hankintayksikkö on valinnut Jokioisten Leipä Oy:n tarjouksen, jonka se on todennut täyttäneen tarjouspyynnön vaatimukset. Valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta.

Asian arviointi

Asiassa on Veraisen Leipomo Oy:n valituksen johdosta kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa.

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan positioon "LUOMU vaalealeipä viip tai pala" tarjoaman leivän ilmoitettu kuitupitoisuus 2,8 grammaa jää alle hintaliitteessä vähimmäisvaatimukseksi määritellyn 3 gramman. Vaatimus on ollut yksiselitteinen kuidun määrän ilmoittamisen osalta. Markkinaoikeus toteaa myös, että tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole esitetty, että vähimmäisvaatimuksina olleita kuitupitoisuuksia arvioitaisiin ainoastaan kokonaislukujen tarkkuudella tai että tarjouksissa esitettyjä kuitupitoisuuksien desimaaleja pyöristettäisiin kokonaislukuihin.

Edellä esitetyn huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta sen takia, että tarjotun tuotteen kuitupitoisuus on edellä mainitussa positiossa jäänyt hintaliitteessä määritellyn vähimmäisvaatimuksen alle.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Veraisen Leipomo Oy:n korvaamaan Turun kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.040 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Olli Wikberg ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 3.4.2018