MAO:111/18

IS-Hankinta Oy - pesuaineet, siivoustarvikkeet ja henkilöhygieniatuotteet

julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hankintalaki 2017

Diaarinumero: 2017/403 ja 2017/469
Antopäivä: 28.2.2018

ASIAN TAUSTA

IS-Hankinta Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut itsensä ja kahdeksan muun hankintayksikön puolesta 10.3.2017 julkaistulla ja 31.3.2017 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta laitoshuollon ja ammattikeittiöiden pesuaineiden, siivoustarvikkeiden ja henkilöhygieniatuotteiden hankinnasta toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

IS-Hankinta Oy:n hankintajohtaja on 5.5.2017 tekemällään hankintapäätöksellä muun ohella valinnut KiiltoClean Oy:n tarjouksen osa-alueen "pesuaineet, astianpesuaineet sekä keittiöhygienia" osalta.

Oy Alfa-Kem Ab:n hankintaoikaisun johdosta IS-Hankinta Oy:n hankintajohtaja on 7.6.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn osa-alueen "pesuaineet, astianpesuaineet sekä keittiöhygienia" osalta.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 2.000.000 euroa, josta osa-alueen "pesuaineet, astianpesuaineet sekä keittiöhygienia" osuus on ollut noin 1.200.000 euroa.

ASIOIDEN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2017/403

Valitus

Vaatimukset

Oy Alfa-Kem Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa IS-Hankinta Oy:n hankintajohtajan 5.5.2017 tekemän hankintapäätöksen osa-alueen "pesuaineet, astianpesuaineet sekä keittiöhygienia" osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä mainitulta osin. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Valittaja on edelleen vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.250 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen. Tarjouspyynnössä on pyydetty tarjoamaan nestemäinen astianpesuaine erikseen yhtäältä pehmeisiin ja keskikoviin vesiin sekä toisaalta keskikoviin ja koviin vesiin. Alalla toimivien valmistajien valikoimissa kovien vesien astianpesuaineissa on enemmän tehoaineita kuin pehmeiden vesien astianpesuaineissa. Seitsemän tarjoajaa on tarjonnut nestemäiseksi astianpesuaineeksi keskikoviin ja koviin vesiin tuotteen, joka on nimenomaisesti asemoitu käytettäväksi keskikovissa ja kovissa vesissä. Voittanut tarjoaja on sen sijaan tarjonnut mainitulta osin valikoimansa miedoimman perusastianpesuaineen, joka sisältää valmistajan tuotteista vähiten tehoaineita.

Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan on tullut tarjouksensa yhteydessä osoittaa, että tarjottu tuote täyttää tarjouspyynnön vaatimukset. Voittanut tarjoaja on liittänyt tarjoukseensa tuotetiedot, joissa on mainittu, että kysymyksessä oleva tuote soveltuu kaiken kovuisiin vesiin. Voittaneen tarjoajan internetsivuilla on kuitenkin kerrottu, että kysymyksessä oleva tuote toimii parhaiten veden kovuuden ollessa pehmeä. Koska voittaneen tarjoajan tarjoamassa tuotteessa on vähän tehoaineita, se on tehnyt tuotteen kilohinnan alhaiseksi.

Vastine

Vaatimukset

IS-Hankinta Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta tai toissijaisesti hylkää sen.

Perusteet

Hankintamenettely on keskeytetty, koska tarjouspyynnön määrittely vaadittujen tuotteiden osalta on osoittautunut liian laveaksi, mahdollistaen voittaneen tarjoajan tavan tehdä tarjous. Koska hankinta on keskeytetty, valittajalla ei ole oikeussuojan tarvetta, minkä vuoksi valitus on jätettävä tutkimatta.

Hankintayksiköllä ei ole ollut perusteita sulkea voittaneen tarjoajan tarjoamaa tarjousta tarjouskilpailusta, koska voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu kyseisen tuotteen soveltuvan kaiken kovuisiin vesiin.

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2017/469

Valitus

Vaatimukset

Oy Alfa-Kem Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa IS-Hankinta Oy:n hankintajohtajan 7.6.2017 tekemän hankintaoikaisupäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.150 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, sillä voittanut tarjoaja on tarjonnut astianpesuainetta, jota ei ole optimoitu keskikoviin tai koviin vesiin. Tarjouspyynnön ja siihen annettujen täydentävien tietojen mukaan tarjoajalla on ollut velvollisuus osoittaa tarjouksessaan, että tarjotut tuotteet ovat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia. Voittaneen tarjoajan tarjoukseen liitetyn tuotekortin mukaan voittaneen tarjoajan tarjoama tuote soveltuisi kaiken kovuisiin vesiin. Voittaneen tarjoajan internetsivujen mukaan kyseinen tuote soveltuu kuitenkin parhaiten pehmeisiin vesiin. Koska voittaneen tarjoajan tarjoamassa tuotteessa on vähän tehoaineita, se on tehnyt tuotteen kilohinnan alhaiseksi. Tarjoukset eivät ole olleet keskenään vertailukelpoisia, koska voittaneen tarjoajan tuote ei ole ollut tarjouspyynnön edellytysten mukainen.

