MAO:110/18

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - vartiointipalvelut

julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

Diaarinumero: 2017/404
Antopäivä: 28.2.2018

ASIAN TAUSTA

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 1.10.2016 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta vartiointipalvelujen hankinnasta ajalle 1.1.2017–31.12.2018 ja kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 21.11.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 160 valinnut kohderyhmän 1 osalta Poko Oy - Pohjolan Koiravartioinnin tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ylittänyt EU-kynnysarvon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 4.1.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Securitas Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen kohderyhmän 1 osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 800 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksulla.

Perusteet

Hankintayksikkö on tullut tietoiseksi siitä, että tarjouskilpailun voittanut tarjoaja ei ole täyttänyt tarjouspyynnön liitteessä 20 edellytettyjä palveluntarjoajan henkilöstöä koskevia pakollisia vaatimuksia kohteeseen nimeämänsä esimiehen osalta. Kyseisellä esimiehellä ei ole ollut tarjouspyynnössä vaadittua paikallisvartiointikokemusta. Tästä tietoisuudesta huolimatta hankintayksikkö ei ole sulkenut voittanutta tarjoajaa tarjouskilpailusta, vaan on valinnut tämän palveluntoimittajaksi. Hankintayksikkö on näin ollen tehnyt hankintasäännösten vastaisen suorahankinnan tarjoajalta, joka olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta.

Asiassa ei ole esitetty seikkoja, joiden perusteella hankintayksikkö olisi voinut tehdä nyt kyseessä olevan hankintasopimuksen suorahankintana.

Hankintayksikön lausuma

Hankintayksikkö on julkaissut kilpailuttamastaan EU-kynnysarvon ylittävästä vartiointipalvelujen hankinnasta jälki-ilmoituksen 9.5.2017, ei suorahankintailmoitusta.

Hankintapäätös on tehty ja tiedoksianto lähetetty tarjouksen jättäneille 22.11.2016. Hankinnan muutoksenhaku- ja odotusaika on päättynyt 14.12.2016. Hankintapäätös on saanut 15.12.2016 alkaen lainvoiman.

Vastaselitys

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut vastaselitystä.

Lisäkirjelmä

Hankintayksikkö on ilmoittanut markkinaoikeudelle, että Securitas Oy on tehnyt tarjouksen valituksen kohteena olevassa tarjouskilpailussa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Hankintayksikkö on 1.10.2016 julkaissut EU-hankintailmoituksen vartiointipalvelujen hankinnasta, ja 21.11.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 160 hankintayksikkö on valinnut kohderyhmän 1 osalta Poko Oy - Pohjolan Koiravartioinnin tarjouksen. Hankintasopimus on EU-jälki-ilmoituksen mukaan tehty kohderyhmän 1 osalta edellä mainitun tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa 4.1.2017.

Valittaja on vaatinut muun ohella edellä mainitun hankintapäätöksen kumoamista, koska valittajan mukaan kyse on ollut hankintasäännösten vastaisesta suorahankinnasta. Valittaja on esittänyt, että hankintayksikkö ei ole sulkenut Poko Oy - Pohjolan Koiravartioinnin tarjousta tarjouskilpailusta, vaan on valinnut tämän palveluntarjoajaksi, vaikka hankintayksikkö on tullut tietoiseksi siitä, että Poko Oy - Pohjolan Koiravartiointi ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä edellytettyjä palveluntarjoajan henkilöstöä koskevia pakollisia vaatimuksia kohteeseen nimeämänsä esimiehen osalta.

Markkinaoikeus katsoo, että vaikka edellä mainittu 21.11.2016 tehty hankintapäätös mahdollisesti perustuisi valittajan väittämän mukaisesti hankintayksikön virheelliseen menettelyyn, eli sellaisen palveluntarjoajan valintaan, joka olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta, ei tällä perusteella kyseistä hankintapäätöstä, joka on perustunut 1.10.2016 julkaistuun hankintailmoitukseen, voida pitää päätöksenä suorahankinnasta.

Asiassa sovellettavan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, hankintalaki) 87 §:n 1 momentin mukaan, jollei tässä pykälässä toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Saman pykälän 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Hankintalain 73 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hankintayksikön markkinaoikeudelle ilmoittaman mukaan hankintapäätös on lähetetty tarjoajille tiedoksi 22.11.2016, ja valittaja on ollut yksi tarjoajista. Valittaja ei ole kiistänyt saaneensa hankintapäätöstä tuolloin tiedoksi tai esittänyt, että tiedoksiannosta olisi puuttunut valitusosoitus, tai että hankintapäätös tai valitusosoitus olisi ollut olennaisesti puutteellinen. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintalain 87 §:n 1 momentissa säädetty päätöksen tiedoksiannosta 22.11.2016 laskettava 14 päivän määräaika valituksen tekemiselle markkinaoikeuteen on päättynyt 7.12.2016.

Koska valitus markkinaoikeudelle on tehty vasta 19.5.2017, se on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta ja hylkää Securitas Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Ville Parkkari ja Jenni Ihalainen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 7.3.2018