Vastine

Vaatimukset

IS-Hankinta Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.300 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköllä ei ole ollut perusteita sulkea voittaneen tarjoajan tarjousta tarjouskilpailusta, koska voittaneen tarjoajan tarjouksessa on ilmoitettu kysymyksessä olevan tuotteen soveltuvan kaiken kovuisiin vesiin. Hankintayksiköllä ei ole ollut perusteita olla hyväksymättä kyseistä tuotetta, vaikka tuote tuote-esitteen mukaan on tarkoitettu ensisijaisesti pehmeisiin vesiin. Kun hankintayksikkö ei ole pystynyt osoittamaan tarjotun tuotteen olleen tarjouspyynnön vastainen ja vastaavasti tarjoaja on pystynyt osoittamaan, että tarjottu tuote on täyttänyt sille asetetut vaatimukset, hankintayksikön on tullut hyväksyä tarjous.

Tarjouspyynnössä on ollut epäselvyyksiä pyydettyjen nestemäisten astianpesuaineiden yksilöinnissä siten, että hankintayksikkö ei ole saanut tarvitsemiaan pesuaineita käyttämillään määritellyllä. Tarjouspyynnön määrittely on antanut tarjoajille mahdollisuuden tarjota tuotteita, joita hankintayksikkö ei ole tarkoittanut hankkivansa eikä tarjouspyyntö ole tuottanut tarkoituksenmukaista lopputulosta. Hankintayksikön on näin ollen tullut keskeyttää hankintamenettely.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnössä käytetty määritelmä "nestemäinen astianpesuaine keskikoviin ja koviin vesiin" on ollut täysin selkeä ja alalla toimivat tarjoajat ovat tienneet, mitä määritelmällä on tarkoitettu. Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut selvästi tarjouspyynnön vastainen.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on antanut lisävastineen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankintamenettelyn kulusta

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia laitoshuollon ja ammattikeittiöiden pesuaineiden, siivoustarvikkeiden ja henkilöhygieniatuotteiden hankinnasta. Tarjouspyyntö on jakaantunut neljään osa-alueeseen.

Hankintayksikkö on 5.5.2017 tekemällään hankintapäätöksellä muun ohella valinnut KiiltoClean Oy:n tarjouksen osa-alueen "pesuaineet, astianpesuaineet sekä keittiöhygienia" osalta.

Oy Alfa-Kem Ab:n hankintaoikaisun johdosta hankintayksikkö on 7.6.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn osa-alueen "pesuaineet, astianpesuaineet sekä keittiöhygienia" osalta.

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2017/403

Markkinaoikeus toteaa, että valittajalla on valittaessaan muutoksenhaun kohteena olevasta hankintapäätöksestä 5.5.2017 markkinaoikeuteen ollut tarve saattaa asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja saada asiassa perusteltu ratkaisu. Valituksen ollessa vireillä markkinaoikeudessa asiantila on kuitenkin muuttunut hankintayksikön tehtyä 7.6.2017 hankintaoikaisupäätöksen, jolla se on keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen hankintaoikaisupäätöksellä 7.6.2017 on tarkoittanut, että muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös 5.5.2017 on menettänyt merkityksensä, sillä hankintaa ei voida enää toteuttaa viimeksi mainitun hankintapäätöksen perusteella. Valittajalla ei siten ole sanotulta osin enää oikeussuojan tarvetta eikä tarvetta saada markkinaoikeuden perusteltua ratkaisua siitä, onko hankintayksikkö menetellyt 5.5.2017 tehdyn hankintapäätöksen osalta valittajan esittämin tavoin hankintasäännösten vastaisesti. Näin ollen lausuminen valittajan valituksesta markkinaoikeuden asiassa 2017/403 raukeaa pääasian osalta.

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2017/464

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 125 §:n 1 momentin mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Edellä mainitun säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 223) mukaan säännös on säilynyt muuttumattomana aiemmin voimassa olleeseen julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:n 1 momenttiin nähden.

Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 182/2010 vp s. 22) mukaan puolestaan keskeyttämisen syyn arvioinnissa hankintayksikön tulee kiinnittää huomiota siihen, perustuuko hankintamenettelyn keskeyttäminen todellisiin syihin, ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Koska hankintamenettelyn tulee pääsääntöisesti johtaa hankintasopimuksen tekemiseen, ei hyväksyttävää ole hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi. Esitöissä on todettu edelleen, että oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämiseen on suhtauduttu suhteellisen sallivasti, eikä kyseisellä säännöksellä ole ollut tarkoitus tiukentaa vallinnutta tulkintakäytäntöä. Esitöiden mukaan oikeuskäytännössä on pidetty hyväksyttävinä keskeytysperusteina muun ohella tarjouspyynnön osoittautumista tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi tai sitä, että hankinnasta on saatu vain yksi hyväksyttävä tarjous.

Talousvaliokunnan mietinnössä (TaVM 48/2010 vp) on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73 a §:n 1 momenttiin liittyen tuotu vielä esiin, että oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, ettei hankintamenettelyn keskeyttäminen edellytä vakavien tai poikkeuksellisten seikkojen olemassaoloa.

Asian arviointi

Hankintayksikkö on edellä selostetulla tavalla 7.6.2017 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn osa-alueen "pesuaineet, astianpesuaineet sekä keittiöhygienia" osalta.

Asiassa on nyt puheena olevalta osin kysymys siitä, onko hankintayksikkö menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti keskeyttäessään hankintamenettelyn.

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön määritelmä "nestemäinen astianpesuaine keskikoviin ja koviin vesiin" on ollut täysin selkeä ja alalla toimivat tarjoajat ovat tienneet, mitä määritelmällä on tarkoitettu Voittaneen tarjoajan tarjous, jossa on tarjottu astianpesuainetta, jota ei ole optimoitu keskikoviin tai koviin vesiin, on ollut tarjouspyynnön vastainen. Hankintayksikön ei valittajan esittämän mukaan olisi siten tullut keskeyttää hankintaa, vaan tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö on 7.6.2017 tekemässään hankinnan keskeyttämistä koskeneessa hankintaoikaisupäätöksessä todennut muun ohella seuraavaa:

"Tarjousajan päättymisen jälkeen on tullut ilmi että tarjouspyynnössä on epäselvyyksiä pyydettyjen nestemäisten astianpesuaineiden yksilöimisessä siten, että hankintayksikkö ei saa tarvitsemiaan pesuaineita ko. määrittelyllä ja siten, että määrittely antaa tarjoajille mahdollisuuden tarjota tuotteita, joita hankintayksikkö ei ole tarkoittanut hankkivansa. Tarjouspyyntö ei tuota tarkoituksenmukaista lopputulosta. Tarjouspyynnöllä on vaadittu nestemäisen pesuaineen soveltuvan joko pehmeisiin ja keskikoviin tai keskikoviin ja koviin vesiin. Kun määrittely on toteutettu näin, on tarjoaja pystynyt tarjoamaan ko. kohtiin tuotetta, joka kyllä soveltuu kaikkiin vesiin, mutta saattaa olla lähtökohtaisesti tarkoitettu toisenlaisiin vesiin kuin mitä tarjouspyynnössä on pyydetty. Näin ollen keskikoviin ja koviin vesiin on voitu tarjota tuotetta, joka soveltuu kaikkiin vesiin, mutta on lähtökohtaisesti tarkoitettu pehmeisiin vesiin. Tämä ei vastaa hankintayksikön tarvetta ja tuotteen määrittely on ollut sillä lailla puutteellinen, että se on mahdollistanut tarjoajien menetellä edellä mainitulla tavalla."

Markkinaoikeus katsoo, että edellä selostettuja hankintayksikön hankintamenettelyn keskeyttämiselle esittämiä perusteita on edellä hankinnan keskeyttämisen perusteista esitetty huomioon ottaen pidettävä lähtökohtaisesti hankintalain 125 §:n 1 momentissa tarkoitettuna todellisena ja perusteltuna syynä hankintamenettelyn keskeyttämiselle. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt seikkoja, joiden voisi katsoa viittaavaan siihen, että hankintamenettelyn keskeyttämisen syynä tosiasiallisesti olisi ollut valittajan syrjivä tai muutoin epätasapuolinen kohtelu.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole hankintamenettelyn keskeyttäessään menetellyt julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaisesti. Valittajan valitus markkinaoikeuden asiassa 2017/469 on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/403 hankintamenettely keskeytetty sen jälkeen, kun valittaja on tehnyt valituksen markkinaoikeudelle. Hankintamenettelyn keskeyttäminen on perustunut osittain valittajan esille nostamiin seikkoihin. Tämän vuoksi olisi kohtuutonta, että valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa asiassa vahinkonaan. Näin ollen hankintayksikkö on velvoitettava korvaamaan valittajan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/403.

Markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/469 annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa mainitussa asiassa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut sanotussa asiassa.

Lopputulos

Oy Alfa-Kem Ab:n valituksesta lausuminen raukeaa pääasian osalta markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/403.

Markkinaoikeus hylkää valituksen markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/469.

Markkinaoikeus velvoittaa markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/403 IS-Hankinta Oy:n korvaamaan Oy Alfa-Kem Ab:n oikeudenkäyntikulut 2.250 eurolla viivästyskorkoineen.

Markkinaoikeus velvoittaa markkinaoikeuden asiassa diaarinumero 2017/469 Oy Alfa-Kem Ab:n korvaamaan IS-Hankinta Oy:n oikeudenkäyntikulut 2.300 eurolla viivästyskorkoineen.

Edellä mainitut viivästyskorot on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Jukka Koivusalo ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 8.3.2018